Showing 601-700 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย432050101วัดตาลวกกังแอนปราสาทสุรินทร์16 ตาลวก
602มหานิกาย432050102วัดป่ารันแดงกังแอนปราสาทสุรินทร์18 ปลูงใต้
603มหานิกาย432050103วัดสีโคกังแอนปราสาทสุรินทร์9 สีโค
604มหานิกาย432050104วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์1 ปะอาว
605มหานิกาย432050105วัดปราสาทชลธารกังแอนปราสาทสุรินทร์4
606ธรรมยุต632050101วัดปราการชัยพัฒนารามกังแอนปราสาทสุรินทร์11 ตาลวก
607ธรรมยุต632050102วัดป่าสวายทองกังแอนปราสาทสุรินทร์12 สวายทอง
608ธรรมยุต632050103วัดวรรณวรารามกังแอนปราสาทสุรินทร์10 ตาเสาร์
609ธรรมยุต632050104วัดห่อชื่อกังแอนปราสาทสุรินทร์14 อัดแดก
610ธรรมยุต632050105วัดตาลวกกังแอนปราสาทสุรินทร์16
611มหานิกาย367080401วัดโคกกรวดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์13
612มหานิกาย367080402วัดโคกสะอาดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์9 โคกสะอาด
613มหานิกาย367080403วัดซับบอนกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10
614มหานิกาย367080404วัดทุ่งนางามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์5 ทุ่งนางาม
615มหานิกาย367080405วัดทุ่งสีทมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์19 ทุ่งสีทม
616มหานิกาย367080406วัดเนินเสรีกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์11 เนินเสรี
617มหานิกาย367080407วัดพิกุลบุญนาคกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์1
618มหานิกาย367080408วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์7
619มหานิกาย367080409วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์6 ราษฎร์เจริญ
620มหานิกาย367080410วัดสิริรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์4
621มหานิกาย367080411วัดหนองแดงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์12
622มหานิกาย367080412วัดหนองพลวงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์3
623ธรรมยุต667080401วัดสังกิจจธรรมาวาสกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10 เตาถ่าน
624มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
625มหานิกาย432051602วัดบ้านทำนบกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์4 ทำนบ
626มหานิกาย592020101วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรังกันตัง
627มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
628มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
629มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
630มหานิกาย433080904วัดตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ5
631มหานิกาย433080905วัดหลักศิลาวนารามกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ2 จองกอ
632ธรรมยุต633080901วัดป่าภูดินสอกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
633มหานิกาย431031001วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์1 กันธารมย์
634มหานิกาย431031002วัดดอนยาวกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์3 ดอนยาว
635มหานิกาย431031003วัดท่าประชุมวารีกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์5 โคกยาง
636มหานิกาย431031004วัดระกาเสม็ดกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์6 ระกาเสม็ด
637มหานิกาย431031005วัดหนองขอนกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์7
638ธรรมยุต631031001วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์4 ปลาย
639มหานิกาย433050101วัดโคกโพนกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ3
640มหานิกาย433050102วัดโคกสูงกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ5
641มหานิกาย433050103วัดบ่อทองกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ13
642มหานิกาย433050104วัดโสภณวิหารกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ1
643มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
644มหานิกาย354012002วัดดอนแก้วกาญจนาเมืองแพร่แพร่2
645มหานิกาย354012003วัดดอนดีกาญจนาเมืองแพร่แพร่1
646มหานิกาย354012004วัดศุภศิริกาญจนาเมืองแพร่แพร่5 กวาว
647มหานิกาย354012005วัดหนองบ่อกาญจนาเมืองแพร่แพร่4
648มหานิกาย354012006วัดหัวฝายกาญจนาเมืองแพร่แพร่8
649มหานิกาย434120401วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ตุใหญ่
650มหานิกาย434120402วัดนาสะแบงกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี12 นาสะแบง
651มหานิกาย434120403วัดบ้านก่อกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 ก่อ
652มหานิกาย434120404วัดบ้านโนนมะเขือกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5 โนนมะเขือ
653มหานิกาย434120405วัดสุมานารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8
654มหานิกาย434120406วัดอินทารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 กาบิน
655มหานิกาย432060101วัดแก้วมณีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์2 บักจรัง
656มหานิกาย432060102วัดโคกกลางสามัคคีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์5 โคกกลางสามัคคี
657มหานิกาย432060103วัดบ้านกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์1
658มหานิกาย432060104วัดบ้านเขื่อนแก้วกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์13 เขื่อนแก้ว
659มหานิกาย432060105วัดบ้านจบกกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์4 จบก
660มหานิกาย432060106วัดบ้านน้อยร่มเย็นกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์8 น้อยร่มเย็น
661มหานิกาย432060107วัดปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6 ปราสาทเบง
662มหานิกาย432060108วัดหมอนเจริญกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
663ธรรมยุต632060101วัดป่าหลักชัยกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
664มหานิกาย596080201วัดน้ำขาวยะกากายูคละแว้งนราธิวาส3 น้ำขาว
665มหานิกาย595060101วัดสุนทรประชารามกายูบอเกาะรามันยะลา1 กาบู
666มหานิกาย580061101วัดท้ายทะเลการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช12 ท้ายทะเล
667มหานิกาย580061102วัดทายิการามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช4
668มหานิกาย580061103วัดท่าลิพงการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช6
669มหานิกาย580061104วัดพระบาทโพธารามการะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช10 พร้าว
670มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
671มหานิกาย596070502วัดเวฬุวันกาหลงศรีสาครนราธิวาส2 ป่าไผ่
672มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
673มหานิกาย274010602วัดแก้วมงคลกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร7
674มหานิกาย274010603วัดนาขวางกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร5 นาขวาง
675มหานิกาย446010101วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
676มหานิกาย446010102วัดชัยสุนทรกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
677มหานิกาย446010103วัดดงปอกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
678มหานิกาย446010104วัดใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
679มหานิกาย446010105วัดป่าทุ่งศรีเมืองกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ทุ่งมน
680มหานิกาย446010106วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
681มหานิกาย446010107วัดหอไตรปิฎการามกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
682มหานิกาย446010108วัดเหนือกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
683ธรรมยุต646010101วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
684มหานิกาย432010301วัดโคกอารักษ์กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์7
685มหานิกาย430090301วัดกระเสียวกำปังโนนไทยนครราชสีมา2 กระเสียว
686มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
687มหานิกาย430090303วัดบ้านจอกกำปังโนนไทยนครราชสีมา3 จอก
688มหานิกาย430090304วัดบ้านจานกำปังโนนไทยนครราชสีมา4 จาน
689มหานิกาย430090305วัดบ้านซาดกำปังโนนไทยนครราชสีมา1 ซาด
690มหานิกาย430090306วัดบ้านนากำปังโนนไทยนครราชสีมา7 นา
691มหานิกาย430090307วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12 ไพล
692มหานิกาย430090308วัดบ้านไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา12
693มหานิกาย430090309วัดบ้านอ้อกำปังโนนไทยนครราชสีมา6 อ้อ
694มหานิกาย430090310วัดศรีชลสินธ์กำปังโนนไทยนครราชสีมา5 หนองแวง
695มหานิกาย430090311วัดใหม่นารีกำปังโนนไทยนครราชสีมา9 ใหม่นารี
696มหานิกาย585050201วัดสถิตย์ธรรมารามกำพวนสุขสำราญระนอง2 เหนือ
697มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
698มหานิกาย444060602วัดคำบอนกำพี้บรบือมหาสารคาม10 คำบอน
699มหานิกาย444060603วัดแดงน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม2
700มหานิกาย444060604วัดบ้านเป้ากำพี้บรบือมหาสารคาม5