Showing 1-100 of 42,987 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1ธรรมยุต697080202วัดป่าโพธิ์นาแก้วบุ่งคล้าบุ่งคล้าบึงกาฬ7 บุ่งคล้าทุ่ง
2ธรรมยุต697080201วัดดาราศรีบุ่งคล้าบุ่งคล้าบึงกาฬ4 นาจาน
3ธรรมยุต697070503วัดป่าศรีสุมังคลารามศรีวิไลศรีวิไลบึงกาฬ7 อู่คำ
4ธรรมยุต697070502วัดป่าโพธิ์ศรีวิไลศรีวิไลศรีวิไลบึงกาฬบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๑
5ธรรมยุต697070501วัดป่าศรีชุมภูพรญาณสังวรารามศรีวิไลศรีวิไลบึงกาฬ12 ศรีวิไลพัฒนา
6ธรรมยุต697070404วัดศิริมงคลนาแสงศรีวิไลบึงกาฬ2 ดงเกษม
7ธรรมยุต697070403วัดดงเกษมประชาราม (ศิริมงคล)นาแสงศรีวิไลบึงกาฬ2 ดงเกษม
8ธรรมยุต697070402วัดดงเกษมประชารามนาแสงศรีวิไลบึงกาฬ2 ดงเกษม
9ธรรมยุต697070401วัดเจติยาคีรีวิหารนาแสงศรีวิไลบึงกาฬ6 นาคำแคนพัฒนา
10ธรรมยุต697070106วัดบะดูนวนารามชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๙
11ธรรมยุต697070105วัดเวฬุวันชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ8 โคกสำราญสามัคคี
12ธรรมยุต697070104วัดป่าโสกก่ามชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ2 โสกก่าม
13ธรรมยุต697070103วัดป่าแสนสำราญวัฒนาชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ3 ห้วยลึกสันติสุข
14ธรรมยุต697070102วัดป่าพรสวรรค์ชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ5 พรสวรรค์
15ธรรมยุต697070101วัดป่าพรมงคลชุมภูพรศรีวิไลบึงกาฬ12 พรมงคล
16ธรรมยุต697060403วัดป่าหนองบัวงามโพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
17ธรรมยุต697060402วัดอรัญวาสีโพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ2
18ธรรมยุต697060401วัดถ้ำฆ้องโพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ11 โนนศิลา
19ธรรมยุต697060303วัดดานเทพมงคลบึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ6 โนนสวนปอ
20ธรรมยุต697060302วัดป่าห้วยหินลาดบึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ16 ห้วยหินลาด
21ธรรมยุต697060301วัดขันติวนารามบึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ11 โนนสว่างเหนือ
22ธรรมยุต697050601วัดป่าโคกก่องหนองยองปากคาดบึงกาฬบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๓
23ธรรมยุต697050401วัดห้วยไม้ซอดปากคาดปากคาดบึงกาฬ9 ห้วยไม้ซอด
24ธรรมยุต697040801วัดถ้ำพระโสกก่ามเซกาบึงกาฬ7
25ธรรมยุต697040705วัดเจริญธรรมป่งไฮเซกาบึงกาฬบ้านโนนตาผา หมู่ที่ ๑๒
26ธรรมยุต697040704วัดป่าทรายมงคลป่งไฮเซกาบึงกาฬบ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ ๑๓
27ธรรมยุต697040703วัดเนินแสงทองป่งไฮเซกาบึงกาฬ14 ท่าเชียงเครือใต้
28ธรรมยุต697040702วัดไชยารามป่งไฮเซกาบึงกาฬ3
29ธรรมยุต697040701วัดโชคชัยวนารามป่งไฮเซกาบึงกาฬ10 โชคชัย
30ธรรมยุต697040602วัดป่าดอนทองบ้านต้องเซกาบึงกาฬ2 โคกกระแซ
31ธรรมยุต697040601วัดถ้ำบูชาบ้านต้องเซกาบึงกาฬ3 ดอนเสียด
32ธรรมยุต697040501วัดป่าวิเศษไชยยารามน้ำจั้นเซกาบึงกาฬ8
33ธรรมยุต697040402วัดสันติวนาวาสท่าสะอาดเซกาบึงกาฬ7 โนนสวาท
34ธรรมยุต697040401วัดท่าสะอาดท่าสะอาดเซกาบึงกาฬ11
35ธรรมยุต697040204วัดป่าพรหมวิหารเซกาเซกาบึงกาฬบ้านพัฒนาภิบาล หมู่ที่ ๑๘
36ธรรมยุต697040203วัดศรีเจริญพัฒนา (ดงมะค่า)เซกาเซกาบึงกาฬ14
37ธรรมยุต697040202วัดศรีเจริญพัฒนาเซกาเซกาบึงกาฬ14
38ธรรมยุต697040201วัดดงมะค่าเซกาเซกาบึงกาฬ14
39ธรรมยุต697040102วัดป่าท่าเรือซางเซกาบึงกาฬ8 ท่าเรือ
40ธรรมยุต697040101วัดท่าสำราญซางเซกาบึงกาฬ2
41ธรรมยุต697030702วัดป่าเหล่าทองสามัคคีเหล่าทองโซ่พิสัยบึงกาฬบ้านเหล่าทองสามัคคี หมู่ที่ ๙
42ธรรมยุต697030701วัดซำบอนเหล่าทองโซ่พิสัยบึงกาฬ6
43ธรรมยุต697030504วัดแสงอรุณศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ7
44ธรรมยุต697030503วัดป่าสามัคคีธรรมศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ14 โคกกลางสามัตตี
45ธรรมยุต697030502วัดถ้ำจันทร์ศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ12
46ธรรมยุต697030501วัดดานสันติธรรมศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ6
47ธรรมยุต697030302วัดดานวิมุตติธรรมถ้ำเจริญโซ่พิสัยบึงกาฬบ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ ๔
48ธรรมยุต697030301วัดป่าถ้ำเจริญถ้ำเจริญโซ่พิสัยบึงกาฬ1 ถ้ำเจริญ
49ธรรมยุต697030201วัดป่าดอนกรรมโซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ4
50ธรรมยุต697030103วัดป่าศรีวิไลคำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ9
51ธรรมยุต697030102วัดโนนเค็งคำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ9
52ธรรมยุต697030101วัดโนนเค็ง (ป่าศรีวิไล)คำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ9
53ธรรมยุต697020601วัดป่าโชคอำนวยศรีสำราญพรเจริญบึงกาฬบ้านหนองลาด หมู่ที่ ๓
54ธรรมยุต697020506วัดป่าหนองบัวน้อยศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ5 หนองบัวน้อย
55ธรรมยุต697020505วัดเวฬุวนาราม (ป่าดงเสียด)ศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ1
56ธรรมยุต697020504วัดเวฬุวนารามศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ1
57ธรรมยุต697020503วัดป่าสุวรรณารามศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ3
58ธรรมยุต697020502วัดป่าสถิตย์ธรรมารามศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ2 หนองทุ่ม
59ธรรมยุต697020501วัดป่าดงเสียดศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ1
60ธรรมยุต697020401วัดดอนขนุนทองวังชมภูพรเจริญบึงกาฬ5 พูนผล
61ธรรมยุต697020301วัดป่าวิเวกพัฒนารามพรเจริญพรเจริญบึงกาฬ5 เอือด
62ธรรมยุต697020201วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ5 ศรีมงคล
63ธรรมยุต697020102วัดสว่างอารมณ์ดอนหญ้านางพรเจริญบึงกาฬ2
64ธรรมยุต697020101วัดด่านศรีสำราญดอนหญ้านางพรเจริญบึงกาฬ5
65ธรรมยุต697011203วัดป่าวังน้ำเย็นหอคำเมืองบึงกาฬบึงกาฬ4 โคกสะอาด
66ธรรมยุต697011202วัดป่ากุดไผ่หอคำเมืองบึงกาฬบึงกาฬบ้านหนองเข็ง หมู่ที่ ๓
67ธรรมยุต697011201วัดป่าเทพวิมุตหอคำเมืองบึงกาฬบึงกาฬ1
68ธรรมยุต697011101วัดป่าจิตตวิทยารามหนองเลิงเมืองบึงกาฬบึงกาฬ1
69ธรรมยุต697010902วัดสุดเขตแดนสยามวิศิษฐ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓
70ธรรมยุต697010901วัดสามัคคีอุปถัมภ์วิศิษฐ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ7
71ธรรมยุต697010701วัดป่าแสนสำราญบึงกาฬเมืองบึงกาฬบึงกาฬ10 แสนสำราญ
72ธรรมยุต697010601วัดสันติสามัคคีโนนสมบูรณ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ1
73ธรรมยุต697010501วัดป่าหนองนกเขียนนาสวรรค์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ7
74ธรรมยุต697010403วัดสามัคคีเจริญธรรมชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ11 ชัยพร
75ธรรมยุต697010402วัดภูงามชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ5
76ธรรมยุต697010401วัดป่าชัยพรชัยพรเมืองบึงกาฬบึงกาฬ11 ใหม่ชัยพร
77ธรรมยุต697010301วัดอาฮงศิลาวาสไคสีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ3
78ธรรมยุต697010101วัดดานสามัคคีคำนาดีเมืองบึงกาฬบึงกาฬ1
79ธรรมยุต696090403วัดพลับพลาวนารามภูเขาทองสุคิรินนราธิวาส4 ไอกาเปาะ
80ธรรมยุต696090402วัดป่าชุมทองภูเขาทองสุคิรินนราธิวาส6 ชุมทอง
81ธรรมยุต696090401วัดโต๊ะโมะภูเขาทองสุคิรินนราธิวาส3 โต๊ะโมะ
82ธรรมยุต696060701วัดสวนธรรมรือเสาะออกรือเสาะนราธิวาส2 ปลายนา
83ธรรมยุต695070201วัดคชศิลาวนารามบาละกาบังยะลา4 คชศิลา
84ธรรมยุต695050401วัดปูแหลบาโร๊ะยะหายะลา12 ชีเซะ
85ธรรมยุต695040101วัดธารโตธารโตธารโตยะลา1 ธารโต
86ธรรมยุต695030401วัดปิยะธรรมารามถ้ำทะลุบันนังสตายะลา
87ธรรมยุต695011602วัดสวนใหม่สะเตงนอกเมืองยะลายะลา3
88ธรรมยุต695011601วัดตรีมิตรสะเตงนอกเมืองยะลายะลา9 นิบง
89ธรรมยุต695010102วัดยะลาธรรมารามสะเตงเมืองยะลายะลา
90ธรรมยุต695010101วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุงสะเตงเมืองยะลายะลา6
91ธรรมยุต694120201วัดทุ่งข่อยม่วงเตี้ยแม่ลานปัตตานี1 ทุ่งข่อย
92ธรรมยุต694091701วัดมะปริงวารีรามจะรังยะหริ่งปัตตานี6
93ธรรมยุต694040201วัดหงสารามท่าข้ามปะนาเระปัตตานี1
94ธรรมยุต694011001วัดขจรประชารามรูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี1 รูสะมิแล
95ธรรมยุต694010901วัดสันติการามปะกาฮะรังเมืองปัตตานีปัตตานี1
96ธรรมยุต694010101วัดนพวงศารามสะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี1
97ธรรมยุต693090201วัดโตนดนาปะขอบางแก้วพัทลุง7
98ธรรมยุต693090104วัดมหรรณพาวาสท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง9
99ธรรมยุต693090103วัดปัณณารามท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง2
100ธรรมยุต693090102วัดบางแก้วผดุงธรรมท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง1