Showing 1,101-1,200 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101ธรรมยุต648030601วัดป่าเทพสิทธาจารย์พะทายท่าอุเทนนครพนม9 โคกสว่าง
1102ธรรมยุต648030501วัดป่าศิริมงคลพนอมท่าอุเทนนครพนม8 เหล่าหนาด
1103ธรรมยุต648020702วัดโอภาสธรรมารามนามะเขือปลาปากนครพนม9 นางิ้ว
1104ธรรมยุต648020701วัดจันทิยาวาสนามะเขือปลาปากนครพนม10
1105ธรรมยุต648020401วัดป่าศรีธนธรรมารามโคกสว่างปลาปากนครพนม7 ศรีธน
1106ธรรมยุต648020302วัดป่าทุ่งนาหอยกุตาไก้ปลาปากนครพนมบ้านนาดอกไม้ หมู่ ๘
1107ธรรมยุต648020301วัดป่านาดอกไม้กุตาไก้ปลาปากนครพนม11 นาดอกไม้
1108ธรรมยุต648020201วัดป่าอัมพวันหนองฮีปลาปากนครพนม3
1109ธรรมยุต648011501วัดป่าอรุณรัตน์โพธิ์ตากเมืองนครพนมนครพนมบ้านโคกกุง หมู่ 3
1110ธรรมยุต648011401วัดป่าคำสว่างวังตามัวเมืองนครพนมนครพนมบ้านคำสว่างน้อย หมู่ 5
1111ธรรมยุต648011203วัดเอนกธรรมคุณหนองญาติเมืองนครพนมนครพนม9
1112ธรรมยุต648011202วัดหนองญาติหนองญาติเมืองนครพนมนครพนม2
1113ธรรมยุต648011201วัดเทพนมสุทธาวาสหนองญาติเมืองนครพนมนครพนม1 ดงโชค
1114ธรรมยุต648011101วัดเทพนิมิตคำเตยเมืองนครพนมนครพนม12 หนองกุง
1115ธรรมยุต648010901วัดป่าดงติ้วบ้านกลางเมืองนครพนมนครพนม5 ดงติ้ว
1116ธรรมยุต648010804วัดป่าสามัคคีธรรมขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม1
1117ธรรมยุต648010803วัดป่านันทวันขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม4
1118ธรรมยุต648010802วัดนันทวัน (ป่านันทวัน)ขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม4
1119ธรรมยุต648010801วัดนันทวันขามเฒ่าเมืองนครพนมนครพนม4
1120ธรรมยุต648010703วัดป่าเวชกูลนุสรณ์อาจสามารถเมืองนครพนมนครพนมหมู่ 6 บ้านอาจสามารถ
1121ธรรมยุต648010702วัดศรัทธารามอาจสามารถเมืองนครพนมนครพนม4
1122ธรรมยุต648010701วัดธรรมวิเวกอาจสามารถเมืองนครพนมนครพนม1
1123ธรรมยุต648010601วัดศรีรัตนวนารามบ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม16 วังกระแส
1124ธรรมยุต648010401วัดธาตุทุ่งเศรษฐีนาราชควายเมืองนครพนมนครพนม11 นาราชควาย
1125ธรรมยุต648010301วัดนาทรายนาทรายเมืองนครพนมนครพนม6 หัวโพน
1126ธรรมยุต648010105วัดอรัญญิกาวาสในเมืองเมืองนครพนมนครพนม
1127ธรรมยุต648010104วัดสารภาณนิมิตในเมืองเมืองนครพนมนครพนม3
1128ธรรมยุต648010103วัดศรีสมพรในเมืองเมืองนครพนมนครพนม
1129ธรรมยุต648010102วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม
1130ธรรมยุต648010101วัดไตรรัตน์วนารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม
1131ธรรมยุต647180401วัดป่านาผางกกปลาซิวภูพานสกลนคร5 นาผาง
1132ธรรมยุต647180302วัดป่าอุดมธรรมโคกภูภูพานสกลนคร5 หนองส่าน
1133ธรรมยุต647180301วัดบ้านคำเพิ่มโคกภูภูพานสกลนคร18 คำเพิ่มใหม่
1134ธรรมยุต647180203วัดใหม่พัฒนาวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร9 ฮ่องสิมพัฒนา
1135ธรรมยุต647180202วัดป่าบ้านหล่มหลุบเลาภูพานสกลนคร5 หล่ม
1136ธรรมยุต647180201วัดถ้ำวิสุทธิมงคลวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร3 ฮ่องสิม
1137ธรรมยุต647180103วัดป่าถ้ำโพรงสร้างค้อภูพานสกลนคร5 สร้างแก้ว
1138ธรรมยุต647180102วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์สร้างค้อภูพานสกลนคร21 อุดมทรัพย์
1139ธรรมยุต647180101วัดป่าชมภูพานสร้างค้อภูพานสกลนคร14 จัดสรร
1140ธรรมยุต647170301วัดป่าโนนขุมเงินนาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร6 นาตงน้อย
1141ธรรมยุต647170102วัดป่าอุดมธรรมมงคลบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร2 โพนน้อย
1142ธรรมยุต647170101วัดป่าอ้อมแก้วบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร7 อ้อมแก้วน้อย
1143ธรรมยุต647160504วัดศรีกมโลวาสหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร6 นาสีนวล
1144ธรรมยุต647160503วัดป่าบ้านทุ่งหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร2 ทุ่ง
1145ธรรมยุต647160502วัดป่าโนนชาดหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร7 ดงพัฒนา
1146ธรรมยุต647160501วัดคำเจริญหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร3 คำเจริญ
1147ธรรมยุต647160401วัดป่าสมจิตตานุสรณ์โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร5 หนองโจด
1148ธรรมยุต647160302วัดป่าแสงธรรมทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร5 หนองแสง
1149ธรรมยุต647160301วัดดอนธาตุวิลัยทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร7
1150ธรรมยุต647160209วัดป่าบูรพาจารย์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร5 แกดำ
1151ธรรมยุต647160208วัดศิริราษฎร์วัฒนาเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร1
1152ธรรมยุต647160207วัดป่าฮังแหลวเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร4 หนองฮังแหลว
1153ธรรมยุต647160206วัดป่าภูหินกองเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร1 เจริญศิลป์
1154ธรรมยุต647160205วัดป่าชัยมงคลเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร7 สร้างฟาก
1155ธรรมยุต647160204วัดป่าแกดำเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร5 แกดำ
1156ธรรมยุต647160203วัดป่ากุดนาขามเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร9 กุดนาขาม
1157ธรรมยุต647160202วัดโนนแสนคำเจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร3
1158ธรรมยุต647160201วัดเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร2
1159ธรรมยุต647160102วัดสามัคคีพัฒนาบ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร5
1160ธรรมยุต647160101วัดศิริพันธวงค์บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร2
1161ธรรมยุต647150401วัดพรหมศรีธาตุแมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร9 พรหมศรีธาตุ
1162ธรรมยุต647150201วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมารามเหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร6 ห้วยยาง
1163ธรรมยุต647150103วัดวิสุทธิธรรมตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร2 โคก
1164ธรรมยุต647150102วัดป่านาคนิมิตต์ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร4
1165ธรรมยุต647150101วัดดอยธรรมเจดีย์ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร3
1166ธรรมยุต647140101วัดป่าวิริยะพลเต่างอยเต่างอยสกลนคร2
1167ธรรมยุต647130404วัดอุดมสังวรปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร5 บ่อแกใหญ่
1168ธรรมยุต647130403วัดสิลารัตน์ปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร7
1169ธรรมยุต647130402วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร1
1170ธรรมยุต647130401วัดโชติการามปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร6
1171ธรรมยุต647130302วัดเหล่านาสีนวลวัฒนาส่องดาวสกลนคร5 เหล่านาสีนวล
1172ธรรมยุต647130301วัดป่าเหล่าใหญ่วัฒนาส่องดาวสกลนคร2 เหล่าใหญ่
1173ธรรมยุต647130203วัดศรีวิลัยท่าศิลาส่องดาวสกลนคร3
1174ธรรมยุต647130202วัดท่าศิลาท่าศิลาส่องดาวสกลนคร1 ท่าศิลา
1175ธรรมยุต647130201วัดเจริญชัยท่าศิลาส่องดาวสกลนคร3
1176ธรรมยุต647130104วัดอรัญญวาสีส่องดาวส่องดาวสกลนคร8
1177ธรรมยุต647130103วัดสามัคคีธรรมส่องดาวส่องดาวสกลนคร7
1178ธรรมยุต647130102วัดป่าหนองแดงส่องดาวส่องดาวสกลนคร10 หนองแดง
1179ธรรมยุต647130101วัดโนนสะอาดส่องดาวส่องดาวสกลนคร9
1180ธรรมยุต647122106วัดป่าหนามแท่งใหญ่บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร2 หนามแท่งใหญ่
1181ธรรมยุต647122105วัดป่าสันติวันบ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร14 หนองพะเนาว์
1182ธรรมยุต647122104วัดป่าศรีเรือนบ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร8 ทุ่งปลากัดน้อย
1183ธรรมยุต647122103วัดป่าทุ่งปลากัดบ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร6 ทุ่งปลากัด
1184ธรรมยุต647122102วัดชัยมงคลบ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร15
1185ธรรมยุต647122101วัดคำเจริญวรารามบ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร15 คำเจริญ
1186ธรรมยุต647122002วัดป่าโมนธาตุทองสว่างแดนดินสกลนคร8 เดื่อ
1187ธรรมยุต647122001วัดป่าโคกหลวงธาตุทองสว่างแดนดินสกลนคร6 โคกหลวง
1188ธรรมยุต647121703วัดสามัคคีบำเพ็ญผลตาลเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร3 นาเตียง
1189ธรรมยุต647121702วัดป่าหนองผือตาลเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร6 หนองผือ
1190ธรรมยุต647121701วัดดงสวรรค์ตาลเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร7 ดงสวรรค์
1191ธรรมยุต647121601วัดคามวาสีตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร8
1192ธรรมยุต647121501วัดหนองหว้าทรายมูลสว่างแดนดินสกลนคร8 หนองหว้า
1193ธรรมยุต647121404วัดมงคลธรรมวาสแวงสว่างแดนดินสกลนคร4 สร้างแปน
1194ธรรมยุต647121403วัดป่าโนนเสาขวัญแวงสว่างแดนดินสกลนคร2 โนนเสาขวัญ
1195ธรรมยุต647121402วัดป่าโนนเรือแวงแวงสว่างแดนดินสกลนคร7 โนนเรือ
1196ธรรมยุต647121401วัดโนนแสงทองแวงสว่างแดนดินสกลนคร6
1197ธรรมยุต647121303วัดภูมิพนารามพันนาสว่างแดนดินสกลนคร6 คำตานา
1198ธรรมยุต647121302วัดพุฒารามพันนาสว่างแดนดินสกลนคร
1199ธรรมยุต647121301วัดป่าพันนาพันนาสว่างแดนดินสกลนคร12 พันนา
1200ธรรมยุต647121202วัดป่าแก้วชุมพลค้อใต้สว่างแดนดินสกลนคร4