Showing 1,201-1,300 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201ธรรมยุต647121103วัดป่าชุมชัยพัฒนาบงใต้สว่างแดนดินสกลนคร10 ชุมชัย
1202ธรรมยุต647121102วัดบ่อร้างบงใต้สว่างแดนดินสกลนคร13 บ่อร้าง
1203ธรรมยุต647121101วัดบ่อร้าง (ป่าบ่อร้าง)บงใต้สว่างแดนดินสกลนคร13 บ่อร้าง
1204ธรรมยุต647121003วัดป่าโคกน้ำเกลี้ยงหนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร8 โคกน้ำเกลี้ยง
1205ธรรมยุต647121002วัดประชานิยมหนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร3
1206ธรรมยุต647121001วัดบูรพารามหนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร5
1207ธรรมยุต647120815วัดใหม่บ้านตาลโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร10
1208ธรรมยุต647120814วัดหนองไผ่โคกสีสว่างแดนดินสกลนคร4
1209ธรรมยุต647120813วัดศรีสะอาดโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร8
1210ธรรมยุต647120812วัดศรีชมพูโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร7
1211ธรรมยุต647120811วัดป่าดอนม่วยโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร11 ดอนม่วย
1212ธรรมยุต647120810วัดป่าโคกสีโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร1 โคกสี
1213ธรรมยุต647120809วัดบ้านสามแยกโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร9 สามแยก
1214ธรรมยุต647120808วัดบ้านตาลโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร10
1215ธรรมยุต647120807วัดบ้านตาล (ใหม่บ้านตาล)โคกสีสว่างแดนดินสกลนคร10
1216ธรรมยุต647120806วัดธรรมิการามโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร5
1217ธรรมยุต647120805วัดทุ่งสว่างโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร2
1218ธรรมยุต647120804วัดตาลนิมิตรโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร12 ตาล
1219ธรรมยุต647120803วัดดอนม่วยโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร11 ดอนม่วย
1220ธรรมยุต647120802วัดดอนม่วย (ป่าดอนม่วย)โคกสีสว่างแดนดินสกลนคร11 ดอนม่วย
1221ธรรมยุต647120801วัดฐิติธรรมารามโคกสีสว่างแดนดินสกลนคร5 บึงโนใน
1222ธรรมยุต647120701วัดศรีโพนสูงโพนสูงสว่างแดนดินสกลนคร1 ถ่อน
1223ธรรมยุต647120603วัดป่าธรรมสวัสดีบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร6 โคกสวัสดี
1224ธรรมยุต647120602วัดป่าถ้ำภูมิดลบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร8 หนองกุง
1225ธรรมยุต647120601วัดกาญจนาวนารามบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร10 พิมพ์พัฒนา
1226ธรรมยุต647120404วัดอัมพวันบ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร6 ดอนม่วงไข่
1227ธรรมยุต647120403วัดประสิทธิ์สามัคคีบ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร7 ต้าย
1228ธรรมยุต647120402วัดท่าวารีวนารามบ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร2
1229ธรรมยุต647120401วัดคำบอนบ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร4 คำบอน
1230ธรรมยุต647120303วัดสีมาธิการามคำสะอาดสว่างแดนดินสกลนคร6
1231ธรรมยุต647120302วัดป่าบ้านปลวกคำสะอาดสว่างแดนดินสกลนคร4 ปลวก
1232ธรรมยุต647120301วัดป่าธาตุโสภาคำสะอาดสว่างแดนดินสกลนคร11 ปลวก
1233ธรรมยุต647120109วัดหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร10 หนองชาด
1234ธรรมยุต647120108วัดศรีสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร6
1235ธรรมยุต647120107วัดป่าหนองชาดสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร10
1236ธรรมยุต647120106วัดป่าบ้านหนองทุ่มสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร17 หนองทุ่ม
1237ธรรมยุต647120105วัดป่าดงสวรรค์สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร13
1238ธรรมยุต647120104วัดป่าดงพระสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร16 น้อยหนองบัว
1239ธรรมยุต647120103วัดป่าโคกสว่างสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร12 โคกสว่าง
1240ธรรมยุต647120102วัดบ้านง่อนสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร2
1241ธรรมยุต647120101วัดดงสวรรค์สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร18 ดงสวรรค์
1242ธรรมยุต647110802วัดป่าหนองสามขาสามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร7 หนองสามขา
1243ธรรมยุต647110801วัดป่าดงบูชาสามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร2 โนนจำปา
1244ธรรมยุต647110701วัดแจ้งแสงอุดมบะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร8 วังม่วง
1245ธรรมยุต647110601วัดป่าภูดินแดงนาฮีอากาศอำนวยสกลนคร7 ทุ่งพัฒนา
1246ธรรมยุต647110501วัดป่าโพนก่อท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร6 โพนก่อ
1247ธรรมยุต647110401วัดป่าชุมชนพัฒนาโพนงามอากาศอำนวยสกลนคร8 ชุมชนพัฒนา
1248ธรรมยุต647110304วัดวาน้อยวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร3 วาน้อย
1249ธรรมยุต647110303วัดป่าอิสรธรรมวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร2 วาใหญ่
1250ธรรมยุต647110302วัดป่าสุทธารามวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร10 ดอนกลาง
1251ธรรมยุต647110301วัดป่าวาใหญ่วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร14 วาใหญ่
1252ธรรมยุต647110201วัดป่าประทีปบุญญารามโพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร7 เซือม
1253ธรรมยุต647110103วัดอุดมรัตนารามอากาศอากาศอำนวยสกลนคร14
1254ธรรมยุต647110102วัดป่านายออากาศอากาศอำนวยสกลนคร6 นายอ
1255ธรรมยุต647110101วัดกลางอากาศอากาศอำนวยสกลนคร16 อากาศ
1256ธรรมยุต647100902วัดสว่างแสงจันทร์บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร2 ดงมะไฟ
1257ธรรมยุต647100901วัดศรัทธารามบ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร1 บ่อแก้ว
1258ธรรมยุต647100803วัดวิสุทธาวาสหนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร3 โพธิ์ชัย
1259ธรรมยุต647100802วัดป่านาดูนหนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร2 นาดูน
1260ธรรมยุต647100801วัดโนนสูงหนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร1
1261ธรรมยุต647100705วัดป่าสุขสำราญโนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร7 สุขสำราญ
1262ธรรมยุต647100704วัดป่าพุทธรักษาโนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร5 พุทธรักษา
1263ธรรมยุต647100703วัดโนนแสงธรรมโนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร6 สามแยกพิทักษ์
1264ธรรมยุต647100702วัดโนนสะอาดโนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร1 โนนสะอาด
1265ธรรมยุต647100701วัดเทพนิมิตรโนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร4 โนนสวรรค์
1266ธรรมยุต647100601วัดป่าไชยยานนท์ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร9 ไชยยานนท์
1267ธรรมยุต647100502วัดสมบูรณ์วนารามดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร10 เหล่าสมบูรณ์
1268ธรรมยุต647100501วัดดงหม้อทองดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร2 ดงหม้อทอง
1269ธรรมยุต647100402วัดป่าศิริปัญญารามดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร4 ดอนสวรรค์
1270ธรรมยุต647100401วัดป่าธรรมพิทักษ์ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร3 น้ำจั้น
1271ธรรมยุต647100304วัดสันติธรรมดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร4 หนองท่มท่ากระดัน
1272ธรรมยุต647100303วัดศิริมงคลดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร6 ซ่อมดู่
1273ธรรมยุต647100302วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร1 ขี้เหล็ก
1274ธรรมยุต647100301วัดป่าท่ากระดันดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร8 ท่ากระดัน
1275ธรรมยุต647100203วัดป่าสันติธรรมวนารามมายบ้านม่วงสกลนคร1 มาย
1276ธรรมยุต647100202วัดป่าด่านไชโยมายบ้านม่วงสกลนคร6 ด่านไชโย
1277ธรรมยุต647100201วัดเจริญราษฎร์บำรุงมายบ้านม่วงสกลนคร1 มาย
1278ธรรมยุต647100102วัดป่าแสงธรรมม่วงบ้านม่วงสกลนคร6 ดงยาง
1279ธรรมยุต647100101วัดป่าดงหวายม่วงบ้านม่วงสกลนคร5 จาร
1280ธรรมยุต647090301วัดสระแก้วพัฒนารามนาแต้คำตากล้าสกลนคร11 สระแก้ว
1281ธรรมยุต647090201วัดป่าหนองบัวสิมหนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร12 หนองบัวสิม
1282ธรรมยุต647081408วัดศรีมงคลหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร1 หนองแวง
1283ธรรมยุต647081407วัดรุ่งพนาไพรหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร10 รุ่งพนาไพร
1284ธรรมยุต647081406วัดป่าสามัคคีธรรมหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร7 บะทอง
1285ธรรมยุต647081405วัดป่าปัจฉิมวนารามหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร14 โนนสามเศียร
1286ธรรมยุต647081404วัดป่าเทพพิทักษ์หนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร13 โนนจำปาหอม
1287ธรรมยุต647081403วัดป่าดอนกลอยหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร3 ดอนกลอย
1288ธรรมยุต647081402วัดบ้านโพนสว่างหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร4 โพนสว่าง
1289ธรรมยุต647081401วัดคีรีวงกตหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร6 วังเยี่ยม
1290ธรรมยุต647081302วัดศรีสำราญกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร5 จำปาดง
1291ธรรมยุต647081301วัดดอนสวรรค์กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร6 จำปาดงเหนือ
1292ธรรมยุต647081101วัดป่าหนองแฝกนาคำวานรนิวาสสกลนคร5 หนองแฝก
1293ธรรมยุต647081001วัดป่าหัวนาอินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร3 หัวนา
1294ธรรมยุต647080906วัดอรัญวิเวกนาซอวานรนิวาสสกลนคร2 กุดเรือใหญ่
1295ธรรมยุต647080905วัดหนองแวงดอนดู่นาซอวานรนิวาสสกลนคร8 หนองแวงน้อย
1296ธรรมยุต647080904วัดป่าอรัญญาวาสนาซอวานรนิวาสสกลนคร3 กุดเรือน้อย
1297ธรรมยุต647080903วัดจำปาศิลาวาสนาซอวานรนิวาสสกลนคร1 นาซอ
1298ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
1299ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก
1300ธรรมยุต647080809วัดอินทรไชยวาสีศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร4 หัวนา