Showing 901-1,000 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย584021002วัดนางห้าช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
902มหานิกาย584021003วัดยางหมู่ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี7
903มหานิกาย584021101วัดเขาถ้ำธรรมอุทัยท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
904มหานิกาย584021102วัดบ้านนาท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
905มหานิกาย584021103วัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี5
906มหานิกาย584021104วัดป่าธรรมารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
907มหานิกาย584021105วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
908มหานิกาย584021106วัดอุทยารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
909มหานิกาย584021301วัดคงคาล้อมคลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
910ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
911ธรรมยุต684020901วัดนิกรประสาทตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
912ธรรมยุต684020902วัดนิกรประสานตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๒
913ธรรมยุต684021001วัดเขากุมแปช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๖
914ธรรมยุต684021002วัดพุทธเจดีย์ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๓
915ธรรมยุต684021003วัดหัวหมากช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๕
916มหานิกาย595070201วัดบาละบาละกาบังยะลา1 บาละ
917ธรรมยุต695070201วัดคชศิลาวนารามบาละกาบังยะลา4 คชศิลา
918มหานิกาย432060101วัดแก้วมณีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์2 บักจรัง
919มหานิกาย432060102วัดโคกกลางสามัคคีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์5 โคกกลางสามัคคี
920มหานิกาย432060103วัดบ้านกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์1
921มหานิกาย432060104วัดบ้านเขื่อนแก้วกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์13 เขื่อนแก้ว
922มหานิกาย432060105วัดบ้านจบกกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์4 จบก
923มหานิกาย432060106วัดบ้านน้อยร่มเย็นกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์8 น้อยร่มเย็น
924มหานิกาย432060107วัดปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6 ปราสาทเบง
925มหานิกาย432060108วัดหมอนเจริญกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
926มหานิกาย432060401วัดโภคมณีราษฎร์บำรุงคูตันกาบเชิงสุรินทร์1
927มหานิกาย432060402วัดโสระประชาสรรค์คูตันกาบเชิงสุรินทร์4 โสรถาวร
928มหานิกาย432060403วัดใหม่หนองโยคูตันกาบเชิงสุรินทร์3 หนองโย
929มหานิกาย432060404วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์2 โคกสะอาด
930มหานิกาย432060501วัดเกษตรถาวรด่านกาบเชิงสุรินทร์5 เกษตรถาวร
931มหานิกาย432060502วัดด่านโคกเจริญด่านกาบเชิงสุรินทร์9 โคกเจริญ
932มหานิกาย432060503วัดนาเรืองธรรมารามด่านกาบเชิงสุรินทร์8 นาเรือง
933มหานิกาย432060504วัดบ้านปบัดฤาษีด่านกาบเชิงสุรินทร์10 ปลัดฤาษี
934มหานิกาย432060505วัดพัฒนาธรรมารามด่านกาบเชิงสุรินทร์14 ด่าน
935มหานิกาย432060506วัดพัฒนาสามัคคีด่านกาบเชิงสุรินทร์1 ด่าน
936มหานิกาย432060507วัดโพนทองด่านกาบเชิงสุรินทร์6 โพนทอง
937มหานิกาย432060508วัดศรีธาตุน้อยด่านกาบเชิงสุรินทร์11 ธาตุน้อย
938มหานิกาย432060601วัดโคกพยุงแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์6 โคกพยุง
939มหานิกาย432060602วัดโคกสง่าวนารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์3 โคกสง่า
940มหานิกาย432060603วัดแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์1 แนงมุด
941มหานิกาย432060604วัดบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์1
942มหานิกาย432060605วัดโพธิ์ศรีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์7 โพธิ์ศรี
943มหานิกาย432060606วัดมงคลคชารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์14 ช้างหมอบพัฒนา
944มหานิกาย432060607วัดแสงอรุณแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์10 สายทอง
945มหานิกาย432060701วัดโคกตะเคียนโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์3 โคกคะเคียน
946มหานิกาย432060702วัดอีสานพัฒนาโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์9 อีสานพัฒนา
947มหานิกาย432061001วัดราษฎร์บำรุงตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์5 ร่มราษฎร์
948มหานิกาย432061002วัดศรีสกลตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์8 สกล
949มหานิกาย432061003วัดสว่างอรุณตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์3 รุน
950มหานิกาย432061004วัดสันติวิเวกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์9 ตะเคียน
951มหานิกาย432140303วัดป่าทับทิมตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์4 ใหม่ดงเย็น
952ธรรมยุต632060101วัดป่าหลักชัยกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
953ธรรมยุต632060601วัดป่าธรรมารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์7 โพธิ์ศรีเหนือ
954ธรรมยุต632060602วัดป่าประสานใจแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์8 ประดู่
955ธรรมยุต632060603วัดป่าสระทองแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์2 สระทอง
956ธรรมยุต632060604วัดภูแก้วพรหมมณีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์12 คลองเจริญ
957มหานิกาย273020101วัดหนองปลาไหลทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม11
958มหานิกาย273020201วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม
959มหานิกาย273020202วัดไผ่รื่นรมย์ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม4 รางลึก
960มหานิกาย273020203วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนนครปฐม7
961มหานิกาย273020204วัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม1
962มหานิกาย273020301วัดปฐมโพธิญาณทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม18 ห้วยปลากดเล็ก
963มหานิกาย273020302วัดไร่แตงทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม15 ไร่แตงทอง
964มหานิกาย273020303วัดศาลาตึกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม9
965มหานิกาย273020304วัดหนองจิกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม11
966มหานิกาย273020305วัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม1 ทุ่งลูกนก
967มหานิกาย273020306วัดห้วยผักชีทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม12
968มหานิกาย273020401วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม10
969มหานิกาย273020402วัดสองห้องห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม9
970มหานิกาย273020403วัดอ้อน้อยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม17 อ้อน้อย
971มหานิกาย273020501วัดปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม6
972มหานิกาย273020502วัดสุวรรณรัตนารามทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม3
973มหานิกาย273020503วัดหนองขามพัฒนาทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม2
974มหานิกาย273020601วัดดอนเตาอิฐสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม8
975มหานิกาย273020602วัดราษฎร์ภิรมย์วรารามสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม8
976มหานิกาย273020701วัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม8
977มหานิกาย273020801วัดดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม1 ดอนทอง
978มหานิกาย273020802วัดดอนมะกอกดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม5 ดอนมะกอก
979มหานิกาย273020803วัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม9
980มหานิกาย273020804วัดสระพังดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม6
981มหานิกาย273020805วัดพุทธสันติธรรมดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมหมู่ ๒ บ้านดอนทอง
982มหานิกาย273020901วัดเจริญราษฎร์บำรุงสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม10
983มหานิกาย273020902วัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม1
984มหานิกาย273020903วัดหนองหมูสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม5 หนองหมู
985มหานิกาย273021001วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม6
986มหานิกาย273021002วัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม8
987มหานิกาย273021101วัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม9
988มหานิกาย273021102วัดปทุมทองสุทธารามห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม5
989มหานิกาย273021201วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม8
990มหานิกาย273021202วัดสว่างชาติประชาบำรุงกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม4
991มหานิกาย273021301วัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม5
992มหานิกาย273021401วัดสี่แยกเจริญพรหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐม5
993มหานิกาย273021402วัดหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐม6
994มหานิกาย273021403วัดหนองเจริญธรรมหนองกระทุ่มกำแพงแสนนครปฐม2 หนองเขมร
995มหานิกาย273021501วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม
996ธรรมยุต673020301วัดหนองกร่างทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม3
997ธรรมยุต673020401วัดสระน้ำส้มห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม9 สระน้ำส้ม
998ธรรมยุต673020501วัดป่าศรัทธาธรรมทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม2 หนองขาม
999ธรรมยุต673020601วัดสระมงคลสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม16 หนองโพธิ์
1000ธรรมยุต673020901วัดป่าดอนกระต่ายสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม14 ดอนกระต่าย