Showing 701-800 of 43,214 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย444040602วัดชัยจุมพลขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม1 ขามเรียง
702มหานิกาย444040603วัดโนนทองขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม9
703มหานิกาย444040604วัดพุทธไชยารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม3
704มหานิกาย444040605วัดโพธารามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม7
705มหานิกาย444040606วัดศรีสุขขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม8
706มหานิกาย444040607วัดสระแก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม10
707มหานิกาย444040701วัดแก้วสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม2
708มหานิกาย444040702วัดเขวาน้อยเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม3 เขวาน้อย
709มหานิกาย444040703วัดชมพูวนารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม4
710มหานิกาย444040704วัดดอนศรีสะอาดเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม7
711มหานิกาย444040705วัดท่าวารีเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม10
712มหานิกาย444040706วัดท่าสว่างอารมณ์เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม9 บุ่งเบา
713มหานิกาย444040707วัดบ้านดอนเงินเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม6
714มหานิกาย444040708วัดโพธิ์ศรีสว่างเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม1
715มหานิกาย444040709วัดศรีสง่าเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม5
716มหานิกาย444040710วัดศรีสุธรรมารามเขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม8
717มหานิกาย444040801วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม7
718มหานิกาย444040802วัดนาดีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม4
719มหานิกาย444040803วัดน้ำเที่ยงศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม5
720มหานิกาย444040804วัดบวรมงคลศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม10
721มหานิกาย444040805วัดปทุมวันศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม9
722มหานิกาย444040806วัดประชานิมิตศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม12 ดอนขมิ้น
723มหานิกาย444040807วัดโพธิ์ศรีศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม1
724มหานิกาย444040808วัดศรีสุขศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม3
725มหานิกาย444040809วัดหนองแคนศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม8
726มหานิกาย444040901วัดเขมิกาวาสกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม6
727มหานิกาย444040902วัดศรีเจริญกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม4
728มหานิกาย444040903วัดสว่างโนนจานกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม3
729มหานิกาย444040904วัดอัมพวันกุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม8
730มหานิกาย444041001วัดท่าเรียบขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม3
731มหานิกาย444041002วัดธรรมมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
732มหานิกาย444041003วัดนิมิตมงคลขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม1
733มหานิกาย444041004วัดป่าขามเฒ่าพัฒนาขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม2 ขามเฒ่าพัฒนา
734มหานิกาย444041005วัดป่าดอนเปลือยขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม5 ดอนเปลือย
735มหานิกาย444041006วัดศรีสวาสดิ์ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม10
736มหานิกาย444041007วัดศรีโสภณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม11
737มหานิกาย444041008วัดสว่างอรุณขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม8
738มหานิกาย444041009วัดเสนานิคมขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม7
739ธรรมยุต644040101วัดป่าแก้วธรรมวิเวกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม2 โคกพระ
740ธรรมยุต644040102วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม4
741ธรรมยุต644040103วัดป่าหนองโกโคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม12 หนองโก
742ธรรมยุต644040301วัดป่าเจริญธรรมมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม1 นาสีนวน
743ธรรมยุต644040401วัดป่าวังเลิงท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม9 หัวขัว
744ธรรมยุต644040501วัดป่าเมตตาธรรมนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม2 ตำแย
745ธรรมยุต644040502วัดหนองเม็กนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม7 หนองเม็ก
746ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
747มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
748มหานิกาย433030102วัดคำบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โคกสะอาด
749มหานิกาย433030103วัดคำเมยดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 คำเมย
750มหานิกาย433030104วัดบ้านดูนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
751มหานิกาย433030105วัดบ้านสิมดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
752มหานิกาย433030106วัดศรีสุมังคลารามดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
753มหานิกาย433030107วัดศิริราษฎร์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
754มหานิกาย433030108วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ15
755มหานิกาย433030109วัดหนองบอนดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 หนองบอน
756มหานิกาย433030201วัดน้อยโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 โนนสัง
757มหานิกาย433030202วัดโนนผึ้งโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
758มหานิกาย433030203วัดโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
759มหานิกาย433030204วัดบ้านเก้าสิบโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 โนนสัง
760มหานิกาย433030205วัดป่าขี้เหล็กโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 ขี้เหล็ก
761มหานิกาย433030206วัดหนองบัวไชยวานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
762มหานิกาย433030207วัดหนองหวายโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
763มหานิกาย433030208วัดหนองโองโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
764มหานิกาย433030209วัดหัวสะพานโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
765มหานิกาย433030301วัดทุ่งพายหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
766มหานิกาย433030302วัดบกขี้ยางหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
767มหานิกาย433030303วัดป่าคำเจริญหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
768มหานิกาย433030304วัดป่าเลิงแฝกหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 เลิงแฝก
769มหานิกาย433030305วัดร่องน้ำคำหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 ร่องน้ำคำ
770มหานิกาย433030306วัดลือชัยหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 ลือชัย
771มหานิกาย433030307วัดหนองดุมหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
772มหานิกาย433030308วัดหนองถ่มธรรมาวาสหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
773มหานิกาย433030309วัดหนองม่วงหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ9
774มหานิกาย433030310วัดหนองหัวช้างหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
775มหานิกาย433030311วัดหว้าพัฒนาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 หว้าพัฒนา
776มหานิกาย433030401วัดโนนแดงยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 โนนแดง
777มหานิกาย433030402วัดบ้านกล้วยยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
778มหานิกาย433030403วัดบ้านโคกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
779มหานิกาย433030404วัดบ้านยางยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
780มหานิกาย433030405วัดโพธิ์ลังกายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
781มหานิกาย433030406วัดสร้างเหล่ายางกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
782มหานิกาย433030407วัดหนองกกยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
783มหานิกาย433030501วัดแดงน้อยพัฒนารามหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 แดงน้อย
784มหานิกาย433030502วัดบ้านหนามแท่ง (สระพังทอง)หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
785มหานิกาย433030503วัดบ้านหนามแท่งหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
786มหานิกาย433030504วัดป่าหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 หนองแวง
787มหานิกาย433030505วัดสระพังทองหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
788มหานิกาย433030506วัดแสงใหญ่หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
789มหานิกาย433030601วัดจำปาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
790มหานิกาย433030602วัดป่าหนองแก้วหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษม. ๑
791มหานิกาย433030603วัดโพธิ์ศรีหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
792มหานิกาย433030604วัดสระบัวหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
793มหานิกาย433030605วัดสว่างวรารามหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
794มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
795มหานิกาย433030702วัดบ้านเจี่ยทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
796มหานิกาย433030703วัดบ้านทามทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
797มหานิกาย433030704วัดบ้านหมัดทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
798มหานิกาย433030705วัดบูรพาทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
799มหานิกาย433030706วัดสระสิมทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
800มหานิกาย433030801วัดบ้านกอกละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ3