Showing 801-900 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย433030802วัดบ้านเขวาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
802มหานิกาย433030803วัดบ้านเหม้าละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
803มหานิกาย433030804วัดบ้านโอ้นละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ8 ละทาย
804มหานิกาย433030805วัดยางน้อยละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
805มหานิกาย433030806วัดละทายละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
806มหานิกาย433030807วัดหนองเรือละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
807มหานิกาย433030901วัดโนนสวนเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
808มหานิกาย433030902วัดเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
809มหานิกาย433030903วัดหนองเทาเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
810มหานิกาย433030904วัดหนองน้ำเต้าเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
811มหานิกาย433030905วัดหนองมุกข์เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
812มหานิกาย433031001วัดทุ่งมั่งอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
813มหานิกาย433031002วัดบ้านอีปาดอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
814มหานิกาย433031003วัดหนองไฮอีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
815มหานิกาย433031101วัดบ้านเกาะเหล็กบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 แวง
816มหานิกาย433031102วัดบ้านขามบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
817มหานิกาย433031103วัดบ้านเทินบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
818มหานิกาย433031104วัดบ้านบัวน้อยบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
819มหานิกาย433031105วัดบ้านหนองแสงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 หนองแสง
820มหานิกาย433031106วัดพันลำบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
821มหานิกาย433031107วัดหนองแวงบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
822มหานิกาย433031108วัดป่าดงเมืองซ้ายบัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ2 เทิน
823มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
824มหานิกาย433031202วัดท่าช้างหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ท่าช้าง
825มหานิกาย433031203วัดโนนเรือหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
826มหานิกาย433031204วัดโพนทรายหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ3
827มหานิกาย433031205วัดหนองบัวหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
828มหานิกาย433031301วัดบ้านคล้อดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ2
829มหานิกาย433031302วัดบ้านดู่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ1
830มหานิกาย433031303วัดหนองถ่มดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ3
831มหานิกาย433031304วัดหนองม่วงดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองม่วง
832มหานิกาย433031305วัดศรีเหมือดแอ่ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ4 ศรีเหมือดแอ่
833มหานิกาย433031401วัดจิกกะลาสุทธารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ4 จิกกะลา
834มหานิกาย433031402วัดนาดีผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 นาดี
835มหานิกาย433031403วัดโนนสว่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ13 โนนสว่าง
836มหานิกาย433031404วัดบกบ่างผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ11
837มหานิกาย433031405วัดบ้านเกาะผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
838มหานิกาย433031406วัดป่าหนองแคนรัตนารามผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ10 หนองแคน
839มหานิกาย433031407วัดผักแพวผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
840มหานิกาย433031408วัดสวนฝ้ายผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
841มหานิกาย433031409วัดสวนอ้อยผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
842มหานิกาย433031410วัดหนองขอนผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ12 หนองขอน
843มหานิกาย433031411วัดหนองม่วงผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ7
844มหานิกาย433031501วัดโนนเปือยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ8
845มหานิกาย433031502วัดบ้านจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
846มหานิกาย433031503วัดบ้านผักบุ้งจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ4
847มหานิกาย433031504วัดบูรพาจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
848มหานิกาย433031505วัดพะแนงจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ2
849มหานิกาย433031506วัดเวฬุวนารามจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 กอไผ่
850มหานิกาย433031507วัดอาลัยจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
851มหานิกาย433032001วัดนางกว่างคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 หนองอีกว่าง
852มหานิกาย433032002วัดมะกรูดคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ3 มะกรูด
853มหานิกาย433032003วัดสุวรรณารามคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5 คำเนียม
854มหานิกาย433032004วัดหนองทามใหญ่คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 หนองทามใหญ่
855ธรรมยุต633030101วัดประชารังสฤษฎิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ6
856ธรรมยุต633030201วัดป่าโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 โนนสัง
857ธรรมยุต633030301วัดป่าศรีรัตนารามหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ11 บกขี้ยาง
858ธรรมยุต633030401วัดสามัคคิยารามยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ1 ยาง
859ธรรมยุต633030402วัดป่าไผ่เจริญสมณกิจยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ7 หนองกี่
860ธรรมยุต633030501วัดหนองแวงหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ1
861ธรรมยุต633030502วัดป่าบัวทองหนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๔
862ธรรมยุต633030701วัดป่านาบุญทามกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑๑
863ธรรมยุต633030702วัดป่านาบุญทามกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑๑
864ธรรมยุต633030901วัดป่าเมืองน้อยเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ6 เมืองน้อย
865ธรรมยุต633032001วัดป่าดงลำดวนคำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษหมู่ที่ ๑
866มหานิกาย350250101วัดเสาแดงแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เสาแดง หมู่ที่ 7
867มหานิกาย350250102วัดขุนแม่รวมแจ่มหลวงกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ขุนแม่รวม หมู่ที่ 1
868มหานิกาย350250201วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่3 วัดจันทร์
869มหานิกาย350250202วัดห้วยบงบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 5
870มหานิกาย350250203วัดบ้านเด่นบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่เด่น หมู่ที่ 7
871มหานิกาย350250204วัดห้วยฮ่อมบ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่หัวยฮ่อม หมู่ที่ 1
872มหานิกาย350250301วัดสบแม่แดดแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
873มหานิกาย350250302วัดแม่ผาปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่ผาปู หมู่ที่ 1
874มหานิกาย350250303วัดห้วยปูแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5
875มหานิกาย350250304วัดแม่แดดน้อยแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่แม่แดดน้อย หมู่ที่ 4
876มหานิกาย584020101วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
877มหานิกาย584020201วัดเขาพระนิ่มท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
878มหานิกาย584020202วัดจันทาวาสท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
879มหานิกาย584020203วัดดอนยางท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9
880มหานิกาย584020204วัดดอนสนท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
881มหานิกาย584020205วัดประสพท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
882มหานิกาย584020301วัดกรวดกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
883มหานิกาย584020302วัดดอนยากะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
884มหานิกาย584020303วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
885มหานิกาย584020304วัดสนธิ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
886มหานิกาย584020401วัดเขาแก้วทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
887มหานิกาย584020402วัดเขาชานารามทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
888มหานิกาย584020403วัดทุ่งกงทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
889มหานิกาย584020501วัดเขานางเภากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
890มหานิกาย584020502วัดสำนักไฟกรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
891มหานิกาย584020601วัดกงตากช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
892มหานิกาย584020602วัดเขาถ้ำพระช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.9 คลองฮาย
893มหานิกาย584020603วัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
894มหานิกาย584020604วัดยางหมู่ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
895มหานิกาย584020701วัดพ่วงพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
896มหานิกาย584020702วัดอุทัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
897มหานิกาย584020703วัดอุภัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี6 ปากกะแดะ
898มหานิกาย584020801วัดวังไทรป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
899มหานิกาย584020901วัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
900มหานิกาย584020902วัดแสงประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4