Showing 901-1,000 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย213071003วัดมหิงษารามบางกระบือสามโคกปทุมธานี2 บางกระบือ
902มหานิกาย214010201วัดกล้วยกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา11 บ้านกล้วย
903มหานิกาย214010202วัดเกาะแก้วกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา12
904มหานิกาย214010203วัดพิชัยสงครามกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา11 บ้านบาตร
905มหานิกาย214010301วัดประสาทหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านเกาะเมือง
906มหานิกาย214010302วัดรัตนชัยหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 ถนนอู่ทอง
907มหานิกาย214010303วัดสุวรรณดารารามหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
908มหานิกาย214010401วัดแคหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านเกาะลอย
909มหานิกาย214010402วัดเจดีย์แดงหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านแดง
910มหานิกาย214010403วัดธรรมนิยมหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1
911มหานิกาย214010404วัดมณฑปหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
912มหานิกาย214010405วัดมหาโลกหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านม้าโรจน์
913มหานิกาย214010406วัดแม่นางปลื้มหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองเมือง
914มหานิกาย214010407วัดราชประดิษฐานหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 ถนนอู่ทอง
915มหานิกาย214010408วัดวงษ์ฆ้องหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
916มหานิกาย214010409วัดสามวิหารหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านคลองบางขวด
917มหานิกาย214010410วัดอินทารามหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านคลองเมือง
918มหานิกาย214010501วัดกุฎีทองท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกุฎีทอง
919มหานิกาย214010502วัดเชิงท่าท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านเชิงท่า
920มหานิกาย214010503วัดญาณเสนท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนอู่ทอง
921มหานิกาย214010504วัดตึกท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 ถนนอู่ทอง
922มหานิกาย214010505วัดธรรมิกราชท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนอู่ทอง
923มหานิกาย214010506วัดพนมยงค์ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4
924มหานิกาย214010507วัดพรหมนิวาสท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4
925มหานิกาย214010508วัดวรโพธิ์ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง
926มหานิกาย214010509วัดศาลาปูนท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
927มหานิกาย214010510วัดหน้าพระเมรุราชิการามท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
928มหานิกาย214010601วัดประดู่ทรงธรรมไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบาตร
929มหานิกาย214010602วัดพระญาติการามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านไผ่ลิง
930มหานิกาย214010603วัดสมณโกฎฐารามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านคลองกุฎีดาว
931มหานิกาย214010604วัดสมณโกฏฐารามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา62/2 ม.7
932มหานิกาย214010701วัดกลางปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13 บ้านกลางคลองตะเคียน
933มหานิกาย214010702วัดช้างปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านช้าง
934มหานิกาย214010703วัดปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 คลองปราการ
935มหานิกาย214010704วัดสำเภาล่มปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสำเภาล่ม
936มหานิกาย214010801วัดภูเขาทองภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านภูเขาทอง
937มหานิกาย214010901วัดขุนพรหมสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านขุนพรหม
938มหานิกาย214010902วัดนางกุยสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านนางกุย
939มหานิกาย214010903วัดบางกะจะสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บางกะจะ
940มหานิกาย214010904วัดพุทไธศวรรย์สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์
941มหานิกาย214011001วัดกลางรามัญสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกลาง
942มหานิกาย214011002วัดบรมวงศ์อิศรวรารามสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
943มหานิกาย214011003วัดป้อมรามัญสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางขวด
944มหานิกาย214011004วัดสว่างอารมณ์สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 สวนพริก
945มหานิกาย214011101วัดโคกจินดารามคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านโคกแขก
946มหานิกาย214011201วัดช้างใหญ่วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช้างใหญ่
947มหานิกาย214011202วัดชุมพลวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
948มหานิกาย214011203วัดตูมวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านวัดตูม
949มหานิกาย214011204วัดท่าโขลงวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านป่า
950มหานิกาย214011301วัดดุสิดารามหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
951มหานิกาย214011302วัดป่าโคหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
952มหานิกาย214011303วัดมเหยงคณ์หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
953มหานิกาย214011304วัดหันตราหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหันตรา
954มหานิกาย214011305วัดอโยธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
955มหานิกาย214011501วัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
956มหานิกาย214011502วัดเกตุบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านใหม่
957มหานิกาย214011503วัดจันทร์ประเทศบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6
958มหานิกาย214011504วัดบำรุงธรรมบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสะพานขาว
959มหานิกาย214011505วัดโพธิ์เผือกบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านใหม่มะขามหยอง
960มหานิกาย214011506วัดราชบัวขาวบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านหัวดุม
961มหานิกาย214011601วัดตองปุบ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 ตองปุ
962มหานิกาย214011602วัดไผ่โสมนรินทร์บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านไผ่
963มหานิกาย214011701วัดพนัญเชิงคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
964มหานิกาย214011702วัดใหญ่ชัยมงคลคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
965มหานิกาย214011801วัดกลางคลองสระบัวคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
966มหานิกาย214011802วัดครุธารามคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
967มหานิกาย214011803วัดศรีโพธิ์คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 คลองสระบัว
968มหานิกาย214011901วัดช่างทองเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช่างทอง
969มหานิกาย214011902วัดทรงกุศลเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านโคกหม้อ
970มหานิกาย214012001วัดกษัตราธิราชบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
971มหานิกาย214012002วัดขนอนบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านขนอน
972มหานิกาย214012003วัดท่าการ้องบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านท่า
973มหานิกาย214012004วัดธรรมารามบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6
974มหานิกาย214012005วัดป้อมใหญ่บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ป้อม
975มหานิกาย214012006วัดพระงามบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านป้อม
976มหานิกาย214012007วัดลอดช่องบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านลอดช่อง
977มหานิกาย214012008วัดวรเชตบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8
978มหานิกาย214012009วัดสนามไชยบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา10
979มหานิกาย214012101วัดไก่เตี้ยบ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านมอญ
980มหานิกาย214020101วัดกลางท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านเทศบาล 7
981มหานิกาย214020102วัดแคท่าเรือท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านโคกมะนาว
982มหานิกาย214020103วัดไม้รวกท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านโคกศาลา
983มหานิกาย214020104วัดหนองแห้วท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านเทศบาล
984มหานิกาย214020201วัดจำปาจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านจำปา
985มหานิกาย214020202วัดชุมแสงจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2
986มหานิกาย214020203วัดบัวงามจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน
987มหานิกาย214020204วัดโบสถ์พัทธสีมาจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา8 บ้านโคกมะนาว
988มหานิกาย214020205วัดโพธิ์ไทรจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา5 จำปาใต้
989มหานิกาย214020301วัดไก่จ้นท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา10 บ้านไก่จ้น
990มหานิกาย214020302วัดถลุงเหล็กท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านถลุงเหล็ก
991มหานิกาย214020303วัดบึงลัฎฐิวันท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1
992มหานิกาย214020304วัดยางนมท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านยางนม
993มหานิกาย214020305วัดเวียงท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 บ้านเวียง
994มหานิกาย214020306วัดสะตือท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านท่างาม
995มหานิกาย214020307วัดหัวหินท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหัวหิน
996มหานิกาย214020401วัดบ้านร่อมบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านร่อม
997มหานิกาย214020402วัดสว่างอารมณ์บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา5 บ้านดอนประดู่
998มหานิกาย214020403วัดดอนกระสังข์บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 ดอนกระสังข์
999มหานิกาย214020501วัดช้างศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านช้าง
1000มหานิกาย214020502วัดนางคุ่มศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 3 บ้านบางตะไล หมู่ที่ 1