Showing 1,201-1,300 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย214080102วัดโพธิผักไห่ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา4 ผักไห่
1202มหานิกาย214080103วัดราษฎร์นิยมผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา7 บ้านหนองแขยง
1203มหานิกาย214080201วัดตึกคชหิรัญศรัทธารามอมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา7 บ้านอำมฤต
1204มหานิกาย214080202วัดบ้านอ้ออมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา8 บ้านอ้อ
1205มหานิกาย214080203วัดอมฤตสิทธารามอมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา3 บ้านอำมฤต
1206มหานิกาย214080301วัดบ้านแคบ้านแคผักไห่พระนครศรีอยุธยา6 บ้านแค
1207มหานิกาย214080401วัดคงษาสุทธารามลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา1 บ้านลาดน้ำเค็ม
1208มหานิกาย214080402วัดไผ่ล้อมลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา4 บ้านลาดน้ำเค็ม
1209มหานิกาย214080501วัดตาลานเหนือตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา4 บ้านตาลาน
1210มหานิกาย214080601วัดท่าดินแดงท่าดินแดงผักไห่พระนครศรีอยุธยา2 บ้านท่าดินแดง
1211มหานิกาย214080701วัดดอนลานดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา2 บ้านดอนลาน
1212มหานิกาย214080801วัดนาคูนาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านนาคู
1213มหานิกาย214080802วัดนาคู (สว่างอารมณ์)นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านนาคู
1214มหานิกาย214080803วัดสว่างอารมณ์นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านนาคู
1215มหานิกาย214080901วัดโคกทองกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา12 บ้านกุฎี
1216มหานิกาย214080902วัดฤาไชยกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านฤาไชย
1217มหานิกาย214081001วัดลำตะเคียนลำตะเคียนผักไห่พระนครศรีอยุธยา3 บ้านลำตะเคียน
1218มหานิกาย214081101วัดโพธิ์เผือกโคกช้างผักไห่พระนครศรีอยุธยา3 บ้านโคกช้าง
1219มหานิกาย214081201วัดจักราชจักราชผักไห่พระนครศรีอยุธยา6 จักราช
1220มหานิกาย214081301วัดลาดชะโดหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา3 บ้านลาดชะโด
1221มหานิกาย214081401วัดลาดชิดลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา6 บ้านลาดชิด
1222มหานิกาย214081501วัดหน้าโคกหน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา2 บ้านหน้าโคก
1223มหานิกาย214081601วัดตาลานใต้บ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา1 บ้านตาลานใต้
1224มหานิกาย214081602วัดย่านอ่างทองบ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา6 บ้านย่านอ่างทอง
1225มหานิกาย214090101วัดเจริญธรรมภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา3 บ้านวัด
1226มหานิกาย214090102วัดภาชีภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา6
1227มหานิกาย214090103วัดอุทการามภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา4 บ้านหนองโดน
1228มหานิกาย214090201วัดโคกกรวดโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา12 บ้านโคกกรวด
1229มหานิกาย214090202วัดโคกม่วงโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านโคกม่วง
1230มหานิกาย214090203วัดโคกสังข์โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา7 บ้านโคกสังข์
1231มหานิกาย214090204วัดหนองนางเก่าโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา4 บ้านป่าหว้า
1232มหานิกาย214090205วัดพระญาติสามัคคีธรรมโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา10 พระญาติ
1233มหานิกาย214090301วัดผดุงธรรมระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา3 บ้านระเขน
1234มหานิกาย214090302วัดมาบโพธิ์ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา4 บ้านมาบโพธิ์
1235มหานิกาย214090303วัดระโสมระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านระโสม
1236มหานิกาย214090304วัดหนองนางระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยา9 หนองนาง
1237มหานิกาย214090401วัดโคกกลางหนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา5
1238มหานิกาย214090402วัดธรรมสินธุ์โสภาหนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา7 บ้านหนองทางบุญ
1239มหานิกาย214090403วัดหนองเครือบุญหนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านหนองเครือบุญ
1240มหานิกาย214090404วัดหนองเป้าหนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านหนองเป้า
1241มหานิกาย214090501วัดดอนหญ้านางดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา3 บ้านดอนหญ้านาง
1242มหานิกาย214090502วัดตะโกดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา2 ตะโก
1243มหานิกาย214090503วัดทุ่งชานดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา10 บ้านทุ่งชาน
1244มหานิกาย214090504วัดบ้านพลับดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านพลับ
1245มหานิกาย214090505วัดวิมลสุนทรดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา4 บ้านหนองหัวควาย
1246มหานิกาย214090601วัดนาอุ่นไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา3 บ้านไผ่ล้อม
1247มหานิกาย214090602วัดหนองกลางไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา11 บ้านหนองกลาง
1248มหานิกาย214090603วัดหัวคุ้งไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา9 บ้านหัวคุ้ง
1249มหานิกาย214090701วัดขุมแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกระจิว
1250มหานิกาย214090702วัดพระแก้วกระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา6 บ้านพระแก้ว
1251มหานิกาย214090801วัดซึกพระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา1 บ้านซีก
1252มหานิกาย214090802วัดดอนกลางพระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา7
1253มหานิกาย214090803วัดหนองบัวพระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา13 หนองบัว
1254มหานิกาย214100101วัดสุทธาวาสลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา4 บ้านตะพังโคลน
1255มหานิกาย214100102วัดใหม่หญ้าไทรลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา8 หญ้าไทร
1256มหานิกาย214100103วัดอินทอารีลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านเมขลา
1257มหานิกาย214100201วัดปทุมวันหลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองญี่ปุ่น
1258มหานิกาย214100202วัดลาดประทุมคงคารามหลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา8 บ้านลาดประทุม
1259มหานิกาย214100203วัดหลักชัยหลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหลักชัย
1260มหานิกาย214100301วัดตรีพาราสีมาเขตสามเมืองลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา5 สามเมือง
1261มหานิกาย214100302วัดลาดบัวหลวงสามเมืองลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านลาดบัวหลวง
1262มหานิกาย214100401วัดฉัตรทองดำริธรรมพระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา6
1263มหานิกาย214100402วัดโพธิ์ประสิทธิ์พระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านพระยาบันลือ
1264มหานิกาย214100601วัดคู้สลอดวุฒิโสภณคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา6 บ้านคู้สลอดวุฒิโสภณ
1265มหานิกาย214100602วัดโสภณเจติการามคู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา7 บ้านคู้มักเม่า
1266มหานิกาย214110101วัดบ้านช้างลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา10 บ้านช้าง
1267มหานิกาย214110102วัดราษฎรบรรจงลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านตาดง
1268มหานิกาย214110103วัดศิวารามลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองอ้ายซิ่ว ถนนโรจนะ
1269มหานิกาย214110201วัดสุคันธารามบ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านเสาวังคา
1270มหานิกาย214110202วัดห้วยจรเข้บ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา9 บ้านห้วยจรเข้
1271มหานิกาย214110301วัดมณฑลประสิทธิ์วังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4
1272มหานิกาย214110302วัดสันติธรรมารามวังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านคลอง 26
1273มหานิกาย214110401วัดกุฎีประสิทธิ์ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
1274มหานิกาย214110402วัดลาดทรายลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4 บ้านลาดทราย
1275มหานิกาย214110403วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
1276มหานิกาย214110501วัดธรรมารามสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา6 หัวคลอง 27
1277มหานิกาย214110502วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา7 ชุนุมสหกรณ์ 9
1278มหานิกาย214110503วัดหนองโสนสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4 หนองโสน
1279มหานิกาย214110601วัดทองจันทริการามพยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านคลอง 3
1280มหานิกาย214110602วัดพยอมพยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4 คลองสอง
1281มหานิกาย214110603วัดพะยอมพยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยาหมู่ 4
1282มหานิกาย214110701วัดลำบัวหันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านลำบัว
1283มหานิกาย214110702วัดวงษ์สวรรค์หันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านคลอง 27
1284มหานิกาย214110801วัดไพฑูริย์ถนิมารามวังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา5
1285มหานิกาย214110802วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรมวังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4 ลำพะยา
1286มหานิกาย214110803วัดสว่างอารมณ์วังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1
1287มหานิกาย214110901วัดธรรมจริยาข้าวงามวังน้อยพระนครศรีอยุธยา2 บ้านคลองสิบ
1288มหานิกาย214111001วัดน้อมประชาสรรค์ชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา2 บ้านคลอง 27
1289มหานิกาย214111002วัดยมนาตามธรรมชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยาถนนพหลโยธิน
1290มหานิกาย214111003วัดศรีประชาชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านคลอง 6
1291มหานิกาย214120201วัดโคกเสือบ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านโคกเสือ
1292มหานิกาย214120202วัดโบสถ์บ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านช่างเหล็ก
1293มหานิกาย214120203วัดโพธิ์บ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านโพธิ์
1294มหานิกาย214120204วัดยวดบ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านเลียง
1295มหานิกาย214120301วัดเจ้าเจ็ดนอกเจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
1296มหานิกาย214120302วัดเจ้าเจ็ดในเจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
1297มหานิกาย214120303วัดชายนาเจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา7 ชายนา
1298มหานิกาย214120401วัดบ้านแพนสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านสามกอ
1299มหานิกาย214120402วัดสามกอสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านสามกอ
1300มหานิกาย214120501วัดบางนมโคบางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านบางนมโค