Showing 1,301-1,400 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301มหานิกาย214120502วัดมารวิชัยบางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา9 บ้านคลองขนมจีน
1302มหานิกาย214120503วัดสุธาโภชน์บางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านขนมจีน
1303มหานิกาย214120601วัดบันไดช้างหัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านหัวเวียง
1304มหานิกาย214120602วัดบางกะทิงหัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านบางกะทิง
1305มหานิกาย214120603วัดประดู่โลกเชฎฐ์หัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านหัวเวียง
1306มหานิกาย214120604วัดสุวรรณเจดีย์หัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านคลองบางหลวง
1307มหานิกาย214120605วัดหัวเวียงหัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหัวเวียง
1308มหานิกาย214120701วัดเจ้าแปดทรงไตรย์มารวิชัยเสนาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านเจ้าแปด
1309มหานิกาย214120702วัดอู่สำเภามารวิชัยเสนาพระนครศรีอยุธยา4 อู่ตะเภา
1310มหานิกาย214120801วัดกระโดงทองบ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านปลายนา
1311มหานิกาย214120802วัดกลางบ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา11
1312มหานิกาย214120803วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรมบ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา3
1313มหานิกาย214120804วัดรางจระเข้บ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา10 บ้านรางจระเข้
1314มหานิกาย214121001วัดโบสถ์บ้านกระทุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านกระทุ่ม
1315มหานิกาย214121002วัดใบบัวบ้านกระทุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านใบบัว
1316มหานิกาย214121101วัดหนองลำเจียกบ้านแถวเสนาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านหนองลำเจียก
1317มหานิกาย214121201วัดแก้วสุวรรณชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านปิ่นแก้ว
1318มหานิกาย214121202วัดไชยภูมิชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา2
1319มหานิกาย214121203วัดปิ่นแก้วชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา5 กิ่งแก้ว
1320มหานิกาย214121301วัดโคกจุฬาสามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา9 บ้านโคกจุฬา
1321มหานิกาย214121302วัดสามตุ่มสามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสามตุ่ม
1322มหานิกาย214121501วัดจรเข้ไล่ดอนทองเสนาพระนครศรีอยุธยา2 คลองจรเข้
1323มหานิกาย214121701วัดกลางคลองวัฒนารามเจ้าเสด็จเสนาพระนครศรีอยุธยา1
1324มหานิกาย214130101วัดคลองตันบางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองตัน
1325มหานิกาย214130201วัดแก้วฟ้าแก้วฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา1 บ้านแก้วฟ้า
1326มหานิกาย214130301วัดบางซ้ายนอกเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา8 บ้านเต่าเล่า
1327มหานิกาย214130302วัดบางซ้ายในเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางซ้าย
1328มหานิกาย214130303วัดพรหมนิมิตเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา10 บ้านโคกตาพรหม
1329มหานิกาย214130401วัดทางหลวงปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา4 บ้านทางหลวง
1330มหานิกาย214130402วัดเศวตศิลารามปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา7 บ้านลำโพธิทอง
1331มหานิกาย214130403วัดสามเพลงปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา9 บ้านสามเพลง
1332มหานิกาย214130404วัดใหม่ต้านทานปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา8 บ้านต้านทาน
1333มหานิกาย214130501วัดเทพมงคลเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา5 บ้านรางอ้ายทึม
1334มหานิกาย214130502วัดมฤคทายวันเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา8 บ้านรางเนื้อตาย
1335มหานิกาย214130503วัดสุคนธารามเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา3 บ้านเทพมงคล
1336มหานิกาย214130601วัดดอนพัฒนารามวังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา7
1337มหานิกาย214130602วัดวังชะโดวังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา2 บ้านวังชะโด
1338มหานิกาย214130603วัดใหม่หนองคตวังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา3 บ้านหนองคต
1339มหานิกาย214140101วัดคานหามคานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา4 บ้านคานหาม
1340มหานิกาย214140102วัดโคกมะยมคานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา5 บ้านโคกมะยม
1341มหานิกาย214140103วัดร่มโพธิ์คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา9 หนองไม้ซุง
1342มหานิกาย214140201วัดเทพกุญชรบ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านช้าง
1343มหานิกาย214140301วัดกุ่มแต้สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านกุ่มแต้
1344มหานิกาย214140302วัดดอนพุทราสามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา10
1345มหานิกาย214140303วัดสามบัณฑิตสามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา8 บ้านสามบัณฑิต
1346มหานิกาย214140401วัดนางชีบ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา9 บ้านนางชี
1347มหานิกาย214140402วัดบ้านหีบบ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านหีบ
1348มหานิกาย214140403วัดเสนานิมิตบ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 วัดเสนา
1349มหานิกาย214140501วัดกลางขุยหนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกลางขุย
1350มหานิกาย214140502วัดสนามทองหนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านสนามทอง
1351มหานิกาย214140503วัดหนองไม้ซุงหนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา8 บ้านหนองไม้ซุง
1352มหานิกาย214140601วัดขุนทรายอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา10 บ้านทุ่งชายเคือง
1353มหานิกาย214140602วัดโคกช้างอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 สามง่าม
1354มหานิกาย214140603วัดโตนดเตี้ยอุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา4 บ้านโตนดเตี้ย
1355มหานิกาย214140701วัดไทรงามเสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านคุ้งระกำ
1356มหานิกาย214140702วัดอุทัยเสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา2 บ้านละมุ
1357มหานิกาย214140801วัดขนอนหนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านขนอน
1358มหานิกาย214140802วัดหนองน้ำส้มหนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านหนองน้ำส้ม
1359มหานิกาย214140901วัดโคกโพธิ์โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา7 บ้านโคกโพธิ์
1360มหานิกาย214140902วัดพรานนกโพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา2 บ้านพรานนก
1361มหานิกาย214140903วัดโพธิ์สาวหาญโพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา3 บ้านโพธิ์สาวหาญ
1362มหานิกาย214140904วัดลุ่มโพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา2 บ้านลุ่ม
1363มหานิกาย214141001วัดกะสังข์ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา1 บ้านกะสังข์
1364มหานิกาย214141002วัดขุนทิพย์ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา12 บ้านขุนทิฑย์
1365มหานิกาย214141003วัดเขาดินธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเขาดิน
1366มหานิกาย214141004วัดสะแกธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา7 บ้านสะแก
1367มหานิกาย214141101วัดโตนดข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา10 บ้านโตนด
1368มหานิกาย214141102วัดโตนด(๑)ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยาหมู่ 10
1369มหานิกาย214141103วัดไทรพุทธรังสีข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา11 คลองคต
1370มหานิกาย214150101วัดปากคลองหัวไผ่มหาราชพระนครศรีอยุธยา6 บ้านปากคลอง
1371มหานิกาย214150201วัดประดู่ตะบองกะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านกะทุ่ม
1372มหานิกาย214150202วัดโพธิ์ทองหนองจิกกะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านหนองจิก
1373มหานิกาย214150301วัดโบสถ์มหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านไทย
1374มหานิกาย214150302วัดวังมหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านมหาราช
1375มหานิกาย214150303วัดอุโลมมหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านช่องลม
1376มหานิกาย214150401วัดคลองบุญน้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยา1 บ้านคลองควาย
1377มหานิกาย214150402วัดน้ำเต้าน้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านน้ำเต้า
1378มหานิกาย214150403วัดสุวรรณธรรมารามน้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยาน้ำเต้า หมู่ที่ 1
1379มหานิกาย214150501วัดบวรพุทธาวาสบางนามหาราชพระนครศรีอยุธยา1 บางนา
1380มหานิกาย214150502วัดบางสงบบางนามหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางนา
1381มหานิกาย214150601วัดโพธิ์โรงช้างมหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางโรงช้าง
1382มหานิกาย214150602วัดเวฬุวันโรงช้างมหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านโรงช้าง
1383มหานิกาย214150701วัดเจ้าปลุกเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเจ้าปลุก
1384มหานิกาย214150702วัดโบสถ์เจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านเจ้าปลุก
1385มหานิกาย214150801วัดกระโจมทองพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา2
1386มหานิกาย214150802วัดกุฎีทองพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา7
1387มหานิกาย214150803วัดแจ้งพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา6 บ้านไผ่ล้อม
1388มหานิกาย214150804วัดนาคพิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านพิตเพียน
1389มหานิกาย214150901วัดกลางทุ่งบ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านนา
1390มหานิกาย214150902วัดท่าบ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา1 บ้านนา
1391มหานิกาย214150903วัดโพธิ์ประสิทธิ์บ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านโพลาว
1392มหานิกาย214151001วัดกลางบ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านขวางกลาง
1393มหานิกาย214151002วัดเทพสุวรรณบ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านขวางใต้
1394มหานิกาย214151003วัดสุวรรณเจดีย์บ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านขวางเหนือ
1395มหานิกาย214151101วัดท่าตอท่าตอมหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านท่าตอ
1396มหานิกาย214151102วัดใหม่ปากบางท่าตอมหาราชพระนครศรีอยุธยา1 บ้านปากบาง
1397มหานิกาย214151201วัดธรรมรสบ้านใหม่มหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านใหม่
1398มหานิกาย214151202วัดสุเมธบ้านใหม่มหาราชพระนครศรีอยุธยา4 บ้านใหม่
1399มหานิกาย214160101วัดเขียนลายบ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา4
1400มหานิกาย214160102วัดโบสถ์บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา1 บ้านแพรก