Showing 701-800 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
701มหานิกาย271061302วัดเขาธรรมอุทยานหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี4 คอเขา
702มหานิกาย271061304วัดเมตตาปิตยานนท์หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี2 หนองตะครอง
703มหานิกาย271061301วัดโกรกตารอดหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี6 โกรกตารอด
704มหานิกาย271060701วัดดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี5 ดอนคราม
705มหานิกาย271060702วัดถ้ำแฝดเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี2 ดอนคา
706มหานิกาย271060703วัดบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี1
707มหานิกาย271060704วัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
708มหานิกาย271060705วัดอู่ตะเภาเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี4
709มหานิกาย271050901วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี3
710มหานิกาย271050902วัดลูกแกดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
711มหานิกาย671050901วัดโพธิ์เย็นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี7
712มหานิกาย271050301วัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี2
713มหานิกาย271050302วัดทุ่งประทุนดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี5
714มหานิกาย271050303วัดทุ่งมะกรูดดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี4
715มหานิกาย271050501วัดตะคร้ำเอนตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี
716มหานิกาย271050502วัดรางกระต่ายรังสรรค์ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี8
717มหานิกาย271050503วัดสำนักคร้อตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี2
718มหานิกาย271050504วัดห้วยกรดตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี1
719มหานิกาย271050601วัดท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี3
720มหานิกาย271050602วัดหนองลานราษฎร์บำรุงท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี7
721มหานิกาย271050701วัดท่าเรือท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
722มหานิกาย271050702วัดใหม่เจริญผลท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี3
723มหานิกาย271051601วัดดอนสามง่ามท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี5
724มหานิกาย271051602วัดใหม่รางวาลย์ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี3 รางวาลย์
725มหานิกาย271050401วัดกระต่ายเต้นท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี2
726มหานิกาย271050402วัดคร้อพนันท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี7
727มหานิกาย271050101วัดดงสักพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี4
728มหานิกาย271050102วัดปากบางพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี1
729มหานิกาย271050103วัดหนองโตนดพงตึกท่ามะกากาญจนบุรี6
730มหานิกาย271051201วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี10
731มหานิกาย271051202วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี4 ไร่
732มหานิกาย271051203วัดวังคาพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
733มหานิกาย271051204วัดหมอสอพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
734มหานิกาย271051205วัดหมอสอ (วังคา)พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี8
735มหานิกาย271050201วัดหนองโรงยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี6
736มหานิกาย271050202วัดห้วยตะเคียนยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี3
737มหานิกาย271051502วัดสนามแย้สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี6
738มหานิกาย271051501วัดเขาสะพายแร้งสนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี2
739มหานิกาย271051705วัดมงคลรัตนารามหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี5 รางหว้า
740มหานิกาย271051701วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี4
741มหานิกาย271051702วัดดาปานนิมิตหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี2
742มหานิกาย271051704วัดหนองลานหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี3
743มหานิกาย271051703วัดหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี6
744มหานิกาย271051301วัดหวายเหนียวหวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี4
745มหานิกาย271051001วัดดอนตาลเสี้ยนอุโลกสี่หมื่นท่ามะกากาญจนบุรี5 ดอนตาลเสี้ยน
746มหานิกาย271051101วัดเขากะอางเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี7
747มหานิกาย271051102วัดเขาช่องพัฒนารามเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี8 เขาช่อง
748มหานิกาย271051103วัดเขาพระสิทธิญาณเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี2
749มหานิกาย271051104วัดเขาสามสิบหาบเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี3
750มหานิกาย271051105วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี1 เขาสูงแจ่มฟ้า
751มหานิกาย271051401วัดท่ากระทุ่มแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี1
752มหานิกาย271051403วัดหนองพลับแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี8
753มหานิกาย271051402วัดแสนตอแสนตอท่ามะกากาญจนบุรี4
754มหานิกาย271050801วัดเขาตะพั้นโคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี6
755มหานิกาย271050802วัดเขาใหญ่โคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี3
756มหานิกาย271030804วัดหนองหว้าช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี3 หนองหว้า
757มหานิกาย271030803วัดหนองเข้จันทารามช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี7 หนองเข้
758มหานิกาย271030801วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี5 สามยอด
759มหานิกาย271030802วัดเขาแดงช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี6 เขาแดง
760มหานิกาย271030103วัดช่องด่านราษฎร์บำรุงบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี5
761มหานิกาย271030104วัดถ้ำเขาเขียวบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี1 บ่อพลอย
762มหานิกาย271030105วัดบึงหล่มบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรีบึงหล่ม
763มหานิกาย271030106วัดบึงหัวแหวนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี4
764ธรรมยุต671030101วัดรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
765มหานิกาย271030109วัดหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2 หนองย่างช้าง
766มหานิกาย271030107วัดหนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองเตียน
767มหานิกาย271030108วัดหนองโพธิ์บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี8 หนองโพธิ์
768มหานิกาย271030101วัดเขาพระศรีรัตนารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
769มหานิกาย271030102วัดเขาวงจินดารามบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี2
770มหานิกาย271030901วัดชัฏน้ำเงินหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี2
771มหานิกาย271030902วัดพุรวกหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี9 พุรวก
772มหานิกาย271030211วัดพระพุทธเมตตาอุดมธรรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี11 วังด้ง
773มหานิกาย271030212วัดเขาแก้วหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี13 เขาแก้ว
774มหานิกาย271030201วัดทุ่งกระเพราทองหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 หนองขาม
775มหานิกาย271030202วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี3
776มหานิกาย271030203วัดพุพรมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 พุพรม
777มหานิกาย271030204วัดรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8 รางขาม
778มหานิกาย271030205วัดวิเศษสุขารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี1
779มหานิกาย271030206วัดสลอบวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี10 สลอบ
780มหานิกาย271030208วัดหนองกระทุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี2
781มหานิกาย271030210วัดหนองปลวกหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี8
782มหานิกาย271030209วัดหนองแดงวนารามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี5 หนองแดง
783มหานิกาย271030207วัดเสาหงส์หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี4
784มหานิกาย271030302วัดป่าญาณคุตโตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี6 โป่งรี
785มหานิกาย271030304วัดลำตะเพินหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี5 ลำตะเพิน
786มหานิกาย271030305วัดลำอีซูหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี7
787มหานิกาย271030306วัดหนองกร่างหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี3
788มหานิกาย271030308วัดหนองรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี2
789มหานิกาย271030309วัดหนองสำโรงหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี2 หนองสำโรง
790มหานิกาย271030307วัดหนองแกในหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี1
791มหานิกาย271030301วัดเนินบรรพตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี8
792มหานิกาย271030303วัดโป่งรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี6 โป่งรี
793มหานิกาย271030501วัดถ้ำผาวังจันทร์หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี18 ถ้ำผาวังจันทร์
794มหานิกาย271030503วัดยางสูงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี4
795มหานิกาย271030504วัดลำเหยหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี8
796มหานิกาย271030505วัดหนองหมูหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี6
797มหานิกาย271030506วัดหลุมรังหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี5
798มหานิกาย271030502วัดเทพนิมิตรโชติการามหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี7
799มหานิกาย271091201วัดบ่อหว้าดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี9 บ่อหว้า
800มหานิกาย271090107วัดสาลวนารามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี6