Showing 901-1,000 of 42,638 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย216100401วัดสำราญสามัคคีกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี4
902มหานิกาย216100402วัดหนองโกวรารามกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี6
903มหานิกาย216100403วัดหนองประดู่ตอกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี9 หนองประดู่ตอ
904มหานิกาย216100404วัดหนองปล้องกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี1 หนองปล้อง
905มหานิกาย216100405วัดหนองพรมกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี2 หนองพรม
906มหานิกาย216100406วัดใหม่กุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี3
907ธรรมยุต616100401วัดโนนสะอาดกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี12 โนนสะอาด
908มหานิกาย436010601วัดแจ้งสว่างกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6
909มหานิกาย436010602วัดบ้านผือกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1 บ้านผือ
910มหานิกาย436010603วัดประชาสามัคคีกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10 ใหญ่พัฒนา
911มหานิกาย436010604วัดโพธิ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ4
912มหานิกาย436010605วัดราชพฤกษ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1
913มหานิกาย436010606วัดศรีสะอาดกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ8
914มหานิกาย436010607วัดสุลาลัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ2
915มหานิกาย436010608วัดแสงอุทัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ9
916มหานิกาย436010609วัดหนองคูพัฒนากุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ3 หนองคูขาด
917มหานิกาย436010610วัดหนองไผ่ล้อมกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10 หนองไผ่ล้อม
918มหานิกาย436010611วัดอุดรกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ5 หนองคอนไทย
919ธรรมยุต636010601วัดหนองเขื่องเทพธารามกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 หนองเขื่อง
920มหานิกาย440230101วัดทุ่งสว่างกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น6 โนนลาน
921มหานิกาย440230102วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น5 สะอาด
922มหานิกาย440230103วัดโนนรังกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น10 โคก
923มหานิกาย440230104วัดโพธยาวาสกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น7 หัวนาหม้อ
924มหานิกาย440230105วัดโพธิ์ศรีวรารามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น2 กุดธาตุ
925มหานิกาย440230106วัดโพนแพงกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น8 หนองแวง
926มหานิกาย440230107วัดศรีชมภูกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น9 นาดี
927มหานิกาย440230108วัดศรีโพธิ์ชัยกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น3 นาคูณ
928มหานิกาย440230109วัดป่าขันติธรรมวนารามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น13 นาดี
929มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
930มหานิกาย219011202วัดโคกเพ็กกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี6 บ้านโคกเพ็ก
931มหานิกาย219011203วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ)กุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
932มหานิกาย219011204วัดเจริญราษฎร์บำรุงกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
933มหานิกาย219011205วัดทุ่งสาริกากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี5 บ้านทุ่งสาริกา
934มหานิกาย219011206วัดโนนคล้อกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
935มหานิกาย219011207วัดโนนสภารามกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี2 บ้านโนนสภาราม
936มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
937มหานิกาย430200602วัดถนนนาดีกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา9
938มหานิกาย430200603วัดโนนเสลากุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา6
939มหานิกาย430200604วัดบ้านหัวสระกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา13 หัวสระ
940มหานิกาย430200605วัดวังกรวดกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา2
941มหานิกาย430200606วัดหนองสลักไดกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา4
942มหานิกาย430200607วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙กุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา11 ใหม่ ก.ม. 9
943มหานิกาย440071201วัดบัวระพากุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น2
944มหานิกาย440071202วัดโพธารามกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น7
945มหานิกาย440071203วัดศรีมงคลกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น1
946มหานิกาย440071204วัดสุนันทาวาสกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น8
947มหานิกาย436060501วัดจำปาทองกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ1
948มหานิกาย436060502วัดแจ้งกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ6
949มหานิกาย436060503วัดท่าแตงกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ7 ท่าแตง
950มหานิกาย436060504วัดป่าศรัทธาธรรมกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ12 โพธิ์ทอง
951มหานิกาย436060505วัดโพธิ์ศรีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ5
952มหานิกาย436060506วัดร่วมมิตรกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ8 ร่วมมิตร
953มหานิกาย436060507วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ3
954มหานิกาย436060508วัดวังสว่างกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ4 วังวัด
955มหานิกาย436060509วัดสวรรค์คงคากุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ2
956มหานิกาย435070201วัดไชยมงคลกุดน้ำใสค้อวังยโสธร2
957มหานิกาย435070202วัดท่าสะอาดกุดน้ำใสค้อวังยโสธร3
958มหานิกาย435070203วัดบูรพากุดน้ำใสค้อวังยโสธร8
959มหานิกาย435070204วัดพระโตกุดน้ำใสค้อวังยโสธร4
960มหานิกาย435070205วัดโพธิ์สมโพธิกุดน้ำใสค้อวังยโสธร4
961มหานิกาย435070206วัดศรีสะอาดกุดน้ำใสค้อวังยโสธร6
962มหานิกาย435070207วัดศรีอุทัยกุดน้ำใสค้อวังยโสธร9
963มหานิกาย435070208วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร1
964มหานิกาย435070209วัดสังฆรักษ์กุดน้ำใสค้อวังยโสธร7
965มหานิกาย435070210วัดโพธิสมโพธิ์กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
966มหานิกาย435070211วัดป่าตูมพัฒนารามกุดน้ำใสค้อวังยโสธร2 ตูม
967ธรรมยุต635070201วัดสุจิตตะสังขะวนารามกุดน้ำใสค้อวังยโสธร7
968มหานิกาย445060301วัดคูฟ้ากุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด5
969มหานิกาย445060302วัดโคกสีกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด8
970มหานิกาย445060303วัดบ้านกุดน้ำใส (สระกุดน้ำใส)กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
971มหานิกาย445060304วัดบ้านกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
972มหานิกาย445060305วัดสระกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
973มหานิกาย445060306วัดอรุณวนารามกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด6 โคกน้อย
974มหานิกาย445060307วัดอุดรไชยศาสตร์กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด3
975มหานิกาย443050301วัดกลุ่มพัฒนากุดบงโพนพิสัยหนองคาย10 กลุ่มพัฒนา
976มหานิกาย443050302วัดจอมเพชรกุดบงโพนพิสัยหนองคาย2
977มหานิกาย443050303วัดเทพารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย5
978มหานิกาย443050304วัดเทวดารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย8 โนนฤาษี
979มหานิกาย443050305วัดนวติตถารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย3
980มหานิกาย443050306วัดนิคมดงบังกุดบงโพนพิสัยหนองคาย11 นิคมดงบัง
981มหานิกาย443050307วัดนิคมสามัคคีกุดบงโพนพิสัยหนองคาย9 โนนสวรรค์
982มหานิกาย443050308วัดโนนสว่างกุดบงโพนพิสัยหนองคาย4
983มหานิกาย443050309วัดบ้านโนนฤาษีกุดบงโพนพิสัยหนองคาย12 โนนฤาษี
984มหานิกาย443050310วัดประชาบาลกุดบงโพนพิสัยหนองคาย7
985มหานิกาย443050311วัดป่าโนนสะอาดกุดบงโพนพิสัยหนองคาย4 โนน
986มหานิกาย443050312วัดโพธิการามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย5
987มหานิกาย443050313วัดมัชฌิมาวาสกุดบงโพนพิสัยหนองคาย2
988มหานิกาย443050314วัดสิงห์ทองเจติยารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย1
989มหานิกาย443050315วัดอรัญวาสีกุดบงโพนพิสัยหนองคาย6
990มหานิกาย443050316วัดอรุณรังษีกุดบงโพนพิสัยหนองคาย3
991มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
992มหานิกาย447030102วัดกุดแฮดกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗
993มหานิกาย447030103วัดบ้านบัวกุดบากกุดบากสกลนคร2
994มหานิกาย447030104วัดมงคลวีระพันธ์กุดบากกุดบากสกลนคร2
995มหานิกาย447030105วัดศรีสะอาดกุดบากกุดบากสกลนคร3 หนองสองหาง
996มหานิกาย434070901วัดกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี5 กุดประทาย
997มหานิกาย434070902วัดคำนาแซงกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี9 คำนาแซง
998มหานิกาย434070903วัดดอนม่วยกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี2 ดอนม่วย
999มหานิกาย434070904วัดโนนกอยกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี4 โนนกอย
1000มหานิกาย434070905วัดโนนขามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี1 โนนขาม