Showing 901-1,000 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย439020501วัดโพธิญาณกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู4 หนองแต้
902มหานิกาย439020502วัดศรีธรรมวงศารามกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู6 ทรายอุดม
903มหานิกาย439020503วัดศรีประทุมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู3
904มหานิกาย439020504วัดศรีสมพรกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู9 ศรีทองพัฒนา
905มหานิกาย439020505วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู12 หนองโสน
906มหานิกาย439020506วัดสว่างวนารามกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู1
907ธรรมยุต639020501วัดร่องน้ำใสกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู11 ร่องน้ำใส
908มหานิกาย439030401วัดบ้านโสกช้างวนารามกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู8 โสกช้าง
909มหานิกาย439030402วัดบูรพากุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู4
910มหานิกาย439030403วัดศรีแก้วกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู3
911มหานิกาย439030404วัดศรีจูมพรกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู6
912มหานิกาย439030405วัดศรีสว่างกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู1
913มหานิกาย439030406วัดสามัคคีธรรมกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู5 หนองโดน
914มหานิกาย439030407วัดสุตประดิษฐ์กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู7 หัวขัว
915ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
916ธรรมยุต639030402วัดป่าสายภูพานกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู4 กุดคอเมย
917ธรรมยุต639030403วัดสันติวันกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู3 หนองแวง
918มหานิกาย216100401วัดสำราญสามัคคีกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี4
919มหานิกาย216100402วัดหนองโกวรารามกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี6
920มหานิกาย216100403วัดหนองประดู่ตอกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี9 หนองประดู่ตอ
921มหานิกาย216100404วัดหนองปล้องกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี1 หนองปล้อง
922มหานิกาย216100405วัดหนองพรมกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี2 หนองพรม
923มหานิกาย216100406วัดใหม่กุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี3
924ธรรมยุต616100401วัดโนนสะอาดกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี12 โนนสะอาด
925ธรรมยุต616100402วัดป่ากุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี9 กุดตาเพชร
926มหานิกาย436010601วัดแจ้งสว่างกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6
927มหานิกาย436010602วัดบ้านผือกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1 บ้านผือ
928มหานิกาย436010603วัดประชาสามัคคีกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10 ใหญ่พัฒนา
929มหานิกาย436010604วัดโพธิ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ4
930มหานิกาย436010605วัดราชพฤกษ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1
931มหานิกาย436010606วัดศรีสะอาดกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ8
932มหานิกาย436010607วัดสุลาลัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ2
933มหานิกาย436010608วัดแสงอุทัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ9
934มหานิกาย436010609วัดหนองคูพัฒนากุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ3 หนองคูขาด
935มหานิกาย436010610วัดหนองไผ่ล้อมกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10 หนองไผ่ล้อม
936มหานิกาย436010611วัดอุดรกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ5 หนองคอนไทย
937มหานิกาย436010612วัดหนองไผ่น้อยสามัคคีธรรมกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ11 หนองไผ่น้อย
938ธรรมยุต636010601วัดหนองเขื่องเทพธารามกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 หนองเขื่อง
939มหานิกาย440230101วัดทุ่งสว่างกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น6 โนนลาน
940มหานิกาย440230102วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น5 สะอาด
941มหานิกาย440230103วัดโนนรังกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น10 โคก
942มหานิกาย440230104วัดโพธยาวาสกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น7 หัวนาหม้อ
943มหานิกาย440230105วัดโพธิ์ศรีวรารามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น2 กุดธาตุ
944มหานิกาย440230106วัดโพนแพงกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น8 หนองแวง
945มหานิกาย440230107วัดศรีชมภูกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น9 นาดี
946มหานิกาย440230108วัดศรีโพธิ์ชัยกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น3 นาคูณ
947มหานิกาย440230109วัดป่าขันติธรรมวนารามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น13 นาดี
948มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
949มหานิกาย219011202วัดโคกเพ็กกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี6 บ้านโคกเพ็ก
950มหานิกาย219011203วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ)กุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
951มหานิกาย219011204วัดเจริญราษฎร์บำรุงกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
952มหานิกาย219011205วัดทุ่งสาริกากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี5 บ้านทุ่งสาริกา
953มหานิกาย219011206วัดโนนคล้อกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี7 บ้านโนนคล้อ
954มหานิกาย219011207วัดโนนสภารามกุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี2 บ้านโนนสภาราม
955มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
956มหานิกาย430200602วัดถนนนาดีกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา9
957มหานิกาย430200603วัดโนนเสลากุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา6
958มหานิกาย430200604วัดบ้านหัวสระกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา13 หัวสระ
959มหานิกาย430200605วัดวังกรวดกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา2
960มหานิกาย430200606วัดหนองสลักไดกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา4
961มหานิกาย430200607วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙กุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา11 ใหม่ ก.ม. 9
962มหานิกาย440071201วัดบัวระพากุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น2
963มหานิกาย440071202วัดโพธารามกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น7
964มหานิกาย440071203วัดศรีมงคลกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น1
965มหานิกาย440071204วัดสุนันทาวาสกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น8
966มหานิกาย436060501วัดจำปาทองกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ1
967มหานิกาย436060502วัดแจ้งกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ6
968มหานิกาย436060503วัดท่าแตงกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ7 ท่าแตง
969มหานิกาย436060504วัดป่าศรัทธาธรรมกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ12 โพธิ์ทอง
970มหานิกาย436060505วัดโพธิ์ศรีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ5
971มหานิกาย436060506วัดร่วมมิตรกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ8 ร่วมมิตร
972มหานิกาย436060507วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ3
973มหานิกาย436060508วัดวังสว่างกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ4 วังวัด
974มหานิกาย436060509วัดสวรรค์คงคากุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ2
975มหานิกาย435070201วัดไชยมงคลกุดน้ำใสค้อวังยโสธร2
976มหานิกาย435070202วัดท่าสะอาดกุดน้ำใสค้อวังยโสธร3
977มหานิกาย435070203วัดบูรพากุดน้ำใสค้อวังยโสธร8
978มหานิกาย435070204วัดพระโตกุดน้ำใสค้อวังยโสธร4
979มหานิกาย435070205วัดโพธิ์สมโพธิกุดน้ำใสค้อวังยโสธร4
980มหานิกาย435070206วัดศรีสะอาดกุดน้ำใสค้อวังยโสธร6
981มหานิกาย435070207วัดศรีอุทัยกุดน้ำใสค้อวังยโสธร9
982มหานิกาย435070208วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร1
983มหานิกาย435070209วัดสังฆรักษ์กุดน้ำใสค้อวังยโสธร7
984มหานิกาย435070210วัดโพธิสมโพธิ์กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
985มหานิกาย435070211วัดป่าตูมพัฒนารามกุดน้ำใสค้อวังยโสธร2 ตูม
986มหานิกาย435070212วัดจานน้อยกุดน้ำใสค้อวังยโสธร5 จานน้อย
987ธรรมยุต635070201วัดสุจิตตะสังขะวนารามกุดน้ำใสค้อวังยโสธร7
988มหานิกาย445060301วัดคูฟ้ากุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด5
989มหานิกาย445060302วัดโคกสีกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด8
990มหานิกาย445060303วัดบ้านกุดน้ำใส (สระกุดน้ำใส)กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
991มหานิกาย445060304วัดบ้านกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
992มหานิกาย445060305วัดสระกุดน้ำใสกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด9 กลาง
993มหานิกาย445060306วัดอรุณวนารามกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด6 โคกน้อย
994มหานิกาย445060307วัดอุดรไชยศาสตร์กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด3
995มหานิกาย443050301วัดกลุ่มพัฒนากุดบงโพนพิสัยหนองคาย10 กลุ่มพัฒนา
996มหานิกาย443050302วัดจอมเพชรกุดบงโพนพิสัยหนองคาย2
997มหานิกาย443050303วัดเทพารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย5
998มหานิกาย443050304วัดเทวดารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย8 โนนฤาษี
999มหานิกาย443050305วัดนวติตถารามกุดบงโพนพิสัยหนองคาย3
1000มหานิกาย443050306วัดนิคมดงบังกุดบงโพนพิสัยหนองคาย11 นิคมดงบัง