Showing 201-300 of 42,638 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
201มหานิกาย433080601วัดกระเบาเดื่อกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ1
202มหานิกาย433080602วัดกระหวันกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ4 กระหวัน
203มหานิกาย433080603วัดกันจดกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ7
204มหานิกาย433080604วัดจะเนียวกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ6
205มหานิกาย433080605วัดบ้านเดื่อกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ2
206มหานิกาย433080606วัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ5
207มหานิกาย433080607วัดระหารกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ3
208มหานิกาย433080608วัดห้วยชัยมงคลกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ8 ห้วย
209มหานิกาย432040301วัดขมิ้นกระหาดจอมพระสุรินทร์7
210มหานิกาย432040302วัดประทุมทองกระหาดจอมพระสุรินทร์2
211มหานิกาย432040303วัดศรีพรหมอุดมธรรมกระหาดจอมพระสุรินทร์6
212มหานิกาย432120301วัดคลายกังวลกระออมสำโรงทาบสุรินทร์6 นาทุ่ง
213มหานิกาย432120302วัดเทพนิมิตรกระออมสำโรงทาบสุรินทร์1
214มหานิกาย432120303วัดสิริธรรมารามกระออมสำโรงทาบสุรินทร์8 บก
215มหานิกาย432120304วัดหนองเหล็กกระออมสำโรงทาบสุรินทร์3
216มหานิกาย432120305วัดใหม่สูงอุดมกระออมสำโรงทาบสุรินทร์7 หนองอีเลิง
217มหานิกาย221011001วัดแกลงบนกระเฉดเมืองระยองระยอง3 ปากทางกะเฉด
218มหานิกาย221011002วัดตะพุนทองกระเฉดเมืองระยองระยอง6 ตะพุนทอง
219มหานิกาย221011003วัดธงหงษ์กระเฉดเมืองระยองระยอง1 ธงหงส์
220ธรรมยุต621011001วัดสมานมิตรกระเฉดเมืองระยองระยอง2 สมานมิตร
221มหานิกาย434110201วัดนาหว้า (ภาราวาส)กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 นาหว้า
222มหานิกาย434110202วัดนาหว้ากระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 นาหว้า
223มหานิกาย434110203วัดภาราวาสกระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 นาหว้า
224มหานิกาย434110204วัดราษฎรประดิษฐ์กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
225มหานิกาย434110205วัดราษฎร์ประดิษฐ์กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี2 กระเดียน
226มหานิกาย434110206วัดศรีสุมังครารามกระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
227มหานิกาย434110207วัดศรีสุมังคลารามกระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี1
228มหานิกาย434110208วัดสระบัวกระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี7
229มหานิกาย434110209วัดสุขาวาสกระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี5
230มหานิกาย432100901วัดโคกรัมย์พัฒนากระเทียมสังขะสุรินทร์12 โคกรัมย์พัฒนา
231มหานิกาย432100902วัดชัยมงคลกระเทียมสังขะสุรินทร์13 ชัยมงคล
232มหานิกาย432100903วัดด่านโนนเจริญราษฎร์กระเทียมสังขะสุรินทร์8 โนนสง่า
233มหานิกาย432100904วัดโนนสบายกระเทียมสังขะสุรินทร์9 โนนสบาย
234มหานิกาย432100905วัดโนนสำราญกระเทียมสังขะสุรินทร์11 โนนสำราญ
235มหานิกาย432100906วัดโพธิ์ศรีธารามกระเทียมสังขะสุรินทร์1
236มหานิกาย432100907วัดสมโภชน์ศาลาจารย์กระเทียมสังขะสุรินทร์3
237มหานิกาย432100908วัดอินทราสุการามกระเทียมสังขะสุรินทร์4 หนองยาว
238มหานิกาย432020801วัดขุนหารกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์7 ขุนหาร
239มหานิกาย432020802วัดบ้านทิพย์เนตรกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์6 ทิพย์เนตร
240มหานิกาย432020803วัดพิมานพิพิธธรรมกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์9 หนองพิมานเหนือ
241ธรรมยุต632020801วัดป่าเกาะสันติธรรมกระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์2 กระเบื้องน้อย
242ธรรมยุต632020802วัดแสงอินทร์กระเบื้องชุมพลบุรีสุรินทร์5 แสงอินทร์
243มหานิกาย430270201วัดท่าเยี่ยมกระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา10 เขว้า
244มหานิกาย430270202วัดโนนลอยกระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา4 กระเบื้องนอก
245มหานิกาย430270203วัดพุทราพัฒนารามกระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา9 พุทรา
246มหานิกาย430270204วัดสง่าท่าเรือกระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา2 ท่าเรือ
247ธรรมยุต630270201วัดป่าโพธิ์ทองกระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา1 โนนละกอ
248มหานิกาย430150401วัดกระเบื้องน้อยกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา10 จบก
249มหานิกาย430150402วัดกระเบื้องใหญ่กระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา4
250มหานิกาย430150403วัดตำแยกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา3
251มหานิกาย430150404วัดโนนกระสังกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา6 โนนกระสัง
252มหานิกาย430150405วัดโนนเสวกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา11
253มหานิกาย430150406วัดบ้านเตยกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา1
254มหานิกาย430150407วัดใหม่ทรงธรรมกระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา8 วัด
255มหานิกาย430150408วัดใหม่พัฒนากระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา7 บ้านท่ามะเขือ
256มหานิกาย272080701วัดกระเสียวกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี7
257มหานิกาย272080702วัดโคกหม้อกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี4
258มหานิกาย272080703วัดท่ามะกรูดกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี3
259มหานิกาย272080704วัดหนองบัวทองกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี8
260มหานิกาย222090301วัดโขดหอยกระแจะนายายอามจันทบุรี4
261มหานิกาย222090302วัดนางซากระแจะนายายอามจันทบุรี3
262มหานิกาย222090303วัดยางระหงกระแจะนายายอามจันทบุรี2
263มหานิกาย222090304วัดหนองแหวนกระแจะนายายอามจันทบุรี8
264มหานิกาย213070401วัดไก่เตี้ยกระแชงสามโคกปทุมธานี1
265มหานิกาย213070402วัดชัยสิทธาวาสกระแชงสามโคกปทุมธานี3 บ้านคลองชาวเหนือ
266มหานิกาย214041001วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 49 หมู่ 2
267มหานิกาย214041002วัดกระแซงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านกระแชง
268มหานิกาย433041401วัดกระแชงพัฒนากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 กระแชงพัฒนา
269มหานิกาย433041402วัดกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
270มหานิกาย433041403วัดจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9 จำนรรจ์
271มหานิกาย433041404วัดโนนสูงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ7
272มหานิกาย433041405วัดบ้านกอกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 กอก
273มหานิกาย433041406วัดบ้านเขวากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 เขวา
274มหานิกาย433041407วัดบ้านโนนจิกกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 โนนจิก
275มหานิกาย433041408วัดบ้านไฮกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3 ไฮ
276มหานิกาย433041409วัดพระใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ17 กระแชงเมืองใหม่
277มหานิกาย433041410วัดระโยงกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
278มหานิกาย433041411วัดหนองทากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10 หนองทา
279ธรรมยุต633041401วัดป่าโนนสมประสงค์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
280ธรรมยุต633041402วัดป่าโนนแสงธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 ระโยง
281ธรรมยุต633041403วัดป่าวิสุทธิธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 ซำเบ็ง
282ธรรมยุต633041404วัดป่าศรัทธาธรรมกระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนสมประสงค์
283มหานิกาย221030701วัดกระแสร์คูหาสวรรค์กระแสบนแกลงระยอง1 ในไร่
284มหานิกาย221030702วัดคลองป่าไม้กระแสบนแกลงระยอง6 คลองป่าไม้
285มหานิกาย221030703วัดยางงามกระแสบนแกลงระยอง5 ยางงาม
286มหานิกาย590080401วัดทุ่งบัวกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา1
287มหานิกาย590080402วัดอินทราวาสกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา4 คลองไหน
288มหานิกาย430070101วัดดอนใหญ่โพธิ์งามกระโทกโชคชัยนครราชสีมา3
289มหานิกาย430070102วัดบ้านดอน (ดอนใหญ่โพธิ์งาม)กระโทกโชคชัยนครราชสีมา3
290มหานิกาย430070103วัดบ้านดอนกระโทกโชคชัยนครราชสีมา3
291มหานิกาย430070104วัดโบสถ์คงคาล้อมกระโทกโชคชัยนครราชสีมา9
292มหานิกาย430070105วัดปรางค์พะโคกระโทกโชคชัยนครราชสีมา5
293มหานิกาย432030201วัดแจ้งสว่าง (ตากลาง)กระโพท่าตูมสุรินทร์13
294มหานิกาย432030202วัดแจ้งสว่างกระโพท่าตูมสุรินทร์13
295มหานิกาย432030203วัดตระมุงกระโพท่าตูมสุรินทร์6
296มหานิกาย432030204วัดตากลางกระโพท่าตูมสุรินทร์13
297มหานิกาย432030205วัดโพธิ์ทองกระโพท่าตูมสุรินทร์1
298มหานิกาย432030206วัดโพธิ์ศรีกระโพท่าตูมสุรินทร์4
299มหานิกาย432030207วัดรัตนมงคลกระโพท่าตูมสุรินทร์6
300มหานิกาย432030208วัดรัตนมงคล (ตระมุง)กระโพท่าตูมสุรินทร์6