Showing 401-500 of 42,638 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย364090408วัดหนองผักบุ้งกลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย5
402มหานิกาย364090409วัดหัวฝายกลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย7
403มหานิกาย364090410วัดใหม่ดอนสว่างกลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย15 ใหม่ดอนสว่าง
404มหานิกาย446011601วัดปฐมปฎิมากรกลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์1
405มหานิกาย446011602วัดพุทธปฎิมากรกลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์6
406มหานิกาย446011603วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวยกลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์6 บ้านห้วยตูม
407มหานิกาย355070101วัดดอนไชยกลางเวียงเวียงสาน่าน7
408มหานิกาย355070102วัดต้นหนุนกลางเวียงเวียงสาน่าน5
409มหานิกาย355070103วัดบุญนาคกลางเวียงเวียงสาน่าน
410มหานิกาย355070104วัดบุญยืนกลางเวียงเวียงสาน่าน4
411มหานิกาย355070105วัดร้องเย็นกลางเวียงเวียงสาน่าน12
412มหานิกาย355070106วัดศรีกลางเวียงกลางเวียงเวียงสาน่าน3
413มหานิกาย355070107วัดศรีดอนแท่นกลางเวียงเวียงสาน่าน2
414มหานิกาย355070108วัดสถานกลางเวียงเวียงสาน่าน1 สถาน
415มหานิกาย360010201วัดกลางแดดกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์4
416มหานิกาย360010202วัดเกตุคีรีกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์7
417มหานิกาย360010203วัดศาลจ้าว (สกุลณีอนุสรณ์)กลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์1 ศาลเจ้า
418มหานิกาย360010204วัดศาลเจ้ากลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์1 ศาลเจ้า
419มหานิกาย360010205วัดสกุลณีอนุสรณ์กลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์1 ศาลเจ้า
420มหานิกาย441170801วัดคำด้วงกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี6 คำด้วง
421มหานิกาย441170802วัดศรีชมชื่นกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี3
422มหานิกาย441170803วัดศรีบุญเรืองกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี4
423มหานิกาย441170804วัดศรีราษฎร์บำรุงกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี5
424มหานิกาย441170805วัดสว่างกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี8
425มหานิกาย441170806วัดสังฆคณารามกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี1
426มหานิกาย441170807วัดแสงสว่างกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี8
427ธรรมยุต641170801วัดถ้ำพระกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี5 กลางใหญ่
428ธรรมยุต641170802วัดป่าดอนบ้านเทือนกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี9 กลางใหญ่
429ธรรมยุต641170803วัดป่านาสีดากลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี3 บ้านนาสีดา
430ธรรมยุต641170804วัดป่านิโรธรังษีกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี7 กลางใหญ่
431ธรรมยุต641170805วัดป่าผักบุ้งกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี8 ผักบุ้ง
432ธรรมยุต641170806วัดภูหินดังกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี1 กลางใหญ่
433มหานิกาย434041301วัดกลางน้อยกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี3 กลางใหญ่
434มหานิกาย434041302วัดบ้านโคกกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี6 โคก
435มหานิกาย434041303วัดบ้านสวนกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี5 สวน
436มหานิกาย434041304วัดบึงเขาหลวงกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี1 กลางใหญ่
437มหานิกาย434041305วัดโพธิ์ศรีบ้านไผ่กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี4 ไผ่
438มหานิกาย434041306วัดศรีธาตุกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี1 กลางใหญ่
439มหานิกาย580080201วัดเขาพนมไตรรัตน์กลายท่าศาลานครศรีธรรมราช5
440มหานิกาย580080202วัดดอนตะใครกลายท่าศาลานครศรีธรรมราช3
441มหานิกาย580080203วัดบ่อกรูดกลายท่าศาลานครศรีธรรมราช4
442มหานิกาย580080204วัดบางสารกลายท่าศาลานครศรีธรรมราช3
443มหานิกาย433120301วัดกล้วยกว้างกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ1
444มหานิกาย433120302วัดขามใหญ่กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ4 ขามใหญ่
445มหานิกาย433120303วัดบุยาวกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ2
446มหานิกาย433120304วัดพอกนาดีกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ5
447มหานิกาย433120305วัดไพรพะยอมกล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ8
448มหานิกาย433120306วัดไฮใหญ่กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ6
449มหานิกาย352010701วัดกล้วยหลวงกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง1
450มหานิกาย352010702วัดพระเจ้านั่งแท่นกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง3
451มหานิกาย352010703วัดพระแท่นกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง5
452มหานิกาย352010704วัดพระธาตุม่วงคำกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง
453มหานิกาย352010705วัดม่อนธาตุกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง2
454มหานิกาย352010706วัดหัวฝายกล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง4
455มหานิกาย443010401วัดปทุมวนารามกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย1
456มหานิกาย443010402วัดปทุมวนาราม (หนองบัว)กวนวันเมืองหนองคายหนองคาย1
457มหานิกาย443010403วัดประชาอุปถัมภ์กวนวันเมืองหนองคายหนองคาย3
458มหานิกาย443010404วัดพระไชยเชษฐาธิราชกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย5
459มหานิกาย443010405วัดเพียลือกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย2 สะเงียว
460มหานิกาย443010406วัดราษฎร์บำรุงกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย4
461มหานิกาย443010408วัดศาสนกิจบริหารกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย2
462มหานิกาย443010409วัดสุธรรมนิมิตกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย5
463มหานิกาย443010410วัดหนองเคร่ากวนวันเมืองหนองคายหนองคาย1
464มหานิกาย443010411วัดหนองบัวกวนวันเมืองหนองคายหนองคาย1
465มหานิกาย436100201วัดเจดีย์กวางโจนภูเขียวชัยภูมิ4
466มหานิกาย436100202วัดนาล้อมกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ10 นาล้อม
467มหานิกาย436100203วัดน้ำอ้อมกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ2
468มหานิกาย436100204วัดบัวบานกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ1
469มหานิกาย436100205วัดเฝือแฝงกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ7
470มหานิกาย436100206วัดราษฎร์สามัคคีกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ
471มหานิกาย436100207วัดศิริธรรมหนองกุงกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ14 หนองกุง
472มหานิกาย436100208วัดสวรรค์นครกวางโจนภูเขียวชัยภูมิ6
473มหานิกาย358060301วัดกองก๋อยกองก๋อยสบเมยแม่ฮ่องสอน1 กองก๋อย
474มหานิกาย355010901วัดธงหลวงกองควายเมืองน่านน่าน1
475มหานิกาย355010902วัดนาผากองควายเมืองน่านน่าน
476มหานิกาย355010903วัดน้ำครกเก่ากองควายเมืองน่านน่าน5
477มหานิกาย355010904วัดน้ำครกใหม่กองควายเมืองน่านน่าน4 น้ำครกใหม่
478มหานิกาย355010905วัดพุฒิมารามกองควายเมืองน่านน่าน2
479มหานิกาย221031001วัดกองดินกองดินแกลงระยอง2 กองดิน
480มหานิกาย221031002วัดเขาน้อยกองดินแกลงระยอง3 สุขไพรวัน
481มหานิกาย221031003วัดเขายายพริ้งกองดินแกลงระยอง8 ยายพริ้ง
482มหานิกาย221031004วัดเขาสำรองกองดินแกลงระยอง9 เขาสำรอง
483มหานิกาย221031005วัดชากขุนวิเศษกองดินแกลงระยอง6 ชากขุนวิเศษ
484มหานิกาย221031006วัดชำสมอกองดินแกลงระยอง7
485มหานิกาย221031007วัดมะค่าไทรงามกองดินแกลงระยอง4 หนองเสม็ดแดง
486มหานิกาย221031008วัดสุขไพรวันกองดินแกลงระยอง3 สุขไพรวัน
487มหานิกาย221031009วัดหนองคุยกองดินแกลงระยอง4 หนองคุย
488มหานิกาย367070101วัดเขาเจริญธรรมกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์5 เนินมะเกลือ
489มหานิกาย367070102วัดชัยมงคลกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์5 เนินมะเกลือ
490มหานิกาย367070103วัดธรรมเสมากองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์2
491มหานิกาย367070104วัดน้ำเขียวกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์4 น้ำเขียว
492มหานิกาย367070105วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรมกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์4 น้ำเขียว
493มหานิกาย367070106วัดวังชงโคกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์1
494มหานิกาย367070107วัดหนองบัวทองกองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์8 หนองบัวทอง
495มหานิกาย367070108วัดเนินพัฒนากองทูลหนองไผ่เพชรบูรณ์
496มหานิกาย443020301วัดจำปาทองกองนางท่าบ่อหนองคาย9
497มหานิกาย443020302วัดดอนหมีกองนางท่าบ่อหนองคาย8
498มหานิกาย443020303วัดธาตุปากมางกองนางท่าบ่อหนองคาย3
499มหานิกาย443020304วัดปากท่อกองนางท่าบ่อหนองคาย1
500มหานิกาย443020305วัดพระยืนกองนางท่าบ่อหนองคาย3