Showing 801-900 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
802มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
803มหานิกาย435030304วัดคำดุมกำแมดกุดชุมยโสธร1 กำแมด
804มหานิกาย435030305วัดทุ่งสว่างร่มเย็นกำแมดกุดชุมยโสธร3 โนนยาง
805มหานิกาย435030306วัดโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร11
806มหานิกาย435030307วัดบ้านหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
807มหานิกาย435030308วัดศรีนวนบ้านโคกสวาทกำแมดกุดชุมยโสธร10 โคกสวาท
808มหานิกาย435030309วัดสว่างหัวงัวกำแมดกุดชุมยโสธร9
809มหานิกาย435030310วัดสุริโยกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
810มหานิกาย435030311วัดแสนศรีกำแมดกุดชุมยโสธร12 แสนศรี
811มหานิกาย435030312วัดหนองตาไก้กำแมดกุดชุมยโสธร6
812มหานิกาย435030313วัดหนองเหี่ย (บ้านหนองเหี่ย)กำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
813มหานิกาย435030314วัดหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
814ธรรมยุต635030301วัดอินทรารามกำแมดกุดชุมยโสธร8 คำเอ็นอ้า
815มหานิกาย580030401วัดคีรีวงกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช5
816มหานิกาย580030402วัดโคกกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
817มหานิกาย580030403วัดโคกโพธิ์สถิตย์ (โคก)กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
818มหานิกาย580030404วัดโคกโพธิ์สถิตย์กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช2
819มหานิกาย580030405วัดวังไทรกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช7
820มหานิกาย580030406วัดสมอกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช4
821มหานิกาย350061201วัดเมืองกื้ดกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่1
822มหานิกาย350061202วัดแม่ตะมานกื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่2
823มหานิกาย433220101วัดบ้านกุงกุงศิลาลาดศรีสะเกษ2 กุง
824มหานิกาย433220102วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ6 เกิ้ง
825มหานิกาย433220103วัดบ้านซ่งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ8 ซ่ง
826มหานิกาย433220104วัดบ้านแต้กุงศิลาลาดศรีสะเกษ3 แต้
827มหานิกาย433220105วัดป่านาดีกุงศิลาลาดศรีสะเกษ9 นาดี
828มหานิกาย433220106วัดมะหลี่กุงศิลาลาดศรีสะเกษ7 มะหลี่
829มหานิกาย433220107วัดเมืองเก่ากุงศิลาลาดศรีสะเกษ4 เมืองเก่า
830มหานิกาย433220108วัดสงยางกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 สงยาง
831มหานิกาย433220109วัดอีเซกุงศิลาลาดศรีสะเกษ5 อีเซ
832ธรรมยุต633220101วัดป่าศิลาลาดกุงศิลาลาดศรีสะเกษ11 สงยาง
833มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
834มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
835มหานิกาย446110203วัดคำแคนกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์7
836มหานิกาย446110204วัดโคกกัมภ์กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์3
837มหานิกาย446110205วัดถ้ำไม้รังกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
838มหานิกาย446110206วัดสร้างแก้วกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
839ธรรมยุต646110201วัดถ้ำวิมานเจียกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุงเก่า
840มหานิกาย214080901วัดโคกทองกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา12 บ้านกุฎี
841มหานิกาย214080902วัดฤาไชยกุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา5 บ้านฤาไชย
842มหานิกาย220060901วัดกุฎโง้งกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี5
843มหานิกาย220060902วัดไตรรัตน์วนารามกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี4 ลิงงอย
844มหานิกาย220060903วัดบ้านช้างกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี1
845มหานิกาย440040701วัดโกศลภารามกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น6
846มหานิกาย440040702วัดจูมพลกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น1
847มหานิกาย440040703วัดบึงเกษตรกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น4
848มหานิกาย440040704วัดสวรรคงคากุดกว้างหนองเรือขอนแก่น3
849มหานิกาย440040705วัดสว่างชัยศรีกุดกว้างหนองเรือขอนแก่น2
850มหานิกาย440040706วัดสว่างโนนดู่กุดกว้างหนองเรือขอนแก่น5
851มหานิกาย435041001วัดกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1
852มหานิกาย435041002วัดทรายงามกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร5
853มหานิกาย435041003วัดนาโพธิ์กุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร3
854มหานิกาย435041004วัดโนนม่วงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร2
855มหานิกาย435041005วัดเหล่ามะเขียวกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร4
856ธรรมยุต635041001วัดป่าน้อยกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร1 กุดกุง
857ธรรมยุต635041002วัดศรีเทพกุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร6 ใหม่มงคล
858มหานิกาย440160501วัดโนนศิลากุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น3
859มหานิกาย440160502วัดป่าสุขิตารามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น7 หนองโพนน้อย
860มหานิกาย440160503วัดโพธิ์งามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น4
861มหานิกาย440160504วัดสว่างเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น9
862มหานิกาย440160505วัดสามัคคีกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น2
863มหานิกาย440160506วัดสำราญกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น1 ค้อ
864ธรรมยุต640160501วัดป่าค้อสุทธารามกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่นหมู่ที่ ๑ บ้านค้อ
865มหานิกาย432071401วัดท่าอัมพวันกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์6
866มหานิกาย432071402วัดบ้านบอนกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์4 บอน
867มหานิกาย432071403วัดสว่างกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์8
868มหานิกาย432071404วัดอรัญวารีกุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์5
869มหานิกาย446051201วัดศิริมงคลธรรมหนองโง้งกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
870มหานิกาย446051202วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าวกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 กุดค้าว
871มหานิกาย218070401วัดดงพระเจดีย์กุดจอกหนองมะโมงชัยนาท2 ดงพระเจดีย์
872มหานิกาย218070402วัดบ้านทับกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท3
873มหานิกาย218070403วัดศรีสโมสรกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท1
874ธรรมยุต618070401วัดหนองขนากกุดจอกหนองมะโมงชัยนาท4 หนองขนาก
875มหานิกาย430121401วัดคูมะค่ากุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา10 คูมะค่า
876มหานิกาย430121402วัดงิ้วใหม่กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
877มหานิกาย430121403วัดดอนแร้งกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา9
878มหานิกาย430121404วัดบ้านงิ้ว (งิ้วใหม่)กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
879มหานิกาย430121405วัดบ้านงิ้วกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา1
880มหานิกาย430121406วัดหนองโข่กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา5 หนองโข่
881มหานิกาย430121407วัดอ้อยช้างรัตนารามกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา7 อ้อยช้าง
882ธรรมยุต630121401วัดบ้านดอนหันกุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา11 ดอนหัน
883มหานิกาย441020101วัดเกษมสันตารามกุดจับกุดจับอุดรธานี4 กุดจับ
884มหานิกาย441020102วัดดงธาตุกุดจับกุดจับอุดรธานี7 ดงธาตุ
885มหานิกาย441020103วัดดงบังกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
886มหานิกาย441020104วัดบรมสมภรณ์กุดจับกุดจับอุดรธานี3 หนองโน
887มหานิกาย441020105วัดวิชัยวนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี6 โคกวิชัย
888มหานิกาย441020106วัดศรีสุธรรมมารามกุดจับกุดจับอุดรธานี13
889มหานิกาย441020107วัดสันติพัฒนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี5
890มหานิกาย441020108วัดสีหนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี10
891มหานิกาย441020109วัดใหม่โพนทองกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
892มหานิกาย441020110วัดอัมพวันวิทยารามกุดจับกุดจับอุดรธานี2
893ธรรมยุต641020101วัดป่าบัวทองกุดจับกุดจับอุดรธานี2 หนองโน
894มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
895มหานิกาย446110402วัดแสนสุขกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์7
896มหานิกาย446110403วัดหนองหลวงโคกกลางกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์6
897ธรรมยุต646110401วัดศิริธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์11 ภูเจริญ
898ธรรมยุต646110402วัดสันติธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์8
899มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
900มหานิกาย430181102วัดสลักใดกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา5