รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 123 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไพฑูรย์โตทิพย์อนงฺคโณวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2พระบุญมากเตี้ยงามจิตฺตภโยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระสิทธิพงษ์จีนวังธมฺมรโตวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระแก้วรสหอมอธิปญฺโญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระสังวาลปัญญางามสุจิณฺโณวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6พระนิธิศมาแจ้งสุทธฺจิตฺโตวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7พระพานเพชรกองเกตุใหญ่จิตฺตสํวโรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8สามเณรเกตชฎาทากุลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9สามเณรสถาพรคำพิลาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10สามเณรสิทธิกรขันตีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11สามเณรเอกภูมิทันแล้ววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12สามเณรชัยวัฒน์วงศ์จรัสเกษมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13สามเณรหิรัญวงค์ดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14สามเณรกิตติพลสมาทองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15สามเณรจิตติศักดิ์ใคร่ควรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16สามเณรตะวันน้อยเวียงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17สามเณรอิทธิชัยสัมฤทธิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18สามเณรจิราวัฒน์เทวกุลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19สามเณรเจษฏาเกษรบัววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20สามเณรชยพัทธ์เขื่อนเก้าวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21สามเณรชาเจือวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22สามเณรณัฐพงษ์โคตรพันธ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23สามเณรณัฐพลไชยชินวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24สามเณรณัฐวัฒน์ชาภักดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25สามเณรณัฐวุฒิมีสะท้านวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26สามเณรธันวาพรมคำภาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27สามเณรธันวาจำวิเศษวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28สามเณรนัทธพงษ์สุทธิสอนวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29สามเณรปิยวัฒน์สิมมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30สามเณรพัฒนศิริอู่ทองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31สามเณรภัทรพงษ์อุประวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32สามเณรภานุพงษ์เมฆวันวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33สามเณรภูวิวัฒน์ภูพวกวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34สามเณรมณีวัลย์โคตรครวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35สามเณรร่มเกล้าธรรมจักรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรวีรพัฒน์พึ่งพร้อมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37สามเณรวุฒิศักดิ์พลยุทธวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรสุปวีบุตรศรีชาติวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39สามเณรอมรเทพทิพย์อักษรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรอลังการบุญชูวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41สามเณรอัษฎาวุฒิเมฆสงค์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรกนกศักดิ์พรุ่งกลิ่นวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรรณชพลดอกคำวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรธนภัทรกันนะราชวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรธีรพงศ์กำทองดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรธีรพัฒน์หมาดอ่าดำวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรชาญชัยนามบุดดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรภาทิยะวงศ์อาสาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรลิขิตพะลันวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรวณสิทธิ์แม้นน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม