ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ๖  ๓  ๖๑๙  ๖๒  ๕๖  ๑๘๙  ๑๔  ๒๘  ๖๗  ๒๘  ๒๑  
ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ๔  ๓  ๒๙๓  ๑  ๑๕  ๑  -๗  -๑  ๑๐  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ๑  ไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ๑  ๒  ๑๔  ๓๗๕  -๑๓  ๔๐๔  ๑  ๑  ๒๔๔  ๓  
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ๑  ๓  ๒๗  -๓  ๖  ----๒  
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ๓  ๔  ๒๓๐  ๓๕๖  ๒๐  ๔๔  ๗๖  ๖  ๑  ๑๙  ๖  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ๒  ๐  ๒๙  ๖๔  ๓  ๕  ๑๗  ๓  ๐  ๒๔  ๑  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๓  ๒  ๕๕  ๕๐  ๓  ๙  ๗  ๑  ๑๙  ๒  ๒  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒  ๙  ๔๐๓  ๑๔  ๓๓  ๔๑๕  ๑๕  ๙  ๑๕๓  ๔๐  ๑๒  
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ๒  ๓  ๒๓๔  ๕๕  ๐  ๘๒  ๔๓  ๓  ๕๐  ๔๑  ๔  
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ๘  ๙  ๑๑  ๒๘  -๐  ๙  --๑๐  -
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑  ๙  ๑๐  -๓  ๐  -๒  ๒  --
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๐  ๐  ๓๕๑  ๑  ๑๕  ๑๐๑  ๓  ๑๑  ๗๗  ๒  
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๖  ๐  ---------
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๗  ๑๖  ๘๓๔  ๓๑  ๕  ๓๗๒  ๕๔  ๓๑  ๑๒๙  ๔๓  ๒๕  
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ๙  ๖  ๓๒๗  ๑๗๑  ๗๖  ๒๐๘  ๔๘  ๒๘  ๔๐  ๔๗  ๑๐  
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ๔  ๔  ๗๑๙  ๕๓๓  ๗๐  ๒๓๗  ๒๙๐  ๑๓  ๕๘  ๑๗๖  ๙  
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ๑  ๑  ๓๔  ๓๒๔  ๑  ๑๙  ๘๖  -๘  ๓๕  ๓  
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๑๐  ๔  -๕๑  ๒  -๒  ๓  -
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑  ๑๓  ๑,๔๐๑  ๖๔๗  ๒๔๔  ๖๒๐  ๕๙๙  ๗๓  ๒๙๑  ๕๐๑  ๓๙  
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๒  ๑๑  ๙๒  ๒๐  ๓  ๒๕  ๑  ๑๓  ๑๒  ๔  ๓๓  
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔  ๑๐  ๓๔๔  ๐  ๒  ๑๔๙  ๐  ๖  ๓๔  -๕  
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๖  ๑๐  ๕๗๒  ๕๓  ๖๓  ๒๕๑  ๒๕  ๓๕  ๖๖  ๒  ๑๗  
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ๑  ๐  ๑,๐๗๘  ๑๘๗  -๕๗๐  ๑๔๘  -๑๕๗  ๑๕๓  ๑  
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ไม่ส่งสอบ๓  ๒๒๓  ๗๐  -๘๕  ๕๔  ๑  ๙  ๓๙  ๐  
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ๔  ๖  ---------
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓  ๑๔  ๘๐  --๙๕  -๒๙  ๑๐  --
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ๗  ๕  ๖๑๖  ๒๔๕  ๔๔  ๒๔๒  ๖๔  ๓  ๗๐  ๘๘  ๑๓  
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ๔  ๕  ๗๐๔  ๑,๔๖๑  ๔๖  ๒๗๗  ๘๓๙  ๒๒  ๑๒๒  ๔๘๘  ๑๙  
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๗  ๒๐  ๙๖  -๑  ๓๒  --๑๑  --
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖  ๑๑  ๑,๔๖๐  ๒๐๖  ๖  ๘๗๐  ๑๖๔  ๔๐  ๓๕๖  ๑๙๘  ๑๐  
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ๑  ๓  ๕๙๑  ๑,๐๑๙  ๒,๒๘๑  ๒๗๔  ๙๗๘  ๑,๓๖๙  ๖๗  ๔๘๗  ๑,๐๔๐  
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖  ๑๓  ๑๙๗  ๘๗  -๖๑  --๓๙  --
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ๕  ๒  ๑,๖๙๘  ๒๙๗  ๓๐  ๖๕๓  ๒๔๙  ๒๔  ๗๑  ๒๗๔  ๓๐  
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓  ๑๑  ๒,๓๓๙  ๘๘๐  ๔๒  ๑,๑๒๐  ๖๒๙  ๘๖  ๓๑๖  ๕๓๘  ๑๘  
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖  ๗  ๑,๙๑๙  ๔,๑๔๕  ๖๔๙  ๑,๒๘๘  ๑,๖๑๙  ๒๒๒  ๖๘๖  ๑,๑๐๙  ๖๖  
๓๗ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ๒  ๐  ๘๖๘  ๓๕๐  ๑๐  ๗๘๒  ๗๑  ๕  ๓๓๙  ๙๗  ๑๐  
๓๘ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ๗  ๑  ๑,๗๑๘  ๑,๐๕๗  ๒๒  ๖๔๗  ๑๖๘  ๒๒  ๑๕๕  ๑๙๐  ๖๓  
๓๙ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ๔  ๐  ๖๕๑  ๑๔๗  -๒๘๙  ๑๐๖  ๑๐  ๑๓  ๕๒  -
๔๐ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ๗  ๕  ๕๑๕  ๑๐๗  -๓๑๕  ๗๑  -๑๐๙  ๒๐  ๑  
๔๑ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๑  ๐  ๒๒  ๑  ๑๑  ๑๗  ๐  -๒  ๒  -
๔๒ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ๐  ๒  ๘๑  --๘  --๔  -๒  
๔๓ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ๒  ๑  ---------
๔๔ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ๕  ๒  ๖๗๓  ๑,๑๑๖  ๑๕๔  ๓๔๖  ๖๕๒  ๙๙  ๔๔  ๖๐๓  ๓๙  
๔๕ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๘  ๑๒  ---------
๔๖ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ๒  ไม่ส่งสอบ๑๐๓  ๖๘  ๕  ๓๓  ๒๐  ๓  -๗๗  ๐  
๔๗ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ๑  ไม่ส่งสอบ๒๖  ๒๗๗  -๑๑  ๒๔๐  ๑  -๑๘๔  ๔  
๔๘ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ๑  ๑  ---------
๔๙ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ๐  ๑  ๑๕  --๑  ----๑  
๕๐ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ๑  ๔  ๑๙๘  ๒๗  -๗๔  ๕๓  -๑๙  ๖๕  -
๕๑ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ๒  ๑  ๑๔๑  ๗๘  ๐  ๓๗  ๓๐  ๒  ๘  ๙  -
๕๒ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  ๐  ๐  ๗๒๐  ๒๗๙  ๑๒  ๕๒๒  ๓๕๔  ๑๔  ๒๙๒  ๔๔๐  ๑๐  
๕๓ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ๖  ๔  ๗๒๑  ๓๗๖  ๑๒  ๕๒๗  ๙๔  ๓  ๓๓๐  ๗๙  ๑๒  
๕๔ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐  ๖  ๑,๐๔๒  ๔๗๐  ๓๐๓  ๖๔๒  ๓๑๒  ๘๓  ๑๒๓  ๒๙๕  ๑๕  
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ๙  ๕  ๗๙๘  ๑๗๖  ๑๖  ๒๖๒  ๓๔  ๓  ๑๔๘  ๖  ๔  
๕๖ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙  ๙  ๑,๐๒๔  ๗๖๗  ๗๗  ๗๗๗  ๔๘๗  ๒๐๙  ๕๙  ๓๘๔  ๒๙  
๕๗ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ๐  ๓  ๘๗  ๖๐  ๑  ๓๖  ๑๒  ๑  ๘  ๙๙  ๒  
๕๘ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ๓  ๔  ๖๐  -๑  ๒๕  --๖  --
๕๙ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ๑  ๔  ๓๓  ๑๓๓  ๑๑  ๑๒  ๑๒๔  ๑  ๒  ๑๒๑  ๑  
๖๐ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ๔  ๔  ๒๐  -๑  ๖  -๒  ๐  -๗  
๖๑ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔  ๔๗  ๐  -๔  --๕  --๕  
๖๒ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ๒  ๐  ๐  ๑๖  -๐  ๕  --๕  ๒  
๖๓ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ๐  ๑  ๔๖  ๔๔  -๑๘  ๓๙  -๐  ๔๐  -
๖๔ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๓๓๔  ๑๖  ๕  ๑๘๒  ๒๐  ๗  ๗๙  ๕๖  ๗  
๖๕ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓  ๙  ๖๙  ๔๓  ๑๓  ๓๖  ๑๙  ๙  ๑๓  ๒๐  ๓  
๖๖ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  ไม่ส่งสอบ๐  ---------
๖๗ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๓  ๓  ๓๔  ๕  -๒๘  ๙  -๑๘  
๖๘ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ๐  ๑  ๒๑  ๕๘  -๔  ๒๑  ๖  ๙  ๑๕  ๑  
๖๙ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ๒  ๗  ๒๑  -๑  ๑๐  --๑๓  -๑  
๗๐ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ๔  ๓  ๕๓  -๒  ๘๓  -๒  ๒๔  -๑๑  
๗๑ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๐  ๙  ๑๒๑  ๕  -๘๓  ๒๒  -๗  ๑๔  ๐  
๗๒ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ๑  ๐  ---------
๗๓ส่วนกลางวัดเทพากร๗  ๐  ๐  ๕๐  ๕๓  ๒  ๗  ๗  -๑๘  ๒๗  ๘  
๗๔ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ๘  ๔  ๒๕๘  ๗๑  ๕  ๘๒  ๒๘  ๑๑  ๒๖  ๔๕  ๑๗  
๗๕ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ๓  ๒  ๒๑  ๑๘๘  ๐  ๖  ๓๖  ๐  ๐  ๔๗  ๐  
๗๖ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ๑  ๐  ๑๑๑  ๖๒  -๑๕๘  ๒๘  -๗๒  ๑๓  -
๗๗ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ๓  ๕  ๕๒๑  ๒๖๘  ๒๑  ๑๓๗  ๔๙  ๕  ๒๕  ๓๐  ๕  
๗๘ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ๖  ๖  ---------
๗๙ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ๖  ๓  ๔๖๐  ๘๕  ๕  ๑๒๖  ๑๒๓  ๑  ๒๐  ๗๗  ๙  
๘๐ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ๐  ๑  ๓๕๙  ๑๗  ๒  ๑๑๑  ๑๑  ๑  ๐  ๗  ๖  
๘๑ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ๒  ๐  ๕๑๓  ๒๖๓  ๑๑  ๑๙๒  -๓  ๔๙  --
๘๒ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ๒  ๐  ๓๕  ๙๖  -๗  ๓๘  ๑๓  ๗  ๑๘  -
๘๓ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ๑  ๒  ๕๒๒  ๔๑๓  ๙  ๑๙๑  ๒๘๓  ๑๒  ๒๓  ๑๒๓  ๑๒  
๘๔ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ๒  ๑  ๗๐๐  ๔๔๖  ๑๐  ๙๐  ๑๒๘  ๑๓  ๑๐  ๒๑๖  ๖  
๘๕ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  ไม่ส่งสอบ๐  ๓๒  --๒๙  --๑๒  --
๘๖ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕  ๖  ๑,๐๕๑  ๘๔๗  ๖๗  ๗๕๕  ๒๙๘  ๙  ๓๑๗  ๓๕๔  ๑๓  
๘๗ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘  ๑๔  ๔๖๔  ๑,๒๕๑  ๓๒๖  ๒๗๐  ๗๕๑  ๒๒๐  ๘๙  ๖๑๒  ๒๔๓  
๘๘ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐  ๖๙  ๓๙๒  ๓๒๖  ๖๔  ๑๕๗  ๒๓๗  ๖๒  ๙๕  ๒๖๔  ๒๖  
๘๙ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ๑  ๒  ๓๔  ๒๙  ๒  ๑๕  ๓๑  ๓๒  -๕๘  ๑๐  
๙๐ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ๗  ---------
๙๑ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ๒  ๔  ๒๑  -๔  ๑๕  -๔  ๖  -๕  
๙๒ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ๕  ๗  -๑๙๑  ๒๔  -๑๒๕  ๒  -๑๑๘  ๑  
๙๓ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ๙  ๔  ๕๓๑  ๑๙๓  ๘  ๑๘๑  ๕๒  ๒๒  ๔๖  ๑๖๘  ๒  
๙๔ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ๐  ๔  -๔๙  --๕  --๑๓  -
๙๕ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ๒  ๔  ๔๔  ๗๘๔  ๑  ๑๔  ๑๘๒  ๒  ๐  ๑๑๔  ๓  
๙๖ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ๑  ๒  ๗๔  ๒๕  ๒  ๗๓  ๓  ๑  ๑๙  ๑  ๓  
๙๗ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ๓  ๒  ๑๖๓  ๖๗  -๓  ๓๑  -๐  ๑๖  -
๙๘ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑  ๑๖  ๑๙๐  ๓  ๑๓๐  ๔๒  ๑  ๘๓  ๖  ๒  ๗๑  
๙๙ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ๒  ๐  ๗๐๕  ๗๔๐  ๙๒๘  ๑๓๗  ๖๔๔  ๖๔  ๑๐  ๕๘๗  ๖๐  
๑๐๐ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ๔  ๓  ---------
๑๐๑ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖  ๖  ๑๔๗  ๓๑  ๙๒  ๓  ๑๑  ๓๖  ๔  ๕  ๑๓  
๑๐๒ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  ๑๗๖  ๑๕๗  ---------๔๐๐  ๔๐๑  ๒๘๒  
๑๐๓ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  ๑๘๘  ๑๒๔  ---------๓๑๖  ๑,๒๖๙  ๑๓๖  
๑๐๔ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  ๑๙๔  ๗๓  ---------๑๗๓  ๑,๕๖๑  ๑๕๕  
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  ๒๔๐  ๗๔  ๗,๑๕๖  ๑,๔๔๙  ๑,๐๖๑  ---๓๓๘  ๑,๐๔๙  ๒๑๑  
๑๐๖ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  ๘๑  ๑๖  ๒,๕๔๖  ๕๕๒  ๒๔๙  ---๖๕๗  ๕๔๓  ๔๙  
๑๐๗ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  ๑๔๗  ๔๐  ๕,๘๑๔  ๑,๙๙๘  ๗๓๘  ---๕๐๗  ๑,๑๕๒  ๖๒  
๑๐๘ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  ๑๓๒  ๖๒  ------๓๗๘  ๑,๘๗๕  ๘๗  
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  ๕๐  ๓๒  ------๑๘  ๒๘๓  ๓๘  
๑๑๐ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  ๗๗  ๔๕  ------๓๕๖  ๖๖๐  ๒๑  
๑๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  ๔๙  ๓๖  ------๕๖๑  ๗๑๙  ๑๓  
๑๑๒ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  ๒๖๙  ๑๓๗  ๔,๕๗๖  ๓,๐๖๔  ๖๔๔  ๑,๓๗๒  ๒,๓๒๖  ๑๔๖  ๑๖๖  ๑,๓๓๕  ๕๖  
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  ๑๑๒  ๗๒  ๕,๘๒๗  ๒,๙๙๐  ๓๒๕  ๑,๘๒๕  ๑,๙๗๕  ๒๒๘  ๔๙๘  ๑,๕๗๕  ๑๔๙  
๑๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๐๖๖  ๑,๕๒๐  ๕๔๙  ๑,๑๗๘  ๑,๓๑๐  ๑๔๗  ๑๘๗  ๖๗๕  ๕๑  
๑๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  ๑๓๓  ๙๔  ๔,๗๔๐  ๒,๑๑๖  ๓๖๑  ๒,๒๓๔  ๓,๐๖๒  ๑๖๔  ๕๒๕  ๒,๒๒๕  ๑๕๒  
๑๑๖ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๖๘๒  ๒๒๖  ๑๒๒  ๓,๒๑๔  ๒,๐๗๔  ๕๖๓  ๑,๔๓๐  ๒,๐๙๓  ๒๕๕  ๒๑๔  ๑,๒๙๘  ๒๒๕  
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๕๑๙  ๑๕๓  ๘๕  ๓,๙๙๑  ๑,๗๙๓  ๒๖๙  ๑,๘๔๑  ๑,๔๙๒  ๑๙๒  ๔๓๑  ๑,๓๐๒  ๑๐๙  
๑๑๘ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๘๑  ๙๗  ๕๕  ๓,๐๔๐  ๔๘๓  ๑๘๐  ๑,๒๐๐  ๕๓๖  ๔๔  ๔๔๐  ๕๕๔  ๑๔  
๑๑๙ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๖๖  ๑๓๕  ๘๗  ๓,๓๑๓  ๒,๐๑๗  ๒๐๑  ๑,๖๓๘  ๑,๖๕๔  ๑๑๐  ๓๗๔  ๑,๒๗๑  ๒๑  
๑๒๐ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  ๓๑๕  ๒๗๙  ๑,๑๔๗  ๑,๒๙๗  ๔๑๔  ๒๙๙  ๕๗๒  ๑๐๒  ๑๗๔  ๓๘๖  ๕๗  
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  ๗๒๘  ๒๙๖  ๔,๓๙๖  ๓,๒๓๑  ๑,๒๑๕  ๑,๔๕๐  ๘๗๗  ๔๗๙  ๓๑๔  ๗๓๒  ๒๘๖  
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  ๓๘๑  ๑๒๘  ๑,๗๕๖  ๒,๑๐๓  ๒๑๖  ๒๕๘  ๑,๓๕๓  ๑๐๑  ๖๗  ๖๙๑  ๔๓  
๑๒๓ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  ๒๓๗  ๑๖๖  ๑,๕๐๗  ๒,๐๒๗  ๑๘๕  ๘๕๔  ๒,๑๓๘  ๕๖  ๒๓๕  ๑,๒๖๕  ๕๒  
๑๒๔ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  ๓๐๒  ๙๐  ๑,๗๓๕  ๗๙๗  ๕๐  ๕๔๙  ๕๓๘  ๓  ๗๒  ๒๘๐  ๒๓  
๑๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๑๒๖  ๖๘๘  ๓๖๓  ๖,๕๑๒  ๔,๕๖๒  ๙๗๖  ๑,๙๘๑  ๔,๒๔๐  ๔๙๐  ๓๕๕  ๑,๘๔๗  ๓๔๕  
๑๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๔๒๑  ๒๔๘  ๒๔๓  ๒,๕๙๗  ๘๗๒  ๑๘๒  ๑,๐๓๑  ๙๔๙  ๑๐๕  ๓๒๕  ๘๖๓  ๕๙  
๑๒๗ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๔๒  ๗๙  ๗๐  ๙๕๑  ๕๖๐  ๖๒  ๓๗๓  ๕๒๓  ๔๗  ๘๕  ๒๒๖  ๒๙  
๑๒๘ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๑,๓๒๖  ๔๖๑  ๒๘๕  ๔,๒๘๙  ๑,๓๗๑  ๓๒๐  ---๕๐๙  ๖๙๕  ๖๓  
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๗๑๗  ๓๓๒  ๑๕๙  ๒,๐๓๒  ๑,๑๒๙  ๒๔๕  ---๑๗๓  ๖๑๔  ๙๓  
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๘๔  ๑๑๐  ๙๗  ๒,๓๒๖  ๑,๙๙๓  ๑๑๑  ---๑๒๙  ๑,๒๕๒  ๒๘  
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๕๕๒  ๒๓๔  ๑๓๕  ๑,๓๗๐  ๑,๖๘๗  ๒๑๑  ---๙๐  ๖๑๘  ๓๕  
๑๓๒ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๕๖๕  ๑๘๐  ๘๐  ๒,๘๘๐  ๑,๓๖๕  ๑๓๔  ---๒๕๖  ๗๕๘  ๖๐  
๑๓๓ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๔๕๐  ๑๗๑  ๗๔  ๓,๔๗๔  ๑,๑๐๒  ๒๘๖  ---๒๐๗  ๘๑๖  ๑๐๔  
๑๓๔ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๔๙๙  ๕๒๑  ๒๙๕  ๗,๒๖๒  ๕,๙๓๐  ๑,๐๐๕  ---๕๗๗  ๑,๓๑๙  ๑๓๙  
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๖๓๔  ๒๓๗  ๑๓๒  ๕,๖๔๔  ๒,๗๙๗  ๑๘๐  ---๖๗๓  ๑,๐๐๗  ๑๖  
๑๓๖ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๘๐๒  ๓๕๙  ๒๓๖  ๓,๙๖๕  ๓,๑๕๕  ๔๑๕  ---๙๑๒  ๒๔๖  ๑๓๙  
๑๓๗ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๒๗๗  ๔๘๓  ๓๓๗  ๖,๖๘๔  ๑,๖๐๘  ๔๔  ---๙๔๙  ๑,๔๓๗  ๒๐  
๑๓๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๒,๐๖๕  ๕๓๔  ๒๔๗  ๑๕,๙๓๙  ๒,๓๓๗  ๒๙๑  ---๒,๒๙๓  ๒,๙๑๗  ๑๓๒  
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๔๕๐  ๗๙  ๕๔  ๔,๔๖๗  ๑,๓๙๙  ๔๓๓  ---๖๕๕  ๑,๒๓๑  ๔๗  
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๗๗๐  ๒๒๐  ๑๓๔  ๑๒,๑๖๗  ๔,๓๕๐  ๒๓๙  ---๘๖๐  ๒,๑๔๓  ๕๐  
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๕๖๗  ๑๓๓  ๘๓  ๖,๕๐๒  ๒,๘๔๙  ๒๖๓  ---๗๙๓  ๑,๖๘๘  ๑๑๑  
๑๔๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๒๓๑  ๓๐  ๒๘  ๓,๔๖๕  ๑,๐๐๖  ๑๑๕  ---๒๔๖  ๖๘๒  ๒๘  
๑๔๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๘๘  ๑๐๗  ๖๗  ๓,๓๓๗  ๖๖๔  ๘๑  ---๖๕๖  ๖๑๗  ๒  
๑๔๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๒,๒๐๘  ๕๑๕  ๓๙๒  ------๙๔๖  ๕,๘๒๖  ๕๑๘  
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๗๒๓  ๔๓๙  ๒๔๔  ------๘๐๕  ๔,๕๒๑  ๕๗๕  
๑๔๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๘๑๐  ๓๒๐  ๑๘๑  ------๑๐๕  ๘๖๘  ๑๙๖  
๑๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๖๙๖  ๑๒๕  ๑๕๑  ------๗๔๑  ๕,๖๒๔  ๗๒  
๑๔๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๖๒๕  ๙๒  ๙๐  ๕,๙๕๕  ๑,๘๒๓  ๑๗๐  ---๖๘๖  ๒,๐๓๖  ๒๘  
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๗๔๐  ๓๖  ๒๔  ๔,๒๓๖  ๒,๑๖๒  ๒๕๒  ---๓๓๗  ๑,๓๕๗  ๖๙  
๑๕๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๒๙๘  ๘๗  ๔๙  ๑,๙๕๔  ๑,๓๑๓  ๓๕๓  ---๑๓๓  ๔๖๐  ๒๔  
๑๕๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๘๒๘  ๑๘๕  ๑๑๔  ๔,๒๖๖  ๓,๔๘๖  ๕๘๓  ---๓๐๕  ๑,๒๑๓  ๔๖  
๑๕๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  ๒๗๖  ๑๔๘  -๘,๓๘๑  ๑,๒๒๒  ---๒๙  ๑,๖๗๐  ๑๗๐  
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  ๑๐๖  ๒๘  -๖,๐๔๓  ๑,๒๙๑  ---๘  ๑,๓๘๘  ๓๘๑  
๑๕๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  ๗๐  ๔๓  -๒,๖๐๗  ๖๒๕  ---๙  ๑,๒๑๙  ๕๓  
๑๕๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  ๒๘  ๑๔  -๑,๒๙๕  ๑๑๔  ----๑๐๕  ๒๘  
๑๕๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  ๑๒๖  ๖๘  ------๑,๑๐๐  ๒,๘๔๕  ๗๐  
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  ๒๒๗  ๑๑๖  ------๒,๐๗๕  ๒,๔๓๗  ๕๐  
๑๕๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  ๑๕๑  ๙๗  ------๑,๖๘๔  ๓,๕๙๖  ๘๗  
๑๕๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  ๙๙  ๑๙  ------๑,๐๑๓  ๑,๑๓๕  ๑๔๗  
๑๖๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  ๑๓๔  ๖๕  ๖,๓๔๔  ๓,๑๕๗  ๔๒๑  ---๓๖๖  ๑,๖๖๗  ๒๗๓  
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  ๘๘  ๕๕  ๒,๖๕๓  ๑,๓๐๙  ๑๕๙  ---๑๐๑  ๕๕๑  ๓๔  
๑๖๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  ๑๙  ๑๕  ๑,๓๑๖  ๔๕๑  ๒๔๘  ---๔๐  ๒๑๕  ๔๔  
๑๖๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  ๖๔  ๓๗  ๓,๙๕๘  ๑,๘๘๑  ๓๑๐  ---๒๓๔  ๔๗๔  ๒๔  
๑๖๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๑๖  ๑๙๓  ๘๕  ๕,๗๖๓  ๔,๒๕๖  ๑๒๗  ๗๓๑  ๔,๖๐๗  ๑๒๔  ๑๗๓  ๑,๒๐๑  ๕  
๑๖๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๓๘๙  ๑๐๕  ๗๒  ๒,๖๖๘  ๑,๘๘๐  ๔๑๖  ๘๑๘  ๑,๐๕๘  ๑๐๕  ๑๓๓  ๕๕๒  ๓๒  
๑๖๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๖๑๗  ๖๖  ๕๖  ๔,๓๙๘  ๕,๒๓๔  ๕๕๔  ๑,๓๖๖  ๓,๖๒๔  ๑๙๙  ๓๑๖  ๑,๖๘๕  ๑๒๘  
๑๖๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๖๑  ๑๒  ๘  ๙๒๐  ๒,๐๖๗  ๑๗๑  ๔๕๗  ๙๘๙  ๙๒  ๑  ๖๐๘  ๓๙  
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๖๓  ๑๒  ๑๖  ๕๐๖  ๔,๓๘๙  ๔๘  ๗๐  ๑,๔๑๔  ๔๕  ๐  ๕๙๒  ๕  
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๙๑  ๕๒  ๔๑  ๓๐๐  ๑,๘๙๒  ๓๔  ๙๓  ๑,๐๖๗  ๐  ๒  ๒๔๖  ๑๐  
๑๗๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๑๒๙  ๑๑  ๙  ๓๘๘  ๖๖๘  ๒๐๐  ๑๗  ๓๑๐  ๗๔  ๑  ๑๘๖  ๑๙  
๑๗๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๓  ๗  ๖  ๑๗๙  ๕๙๕  ๑๓๔  ๐  ๑๔๔  ๔๒  -๗๐  ๑๙  
๑๗๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๗๐๔  ๑๖๘  ๙๔  ๖,๔๐๓  ๓,๖๙๘  ๒๑๑  ๒,๔๗๑  ๓,๐๕๒  ๑๐๘  ๘๘๐  ๑,๒๔๙  ๙๑  
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๒๕๔  ๒๒  ๒๔  ๑,๘๑๖  ๑,๓๑๐  ๒๑  ๕๕๙  ๕๒๖  ๖  ๑๔  ๑๐๖  ๕  
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๗๒  ๒๓  ๑๐  ๘๘๙  ๒๓๘  ๓๗  ๒๓๖  ๑๕๕  ๒๕  ๒๖  ๑๕๔  ๓  
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๔  ๒  ๘  ๑๖๐  ๑๔๗  ๔๔  ๒๔  ๑๓๐  ๑๗  ๐  ๗๙  ๖  
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๗๓  ๒๓  ๑๔  ๖๑๙  ๑,๐๗๑  ๑๙๒  ๗๖  ๓๙๒  ๖๗  ๑๓  ๑๐๓  ๒๓  
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๗๖  ๖  ๓  ๔๙๔  ๓๔๙  ๓๗  ๑๕๙  ๒๒๗  ๒๓  ๓๓  ๗๐  ๖  
๑๗๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ๐  ๑  ๙๖  ๒๓๓  ๒๕  ---๑๐  ๔๔  ๑๔  
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  ๑๘  ๑๔  ๑๓๕  ๑๙๒  ๑  ---๕  ๘๑  -
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  ๕๑  ๕๙  ๒๓๘  ๑,๒๒๒  ๓๘  ---๒๑  ๙๗๖  ๗  
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  ๒  ๒  ๑๑๐  ๑๓๕  -----๒๒๓  -
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  ๑๙  ๑๗  ๗๓  ๒๔  ๑๖  ---๗  ๖  ๒  
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  ๑๘  ๖  ๕๓๒  ๑๕๕  ๑๔  ----๖๙  ๑  
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  ๔๗  ๒๖  ๑๙๔  ๑๙๖  ๑๓  ---๘  ๑๒๕  ๗  
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  ๐  -๒๗๐  ๒๘  ๕  ---๕๒  ๔๙  ๑  
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  ๓  -๙  ๓๑  -----๒  -
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  ๑๑  ๓  ๑๐๕  ๓๔  ๓๒  ---๔๐  ๗๖  ๗  
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  ๑  ๒  ---------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  ๑๒  ๑  ๗๒  ๓  ----๑๒  ๓๗  -
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  ๙  ๒  ๓๔  ๔๗  ๔  ---๑  ๑๖  -
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  ๑๗  ๖  ๒๒๒  ๕๒๕  ๑๒๙  ----๗๒  ๕  
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  ๓๕  ๔  ๕๗๖  ๓  ๑๘  ---๘  -๕  
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  ๕  ๖  ๑,๐๘๐  ๔๐๐  ๖  ---๒๓  ๖๖๕  ๒๒  
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  ๖  ๓  ๑๗๑  ๖๖  ๔  ----๒  ๖  
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๓  ๓  ๑๕๘  ๖๖  ๒๕  ---๐  ๓๖  ๑  
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  ๑๙  ๘  ๔๘๔  ๖๔๙  ๒๔  ---๔๗  ๕๔๙  ๘  
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  ๑๘  ๒  ๔๕  ๖๘๙  ๑๘๘  ---๒๔  ๓๒๐  ๑๐  
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  ๑  ๒  ---------
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  ๒  ๔  ๑๙๓  ๗๔๓  ๓  ---๔  ๑๘๔  ๓  
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  ๑๓  ๔  ๙๖  ๑๙  ๔  ---๒  ๓๘  ๔  
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  ๕  -๕๗  ๔๕๒  ----๐  ๓๑๓  -
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  ๗  ๖  -๔๗๘  ๑  ----๓  -
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  ๒  ๑  ---------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  ๒  ๓  ๗  ๐  -----๑๓  -
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  ๑๐  ๑  ---------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  ๑๗  ๑๔  ๒๗  -๔  ----๐  ๒๒  
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  ๕๖  ๙  ๑๒๙  ๑๗๙  ๑๕๑  ---๑๑  ๑๘๖  ๗  
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  ๗  ๐  ---------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  ๒  ๑  ๑๒  ๙  -----๘  ๐  
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๙๖  ๑๒๕  ๖๗  ๘๗๙  ๑,๑๓๗  ๑๑๕  ---๗๓  ๒๖๙  ๒๑  
๒๑๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๐๔  ๓๒  ๒๕  ๓๐๐  ๕๐๔  ๓๑  ---๘  ๑๒๓  ๑๗  
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๕  ๒๔  ๑๗  ๑๔๗  ๘๙  ๒๕  ---๕  --
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๓๕  ๕๙  ๔๕  ๗๘  ๒,๐๒๔  ๑๔๗  ----๕๑  ๒๓  
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๙๘  ๘๗  ๔๗  ๑,๐๐๓  ๓,๑๑๕  ๓๖๓  ---๑๑๒  ๘๘๑  ๓๗  
๒๑๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๘๗  ๒๙  ๗  ๓๗๗  ๔๕๓  ๑๘  ---๕๐  ๑๗๐  ๑๒  
๒๑๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๘๐  ๕๒  ๑๕  ๔๙๙  ๒๕  ๓๐๔  ---๒๒  ๗๘  ๑๑๑  
๒๑๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๑  ๑๑  ๔  ๔๙  ๒๗๔  -----๓๒  ๐  
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๓  ๙๙  ๓๗  ๑,๒๙๑  ๑,๐๖๐  ๔๐๐  ---๙๗  ๒๗๗  ๑๐๐  
๒๑๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๖  ๕๖  ๒๓  ๒,๓๔๙  ๓,๐๔๑  ๑๖๖  ---๓๖  ๓๒๑  ๗๙  
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๘๔  ๔๘  ๒๔  ๒,๐๖๓  ๑,๖๖๘  ๔๒๗  ---๑๘๑  ๓๙๐  ๒๗  
๒๒๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๑๑๒  ๒๔  ๑๑  ๑,๓๐๘  ๓๑๖  ๓๐  ---๑๓๒  ๑๗๓  ๑๘  
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๙๘  ๑๗  ๑๘  ๑,๓๙๖  ๑,๕๕๓  ๓๐  ---๓๓  ๓๕๕  ๕  
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๙๓  ๓๖  ๒๗  ๖๑๑  ๑๗๙  ๘๐๐  ---๑๑  ๘๓  ๒๑๒  
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๖๕  ๓๐  ๒๗  ๔๓๐  ๔๔๕  ----๒๙  ๒๓๔  -
๒๒๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๕  ๓๖  ๑๐  ๖๔๑  ๔๓๒  ๘  ---๗๔  ๑๑๕  ๑  
๒๒๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา--๓๑  ๑๐  ---------๑๙  ๘๒๐  ๑๔๓  
๒๒๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ--๒๔  ๑๒  ---------๔๓  ๗๐  ๑๘  
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์--๒๗  ๕  ---------๑๖  ๑๕๓  ๒๔  
๒๒๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์--๓๓  ๙  ---------๓๑  ๒๙๑  ๖  
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  ๔  ๙  ๕๐๗  ๖๗  ๔๓  ---๑๓  ๙๓  ๑๖  
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  ๗  ๔  -๑๑  -----๘๕  ๓  
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๗  ๑๗  ๑๕  ๕๐  ๑  ---๐  ๑๑๙  ๑๑  
๒๓๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  ๑๐  ๔  ๔๔๗  ๑๘๙  ๑๓  ---๑๕  ๒๓  ๒๙  
๒๓๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  ๖  ๓  ๔๕  ๖  ๑๕  ----๐  ๖  
๒๓๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  ๑๕  ๑  ๔๙๓  ๓๘๒  ๗๑  ---๑๕  ๑๔๐  ๑  
๒๓๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  ๒๒  ๖  ๓๐๘  ๑๖  ๒๖  ---๖  ๑  ๑๑  
๒๓๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  ๑๘  ๕  ๑๗๔  ๒๒๙  ๑๖๙  ---๒๓  ๒๒๓  ๒๕  
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  ๑๕  ๑  ๘๖๙  ๑,๘๓๓  ๓๔๒  ---๑๒๔  ๙๔๖  ๗๙  
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๙  ๓  ๗๑  ๑,๔๐๓  ๒๑  ----๔๔๒  ๙  
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  ๒๒  ๕  ๓๔๓  ๗๗๘  ๕  ----๘๕๙  ๑  
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  ๐  ๑  -๖๗  ๑๐  ----๓๖  ๕  
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  ๓  ๑  ๑๘  ๑๓  -----๒  ๐  
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  ๐  ๑  ---------
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  ๑๖  ๔  ๖๙๙  ๗๘๒  ๓๒๔  ---๒๑  ๒๐๖  ๗๓  
๒๔๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  ๒  ๑  ---------
๒๔๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  ๒  -๑๔๕  ๔๐๓  ๑  ---๔  ๔๙  ๐  
๒๔๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  ๑  ๐  ๗๐  ๔๓  ๑  ----๑๗  ๓  
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  ๑  -๕๗  -๑๐  ----๐  ๘  
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----------