ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. 2563

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  ๙  ๕  ๔๘๙  ๔๖  ๕๕  ๑๔๙  ๓๐  ๔๕  ๒๒  ๘  ๓๙  
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  ๗  ๑  ๑๖๕  -๑๑  ๘๑  -๑๘  ๖๑  -๑๐  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  ๔  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ--๓  ๒๓  ๕๙๖  -๐  ๓๙๗  -๔  ๒๐๕  -
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  ๓  ๑  ๑๐  -๑  ๘  --๑๐  --
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๑  ๑๑  ๔  ๘๖  ๒๒๘  ๔  ๔๒  ๔๘  ๔  -๑๓  ๑๒  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  ๑  ๖  ๘  ๒๕๕  ๓  ๖  ๒  ๓  -๙  ๒  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๒  ๗  ๗  ๕๔  ๖๓  ๗  ๓๗  ๒๐  ๑  ๒๒  ๑๖  ๒๓  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๖  ๔๗  ๓๖  ๓๒๑  ๒๒  ๓  ๓๐๔  ๑๐  ๓  ๑๖๙  ๓๕  ๒  
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  ๑  ๓  ๒๙  ๓๑  -๒๕  ๔  ๒  ๑  ๒๐  -
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  ๘  ๐  ๒๕  ๑๙  ๑  ๑  ๒๙  -๑  ๑๓  ๐  
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๐  ๕  ๖  --๒  --๔  -๒  
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา--๑  ๒๐  ๑๕๕  ๖  ๑๐  ๑๖๓  ๑๐  ๑  ๑๕๒  ๔  
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข-๔  ๒  ---------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๔  ๑๓  ๔  ๕๐๔  ๑๙  ๒  ๓๓๖  ๒๑  ๖  ๑๒๘  ๓๕  ๒  
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๕  ๓  ๕  ๓๐๐  ๒๖๗  ๔๗  ๑๖๔  ๕๐  ๑๐  ๒๑  ๖๒  ๑๖  
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๔  ๑๐  ๑  ๘๑๔  ๙๑  ๑๐  ๓๒๙  ๔๑  ๒๐  ๑๓๓  ๒๗  ๕๐  
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๒  ๑  ๐  ๒๓  ๔๐๒  ๒  ๑๗  ๘๓  -๑๓  ๓๕  -
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๒  ๐  ๐  ๙๘  ๑๘  -๓๕  ๐  -๓  ๒  -
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๙  ๒๔  ๓๕  ๙๖๕  ๔๔๑  ๑๒๒  ๖๘๖  ๓๔๔  ๒๑  ๓๒๗  ๒๐๑  ๑๐  
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๔  ๗  ๑๐  ๒๐๔  ๒๖  ๔  ๑๐๙  ๒๒  ๓  ๒๙  ๑๒  ๗  
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๓  ๘  ๑๗  ๔๕๒  ๑๘  ๑๖  ๓๓๙  ๖๑  ๓๖  ๔๕  ๑๖  ๓๑  
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๓  ๒๖  ๒๐  ๘๒๒  ๓๑๗  ๑๑  ๕๒๘  ๑๓๔  ๖  ๓๕๑  ๒๓๑  ๑  
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน-๑  ๒  ๑๙๗  ๙๒  -๑๘๑  ๔๐  -๒๗  ๓๙  -
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๗  ๘  ๑๒  ---------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๗  ๑๓  ๑๖  ๔๔  -๕  ๕๔  -๓  ๔๘  --
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๕  ๑๕  ๙  ๕๙๔  ๑๕๐  ๓๔  ๓๔๘  ๑๐๗  ๑๑  ๖๒  ๗๐  ๓๒  
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  ๒  ๖  ๗๘๓  ๑,๒๔๕  ๒๙  ๔๑๒  ๗๘๐  ๖  ๑๐๙  ๒๐๑  ๑๘  
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๕  ๓๐  ๒๗  ๖๕  --๓๓  --๑๔  -๑  
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๓๙  ๒๑  ๑๙  ๑,๖๘๙  ๓๒๔  ๘  ๙๖๕  ๒๑๑  ๑๑  ๕๑๓  ๑๖๔  ๑๓  
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี-๕  ๔  ๕๑๓  ๘๔๕  ๑,๖๐๐  ๓๖๗  ๖๑๗  ๑,๐๑๐  ๑๙๔  ๒๙๒  ๗๖๘  
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๖  ๑๔  ๗  ๑๑๒  ๖๑  -๑๑๕  ๑๘  -๔๗  ๑๖  -
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๙  ๒  ๘  ๑,๔๑๒  ๒๔๕  ๑๖  ๗๔๔  ๒๑๗  ๑๐  ๑๙๕  ๑๒๙  ๓๙  
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๘  ๖  ๑๕  ๑,๘๗๕  ๔๕๐  ๑๖  ๑,๔๐๕  ๕๐๑  ๘  ๓๓๑  ๑๕๗  ๑๘  
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๔  ๑๕  ๔  ๑,๓๔๙  ๓,๑๔๓  ๖๐๙  ๑,๑๐๕  ๑,๓๐๙  ๙๖  ๘๘๑  ๘๗๕  ๑๐๐  
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๐  ๘  ๒  ---------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๔  ๔  ๑  ๑,๑๔๗  ๓๒๓  ๒  ๖๗๘  ๑๖  ๒  ๓๐๔  ๗๐  ๕  
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๓๗  ๑๙  ๗  ๑,๖๗๒  ๖๔๐  ๓๕  ๕๗๖  ๓๑๓  ๓๓  ๔๒๙  ๓๔๓  ๑๘  
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๒  ๑๐  ๗  ๓๙๖  ๑๔๖  -๒๖๙  ๙๙  -๗๖  ๖๑  -
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๘  ๑๒  ๔  ๓๒๗  ๑๑๑  ๔  ๒๕๗  ๖๐  ๑  ๑๓๒  ๔๖  -
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๐  ๐  ---------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๑  ๒  -๒๔  --๑๙  --๓  --
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๔  ๑  ๐  ---------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๙  ๒  ๘  ๔๑๑  ๑,๓๕๖  ๕๒  ๒๓๔  ๖๓๓  ๓๓  ๘๒  ๓๑๔  ๓๙  
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๑๔  ๑๗  ---------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  ๗  ๑  ๒๓  ๗๘  ๕  ๐  ๑๕  ๓  ๘  ๒๑  ๔  
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม-๑  ๒  ---------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๖  ๑  ๐  ---------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๑  ๐  ๑  ---------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  ๒  ๒  ๑๓๓  ๑๐๙  -๗๘  ๓๖  -๔๔  ๓๓  -
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๖  ๑๐  ๐  ๑๐๖  ๒๑  ๔  ๖๒  ๒๗  -๑๙  ๕  -
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๗  ๑๐  ๔  ๖๙๑  ๓๖๓  ๔  ๕๓๒  ๒๖๖  ๙  ๒๗๖  ๒๒๖  ๑๑  
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๘  ๗  ๔  ๒๙๗  ๓๑๑  -๒๙๐  ๑๗๔  ๓  ๗๕  ๑๔๑  ๗  
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๐  ๓๔  ๑๑  ๙๒๓  ๒๙๗  ๙๙  ๕๓๖  ๑๙๔  ๔๘  ๑๓๒  ๑๔๙  ๒๔  
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๐  ๕  ๔  ๑๓๙  -๓  ๑๖๕  -๖  ๗๑  ๑  ๐  
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๒๖  ๒๗  ๑๑  ๘๗๔  ๙๕๔  ๑๖๙  ๕๔๑  ๗๐๙  ๒๘  ๓๐๕  ๕๘๖  ๓๒  
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๑  ๒  ๘๓  ๔๗  ๑๔  ๓๒  ๔๔  ๑  ๑๕  ๑๙  ๔  
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  ๗  ๐  ๖๗  -๕  ๒๗  -๖  ๑๒  ๐  -
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๓  ๒  ๓  ๖๗  ๗๕  ๓  ๕๖  ๕๓  ๓  ๙  ๗๖  ๔  
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๕  ๗  ๗  ๒๙  -๑๑  ๑๓  -๓  ๕  -๑  
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๙  ๒๗  ๓๖  -๐  ๑๕  --๙  --๓  
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๐  ๔  --๑  -----
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย-๒  -๓๐  ๗๒  -๒๓  ๗  ๒  ๓  ๒  ๐  
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย---๒๗๙  ๑๗๔  ๕  ๒๒๑  ๕๖  ๑๕  ๑๒๒  ๑  ๔  
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๕  ๗  ๒  ๑๔๕  ๕๙  ๓  ๕๗  ๙  ๖  ๒๕  ๑๗  ๑๒  
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม--๐  ๑๑  ๐  ๕  ๖  ๐  ๓  ๔  -๓  
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๖  ๒  ๐  ๔๖  ๑๑๕  ๐  ๓๗  ๒  ๑  ๘  ๖  -
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี๓  ๗  ๓  ๑๑  -๐  ๑๐  -๒  ๗  -๑  
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี-๒  ๑  ---------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๙  ๒  ๑๒๖  ๒๗  ๑  ๘๔  ๖๘  ๑  ๒๔  ๓๗  ๒  
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  ๔  ๒  ---------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร๒  ๓  ๓  ๑๔  --๐  -----
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๑๕  ๕  ๕  ๑๓๕  ๑๔๐  ๙  ๗๒  ๕๗  ๘  ๒๔  ๗๙  ๓  
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  ๓  ๑  ๑๔๐  ๙๕  ๕  ๑๖๓  ๘๐  ๓  ๒๒  ๑๒  ๒  
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๗  ๕  ๐  ๑๒๐  ๘  -๑๒๒  ๑๑  ๑  ๒๕  ๓๖  -
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๕  ๕  ๕  ๔๙  ๔  ๑  ๓๕  ๑๒  ๑๘  ๑๘  ๑๑  ๘  
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๖  ๑๐  ๗  ---------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๐  ๙  ๑๐  ๓๔  --๒๒  --๕  --
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๕  ๒  ๑  ๔๑  ๒  -๒๒  ๑๑  ๒  ๑  ๓  ๒  
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๙  ๘  ๓  ๑๕๗  --๑๖๓  -๐  ๗๒  -๑  
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  ๔  ๒  ---------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๖  ๖  ๓  ---------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  ๑๐  ๑  ๖๔๓  ๓๑๐  ๙  ๒๓๖  ๑๐๐  ๔  ๔๓  ๑๑๗  -
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๕  ๕  ๒  ๒๔  --๑๘  --๙  --
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  ๑๙  ๙  ๘๘๙  ๗๒๘  ๑๑  ๖๐๙  ๘๒๒  ๑๘  ๓๘๙  ๒๖  ๑๔  
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๙  ๗  ๑  ๘๒  ๑๒  ๘  ๘๗  -๕  ๒๖  -๐  
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๖๑  ๑๗  ๘  ๓๑๓  ๖๙๔  ๑๒๐  ๒๓๑  ๒๘๖  ๕๙  ๑๓๖  ๑๕๑  ๔๖  
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑๑  ๙๖  ๓๒  ๓๙๑  ๕๙๐  ๖๑  ๑๕๖  ๓๗๓  ๔๒  ๑๐๒  ๑๓๕  ๓๓  
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๓  ๓  ๓  ๔๔  ๔๘  ๑๖  ๒๙  ๑๗  ๒  -๑๙  ๒  
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ----------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๑  ๑  ๑  ๒๕  -๒  ๑๒  -๒  ๙  -๕  
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  ๗  ๔  -๔๐๘  ๑๐  -๑๓๔  --๓๕  ๑๔  
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  ๐  ๑  ๑๕๖  -๕  ๗๙  -๓  ๒๗  -๓  
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๒  ๓  ๑  -๗๗  --๑๕  --๙  -
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๖  ๑๗  ๔  ---------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  ๕  ๑  ๘๘  ๔๒  ๒  ๔๐  ๒  ๔  ๒๒  ๑  ๒  
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  ๓  ๔  ๒๑๗  ๔๕  ๑  ๕๒  ๗๔  -๑๖  ๑๒๐  -
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๑  ๔๒  ๑๕  ๕๗  ๐  ๗๗  ๑๑  ๑  ๘๓  ๗  ๑  ๙๗  
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๖  ๓  ๓  ๓๕๑  ๖๑๖  ๒๐๘  ๑๒๒  ๑๓๖  ๕๕  ๑๙  ๑๒๕  ๗๓  
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๖  ๒  ๔  ---------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๙  ๑๑  ๙  ๗๖  ๕  ๗๖  ๑๘  ๑๗  ๗  ๒  ๑๓  ๙  
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๑  ๘  ๖  ๑๐๕  ๓๗  ๔  ๗๘  ๗๔  ๗  ๐  ๖๙  ๖  
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖๙  ๑๔๖  ๑๒๒  ๓,๙๐๒  ๑,๘๕๒  ๖๘๑  ๒,๐๑๐  ๕๗๒  ๓๖๐  ๘๓๙  ๕๓๓  ๓๐๙  
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๓๐๙  ๒๗๕  ๑๗๐  ๘๐๙  ๑๙๙  ๔๒๗  ๓๗๕  ๑๕๓  ๑๔๒  ๘๕  ๘๒  ๗๘  
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๒๙๐  ๑๗๖  ๑๑๕  ๓,๙๑๙  ๔,๕๑๗  ๔๓๙  ๒,๒๒๐  ๑,๘๗๘  ๓๐๒  ๖๘๔  ๙๐๐  ๑๔๘  
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๒๙  ๑๖๔  ๑๒๖  ๔,๓๐๑  ๘๓๖  ๙๐๗  ๒,๑๕๕  ๑,๑๑๓  ๒๑๓  ๗๖๗  ๗๐๕  ๑๓๑  
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๑๓๗  ๖๕  ๔๒  ๒,๕๑๖  ๕๗๗  ๒๗๐  ๑,๗๘๐  ๓๓๑  ๑๒๑  ๗๐๔  ๔๗๖  ๕๘  
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๓๐๔  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๒๗๕  ๑,๗๒๖  ๒๕๒  ๒,๑๕๕  ๙๗๖  ๗๔  ๗๐๓  ๙๐๕  ๖๐  
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๓๘๗  ๑๒๒  ๘๘  ๓,๔๔๘  ๓,๕๘๘  ๒๗๐  ๑,๕๕๑  ๒,๗๔๒  ๗๑  ๖๑๒  ๑,๗๔๑  ๕๐  
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๐๒  ๕๕  ๑๘  ๖๗๔  ๖๗๗  ๑๐๘  ๓๔๐  ๓๙๒  ๘๔  ๒๙  ๒๓๕  ๓๔  
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๒๐๑  ๖๗  ๔๑  ๑,๓๖๗  ๑,๓๖๙  ๑๗๑  ๗๕๘  ๕๗๑  ๗๓  ๓๘๑  ๓๔๙  ๔๔  
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๒๔๘  ๖๒  ๓๑  ๒,๕๐๙  ๖๒๗  ๒๕๔  ๑,๔๙๕  ๘๐๒  ๑๑๐  ๕๒๘  ๗๒๐  ๕๐  
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๖๔๖  ๓๖๙  ๒๖๔  ๓,๒๘๖  ๑,๘๘๕  ๒๓๕  ๑,๖๐๒  ๑,๙๘๑  ๑๐๑  ๒๘๘  ๑,๖๔๖  ๓๗  
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๔๔๖  ๘๔  ๘๑  ๔,๘๓๕  ๓,๐๘๗  ๓๒๑  ๒,๔๒๓  ๑,๙๒๑  ๑๖๗  ๘๗๑  ๑,๓๘๓  ๑๑๙  
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๒๙๓  ๑๓๑  ๘๘  ๓,๑๙๑  ๑,๑๔๒  ๑๕๕  ๑,๒๔๖  ๑,๐๕๖  ๖๗  ๒๕๖  ๗๘๕  ๖๐  
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๘๗  ๑๘๐  ๑๑๒  ๔,๔๔๖  ๑,๕๕๒  ๒๙๙  ๒,๑๐๐  ๒,๐๐๔  ๑๐๔  ๕๙๘  ๒,๑๐๕  ๖๗  
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๔๒๗  ๑๖๘  ๑๖๔  ๒,๙๖๗  ๑,๙๐๘  ๔๑๓  ๑,๔๐๐  ๑,๕๑๑  ๓๑๐  ๑๗๔  ๑,๑๕๕  ๑๖๖  
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๔๐๑  ๑๓๓  ๙๓  ๒,๘๓๗  ๑,๑๗๑  ๒๔๓  ๒,๐๖๙  ๑,๒๑๐  ๑๑๑  ๙๔๖  ๑,๓๓๕  ๕๓  
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๐๐  ๑๒๔  ๗๖  ๒,๐๗๑  ๕๘๘  ๒๒๕  ๑,๑๕๕  ๖๗๐  ๖๐  ๔๖๑  ๓๓๐  ๑๑  
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๑๑  ๑๕๖  ๑๐๘  ๑,๓๖๖  ๗๑๙  ๑๓๑  ๘๗๕  ๖๑๕  ๔๓  ๓๐๐  ๗๕๑  ๑๕  
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๓๘๗  ๓๕๘  ๒๐๖  ๘๙๔  ๑,๑๙๗  ๒๔๐  ๔๑๐  ๔๙๕  ๘๑  ๔๖  ๓๓๐  ๔๓  
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๖๓๘  ๔๐๖  ๓๓๔  ๓,๒๒๐  ๑,๖๗๕  ๖๗๓  ๙๖๘  ๑,๐๙๐  ๓๒๕  ๔๖๘  ๕๕๔  ๒๗๓  
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๖๒  ๒๔๔  ๗๖  ๑,๒๔๓  ๕๓๘  ๑๐๑  ๔๓๑  ๖๐๑  ๘๒  ๕๒  ๔๗๙  ๔๐  
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๒๖๙  ๑๕๗  ๑๓๗  ๒,๑๐๘  ๑,๔๕๘  ๑๘๔  ๗๙๐  ๑,๓๘๒  ๙๔  ๓๒๓  ๑,๒๒๙  ๒๒  
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๓๒๗  ๑๘๓  ๙๔  ๖๐๙  ๒๕๐  ๙๗  ๒๔๕  ๑๔๔  ๓๓  ๓๗  ๑๑๑  ๑๖  
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๒๒๕  ๕๒๕  ๓๔๐  ๔,๖๙๔  ๒,๕๗๖  ๗๙๗  ๑,๙๗๙  ๒,๖๙๙  ๓๙๙  ๔๕๖  ๑,๕๙๔  ๒๒๗  
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๒๙๔  ๑๓๐  ๑๔๑  ๒,๓๓๕  ๖๒๒  ๑๒๒  ๑,๐๔๙  ๘๒๓  ๖๑  ๓๐๘  ๖๑๘  ๓๔  
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๕๗  ๑๒๕  ๖๑  ๔๓๙  ๗๒๑  ๗๐  ๒๓๔  ๒๕๘  ๓๕  ๖๔  ๑๕๖  ๒๓  
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๙๗๗  ๔๙๙  ๓๕๓  ๒,๓๕๗  ๙๒๓  ๑๘๓  ๑,๐๖๒  ๙๐๙  ๑๒๙  ๕๖๔  ๕๓๔  ๙๑  
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๖๓๐  ๓๖๐  ๑๙๑  ๒,๖๒๗  ๑,๕๑๐  ๒๖๔  ๑,๑๒๘  ๑,๔๐๙  ๘๘  ๑๗๔  ๘๐๕  ๕๑  
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๗๕  ๑๕๒  ๑๑๒  ๑,๙๖๗  ๑,๑๔๐  ๑๔๘  ๗๕๘  ๘๗๓  ๔๓  ๒๒๒  ๘๒๓  ๑๕  
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๔๒๐  ๒๗๕  ๑๙๒  ๑,๐๙๐  ๙๙๑  ๑๑๘  ๔๗๙  ๕๔๒  ๔๘  ๑๑๔  ๔๓๑  ๑๔  
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๔๙๒  ๑๔๑  ๖๗  ๒,๕๐๕  ๑,๓๓๕  ๒๑๕  ๑,๒๓๕  ๑,๑๘๓  ๔๑  ๑๙๑  ๑,๐๒๓  ๗๔  
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๒๙๔  ๑๘๒  ๑๑๔  ๒,๖๖๕  ๕๘๕  ๒๘๔  ๑,๑๕๓  ๙๓๓  ๑๔๘  ๓๗๐  ๑,๕๑๖  ๑๐๔  
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๒๕๖  ๕๒๑  ๔๔๗  ๓,๘๕๓  ๓,๒๐๗  ๖๓๘  ๑,๗๗๙  ๑,๓๗๐  ๖๐  ๕๗๕  ๙๘๒  ๓๕  
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๔๘  ๒๐๙  ๑๘๓  ๑,๕๕๐  ๖๐๑  ๒๓  ๘๙๖  ๓๙๑  ๔  ๔๔๕  ๔๒๕  ๓  
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๗๘๙  ๓๒๔  ๒๒๔  ๓,๐๐๐  ๒,๕๗๔  ๓๗๔  ๑,๔๓๙  ๒๘๓  ๑๐๖  ๔๔๔  ๒๕๐  ๘๐  
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๙๘๐  ๔๗๘  ๓๒๗  ๓,๘๔๙  ๒,๓๒๕  ๕๙  ๒,๘๐๔  ๑,๑๗๗  ๓๖  ๑,๓๘๑  ๑,๐๒๕  ๑๓  
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑,๖๒๐  ๕๙๘  ๔๑๘  ๑๐,๑๓๐  ๒,๖๖๐  ๓๑๖  ๖,๓๐๗  ๑,๙๒๒  ๑๓๓  ๒,๙๘๓  ๒,๘๑๑  ๑๐๔  
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๓๘๔  ๘๓  ๔๓  ๒,๑๘๐  ๑,๓๙๕  ๑๐๐  ๒,๖๘๐  ๘๒๐  ๒๓  ๑,๐๘๐  ๑,๑๙๔  ๓๘  
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๑๒๔  ๓๒๔  ๒๐๕  ๘,๘๑๓  ๒,๔๐๔  ๑๘๑  ๒,๗๗๔  ๒,๐๕๗  ๑๑๔  ๑,๒๑๕  ๒,๓๗๙  ๓๒  
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๔๕๗  ๑๗๒  ๙๒  ๔,๘๘๒  ๒,๑๓๑  ๑๘๑  ๓,๐๔๗  ๑,๘๒๙  ๑๑๗  ๑,๒๕๑  ๑,๘๙๗  ๘๒  
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๑๔๙  ๔๑  ๓๑  ๑,๖๔๑  ๕๘๔  ๗๓  ๑,๑๔๓  ๕๕๕  ๓๔  ๕๒๖  ๖๘๐  ๓๐  
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๕๑  ๙๙  ๗๔  ๑,๔๘๔  ๔๘๗  ๑๘๐  ๑,๖๕๖  ๓๓๖  ๓๘  ๗๕๑  ๕๑๗  ๒๔  
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๓๕๙  ๗๑๐  ๕๐๙  ๘,๒๙๙  ๖,๑๕๘  ๑,๕๘๑  ๒,๙๐๗  ๕,๗๘๙  ๙๗๑  ๙๑๗  ๓,๖๒๑  ๖๙๘  
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๑๑๕  ๓๙๕  ๒๘๗  ๑๒,๑๔๔  ๔,๕๐๙  ๗๓๑  ๔,๖๐๕  ๔,๓๓๒  ๔๓๖  ๗๙๑  ๓,๘๐๕  ๔๑๒  
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๖๘  ๓๔๘  ๒๓๙  ๔,๘๑๕  ๑,๔๔๘  ๖๘๐  ๑,๒๗๓  ๑,๗๕๘  ๘๙  ๑๗๗  ๑,๑๓๒  ๗๕  
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๐๕๒  ๓๒๓  ๑๓๘  ๖,๙๖๓  ๓,๔๐๕  ๔๕๕  ๓,๒๔๑  ๕,๒๓๒  ๙๘  ๖๓๗  ๓,๙๔๘  ๖๔  
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๔๔๑  ๑๕๙  ๘๗  ๔,๓๐๙  ๑,๖๗๒  ๑๑๕  ๓,๒๖๐  ๑,๘๘๖  ๖๔  ๑,๓๕๔  ๑,๖๒๔  ๕๖  
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๔๑๗  ๕๗  ๓๒  ๒,๙๑๕  ๑,๔๘๐  ๑๗๕  ๑,๓๖๒  ๑,๓๙๐  ๖๘  ๓๗๓  ๑,๑๘๓  ๓๖  
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๑๒๕  ๘๓  ๔๕  ๑,๖๖๓  ๔๘๙  ๑๖๔  ๑,๐๕๗  ๒๔๑  ๔๔  ๓๗๒  ๒๗๙  ๓๑  
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๔๔๔  ๒๐๔  ๑๓๘  ๓,๒๖๑  ๓,๒๒๕  ๒๖๖  ๑,๑๗๓  ๑,๕๕๑  ๑๔๔  ๓๘๐  ๙๕๘  ๓๙  
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๖๙๘  ๒๔๑  ๑๗๐  -๕,๘๙๒  ๑,๓๓๖  -๓,๓๘๘  ๕๗๘  -๑,๘๔๑  ๓๕๖  
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๔๒๖  ๑๖๓  ๙๗  ๕๖๕  ๓,๐๗๐  ๗๑๔  ๕๕  ๑,๙๑๙  ๓๗๗  ๑๕  ๑,๐๑๐  ๓๑๘  
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐๐  ๔๘  ๓๒  ๙๘๖  ๘๖๐  ๒๓  ๑๔๑  ๑,๐๒๘  ๒๗  ๒๓  ๘๖๐  ๒๙  
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๑๒๗  ๑๙  ๑๐  ๑๔๗  ๙๐๖  ๕๙  ๒  ๔๘๙  ๒๔  -๒๔๖  ๑๕  
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๓๒๑  ๑๖๙  ๙๖  ๔,๕๔๕  ๖๖๐  ๘๓  ๒,๘๕๘  ๙๗๕  ๗๓  ๑,๐๑๙  ๑,๒๔๙  ๑๔๒  
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๔๑๙  ๑๖๔  ๑๑๘  ๗,๑๗๕  ๙๗๑  ๔๐๓  ๕,๑๓๗  ๑,๒๐๒  ๑๗๘  ๒,๕๔๒  ๒,๑๗๑  ๖๙  
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๕๐๘  ๑๒๖  ๘๗  ๗,๒๐๗  ๓,๔๖๗  ๒๙๗  ๕,๑๖๔  ๒,๘๕๘  ๑๐๘  ๒,๓๓๑  ๒,๙๓๖  ๙๒  
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖๓  ๖๕  ๑๔  ---------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๔๓๐  ๑๓๙  ๗๔  ๔,๐๖๕  ๒,๒๖๒  ๕๐๐  ๑,๙๙๓  ๑,๔๓๙  ๒๐๙  ๗๗๓  ๑,๖๕๙  ๑๓๔  
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๕๑  ๕๐  ๓๓  ---------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๐๕  ๖๗  ๔๗  ๙๑๘  ๑๘๐  ๑๕๗  ๓๖๖  ๒๖๔  ๕๓  ๑๒๙  ๑๔๔  ๓๐  
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๐๒  ๑๐๓  ๔๑  ๒,๔๗๕  ๖๗๑  ๑๙๕  ๙๘๐  ๙๒๑  ๕๐  ๔๒๑  ๕๓๓  ๔๖  
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๖๓๔  ๑๕๙  ๗๙  ๓,๓๕๙  ๒,๖๖๙  ๒๒๔  ๑,๐๙๑  ๑,๗๘๑  ๕๗  ๒๗๓  ๑,๓๑๘  ๔๘  
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๒๐๕  ๕๔  ๕๒  ๑,๙๔๑  ๑,๑๖๗  ๓๓๓  ๗๔๕  ๑,๐๙๖  ๘๘  ๒๐๗  ๗๘๕  ๓๑  
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๓๕๙  ๔๘  ๘๑  ๔,๗๒๔  ๕,๒๖๖  ๖๓๓  ๒,๘๒๖  ๒,๘๓๕  ๓๗๐  ๕๒๔  ๒,๓๐๖  ๒๔๙  
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๑๓  ๑๕  ๑๔  ๙๗๔  ๑,๕๓๐  ๑๑๖  ๕๐๖  ๑,๐๙๔  ๒๒  ๓  ๗๒๔  ๑๔  
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๒๓  ๒๓  ๒๓  ๕๔๑  ๓,๓๖๒  ๑๓๙  ๒๐๔  ๒,๓๐๕  ๒๕  ๕  ๑,๑๑๗  ๑๑  
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๐๗  ๕๒  ๑๙  ๒๕๙  ๑,๕๓๙  ๓๑  ๒๒๓  ๘๗๓  ๖  ๕๖  ๔๒๕  ๑  
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๖๐  ๒๑  ๑๕  ๓๘๘  ๕๔๖  ๓๓๐  ๔๑  ๔๐๕  ๓๐  ๙  ๑๙๗  ๑๓  
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๑  ๑๖  ๗  ๒๓๔  ๕๕๐  ๓๖  ๒๓  ๑๙๙  ๑๖  -๘๙  ๑๐  
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๔๔๘  ๑๘๓  ๕๙  ๕,๖๘๒  ๒,๖๔๑  ๑๒๘  ๓,๘๗๖  ๒,๗๕๐  ๗๒  ๙๕๙  ๑,๙๑๖  ๗๖  
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๑๔๒  ๔๖  ๓๖  ๒,๑๘๑  ๑,๔๑๔  ๓๕  ๘๔๕  ๖๘๘  ๓๖  ๒๑๕  ๒๙๔  ๕  
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๖๗  ๒๗  ๑๔  ๗๙๕  ๒๗๐  ๔  ๓๙๒  ๔๘๓  ๘  ๑๐๐  ๒๔๕  ๖  
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๑  ๖  ๑๗  ๘๕  ๑๖๓  ๓๐  ๖๖  ๑๑๗  ๕  ๑  ๖๘  -
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๕๓  ๗  ๕  ๑๗๙  ๑๑๖  ๖๘  ๕๓  ๒๐๕  ๓๒  ๒๑  ๑๕๓  ๒๔  
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๘๑  ๑๐  ๑๑  ๔๕๖  ๑๖๑  ๓๑  ๒๙๒  ๑๓๓  ๙  ๖๘  ๗๙  ๑๕  
๑๘๗ภาค ๑ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖  ๕  ๓  ๒๗  ๑๔๒  ๑๐  ๓๒  ๑๖๑  ๑๓  -๗๒  ๘  
๑๘๘ภาค ๑ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๖  ๓๓  ๑๒  ---------
๑๘๙ภาค ๒ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๙๑  ๕๐  ๕๔  ๑๘๗  ๑,๐๘๒  ๑๙  ๑๒๐  ๘๒๕  ๒๙  ๑๑  ๙๕๖  ๒๑  
๑๙๐ภาค ๒ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๓  ๔  ๑  ๙๒  ๑๗๙  -๖๖  ๒๘  -๐  ๓๐  -
๑๙๑ภาค ๒ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๑๘  ๑๘  ๖  ๕๐  ๒๓  -๓๖  ๘  -๖  ๑๐  ๘  
๑๙๒ภาค ๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๐  ๗  ๕  ๓๕๔  ๑๕๑  ๑๐  ๑๐๐  ๑๗๗  ๘  ๓๙  ๑๑๐  -
๑๙๓ภาค ๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๗  ๓๙  ๒๙  ๑๘๔  ๑๕๒  ๒๐  ๖๔  ๕๖  ๑๖  ๒  ๙๔  ๑๑  
๑๙๔ภาค ๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๕  ๔  ๔  ๓๔๔  ๒๘  ๓  ๒๗๒  ๘๗  ๒  ๘๕  ๔๘  ๓  
๑๙๕ภาค ๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๔  ๓  ๔  ๒๓  ๓๒  -๔๑  ๕๖  --๓๖  -
๑๙๖ภาค ๔ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๔  ๖  ๑๒๓  ๕๗  ๑  ๓๘  ๗๕  ๑  ๖  ๘๒  ๒๐  
๑๙๗ภาค ๔ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๒  ๑๑  ๒๗  ๔๐๘  ๘๓๗  ๑๔  ๓๑๒  ๓๓๓  ๑๔  ๑๓๗  ๔๖๐  ๑๕  
๑๙๘ภาค ๔ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๕  ๑  ๑  ๖๙  ๕๐๖  ๓๙๗  ๔๗  ๒๘๔  ๗๔  ๑๗  ๓๑  -
๑๙๙ภาค ๔ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๐ภาค ๕ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๑  ๕  ๒  ---------
๒๐๑ภาค ๕ (ธ)คณะจังหวัดตาก๒  ๒  ๒  ---------
๒๐๒ภาค ๕ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๐  ๘  ๑  ๔๘  ๒๙  ๒  ๒๙  ๒๔  -๑๕  ๕๔  -
๒๐๓ภาค ๕ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๑  ๑  ๓  ๙๓  ๒๘๑  -๑๓  ๑๑๖  ๐  -๑๒๘  ๐  
๒๐๔ภาค ๖ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๒๘  ๑๒  ๘  ๙๕  ๓๗๗  ๘  ๒๗  ๓๙  ๑  -๔  -
๒๐๕ภาค ๖ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๙  ๓  ๒  ---------
๒๐๖ภาค ๖ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๖  ๒  ๐  ---------
๒๐๗ภาค ๖ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๑๙  ๑๒  ๑๔  ---------
๒๐๘ภาค ๖ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๔๕  ๒๕  ๒๕  ๑๖๒  ๒๒๔  ๕๓  ๑๑  ๖๓  ๕๘  -๖  ๔  
๒๐๙ภาค ๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๙๕  ๕๕  ๕๕  ๑๔๘  ๙๔  ๘๗  ๗๐  ๑๒๓  ๑๖  ๓๓  ๑๓๗  ๑๑  
๒๑๐ภาค ๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๗  ๕  ๓  ---------
๒๑๑ภาค ๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๗  ๒  ๑  ๘  ๑  ๑  ๙  ๔  -๕  ๙  ๑  
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๐๙  ๘๙  ๓๖  ๕๘๗  ๒,๒๕๗  ๑๑๔  ๑๘๐  ๖๔๔  ๔๘  ๓๔  ๔๐๔  ๑๕  
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๒๓  ๔๗  ๙  ๑๕๖  ๑๘๙  ๑๑  ๘๖  ๑๕๓  ๔  ๑๗  ๑๗๖  ๑๖  
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๖  ๒๒  ๑๘  ๑๐๗  ๐  -๑๑  ๐  ๐  ๑๗  -๕  
๒๑๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๑๘  ๖๐  ๕๙  ๔๒  ๑,๔๙๓  ๗๒  ๗  ๑๔๕  ๔๗  -๗๑  ๑๘  
๒๑๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๔๓  ๑๑๔  ๗๑  ๘๐๐  ๒,๓๕๕  ๔๖๔  ๖๒๗  ๑,๔๘๗  ๑๐๙  ๑๕๕  ๘๖๓  ๕๓  
๒๑๗ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๗๖  ๗๐  ๓๕  ๑๘๐  ๒๖๖  ๑๙  ๙๐  ๔๗  ๒๑  ๑๐  ๑๔๑  ๕  
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๒๒  ๘๐  ๔๑  ๒๙๔  ๙๗  ๓๐๕  ๙๘  ๗๒  ๑๒๔  ๗๒  ๔๘  ๑๑๓  
๒๑๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๘  ๙  ๔  ๖๑  ๐  -๓๐  ๐  --๐  -
๒๒๐ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๗  ๗๒  ๘๖  ๘๐๗  ๔๙๒  ๒๔๒  ๓๙๗  ๒๓๕  ๙๓  ๓๘  ๑๗๑  ๕๔  
๒๒๑ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๖๓  ๖๔  ๓๑  ๑,๗๐๐  ๑,๑๘๒  ๔๙๑  ๑,๒๐๖  ๕๐๑  ๙๘  ๒๖๗  ๖๕๒  ๗๓  
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๕๓  ๔๘  ๑๗  ๗๓๒  ๙๒๘  ๑๙๐  ๒๘๗  ๒๖๙  ๖๓  ๒๑๒  ๒๔๐  ๓๒  
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๙๙  ๑๙  ๒๙  ๔๓๙  ๑๒๓  ๒๙  ๔๙๑  ๒๗๒  ๒๒  ๒๔๒  ๒๕๘  ๑๓  
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๓๐  ๒๐  ๑๒  ๑,๐๔๐  ๘๗๙  ๑๘  ๓๓๒  ๕๓๓  ๔  ๖๑  ๕๘๔  ๑๐  
๒๒๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๕๘  ๓๕  ๒๐  ๕๑๐  ๑๘๒  ๕๒๒  ๓๒๗  ๑๘๘  ๓๔๗  ๗๗  ๑๑๐  ๒๙๐  
๒๒๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๔๖  ๑๙  ๒๖  ๒๗๗  ๑๘๖  ๘  ๒๘๕  ๑๗๔  ๒  ๕  ๓๒๕  -
๒๒๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๑  ๒๗  ๑๖  ๕๘๓  ๔๗๒  ๒๖  ๑๒๐  ๑๑๖  ๒๒  ๖๔  ๑๓๒  ๑  
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๖๘  ๖๙  ๕๑  ๑,๕๒๗  ๖,๑๓๖  ๗๑๑  ๑๔๗  ๒,๐๖๔  ๑๑๐  ๑๗  ๑,๒๙๑  ๘๓  
๒๒๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๓๘  ๑๖  ๓๕  ๑๔๔  ๑๐๓  ๓  ๕๑  ๑๙  ๒  ๒๒  ๔๘  ๒  
๒๓๐ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๓๗  ๘  ๙  ๒๒๙  ๔๐๘  ๖๓  ๓๘  ๑๔๑  ๑๗  ๒๓  ๑๖๕  ๑๒  
๒๓๑ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๑๑๘  ๓๒  ๒๐  ๖๖๒  ๒๗๗  ๑๖  ๑๘๗  ๑๗๒  ๑๒  ๔๘  ๓๓๑  ๕  
๒๓๒ภาค ๑๒ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๔  ๑๖  ๙  ๑๒๗  ๓๗  ๓๔  ๗๖  ๕๘  ๑๒  ๓๒  ๖๔  ๖  
๒๓๓ภาค ๑๒ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๕  -----------
๒๓๔ภาค ๑๒ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๑๘  ๑๕  ๒  ๔๐  ๕  -๒๘  ๔๙  -๔  ๒๓  -
๒๓๕ภาค ๑๒ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๑๔  ๔  ๔  ๑๙  ๓๐  ๑๕  ๒  ๒๒  ๔  ๒  ๓๐  ๐  
๒๓๖ภาค ๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๖๐  ๖  ๕  ๑๙๓  ๓๒๑  ๓๕  ๒๔  ๕๘  ๓๓  -๕๗  ๓๒  
๒๓๗ภาค ๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๖๘  ๒๗  ๑๑  ๔๗๔  -๑๖  ๑๖๒  -๙  ๙๖  -๖  
๒๓๘ภาค ๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๗๔  ๒๑  ๑๙  ๖๖๑  ๑๙๖  ๑๕  ๓๙๓  ๓๒๙  ๒๐  ๑๘  ๒๘๒  ๕  
๒๓๙ภาค ๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๑๒  ๕  ๔  ๙๖  ๗๗  ๑๔  ๒๗  ๓๓  ๑๑  ๕  ๔๐  ๖  
๒๔๐ภาค ๑๔ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๘  ๓  ๑  ๑๒๑  ๖๑  ๐  ๑๑๐  ๑๕๐  ๖  ๑๖  ๔๙  ๗  
๒๔๑ภาค ๑๔ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๑๐  ๕  ๑  -๒  --๖  ๖  -๒๕  -
๒๔๒ภาค ๑๔ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๘  ๘  ๑๐  ๒๔  ๑๐  ๑  ๒๙  ๐  ๔  ๔๗  ๒  
๒๔๓ภาค ๑๔ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๐  ๕  ๑  ---------
๒๔๔ภาค ๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๔  ๓  ๑  ๑๗  ๖  ๐  ๓  ๐  ๑๒  ๑  ๒  ๓  
๒๔๕ภาค ๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๕๔  ๑๖  ๗  ๑๐๔  ๓๑๙  ๑๕  ๖๔  ๑๙๑  ๑๓  ๖  ๒๓๙  ๑๗  
๒๔๖ภาค ๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๖  ๙  ๑๒  ๑๒๑  ๔  ๓๓  ๗๒  ๙  ๓  ๔๓  ๓  ๒  
๒๔๗ภาค ๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๔  ๑๐  ๘  ๑๘๙  ๑๒๒  ๑๑๑  ๖๔  ๑๗๔  ๕๑  ๑๕  ๒๒๗  ๒๔  
๒๔๘ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๐  ๑๘  ๑๘  ๕๓๔  ๑,๘๙๔  ๖๙๑  ๒๕๓  ๗๓๑  ๑๗๐  ๕๒  ๗๗๓  ๗๐  
๒๔๙ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๑๑  ๑๓  ๔๑  ๑,๒๑๘  ๖๗  -๗๙๗  ๓๒  -๕๘๙  ๑๖  
๒๕๐ภาค ๑๖ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๓๒  ๑๐  ๒๑  ๔๘๙  ๕๖๐  ๓  ๕๒  ๙๒๗  ๑๒  ๑๔  ๘๕๗  ๑๐  
๒๕๑ภาค ๑๗ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๔  ๓  --๔๙  ๑๗  -๔๖  ๖  -๓๗  ๖  
๒๕๒ภาค ๑๗ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๑๖  ๓  ๒  -๑  --๐  --๒  ๑  
๒๕๓ภาค ๑๗ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๗ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๒  ๐  ----------
๒๕๕ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๔๕  ๑๔  ๖  ๖๕๙  ๔๓๘  ๒๕๒  ๓๓๗  ๔๘๔  ๙๙  ๔๔  ๓๖๔  ๘๕  
๒๕๖ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๓  ๐  ๐  ---------
๒๕๗ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๑๗  ๐  ๐  ๑๗๒  ๔๗๘  -๑๒๔  ๑๓๕  -๓๔  ๖๐  -
๒๕๘ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๔  ๑  -๑๘๒  ๓๒  ๓  ๔๑  ๑๗  --๒๐  ๓  
๒๕๙ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๗  ๒  ๐  ๔๕  --๒๒  ----๕  
๒๖๐ภาค ๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๐  ๑  ----------