ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ๖  ๓  ๖๗๔  ๖๖  ๕๘  ๒๐๗  ๒๗  ๒๘  ๗๑  ๓๒  ๒๑  
ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ๔  ๓  ๓๘๑  ๑  ๑๕  ๑  -๗  -๑  ๑๐  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ๑  ไม่ส่งสอบ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ๑  ๒  ๑๔  ๔๔๒  -๑๓  ๔๙๙  ๑  ๑  ๒๗๕  ๔  
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ๑  ๓  ๓๑  -๓  ๖  ----๒  
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ๓  ๔  ๒๗๒  ๔๕๗  ๒๐  ๔๙  ๙๕  ๖  ๑  ๑๙  ๖  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ๒  ๐  ๓๕  ๙๔  ๓  ๘  ๓๖  ๓  ๐  ๒๘  ๑  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๓  ๒  ๖๘  ๗๐  ๓  ๒๒  ๑๘  ๑  ๒๒  ๔  ๒  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒  ๙  ๔๓๙  ๑๕  ๓๓  ๔๒๔  ๑๕  ๙  ๑๕๗  ๔๒  ๑๓  
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ๒  ๓  ๒๖๖  ๘๘  ๐  ๘๓  ๖๙  ๓  ๕๑  ๕๓  ๔  
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ๘  ๙  ๑๔  ๔๔  -๐  ๒๔  --๑๒  -
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑  ๙  ๑๖  -๓  ๐  -๒  ๒  --
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๐  ๐  ๕๑๔  ๑  ๑๕  ๑๙๙  ๓  ๑๑  ๑๐๕  ๒  
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๖  ๐  ---------
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๗  ๑๖  ๙๑๒  ๓๕  ๕  ๓๙๕  ๕๕  ๓๑  ๑๓๕  ๔๓  ๒๕  
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ๙  ๖  ๓๗๐  ๒๒๔  ๘๒  ๒๑๑  ๗๐  ๒๙  ๔๑  ๖๔  ๑๐  
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ๔  ๔  ๑,๐๐๘  ๗๐๒  ๗๒  ๒๗๙  ๔๔๕  ๑๓  ๖๐  ๒๑๕  ๙  
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ๑  ๑  ๓๖  ๔๗๕  ๑  ๑๙  ๑๖๘  -๘  ๕๑  ๓  
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๒๗  ๔  -๕๓  ๔  -๕  ๓  -
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑  ๑๓  ๑,๕๖๐  ๘๖๕  ๒๘๔  ๖๓๙  ๗๖๐  ๙๘  ๓๑๕  ๕๖๐  ๔๓  
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๒  ๑๑  ๑๔๐  ๓๒  ๓  ๒๙  ๔  ๑๓  ๑๒  ๔  ๓๓  
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔  ๑๐  ๓๘๐  ๐  ๒  ๑๕๔  ๐  ๖  ๓๕  -๕  
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๖  ๑๐  ๖๕๘  ๖๓  ๖๓  ๒๘๒  ๓๕  ๓๕  ๖๘  ๓  ๑๗  
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ๑  ๐  ๑,๓๒๔  ๓๑๙  -๖๒๕  ๒๘๒  -๑๖๖  ๑๙๖  ๑  
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ไม่ส่งสอบ๓  ๒๙๘  ๙๖  -๑๑๘  ๗๘  ๑  ๑๒  ๕๐  ๑  
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ๔  ๖  ---------
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓  ๑๔  ๑๐๑  --๙๖  -๒๙  ๑๐  --
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ๗  ๕  ๗๘๐  ๓๖๙  ๔๔  ๒๗๘  ๑๐๕  ๖  ๗๗  ๙๔  ๑๔  
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ๔  ๕  ๘๑๕  ๑,๗๕๙  ๔๘  ๓๕๑  ๑,๐๓๔  ๒๓  ๑๒๓  ๕๕๕  ๒๐  
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๗  ๒๐  ๙๖  -๑  ๓๓  --๑๑  --
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖  ๑๑  ๑,๕๗๕  ๒๗๑  ๖  ๙๑๖  ๒๒๑  ๔๐  ๓๗๐  ๒๑๐  ๑๐  
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ๑  ๓  ๖๘๙  ๑,๐๕๕  ๒,๓๒๙  ๒๙๗  ๑,๐๐๑  ๑,๓๘๔  ๖๘  ๕๑๖  ๑,๐๔๓  
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖  ๑๓  ๒๐๐  ๘๘  -๖๑  --๔๐  --
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ๕  ๒  ๑,๘๔๒  ๓๙๑  ๓๐  ๖๘๔  ๓๙๙  ๒๔  ๗๑  ๓๓๐  ๓๐  
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓  ๑๑  ๒,๕๖๖  ๑,๐๘๙  ๔๒  ๑,๒๔๑  ๘๖๘  ๘๖  ๓๗๔  ๖๒๘  ๑๙  
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖  ๗  ๑,๙๘๘  ๔,๔๗๒  ๖๗๐  ๑,๓๔๘  ๑,๘๒๔  ๒๘๘  ๖๙๔  ๑,๑๖๖  ๖๗  
๓๗ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ๒  ๐  ๙๓๔  ๓๙๑  ๑๐  ๗๙๓  ๙๑  ๕  ๓๔๖  ๑๐๕  ๑๐  
๓๘ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ๗  ๑  ๑,๘๐๘  ๑,๒๖๕  ๒๒  ๖๗๑  ๒๐๔  ๒๒  ๑๖๕  ๑๙๐  ๖๓  
๓๙ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ๔  ๐  ๘๑๒  ๒๐๘  -๓๓๗  ๑๒๘  ๑๐  ๑๖  ๕๖  -
๔๐ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ๗  ๕  ๕๔๘  ๑๔๐  -๓๓๔  ๗๘  -๑๑๐  ๒๑  ๑  
๔๑ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๑  ๐  ๒๒  ๑  ๑๑  ๑๗  ๑  -๒  ๒  -
๔๒ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ๐  ๒  ๙๕  --๑๑  --๔  -๒  
๔๓ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ๒  ๑  ---------
๔๔ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ๕  ๒  ๗๗๔  ๑,๕๑๓  ๑๘๐  ๓๙๕  ๙๖๖  ๑๐๐  ๕๘  ๖๘๒  ๔๐  
๔๕ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๘  ๑๒  ---------
๔๖ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ๒  ไม่ส่งสอบ๑๐๔  ๑๐๔  ๕  ๓๔  ๕๑  ๓  -๙๔  ๐  
๔๗ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ๑  ไม่ส่งสอบ๓๗  ๓๐๙  -๑๑  ๓๑๐  ๑  -๒๑๓  ๔  
๔๘ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ๑  ๑  ---------
๔๙ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ๐  ๑  ๑๙  --๒  ----๑  
๕๐ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ๑  ๔  ๒๓๖  ๕๐  -๘๖  ๖๒  -๓๖  ๗๑  -
๕๑ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ๒  ๑  ๑๖๕  ๑๐๑  ๐  ๕๑  ๓๖  ๓  ๘  ๑๓  -
๕๒ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  ๐  ๐  ๗๓๒  ๓๑๙  ๑๒  ๕๓๕  ๔๐๒  ๑๔  ๒๙๒  ๔๘๑  ๑๐  
๕๓ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ๖  ๔  ๘๐๕  ๔๘๙  ๑๒  ๕๖๘  ๑๔๒  ๓  ๓๓๑  ๘๒  ๑๒  
๕๔ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐  ๖  ๑,๒๗๑  ๖๗๑  ๓๐๔  ๗๐๘  ๕๐๘  ๘๔  ๑๒๙  ๓๘๗  ๑๕  
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ๙  ๕  ๙๓๒  ๒๖๘  ๑๖  ๒๘๖  ๗๐  ๔  ๑๕๕  ๗  ๕  
๕๖ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙  ๙  ๑,๑๖๓  ๙๖๗  ๗๗  ๘๐๘  ๗๐๐  ๒๑๖  ๖๑  ๔๒๗  ๒๙  
๕๗ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ๐  ๓  ๑๒๒  ๖๐  ๒  ๔๓  ๒๔  ๓  ๘  ๑๐๑  ๒  
๕๘ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ๓  ๔  ๘๙  -๑  ๓๖  --๖  --
๕๙ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ๑  ๔  ๖๗  ๒๐๑  ๑๓  ๑๘  ๒๒๘  ๑  ๒  ๑๗๐  ๑  
๖๐ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ๔  ๔  ๒๘  -๑  ๑๐  -๒  ๑  -๗  
๖๑ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔  ๔๗  ๐  -๔  --๕  --๕  
๖๒ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ๒  ๐  ๒  ๒๓  -๐  ๕  --๗  ๒  
๖๓ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ๐  ๑  ๕๔  ๖๗  -๒๒  ๕๒  -๒  ๕๐  -
๖๔ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๓๙๖  ๓๗  ๕  ๒๐๔  ๓๒  ๘  ๘๐  ๕๖  ๗  
๖๕ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓  ๙  ๑๑๕  ๖๐  ๑๔  ๕๓  ๓๔  ๙  ๑๔  ๒๘  ๔  
๖๖ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  ไม่ส่งสอบ๐  ---------
๖๗ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๕  ๕  ๓๔  ๕  -๒๘  ๙  -๑๘  
๖๘ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ๐  ๑  ๓๕  ๗๗  -๑๔  ๔๔  ๗  ๙  ๒๖  ๑  
๖๙ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ๒  ๗  ๒๒  -๑  ๑๐  --๑๓  -๑  
๗๐ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ๔  ๓  ๕๓  -๒  ๘๖  -๒  ๒๔  -๑๑  
๗๑ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๐  ๙  ๑๓๙  ๕  -๙๐  ๒๒  -๘  ๑๕  ๐  
๗๒ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ๑  ๐  ---------
๗๓ส่วนกลางวัดเทพากร๗  ๐  ๐  ๖๕  ๖๒  ๒  ๒๐  ๑๓  -๑๘  ๒๗  ๘  
๗๔ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ๘  ๔  ๓๑๙  ๑๒๔  ๕  ๙๗  ๗๙  ๑๑  ๒๖  ๗๓  ๑๗  
๗๕ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ๓  ๒  ๓๕  ๒๒๙  ๐  ๗  ๓๖  ๐  ๐  ๔๙  ๐  
๗๖ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ๑  ๐  ๑๒๐  ๖๔  -๑๖๙  ๓๗  -๗๒  ๒๑  -
๗๗ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ๓  ๕  ๖๓๔  ๓๒๓  ๒๑  ๑๕๐  ๕๓  ๕  ๒๘  ๓๐  ๕  
๗๘ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ๖  ๖  ---------
๗๙ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ๖  ๓  ๕๙๘  ๑๒๐  ๖  ๑๓๘  ๑๖๘  ๓  ๒๑  ๑๒๘  ๙  
๘๐ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ๐  ๑  ๓๘๙  ๒๐  ๒  ๑๑๓  ๒๗  ๑  ๐  ๘  ๖  
๘๑ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ๒  ๐  ๕๓๓  ๓๒๖  ๑๑  ๑๙๓  -๓  ๔๙  --
๘๒ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ๒  ๐  ๔๕  ๑๒๓  -๙  ๓๙  ๑๓  ๗  ๒๓  -
๘๓ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ๑  ๒  ๖๑๒  ๔๖๕  ๑๐  ๒๒๖  ๔๒๙  ๑๒  ๒๙  ๑๕๓  ๑๒  
๘๔ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ๒  ๑  ๗๙๐  ๕๗๙  ๑๐  ๙๗  ๑๘๓  ๑๕  ๑๗  ๒๓๖  ๘  
๘๕ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  ไม่ส่งสอบ๐  ๔๒  --๓๑  --๑๒  --
๘๖ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕  ๖  ๑,๑๕๒  ๙๐๐  ๖๗  ๗๙๒  ๓๔๖  ๙  ๓๒๒  ๓๗๖  ๑๓  
๘๗ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘  ๑๔  ๕๖๔  ๑,๕๐๓  ๓๗๑  ๓๐๘  ๙๙๓  ๒๕๔  ๙๓  ๗๑๒  ๒๗๑  
๘๘ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐  ๖๙  ๔๓๘  ๔๓๔  ๖๕  ๑๗๗  ๓๑๑  ๖๒  ๙๘  ๒๘๕  ๒๗  
๘๙ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ๑  ๒  ๔๙  ๔๗  ๒  ๑๗  ๓๘  ๓๒  -๖๒  ๑๐  
๙๐ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ๗  ---------
๙๑ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ๒  ๔  ๒๕  -๕  ๑๕  -๔  ๖  -๕  
๙๒ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ๕  ๗  -๒๕๐  ๒๔  -๒๒๑  ๒  -๑๔๘  ๑  
๙๓ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ๙  ๔  ๕๙๖  ๒๔๒  ๘  ๑๘๘  ๘๒  ๒๒  ๔๖  ๑๗๘  ๒  
๙๔ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ๐  ๔  -๖๙  --๑๓  --๑๓  -
๙๕ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ๒  ๔  ๕๘  ๘๕๑  ๑  ๒๖  ๒๓๕  ๒  ๐  ๑๒๓  ๓  
๙๖ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ๑  ๒  ๗๘  ๒๖  ๒  ๗๔  ๓  ๑  ๑๙  ๑  ๓  
๙๗ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ๓  ๒  ๑๗๙  ๘๑  -๖  ๔๙  -๓  ๒๔  -
๙๘ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑  ๑๖  ๒๐๒  ๓  ๑๓๒  ๔๕  ๑  ๘๓  ๖  ๒  ๗๑  
๙๙ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ๒  ๐  ๘๕๖  ๘๖๙  ๑,๑๓๒  ๑๔๓  ๘๑๓  ๖๔  ๑๐  ๖๓๑  ๖๐  
๑๐๐ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ๔  ๓  ---------
๑๐๑ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖  ๖  ๑๖๖  ๓๑  ๙๒  ๔  ๓๐  ๓๖  ๔  ๗  ๒๑  
๑๐๒ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  ๑๗๖  ๑๖๒  ๗,๑๔๙  ๔,๕๓๖  ๖๘๖  ๒,๘๕๘  ๑,๑๓๘  ๓๙๗  ๔๓๓  ๔๕๕  ๓๐๙  
๑๐๓ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  ๑๘๘  ๑๒๕  ๖,๘๑๗  ๘,๒๙๖  ๖๕๘  ๒,๑๘๓  ๓,๓๙๔  ๒๐๒  ๓๓๒  ๑,๕๔๔  ๑๓๗  
๑๐๔ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  ๑๙๔  ๗๔  ๗,๘๔๓  ๖,๖๓๔  ๑,๑๑๐  ๒,๘๖๖  ๓,๒๒๙  ๓๒๙  ๒๐๑  ๑,๖๕๐  ๑๖๖  
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  ๒๔๐  ๗๔  ๗,๑๕๖  ๑,๔๔๙  ๑,๐๖๑  ๒,๐๐๖  ๑,๔๘๙  ๔๒๕  ๓๕๗  ๑,๑๒๕  ๒๒๕  
๑๐๖ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  ๘๑  ๑๖  ๒,๕๔๖  ๕๕๒  ๒๔๙  ๑,๗๒๙  ๖๐๘  ๑๐๗  ๖๖๓  ๕๕๗  ๔๙  
๑๐๗ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  ๑๔๗  ๔๐  ๕,๘๑๔  ๑,๙๙๘  ๗๓๘  ๒,๗๓๖  ๑,๔๓๙  ๘๗  ๕๖๒  ๑,๓๐๙  ๖๒  
๑๐๘ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  ๑๓๒  ๖๒  ๔,๑๗๘  ๔,๔๐๕  ๕๓๒  ๑,๕๘๐  ๒,๘๑๖  ๑๙๘  ๔๐๓  ๒,๑๔๐  ๙๔  
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  ๕๐  ๓๒  ๙๗๐  ๙๓๐  ๒๒๖  ๒๒๓  ๕๘๓  ๕๗  ๑๘  ๓๔๕  ๓๘  
๑๑๐ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  ๗๗  ๔๕  ๑,๖๓๔  ๑,๔๗๘  ๓๐๑  ๑,๐๐๘  ๗๖๗  ๙๘  ๓๗๖  ๗๐๓  ๒๑  
๑๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  ๔๙  ๓๖  ๒,๒๑๙  ๖๒๖  ๑๐๘  ๑,๔๐๓  ๘๗๔  ๖๓  ๖๑๘  ๗๔๓  ๑๕  
๑๑๒ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  ๒๖๙  ๑๓๘  ๔,๕๗๖  ๓,๐๖๔  ๖๔๔  ๑,๓๗๒  ๒,๓๒๖  ๑๔๖  ๑๖๘  ๑,๔๑๖  ๕๗  
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  ๑๑๒  ๗๓  ๕,๘๒๗  ๒,๙๙๐  ๓๒๕  ๑,๘๒๕  ๑,๙๗๕  ๒๒๘  ๕๓๔  ๑,๖๓๗  ๑๔๙  
๑๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๐๖๖  ๑,๕๒๐  ๕๔๙  ๑,๑๗๘  ๑,๓๑๐  ๑๔๗  ๑๙๗  ๖๙๙  ๕๑  
๑๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  ๑๓๓  ๙๕  ๔,๗๔๐  ๒,๑๑๖  ๓๖๑  ๒,๒๓๔  ๓,๐๖๒  ๑๖๔  ๕๔๕  ๒,๓๘๗  ๑๕๗  
๑๑๖ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๖๘๒  ๒๒๖  ๑๒๒  ๓,๒๑๔  ๒,๐๗๔  ๕๖๓  ๑,๔๓๐  ๒,๐๙๓  ๒๕๕  ๒๒๗  ๑,๓๖๒  ๒๒๖  
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๕๑๙  ๑๕๓  ๘๕  ๓,๙๙๑  ๑,๗๙๓  ๒๖๙  ๑,๘๔๑  ๑,๔๙๒  ๑๙๒  ๔๔๑  ๑,๔๕๕  ๑๐๙  
๑๑๘ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๘๑  ๙๗  ๕๕  ๓,๐๔๐  ๔๘๓  ๑๘๐  ๑,๒๐๐  ๕๓๖  ๔๔  ๔๕๐  ๕๖๕  ๑๔  
๑๑๙ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๖๖  ๑๓๕  ๘๗  ๓,๓๑๓  ๒,๐๑๗  ๒๐๑  ๑,๖๓๘  ๑,๖๕๔  ๑๑๐  ๓๙๐  ๑,๓๓๑  ๒๑  
๑๒๐ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  ๓๑๕  ๒๘๑  ๑,๑๔๗  ๑,๒๙๗  ๔๑๔  ๒๙๙  ๕๗๒  ๑๐๒  ๑๗๗  ๓๙๘  ๕๘  
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  ๗๒๘  ๒๙๖  ๔,๓๙๖  ๓,๒๓๑  ๑,๒๑๕  ๑,๔๕๐  ๘๗๗  ๔๗๙  ๓๑๗  ๗๖๔  ๒๙๑  
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  ๓๘๑  ๑๒๘  ๑,๗๕๖  ๒,๑๐๓  ๒๑๖  ๒๕๘  ๑,๓๕๓  ๑๐๑  ๘๒  ๗๔๕  ๔๓  
๑๒๓ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  ๒๓๗  ๑๖๘  ๑,๕๐๗  ๒,๐๒๗  ๑๘๕  ๘๕๔  ๒,๑๓๘  ๕๖  ๒๔๔  ๑,๓๒๒  ๕๒  
๑๒๔ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  ๓๐๒  ๙๐  ๑,๗๓๕  ๗๙๗  ๕๐  ๕๔๙  ๕๓๘  ๓  ๗๘  ๒๙๓  ๒๓  
๑๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๑๒๖  ๖๘๘  ๓๖๓  ๖,๕๑๒  ๔,๕๖๒  ๙๗๖  ๑,๙๘๑  ๔,๒๔๐  ๔๙๐  ๓๗๙  ๒,๐๘๕  ๓๕๙  
๑๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๔๒๑  ๒๔๘  ๒๔๕  ๒,๕๙๗  ๘๗๒  ๑๘๒  ๑,๐๓๑  ๙๔๙  ๑๐๕  ๓๔๔  ๘๘๓  ๕๙  
๑๒๗ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๔๒  ๗๙  ๗๐  ๙๕๑  ๕๖๐  ๖๒  ๓๗๓  ๕๒๓  ๔๗  ๘๕  ๒๓๔  ๓๑  
๑๒๘ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๑,๓๒๖  ๔๖๑  ๒๘๕  ๔,๒๘๙  ๑,๓๗๑  ๓๒๐  ๑,๗๘๑  ๙๒๙  ๙๒  ๕๑๓  ๗๑๙  ๖๓  
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๗๑๗  ๓๓๒  ๑๖๖  ๒,๐๓๒  ๑,๑๒๙  ๒๔๕  ๖๓๙  ๑,๒๓๘  ๑๑๙  ๑๗๗  ๖๓๙  ๙๓  
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๘๔  ๑๑๐  ๙๗  ๒,๓๒๖  ๑,๙๙๓  ๑๑๑  ๘๒๔  ๑,๗๐๕  ๖๐  ๑๓๔  ๑,๒๗๐  ๒๘  
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๕๕๒  ๒๓๔  ๑๓๕  ๑,๓๗๐  ๑,๖๘๗  ๒๑๑  ๖๓๕  ๑,๓๗๓  ๗๓  ๙๙  ๖๓๒  ๓๕  
๑๓๒ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๕๖๕  ๑๘๐  ๘๐  ๒,๘๘๐  ๑,๓๖๕  ๑๓๔  ๑,๑๙๑  ๑,๔๕๔  ๗๗  ๒๗๔  ๗๙๑  ๖๑  
๑๓๓ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๔๕๐  ๑๗๑  ๗๕  ๓,๔๗๔  ๑,๑๐๒  ๒๘๖  ๙๓๕  ๑,๐๒๑  ๑๑๓  ๒๒๐  ๘๙๔  ๑๐๕  
๑๓๔ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๔๙๙  ๕๒๑  ๒๙๕  ๗,๒๖๒  ๕,๙๓๐  ๑,๐๐๕  ๒,๕๕๙  ๑,๗๖๓  ๒๘๖  ๖๓๔  ๑,๔๑๐  ๑๔๑  
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๖๓๔  ๒๓๗  ๑๓๔  ๕,๖๔๔  ๒,๗๙๗  ๑๘๐  ๒,๕๐๐  ๑,๘๙๙  ๔๒  ๗๔๔  ๑,๐๔๖  ๑๘  
๑๓๖ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๘๐๒  ๓๕๙  ๒๓๖  ๓,๙๖๕  ๓,๑๕๕  ๔๑๕  ๑,๕๗๔  ๕๙๔  ๒๒๘  ๙๓๓  ๒๔๖  ๑๓๙  
๑๓๗ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๒๗๗  ๔๘๓  ๓๓๗  ๖,๖๘๔  ๑,๖๐๘  ๔๔  ๒,๙๙๕  ๑,๓๗๘  ๒๗  ๙๖๕  ๑,๔๘๙  ๒๒  
๑๓๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๒,๐๖๕  ๕๓๔  ๒๔๗  ๑๕,๙๓๙  ๒,๓๓๗  ๒๙๑  ๖,๘๑๔  ๒,๔๘๔  ๑๗๘  ๒,๓๘๓  ๓,๑๐๗  ๑๓๖  
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๔๕๐  ๗๙  ๕๕  ๔,๔๖๗  ๑,๓๙๙  ๔๓๓  ๑,๙๒๕  ๑,๑๐๙  ๗๓  ๖๘๕  ๑,๒๗๙  ๔๗  
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๗๗๐  ๒๒๐  ๑๓๗  ๑๒,๑๖๗  ๔,๓๕๐  ๒๓๙  ๔,๐๓๗  ๒,๑๐๔  ๑๓๓  ๙๐๗  ๒,๔๔๘  ๕๑  
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๕๖๗  ๑๓๓  ๘๓  ๖,๕๐๒  ๒,๘๔๙  ๒๖๓  ๒,๒๒๖  ๒,๔๔๘  ๙๙  ๘๔๑  ๑,๘๗๕  ๑๑๔  
๑๔๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๒๓๑  ๓๐  ๒๙  ๓,๔๖๕  ๑,๐๐๖  ๑๑๕  ๑,๔๑๒  ๖๙๖  ๘๑  ๒๕๘  ๗๒๕  ๒๙  
๑๔๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๘๘  ๑๐๗  ๖๗  ๓,๓๓๗  ๖๖๔  ๘๑  ๑,๘๖๑  ๔๕๓  ๖๔  ๖๗๓  ๖๔๘  ๒  
๑๔๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๒,๒๐๘  ๕๑๕  ๓๙๘  ๑๔,๗๕๒  ๑๐,๕๔๕  ๒,๐๘๘  ๒,๘๖๔  ๘,๑๔๔  ๑,๐๔๖  ๙๘๗  ๖,๑๙๓  ๕๒๒  
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๗๒๓  ๔๓๙  ๒๔๔  ๙,๑๔๓  ๓,๖๓๗  ๗๗๓  ๓,๗๘๒  ๓,๕๙๓  ๖๒๘  ๘๗๐  ๔,๙๙๖  ๕๘๓  
๑๔๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๘๑๐  ๓๒๐  ๑๘๑  ๔,๙๒๖  ๒,๓๗๘  ๑,๐๑๔  ๘๖๖  ๒,๓๕๐  ๓๙๙  ๑๐๘  ๙๒๕  ๑๙๖  
๑๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๖๙๖  ๑๒๕  ๑๕๑  ๙,๖๙๗  ๖,๒๖๕  ๑๗๙  ๑,๘๑๔  ๔,๖๘๗  ๗๖  ๘๓๑  ๖,๑๔๕  ๗๓  
๑๔๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๖๒๕  ๙๒  ๙๑  ๕,๙๕๕  ๑,๘๒๓  ๑๗๐  ๒,๒๑๑  ๑,๔๔๙  ๔๐  ๗๒๑  ๒,๑๓๑  ๓๒  
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๗๔๐  ๓๖  ๒๔  ๔,๒๓๖  ๒,๑๖๒  ๒๕๒  ๑,๑๔๑  ๑,๕๗๙  ๙๙  ๓๕๓  ๑,๔๖๔  ๖๙  
๑๕๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๒๙๘  ๘๗  ๕๐  ๑,๙๕๔  ๑,๓๑๓  ๓๕๓  ๑,๓๑๕  ๗๐๗  ๖๘  ๑๔๖  ๕๒๙  ๒๔  
๑๕๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๘๒๘  ๑๘๕  ๑๑๗  ๔,๒๖๖  ๓,๔๘๖  ๕๘๓  ๑,๑๒๑  ๒,๒๘๓  ๑๒๒  ๓๑๙  ๑,๓๐๒  ๕๐  
๑๕๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  ๒๗๖  ๑๔๘  ๓๔๗  ๘,๓๘๑  ๑,๒๒๒  ๗๗  ๓,๙๖๔  ๓๙๓  ๒๙  ๑,๗๔๕  ๑๗๐  
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  ๑๐๖  ๒๙  ๗๙๓  ๖,๐๔๓  ๑,๒๙๑  ๑๓๓  ๓,๑๙๗  ๕๕๖  ๑๐  ๑,๔๙๐  ๓๘๒  
๑๕๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  ๗๐  ๔๓  ๒,๑๙๐  ๒,๖๐๗  ๖๒๕  ๒๑๗  ๒,๗๑๔  ๑๓๙  ๑๐  ๑,๓๘๙  ๕๙  
๑๕๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  ๒๘  ๑๔  ๒๕๐  ๑,๒๙๕  ๑๑๔  ๑  ๓๙๕  ๕๘  -๑๓๑  ๓๒  
๑๕๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  ๑๒๖  ๖๘  ๘,๘๕๙  ๒,๘๕๔  ๒๑๘  ๔,๓๖๘  ๓,๐๔๐  ๘๒  ๑,๑๘๗  ๓,๒๓๕  ๗๑  
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  ๒๒๗  ๑๑๗  ๙,๓๗๖  ๑,๔๓๑  ๕๕๖  ๕,๕๔๒  ๑,๙๑๒  ๑๙๙  ๒,๑๑๙  ๒,๖๓๓  ๕๐  
๑๕๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  ๑๕๑  ๙๘  ๑๐,๖๒๗  ๕,๑๔๕  ๓๓๓  ๕,๕๑๓  ๓,๑๖๒  ๒๐๒  ๑,๗๔๕  ๓,๗๘๐  ๘๗  
๑๕๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  ๙๙  ๑๙  ๔,๗๖๒  ๑,๔๔๗  ๔๒๕  ๒,๗๔๔  ๑,๔๑๔  ๒๔๖  ๑,๐๒๗  ๑,๒๒๖  ๑๖๒  
๑๖๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  ๑๓๔  ๖๕  ๖,๓๔๔  ๓,๑๕๗  ๔๒๑  ๒,๑๕๙  ๒,๗๔๘  ๓๘๖  ๓๘๔  ๑,๘๕๗  ๒๘๖  
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  ๘๘  ๕๕  ๒,๖๕๓  ๑,๓๐๙  ๑๕๙  ๑,๑๖๐  ๗๗๕  ๓๑  ๑๑๒  ๕๙๓  ๓๔  
๑๖๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  ๑๙  ๑๕  ๑,๓๑๖  ๔๕๑  ๒๔๘  ๓๔๖  ๓๗๐  ๑๒๗  ๔๙  ๒๒๓  ๔๕  
๑๖๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  ๖๔  ๓๗  ๓,๙๕๘  ๑,๘๘๑  ๓๑๐  ๗๑๒  ๑,๒๖๗  ๑๐๙  ๒๔๐  ๕๔๕  ๓๐  
๑๖๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๑๖  ๑๙๓  ๘๕  ๕,๗๖๓  ๔,๒๕๖  ๑๒๗  ๗๓๑  ๔,๖๐๗  ๑๒๔  ๑๗๘  ๑,๓๔๙  ๕  
๑๖๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๓๘๙  ๑๐๕  ๗๒  ๒,๖๖๘  ๑,๘๘๐  ๔๑๖  ๘๑๘  ๑,๐๕๘  ๑๐๕  ๑๓๕  ๕๗๗  ๕๑  
๑๖๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๖๑๗  ๖๖  ๕๖  ๔,๓๙๘  ๕,๒๓๔  ๕๕๔  ๑,๓๖๖  ๓,๖๒๔  ๑๙๙  ๓๔๕  ๑,๘๒๒  ๑๒๘  
๑๖๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๖๑  ๑๒  ๙  ๙๒๐  ๒,๐๖๗  ๑๗๑  ๔๕๗  ๙๘๙  ๙๒  ๑  ๖๗๑  ๔๐  
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๖๓  ๑๒  ๑๖  ๕๐๖  ๔,๓๘๙  ๔๘  ๗๐  ๑,๔๑๔  ๔๕  ๐  ๖๘๗  ๕  
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๙๑  ๕๒  ๔๑  ๓๐๐  ๑,๘๙๒  ๓๔  ๙๓  ๑,๐๖๗  ๐  ๒  ๓๒๗  ๑๑  
๑๗๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๑๒๙  ๑๑  ๙  ๓๘๘  ๖๖๘  ๒๐๐  ๑๗  ๓๑๐  ๗๔  ๑  ๒๑๔  ๑๙  
๑๗๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๓  ๗  ๖  ๑๗๙  ๕๙๕  ๑๓๔  ๐  ๑๔๔  ๔๒  -๗๕  ๑๙  
๑๗๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๗๐๔  ๑๖๘  ๙๕  ๖,๔๐๓  ๓,๖๙๘  ๒๑๑  ๒,๔๗๑  ๓,๐๕๒  ๑๐๘  ๙๕๔  ๑,๔๗๓  ๙๑  
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๒๕๔  ๒๒  ๒๔  ๑,๘๑๖  ๑,๓๑๐  ๒๑  ๕๕๙  ๕๒๖  ๖  ๑๕  ๑๓๔  ๕  
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๗๒  ๒๓  ๑๐  ๘๘๙  ๒๓๘  ๓๗  ๒๓๖  ๑๕๕  ๒๕  ๒๗  ๑๘๕  ๓  
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๔  ๒  ๘  ๑๖๐  ๑๔๗  ๔๔  ๒๔  ๑๓๐  ๑๗  ๐  ๘๑  ๗  
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๗๓  ๒๓  ๑๔  ๖๑๙  ๑,๐๗๑  ๑๙๒  ๗๖  ๓๙๒  ๖๗  ๑๓  ๑๑๔  ๒๕  
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๗๖  ๖  ๓  ๔๙๔  ๓๔๙  ๓๗  ๑๕๙  ๒๒๗  ๒๓  ๓๗  ๗๙  ๘  
๑๗๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ๐  ๑  ๙๖  ๒๓๓  ๒๕  ๒๖  ๑๔๕  ๕  ๑๐  ๕๒  ๑๔  
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  ๑๘  ๑๔  ๑๓๕  ๑๙๒  ๑  ๑๕  ๑๙๔  ๒  ๖  ๘๗  -
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  ๕๑  ๕๙  ๒๓๘  ๑,๒๒๒  ๓๘  ๘๒  ๑,๓๔๕  ๒๐  ๒๑  ๑,๑๑๑  ๗  
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  ๒  ๒  ๑๑๐  ๑๓๕  -๓๙  ๕๙  --๒๒๖  -
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  ๑๙  ๑๗  ๗๓  ๒๔  ๑๖  ๒๑  ๑๗  -๗  ๖  ๒  
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  ๑๘  ๖  ๕๓๒  ๑๕๕  ๑๔  ๔๘  ๑๑๒  ๑๘  -๗๓  ๑  
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  ๔๗  ๒๖  ๑๙๔  ๑๙๖  ๑๓  ๒๙  ๒๒๕  ๘  ๑๒  ๑๓๐  ๗  
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  ๐  -๒๗๐  ๒๘  ๕  ๑๕๔  ๒๔  ๑  ๕๗  ๔๙  ๑  
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  ๓  -๙  ๓๑  -๒  ๑๗  ๐  -๔  -
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  ๑๑  ๓  ๑๐๕  ๓๔  ๓๒  ๖๖  ๒๓  ๑๙  ๔๐  ๗๘  ๗  
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  ๑  ๒  ---------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  ๑๒  ๑  ๗๒  ๓  -๑๗  ๑๒  -๑๒  ๓๙  -
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  ๙  ๒  ๓๔  ๔๗  ๔  ๕  ๒๕  ๑  ๑  ๑๖  -
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  ๑๗  ๖  ๒๒๒  ๕๒๕  ๑๒๙  -๑๓๙  ๗  -๑๐๒  ๕  
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  ๓๕  ๔  ๕๗๖  ๓  ๑๘  ๒๐๓  -๕  ๘  -๕  
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  ๕  ๖  ๑,๐๘๐  ๔๐๐  ๖  ๒๗๐  ๓๕๕  ๑๒  ๒๖  ๗๔๒  ๒๓  
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  ๖  ๓  ๑๗๑  ๖๖  ๔  ๑๕  ๓  ๒  -๒  ๖  
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๓  ๓  ๑๕๘  ๖๖  ๒๕  ๑๒๔  ๔๐  ๒  ๐  ๓๙  ๑  
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  ๑๙  ๘  ๔๘๔  ๖๔๙  ๒๔  ๓๔๗  ๑,๐๘๗  ๓  ๖๙  ๗๑๘  ๘  
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  ๑๘  ๒  ๔๕  ๖๘๙  ๑๘๘  ๑๖  ๑๕๑  ๑  ๒๖  ๓๒๓  ๑๐  
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  ๑  ๒  ---------
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  ๒  ๔  ๑๙๓  ๗๔๓  ๓  ๕๒  ๔๒๓  ๕  ๕  ๒๑๙  ๓  
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  ๑๓  ๔  ๙๖  ๑๙  ๔  ๓๐  ๒๕  ๓  ๒  ๔๘  ๔  
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  ๕  -๕๗  ๔๕๒  -๑๓  ๒๗๕  -๑  ๓๖๘  -
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  ๗  ๖  -๔๗๘  ๑  -๖  --๓  -
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  ๒  ๑  ---------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  ๒  ๓  ๗  ๐  -๑๐  ๐  --๑๓  -
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  ๑๐  ๑  ---------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  ๑๗  ๑๔  ๒๗  -๔  ๐  ๐  ๑๒  -๐  ๒๒  
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  ๕๖  ๙  ๑๒๙  ๑๗๙  ๑๕๑  ๔๕  ๒๘๐  ๑๑  ๑๔  ๒๐๘  ๘  
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  ๗  ๐  ---------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  ๒  ๑  ๑๒  ๙  -๘  ๗  ๒  -๙  ๐  
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๙๖  ๑๒๕  ๖๗  ๘๗๙  ๑,๑๓๗  ๑๑๕  ๑๗๓  ๕๘๔  ๘  ๗๓  ๒๘๕  ๒๑  
๒๑๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๐๕  ๓๒  ๒๕  ๓๐๐  ๕๐๔  ๓๑  ๑๙  ๑๗๕  ๕  ๘  ๑๒๖  ๑๗  
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๕  ๒๔  ๑๙  ๑๔๗  ๘๙  ๒๕  ๖๐  --๙  --
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๓๕  ๕๙  ๔๖  ๗๘  ๒,๐๒๔  ๑๔๗  ๒๕  ๓๑๗  ๒๖  -๕๖  ๒๓  
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๙๘  ๘๗  ๔๗  ๑,๐๐๓  ๓,๑๑๕  ๓๖๓  ๓๔๕  ๑,๒๒๒  ๑๔๗  ๑๑๓  ๙๘๐  ๓๗  
๒๑๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๘๗  ๒๙  ๗  ๓๗๗  ๔๕๓  ๑๘  ๑๕๗  ๒๖๗  ๑๒  ๕๐  ๑๗๔  ๑๒  
๒๑๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๘๐  ๕๒  ๑๕  ๔๙๙  ๒๕  ๓๐๔  ๒๔๙  ๓๖  ๑๑๙  ๒๒  ๗๘  ๑๒๐  
๒๑๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๑  ๑๑  ๔  ๔๙  ๒๗๔  -๒๘  ๔๒  --๓๓  ๐  
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๓  ๙๙  ๓๗  ๑,๒๙๑  ๑,๐๖๐  ๔๐๐  ๒๕๗  ๗๗  ๑๑๕  ๙๗  ๒๗๙  ๑๐๐  
๒๑๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๖  ๕๖  ๒๓  ๒,๓๔๙  ๓,๐๔๑  ๑๖๖  ๘๙๕  ๕๓๓  ๙๖  ๓๙  ๓๔๐  ๘๑  
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๘๔  ๔๘  ๒๔  ๒,๐๖๓  ๑,๖๖๘  ๔๒๗  ๖๕๘  ๒๘๑  ๑๑๗  ๑๘๗  ๔๑๓  ๓๑  
๒๒๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๑๑๒  ๒๔  ๑๒  ๑,๓๐๘  ๓๑๖  ๓๐  ๓๗๘  ๒๑๕  ๒๔  ๑๓๖  ๑๘๕  ๑๘  
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๙๘  ๑๗  ๑๘  ๑,๓๙๖  ๑,๕๕๓  ๓๐  ๓๑๓  ๔๘๘  ๑๐  ๓๗  ๓๙๔  ๕  
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๙๓  ๓๖  ๒๗  ๖๑๑  ๑๗๙  ๘๐๐  ๒๗๐  ๑๗๔  ๕๕๙  ๒๒  ๘๔  ๒๑๒  
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๖๕  ๓๐  ๒๗  ๔๓๐  ๔๔๕  -๒๓๒  ๓๖๑  -๒๙  ๒๘๗  -
๒๒๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๕  ๓๖  ๑๐  ๖๔๑  ๔๓๒  ๘  ๒๑๐  ๑๖๘  ๒  ๗๙  ๑๒๗  ๓  
๒๒๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๗๑  ๓๑  ๑๐  ๑,๒๗๒  ๖,๘๐๖  ๘๘๒  ๑๘๗  ๒,๒๐๕  ๑๑๓  ๒๐  ๙๔๐  ๑๔๔  
๒๒๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๖๗  ๒๔  ๑๒  ๑๓๕  ๑๙๑  ๕  ๑๗  ๗๐  ๙  ๔๔  ๗๒  ๑๘  
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๔๗  ๒๗  ๕  ๒๕๕  ๕๙๒  ๑๖๑  ๒๖  ๒๗๘  ๒๘  ๑๖  ๑๕๘  ๒๕  
๒๒๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๑๐๐  ๓๓  ๙  ๑,๙๑๓  ๙๑๓  ๒  ๒๗๔  ๖๓๑  ๒  ๓๑  ๓๓๙  ๖  
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  ๔  ๙  ๕๐๗  ๖๗  ๔๓  ๖๓  ๑๒๒  ๓๗  ๑๓  ๑๑๗  ๑๖  
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  ๗  ๔  -๑๑  --๒๗  --๘๗  ๓  
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๗  ๑๗  ๑๕  ๕๐  ๑  ๑๕  ๓๐  ๘  ๐  ๑๒๓  ๑๑  
๒๓๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  ๑๐  ๔  ๔๔๗  ๑๘๙  ๑๓  ๑๙๑  ๑๒๗  ๑๗  ๑๖  ๒๗  ๒๙  
๒๓๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  ๖  ๓  ๔๕  ๖  ๑๕  ๔  ๐  ๒  -๐  ๖  
๒๓๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  ๑๕  ๑  ๔๙๓  ๓๘๒  ๗๑  ๓๑  ๓๗๒  ๗  ๑๕  ๑๖๐  ๑  
๒๓๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  ๒๒  ๖  ๓๐๘  ๑๖  ๒๖  ๔๔  ๖  ๑๕  ๖  ๑  ๑๑  
๒๓๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  ๑๘  ๕  ๑๗๔  ๒๒๙  ๑๖๙  ๘๗  ๒๘๕  ๘  ๒๓  ๒๒๔  ๒๕  
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  ๑๕  ๑  ๘๖๙  ๑,๘๓๓  ๓๔๒  ๓๙๑  ๑,๗๙๘  ๑๗๓  ๑๒๖  ๑,๐๓๖  ๘๔  
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๙  ๓  ๗๑  ๑,๔๐๓  ๒๑  ๔๓  ๗๘๒  ๘  -๔๙๘  ๙  
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  ๒๒  ๕  ๓๔๓  ๗๗๘  ๕  ๔๘  ๑,๐๒๑  ๘  -๘๗๑  ๑  
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  ๐  ๑  -๖๗  ๑๐  -๕๓  ๓  -๔๓  ๕  
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  ๓  ๑  ๑๘  ๑๓  --๑  --๒  ๐  
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  ๐  ๑  ---------
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  ๑๖  ๔  ๖๙๙  ๗๘๒  ๓๒๔  ๑๙๙  ๓๒๐  ๕๕  ๒๔  ๒๖๕  ๗๙  
๒๔๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  ๒  ๑  ---------
๒๔๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  ๒  -๑๔๕  ๔๐๓  ๑  ๕๒  ๑๓๕  -๕  ๕๒  ๐  
๒๔๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  ๑  ๐  ๗๐  ๔๓  ๑  ๓๘  ๖๘  --๑๘  ๓  
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  ๑  -๕๗  -๑๐  ๒๑  ๐  ๒๑  -๐  ๘  
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----------