ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

Total ๒๔๘ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  ๒  ๖  ๓๓๓  ๒๔  ๒๖๘  ๕๑  ๒๒  ๔๗  ๕๗  ๒๖  ๓๙  
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๘  ๐  ๒  ๘๓  -๑๕  ๑๗๙  -๑๐  --๘  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  ๐  ๐  ๑๑๐  --------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ-๓  ๑  ๒  ๔๖๐  -๑๐  ๒๘๔  -๗  ๓๖๕  -
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๔  -๐  ๑๑  --๒๐  -๓  ๖  ๑  -
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ๕  ๑  ๖๖  ๔๖๗  ๗  ๔๕  ๑๔๙  ๑๕  ๑  ๒๑  ๔  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๔  ๔  ๑  ๗  ๑๓๔  ๒  ๓  ๑๓  ๒  ๔  ๒๔  ๒  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๕  ๗  ๔๗  ๗๗  ๖  ๔๗  ๒๔  ๒  ๑๗  ๑๗  ๑  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๕  ๓๔  ๑๘  ๓๖๙  ๑๑  ๓  ๒๘๖  ๑๐  ๓  ๒๔๖  ๓๘  ๑๒  
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  ๑  ๑  ๑๔๘  ๖๘  ๑  ๖๕  ๒๑  ๑  ๓๒  ๓๑  ๓  
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  ๑  ๕  ๑๓  ๔๘  -๒  ๑๗  --๒๕  -
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๙  ๓  ๘  ๖  --๗  -๓  ๑  -๑  
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา--๐  ๒๘  ๙๒๕  ๑๕  ๕  ๑๖๕  ๔  ๘  ๒๐๙  ๕  
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๔  ๑  ๒  ---------
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๑  ๑๒  ๘  ๘๐๗  ๓๗  ๑๑  ๕๒๔  ๒๑  ๓  ๑๕๔  ๔๘  ๒๒  
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๕  ๗  ๗  ๓๒๗  ๒๑๗  ๘๖  ๑๒๒  ๔๓  ๒๔  ๕๘  ๑๑๑  ๑๐  
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๕  ๔  ๓  ๙๒๕  ๖๐๙  ๓๖  ๓๙๖  ๗๕  ๖๑  ๑๒๖  ๖๗  ๒๑  
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ๐  ๐  ๓๔  ๔๗๔  ๐  ๒๐  ๓๐  -๑๑  ๖๗  -
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๕  ๐  ๐  ๙๖  ๔  -๘  ๑  -๙  ๐  -
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวา๕๔  ๓๔  ๓๓  ๑,๐๐๓  ๙๐๘  ๖๐๘  ๖๗๔  ๕๗๑  ๒๑  ๒๘๖  ๔๓๘  ๑๖  
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๑๗  ๕  ๒๔๔  ๑๔  ๒  ๘๘  ๙  ๔  ๔๑  ๒  ๑๕  
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๑๙  ๑  ๖  ๑๒๖  ๑๗  ๘  ๔๑  --๑๓  -๓  
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๑๓  ๖  ๕๓๗  ๗๘  ๔๗  ๑๖๑  ๕๓  ๔๑  ๑๑๒  ๒๑  ๓๔  
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๓๔  ๒๓  ๘  ๘๓๒  ๔๑๗  ๗  ๕๗๘  ๒๓๐  -๓๐๓  ๓๑๓  -
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาใน๔  ๑  -๒๘๗  ๕๗  ๑  ๑๑๕  ๖๗  -๓๐  ๔๒  ๑  
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๑๓  ๑๐  ๑๑  ---------
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๘  ๑๗  ๑๘  ๗๓  -๔  ๗๙  --๓๙  -๑๖  
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๑  ๑๐  ๑๕  ๗๔๔  ๒๙๘  ๔  ๒๔๗  ๑๕๔  ๓๒  ๑๓๑  ๘๔  ๕  
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  ๒  ๑  ๙๒๐  ๑,๕๗๓  ๑๒  ๓๐๕  ๗๘๕  ๒๕  ๑๑๗  ๖๗๗  ๑๗  
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๔  ๑๖  ๑๔  ๙๔  --๒๘  -๑  ๑๓  --
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๒๗  ๑๘  ๒๑  ๑,๔๘๓  ๓๒๓  ๑๖  ๙๗๘  ๒๒๑  ๑๘  ๕๐๐  ๒๔๑  ๔๐  
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๒  ๐  ๓  ๖๓๗  ๑,๔๙๙  ๒,๓๓๘  ๓๖๖  ๖๔๘  ๑,๓๖๖  ๑๓๘  ๖๑๒  ๑,๐๒๒  
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๐  ๙  ๑๖  ๒๙๔  ๒๕  ๐  ๑๔๕  ๔๘  -๒๒  --
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๓๘  ๘  ๑  ๑,๓๕๘  ๔๑๕  ๘  ๘๙๐  ๒๖๗  ๓๐  ๘๑  ๓๖๐  ๑๔  
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๒๓  ๑๐  ๕  ๒,๑๑๑  ๑,๕๗๗  ๓๓  ๑,๑๐๗  ๗๑๖  ๓๖  ๔๔๔  ๘๗๒  ๖๓  
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๒๙  ๕  ๓  ๑,๖๓๑  ๓,๘๔๔  ๕๓๕  ๑,๓๐๑  ๒,๓๐๔  ๓๑๑  ๗๔๕  ๑,๓๕๐  ๒๐๖  
๓๗ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๗  ๒  ๖  ---------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๗  ๓  ๐  ๗๓๖  ๑๔๘  ๑๒  ๖๔๘  ๕๙  ๑๑  ๓๒๑  ๑๒๘  ๑๑  
๓๙ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๘๓  ๔  ๔  ๑,๐๐๖  ๖๑๖  ๕๒  ๙๙๙  ๕๓๘  ๒๒  ๒๓๑  ๒๑๔  ๒๓  
๔๐ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๕  ๕  ๔  ๗๗๐  ๒๑๖  ๒  ๒๕๒  ๕๒  -๑๐๒  ๗๕  ๑๐  
๔๑ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๓๔  ๖  ๒  ๓๗๗  ๑๐๗  ๑  ๒๕๔  ๖๓  -๑๑๓  ๔๑  -
๔๒ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๐  ๑  ๒๕  ๒  ๕  ๑๘  ๐  ๑๑  ๑๒  ๐  ๑  
๔๓ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ๐  -๔๕  --๑๓  --๑  --
๔๔ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ๑  ๑  ---------
๔๕ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๘  ๘  ๓  ๖๙๖  ๒,๓๘๘  ๑๕๓  ๓๕๐  ๕๘๔  ๖๘  ๘๐  ๖๖๐  ๙๐  
๔๖ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๑๐  ๘  ---------
๔๗ส่วนกลางวัดอินทาราม๙  ๑  ๐  ๒๖  ๑๔๙  ๒  ๔๖  ๖๔  ๕  ๑๓  ๕๒  ๓  
๔๘ส่วนกลางวัดอนงคาราม๒  ๒  ๑  ๒๑  ๓๐๘  ๐  ๑๐  ๑๘๑  ๑  ๕  ๑๘๙  ๑  
๔๙ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๑  ๑  ๒  ---------
๕๐ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๒  ๓  ๑  ๙๘  --๕  -๐  ---
๕๑ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  ๓  ๐  ๑๘๕  ๑๐๐  -๑๔๐  ๔๖  -๔๓  ๑๒  -
๕๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๑๐  ๐  ๑  ๑๐๙  ๖๓  -๕๓  ๑๖  -๒๑  ๒๑  ๒  
๕๓ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๔  ๑  ๐  ๔๗๙  ๒๔๒  ๘  ๓๙๕  ๓๐๕  ๑๑  ๓๑๘  ๓๔๒  ๑๔  
๕๔ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๔  ๑๒  ๓  ๗๓๗  ๖๘๓  ๘  ๔๗๓  ๒๘๓  ๑๒  ๓๗๕  ๗๓  ๒  
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๕๒  ๑๘  ๑๓  ๑,๑๖๖  ๘๕๕  ๒๙๕  ๖๔๗  ๕๕๘  ๖๖  ๑๕๑  ๖๙๖  ๒๓  
๕๖ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๔  ๓  ๔  ๙๒๕  ๒๔๓  ๒๐  ๔๓๕  ๖๙  ๙  ๑๖๑  ๓๒  ๒  
๕๗ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๕๐  ๑๓  ๑๗  ๑,๐๑๕  ๑,๒๑๕  ๕๒  ๖๓๒  ๔๓๘  ๔๔  ๓๔๘  ๕๖๒  ๑๓  
๕๘ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๒  -๙๑  ๑๕  ๐  ๓๔  ๑๖  ๒  ๒  ๒  ๑  
๕๙ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๓  ๑  ๑  ๖๖  ๐  ๗  ๔๔  ๑  ๑  ๑๑  -๑  
๖๐ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๒  ๐  ๓  ๑๓๑  ๑๕๒  ๘  ๓๔  ๑๑๖  ๑  ๖  ๑๘๗  ๒  
๖๑ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๙  ๙  ๓  ๒๘  -๕  ๘  -๑  ๓  -๑  
๖๒ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๓๒  ๒๙  --๑๖  --๕  --๔  
๖๓ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๐  ๔  ๖๘  -๑  ๓  --๑  -
๖๔ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๑  ๐  -๔๓  ๖๕  ๑  ๑๖  ๗  -๙  ๑๓  -
๖๕ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย---๒๕๓  ๒๙๙  ๑๙  ๒๓๓  ๑๓  ๔  ๑๒๓  ๓  ๘  
๖๖ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๒  ๕  ๙  ๑๐๕  ๙๙  ๘  ๓๘  ๗  ๑๐  ๒๓  ๔๒  ๕  
๖๗ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม-๐  ๐  ---------
๖๘ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๑  ๓  -๗  ๖๖  ๒๗  ๖  -๒๖  ๗  -๑๖  
๖๙ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๑  ๐  ๐  ๖๖  ๑๑๘  ๒  ๔๒  ๓๗  ๐  ๔  ๔๘  ๒  
๗๐ส่วนกลางวัดอมรคีรี๑๒  ๒  ๕  ๑๓  -๒  ๑๕  -๑  ๘  --
๗๑ส่วนกลางวัดคฤหบดี๘  ๐  ๐  ๒๕  -๓  ๕๒  --๑๘  -๖  
๗๒ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๑  -๑๔๔  ๔๑  ๑  ๖๑  ๔๔  ๒  ๓๙  ๔๓  ๑  
๗๓ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๔  ๑  ๐  ---------
๗๔ส่วนกลางวัดเทพากร๙  ๑  ๐  ๔๐  --------
๗๕ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๓๕  ๒  ๑  ๑๓๑  ๙๒  ๖  ๘๙  ๘๒  ๒  ๑๙  ๘๒  ๑๑  
๗๖ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๑๖  ๓  ๐  ๒๙๕  ๒๕๒  ๓  ๑๑๖  ๔๒  ๓  ๕  ๕๘  ๕  
๗๗ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๕  ๐  ๐  ๑๓๓  ๓๗  ๑  ๕๓  ๔  ๑  ๘๘  ๒๗  ๑  
๗๘ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๓๘  ๘  ๒  ๔๗๙  ๒๑๖  ๑๗  ๒๖๖  ๕๑  ๙  ๕๙  ๒๓  ๕  
๗๙ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๑  ๑๒  ๖  ---------
๘๐ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ๑๔  ๑๐  ๕๘๓  ๑๙๕  ๑  ๑๒๙  ๑๒๗  ๒  ๒๓  ๑๐๘  ๑  
๘๑ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๙  ๑  ๐  ๒๒๕  ๓๓  ๘  ๒๕๕  ๖  ๔  -๒๔  ๖  
๘๒ส่วนกลางคณะเขตบางแค๓๗  ๒  ๗  ๓๕๒  ๒๓๒  ๕  ๒๖๔  ๕  ๑  ๖๓  ๒  ๑  
๘๓ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๕  ๑  ๑  ๕๔  ๑๑๔  ๑  ๑๙  ๓๔  -๑  ๒๕  ๑๒  
๘๔ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๑๕  ๕  ๔  ๗๑๙  ๔๙๘  ๙  ๑๔๔  ๓๕๕  ๑๐  ๙  ๓๒๔  ๑๔  
๘๕ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  ๑  ๒  ๔๖๖  ๖๙๘  ๑๙  ๒๘๑  ๓๕๔  ๓  ๑๔  ๑๗๙  ๒  
๘๖ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๗  ๔  ๐  ๓๗  --๑๘  --๑๑  --
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๒  ๑๓  ๑,๐๙๐  ๑,๗๑๙  ๙๖  ๖๕๘  ๔๗๙  ๑๕  ๔๔๘  ๑๗๙  ๓๘  
๘๘ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๘๒  ๑๓  ๑๓  ๔๐๗  ๑,๕๘๘  ๔๖๐  ๒๖๕  ๖๗๓  ๒๑๗  ๑๔๔  ๗๑๓  ๑๗๘  
๘๙ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒๒  ๔๔  ๓๐  ๓๖๖  ๖๕๒  ๔๗  ๒๓๑  ๒๖๔  ๓๔  ๗๘  ๑๙๘  ๔๗  
๙๐ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๖  ๖  ๓  ๕๓  ๔๓  ๔  ๒๑  ๑๖  ๕  ๒  ๑๘  ๒๕  
๙๑ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๐  ----------
๙๒ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร-๑  ๑  ๑๔  -๒  ๑๖  -๕  ๙  -๕  
๙๓ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๗  ๖  ๔  -๒๓๑  --๑๐๘  ๑๕  -๑๖๔  ๑  
๙๔ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๔๒  ๑๑  ๑๐  ๔๗๒  ๑๔๖  ๑๗  ๓๐๒  ๑๐๒  ๑๐  ๓๓  ๗๔  ๒๔  
๙๕ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๖  ๑  ๔  -๘๙  --๒๕  --๑๕  ๑  
๙๖ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๘  ๔  ๒  ๘๘  ๗๖๕  -๒๙  ๒๓๒  ๑  ๓  ๑๕๒  ๓  
๙๗ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ๑  ๑  ๕๓  ๔๓  ๔  ๖๓  ๘  ๓  ๒๓  ๔  ๑  
๙๘ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑๑  ๔  ๔  ๑๐๕  ๑๕๐  -๙๐  ๑๒๘  -๑๔  ๑๔๒  -
๙๙ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๒  ๑๕  ๑๘  ๕๓  -๑๐๓  ๘๙  ๑  ๑๑๐  ๕  ๑  ๗๙  
๑๐๐ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๒  ๑  ๒  ๒๒๖  ๑,๐๙๘  ๕๓๗  ๘๖  ๕๓๗  ๗๐  ๓๔  ๔๘๖  ๔๖  
๑๐๑ส่วนกลางวัดบุปผาราม๘  ๕  ๔  ---------
๑๐๒ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๙  ๑๒  ๑๔  ๑๕๓  ๑๑  ๑๑  ๗  ๙  ๖๐  ๑  ๘  ๒๙  
๑๐๓ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๔๗๔  ๑๔๒  ๑๕๙  ๔,๗๕๑  ๒,๙๙๑  ๗๓๑  ๒,๘๓๔  ๑,๕๔๑  ๕๑๔  ๘๗๗  ๖๒๓  ๒๑๖  
๑๐๔ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๘๙๐  ๑๙๑  ๑๒๑  ๔,๔๕๑  ๓,๖๕๐  ๘๒๑  ๑,๗๙๖  ๒,๐๒๖  ๓๕๓  ๖๔๖  ๒,๑๐๑  ๑๓๙  
๑๐๕ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๓๔  ๑๒๙  ๑๓๒  ๕,๕๐๓  ๖,๐๗๒  ๙๖๗  ๒,๙๒๑  ๒,๔๓๒  ๓๗๓  ๕๘๓  ๑,๕๔๕  ๒๓๘  
๑๐๖ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๖๑๗  ๑๑๗  ๑๔๔  ๕,๙๗๖  ๑,๔๘๖  ๑,๑๐๘  ๒,๕๗๖  ๑,๒๖๘  ๓๓๒  ๕๗๙  ๑,๒๐๖  ๑๙๘  
๑๐๗ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๑๙๙  ๔๒  ๕๕  ๒,๘๙๐  ๔๑๗  ๓๐๖  ๑,๓๕๓  ๕๒๐  ๑๓๖  ๗๖๒  ๕๕๑  ๗๐  
๑๐๘ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๓๖๓  ๑๒๓  ๙๐  ๕,๕๑๖  ๑,๒๘๙  ๕๖๓  ๒,๐๐๘  ๑,๑๙๐  ๒๑๖  ๙๖๕  ๑,๓๗๙  ๖๐  
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๕๒๐  ๑๐๘  ๗๓  ๔,๑๗๒  ๔,๐๔๑  ๘๕๑  ๑,๕๔๐  ๒,๙๒๓  ๑๘๒  ๖๑๖  ๒,๒๔๔  ๑๒๖  
๑๑๐ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๘  ๒๒  ๔๒  ๖๓๕  ๗๑๕  ๒๕๘  ๑๒๖  ๔๐๗  ๘๐  ๓๗  ๔๒๑  ๒๐  
๑๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๒๔๓  ๖๔  ๔๕  ๑,๖๑๔  ๑,๒๓๓  ๓๕๒  ๙๐๒  ๗๗๒  ๑๔๘  ๔๐๒  ๖๘๕  ๖๑  
๑๑๒ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๑๗  ๔๐  ๕๕  ๒,๖๑๓  ๖๗๔  ๓๐๙  ๑,๓๓๒  ๕๓๑  ๗๐  ๕๙๓  ๖๒๒  ๔๘  
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๐๙๑  ๒๗๐  ๑๔๘  ๕,๗๗๕  ๓,๕๑๐  ๖๐๒  ๑,๓๙๘  ๒,๓๘๒  ๑๗๗  ๒๔๙  ๑,๗๖๔  ๖๔  
๑๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๐๓  ๙๓  ๖๗  ๕,๖๑๑  ๓,๖๖๕  ๓๐๗  ๒,๔๙๘  ๑,๙๑๗  ๑๖๗  ๖๓๘  ๑,๓๕๓  ๑๕๗  
๑๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๔๙๕  ๑๓๙  ๑๐๘  ๓,๙๖๐  ๒,๐๙๑  ๒๖๒  ๑,๒๑๑  ๑,๑๕๐  ๑๒๐  ๓๑๘  ๖๖๖  ๗๓  
๑๑๖ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๖๖  ๑๑๖  ๑๐๐  ๖,๘๓๕  ๓,๓๖๘  ๑๘๕  ๒,๔๗๓  ๒,๖๕๔  ๑๐๙  ๖๖๒  ๒,๔๗๙  ๘๒  
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๕๘๓  ๑๖๖  ๑๖๘  ๓,๓๒๙  ๒,๐๐๑  ๖๔๐  ๑,๒๖๗  ๑,๕๗๗  ๒๘๔  ๒๕๒  ๑,๕๘๑  ๑๕๙  
๑๑๘ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๕๕๕  ๑๑๒  ๑๒๗  ๓,๓๖๕  ๑,๔๔๒  ๓๑๐  ๒,๒๕๗  ๑,๓๘๕  ๑๑๙  ๔๘๕  ๑,๓๒๐  ๑๐๕  
๑๑๙ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๖๙  ๙๔  ๗๕  ๒,๔๐๓  ๑,๐๙๔  ๒๗๗  ๑,๕๖๔  ๖๐๒  ๔๕  ๔๘๔  ๕๕๑  ๑๗  
๑๒๐ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๑๙๙  ๑๓๕  ๙๖  ๒,๑๘๙  ๑,๒๙๘  ๒๘๖  ๑,๒๒๕  ๑,๔๕๘  ๖๘  ๓๘๔  ๑,๗๑๙  ๓๖  
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๑๘  ๒๘๙  ๑๙๓  ๑,๑๑๐  ๑,๑๐๗  ๒๗๘  ๓๑๔  ๖๐๑  ๗๖  ๙๗  ๓๔๐  ๕๙  
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๗๑๘  ๔๒๒  ๔๔๖  ๓,๓๓๔  ๑,๘๙๓  ๙๔๕  ๑,๓๘๙  ๑,๒๗๓  ๕๙๙  ๔๙๑  ๗๙๓  ๒๗๗  
๑๒๓ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๖๕  ๑๐๓  ๒๖๒  ๘๓๓  ๙๗๑  ๑๕๓  ๒๖๒  ๘๙๐  ๕๘  ๘๖  ๖๙๕  ๖๓  
๑๒๔ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๒๓๙  ๑๖๙  ๑๗๓  ๑,๓๓๗  ๑,๔๙๗  ๒๖๗  ๗๘๕  ๑,๖๒๗  ๖๔  ๓๖๒  ๑,๕๑๓  ๒๔  
๑๒๕ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๓๙๘  ๑๓๘  ๑๔๗  ๑,๑๐๘  ๔๐๘  ๓๐  ๓๒๔  ๓๖๘  ๓๑  ๑๑๔  ๒๕๖  ๗  
๑๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๐๘๕  ๖๔๔  ๔๕๓  ๕,๙๘๘  ๔,๒๓๑  ๙๕๓  ๑,๙๑๒  ๒,๘๐๕  ๓๙๗  ๔๒๙  ๒,๘๙๙  ๒๙๐  
๑๒๗ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๓๓๕  ๒๙๓  ๑๓๘  ๒,๔๖๗  ๙๕๗  ๒๑๓  ๑,๐๙๖  ๘๙๓  ๘๔  ๔๓๓  ๖๔๒  ๔๕  
๑๒๘ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๒๐๙  ๙๓  ๗๔  ๗๓๘  ๗๐๔  ๕๔  ๓๒๘  ๓๗๐  ๔๔  ๑๑๓  ๒๖๗  ๓๗  
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๑,๐๙๐  ๔๖๘  ๓๒๐  ๓,๓๖๖  ๒,๘๓๗  ๔๑๖  ๑,๘๔๓  ๙๙๖  ๒๑๓  ๔๙๙  ๗๙๘  ๗๘  
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๖๕๑  ๑๙๑  ๒๓๐  ๒,๗๙๓  ๑,๘๐๙  ๑๙๙  ๖๑๙  ๑,๑๓๗  ๑๑๙  ๑๔๕  ๑,๐๙๘  ๘๗  
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๘๙  ๑๔๓  ๙๔  ๑,๙๖๖  ๑,๐๗๐  ๑๔๙  ๙๔๓  ๙๘๕  ๕๓  ๒๐๓  ๑,๐๖๓  ๓๖  
๑๓๒ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๔๘๕  ๒๑๕  ๑๖๙  ๑,๖๔๙  ๑,๙๑๙  ๒๒๘  ๕๘๖  ๑,๒๒๕  ๖๕  ๑๒๒  ๘๒๒  ๕๐  
๑๓๓ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๔๙๓  ๕๘  ๙๘  ๓,๑๗๕  ๑,๙๑๖  ๖๕  ๑,๐๘๕  ๑,๑๖๔  ๑๒๕  ๓๓๙  ๙๗๔  ๘๓  
๑๓๔ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๓๕๙  ๑๓๓  ๑๒๕  ๒,๙๙๕  ๗๐๖  ๒๙๕  ๑,๖๑๓  ๑,๗๔๕  ๒๑๔  ๒๑๐  ๑,๑๒๓  ๑๑๐  
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๓๗๒  ๕๑๘  ๓๘๙  ๖,๔๑๔  ๖,๑๒๔  ๔๕๖  ๓,๐๘๐  ๒,๒๙๐  ๑๑๘  ๘๗๔  ๑,๕๔๒  ๑๓๙  
๑๓๖ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๕๔๕  ๒๔๐  ๑๗๖  ๕,๔๐๐  ๓,๗๙๔  ๒๙๘  ๒,๙๘๘  ๑,๑๖๘  ๗๑  ๗๓๕  ๑,๐๓๓  ๒๖  
๑๓๗ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๙๑๗  ๒๗๑  ๒๖๗  ๕,๕๙๗  ๑,๕๐๗  ๑,๒๙๗  ๑,๓๘๔  ๓๗๖  ๒๒๔  ๕๔๖  ๓๓๐  ๑๑๐  
๑๓๘ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๑๑๑  ๓๕๙  ๓๖๙  ๖,๐๖๕  ๒,๖๙๒  ๘๕  ๓,๔๗๕  ๑,๐๓๙  ๒๑  ๙๗๗  ๑,๑๓๖  ๒๓  
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑,๗๓๓  ๕๒๕  ๓๖๖  ๑๓,๙๓๐  ๑,๙๙๐  ๒๓๑  ๘,๖๐๒  ๒,๔๐๖  ๑๔๘  ๒,๒๙๘  ๒,๕๖๔  ๑๘๗  
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๓๗๘  ๗๒  ๖๙  ๔,๒๐๖  ๑,๒๑๗  ๔๔๐  ๒,๕๖๘  ๑,๐๘๖  ๑๑๐  ๔๘๘  ๑,๒๔๖  ๓๒  
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๕๗๐  ๒๔๑  ๑๕๓  ๑๐,๖๙๕  ๔,๒๒๘  ๔๒๖  ๔,๐๕๙  ๒,๖๐๐  ๑๒๓  ๑,๒๒๑  ๒,๔๖๗  ๘๕  
๑๔๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๔๓๘  ๑๑๒  ๑๑๑  ๕,๐๒๒  ๒,๕๗๕  ๑๖๖  ๓,๓๔๖  ๒,๑๑๓  ๑๗๓  ๗๒๕  ๒,๑๒๓  ๘๕  
๑๔๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๑๗๘  ๔๗  ๒๔  ๒,๐๔๒  ๕๒๒  ๑๐๕  ๑,๔๑๘  ๗๙๓  ๔๔  ๔๘๖  ๗๙๔  ๔๗  
๑๔๔ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๘๖  ๖๗  ๗๐  ๒,๙๓๓  ๓๗๕  ๑๐๓  ๑,๗๒๔  ๓๗๐  ๔๙  ๕๖๐  ๖๖๗  ๔๓  
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๗๙๙  ๖๕๗  ๔๘๐  ๑๕,๖๒๙  ๑๘,๑๒๙  ๑,๘๑๓  ๔,๘๑๒  ๗,๔๖๐  ๑,๐๓๐  ๕๖๑  ๖,๐๔๙  ๖๘๕  
๑๔๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๓๔๘  ๓๗๔  ๓๒๐  ๑๔,๘๑๓  ๖,๔๘๗  ๑,๑๗๕  ๓,๕๒๕  ๓,๙๕๖  ๖๖๖  ๘๐๒  ๔,๔๓๗  ๔๘๕  
๑๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๘๖  ๒๓๖  ๒๖๖  ๕,๒๓๕  ๔,๑๔๐  ๘๙๙  ๑,๒๓๘  ๑,๗๘๙  ๓๕๓  ๑๕๒  ๑,๒๙๙  ๒๒๗  
๑๔๘ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๒๒๘  ๒๑๔  ๙๓  ๑๒,๖๕๕  ๘,๖๐๒  ๒๑๕  ๒,๗๘๔  ๕,๗๗๙  ๑๐๕  ๔๖๔  ๔,๘๕๕  ๖๔  
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๕๗๒  ๑๑๘  ๑๑๑  ๕,๙๒๔  ๒,๓๕๙  ๙๗  ๓,๔๐๑  ๒,๔๖๔  ๖๔  ๘๙๐  ๑,๘๓๙  ๔๒  
๑๕๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๕๖๗  ๕๓  ๒๔  ๓,๙๑๐  ๒,๒๔๗  ๑๙๖  ๑,๕๓๗  ๑,๘๓๔  ๙๓  ๓๓๑  ๑,๔๔๗  ๕๓  
๑๕๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๒๖๖  ๔๒  ๕๕  ๒,๐๗๑  ๑,๖๐๐  ๒๔๔  ๑,๑๖๗  ๔๕๘  ๑๑๘  ๓๘๘  ๔๔๐  ๒๖  
๑๕๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๘๑๒  ๑๗๔  ๑๓๘  ๔,๑๕๙  ๓,๖๗๑  ๕๑๒  ๑,๓๘๒  ๑,๗๒๓  ๑๗๑  ๓๙๔  ๑,๒๗๖  ๗๕  
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๔๐๖  ๒๓๙  ๒๐๗  ๐  ๖,๔๐๒  ๑,๕๑๑  -๓,๓๖๖  ๘๑๕  -๒,๑๑๓  ๒๒๘  
๑๕๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๑๒  ๑๑๒  ๗๙  ๘๙๕  ๕,๑๙๓  ๑,๐๗๗  ๑๑๑  ๒,๖๑๕  ๖๗๓  ๐  ๑,๗๙๗  ๓๙๘  
๑๕๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๗๓๗  ๖๒  ๔๕  ๑,๖๙๕  ๑,๕๙๕  ๑๐๙  ๑๘๒  ๑,๙๔๓  ๗๐  ๒๖  ๑,๘๑๔  ๔๐  
๑๕๖ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๓๕๔  ๒๐  ๑๙  ๒๓๒  ๑,๐๔๐  ๘๒  -๕๒๕  ๔๖  -๑๙๕  ๒๗  
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๖๐๕  ๑๒๑  ๖๘  ๗,๒๘๐  ๒,๖๘๘  ๔๕๗  ๔,๑๒๘  ๒,๒๒๖  ๒๐๖  ๑,๓๕๒  ๓,๑๖๔  ๗๐  
๑๕๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๘๓๐  ๑๖๒  ๑๔๗  ๘,๕๕๒  ๑,๔๖๙  ๖๑๑  ๕,๗๘๙  ๑,๖๒๑  ๑๙๔  ๒,๓๘๙  ๒,๘๐๕  ๑๐๑  
๑๕๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๓๘  ๑๐๕  ๘๕  ๘,๖๙๒  ๓,๕๐๗  ๒๐๘  ๖,๐๒๓  ๓,๙๕๕  ๑๒๗  ๒,๑๕๓  ๔,๓๔๙  ๑๑๒  
๑๖๐ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๓๒๘  ๕๑  ๑๓  ๔,๘๑๘  ๑,๖๒๐  ๓๕๕  ๒,๗๗๗  ๗๖๑  ๒๐๘  ๑,๒๒๑  ๑,๑๖๔  ๑๔๐  
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๘๔๖  ๑๒๙  ๘๗  ๕,๕๙๓  ๓,๒๓๑  ๔๓๒  ๒,๕๐๘  ๒,๔๔๕  ๒๔๑  ๖๔๑  ๒,๓๘๐  ๒๒๓  
๑๖๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๖๐  ๓๗  ๕๓  ๒,๙๓๘  ๑,๔๕๖  ๒๗๙  ๑,๒๕๗  ๖๒๐  ๒๘  ๑๔๕  ๘๙๒  ๑๓  
๑๖๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๘๒  ๒๗  ๒๐  ๑,๒๑๑  ๒๖๓  ๑๕๙  ๓๖๑  ๓๐๗  ๑๑๓  ๗๗  ๒๐๖  ๕๒  
๑๖๔ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๕๔๔  ๔๘  ๕๗  ๓,๘๔๐  ๒,๐๙๐  ๒๑๘  ๑,๓๐๑  ๑,๒๗๒  ๑๕๔  ๒๑๔  ๙๐๘  ๔๔  
๑๖๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๘๐๑  ๑๑๗  ๑๒๙  ๔,๔๓๘  ๓,๒๑๐  ๙๕  ๑,๗๖๗  ๒,๕๒๓  ๗๐  ๑๐๗  ๒,๔๓๙  ๖๔  
๑๖๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๒๙๐  ๘๐  ๖๑  ๒,๔๖๖  ๑,๖๘๖  ๓๒๔  ๘๐๐  ๑,๑๖๓  ๘๐  ๑๘๐  ๘๒๓  ๔๓  
๑๖๗ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๕๔๔  ๑๐๗  ๕๑  ๖,๓๔๒  ๔,๕๓๕  ๗๕๗  ๑,๘๕๗  ๓,๓๖๑  ๓๕๓  ๔๐๐  ๒,๔๔๘  ๑๖๓  
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๔๓  ๑๐  ๑๑  ๑,๑๘๔  ๒,๒๕๖  ๘๗  ๔๖๗  ๘๓๖  ๓๓  ๑๓  ๗๖๔  ๓๘  
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๔๕  ๓๙  ๙  ๖๑๗  ๔,๒๙๒  ๓๔  ๑๐๒  ๑,๗๑๖  ๑๒  -๙๓๘  ๓๓  
๑๗๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๔๔  ๑๙  ๔๔  ๓๗๗  ๑,๗๒๕  ๓๒  ๑๕๐  ๖๗๙  ๒  ๒๑  ๕๔๔  ๔  
๑๗๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๘๓  ๘  ๓  ๓๗๕  ๕๘๙  ๒๒๐  ๒๖  ๓๗๖  ๕๖  -๑๗๓  ๒๕  
๑๗๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๙๗  ๙  ๖  ๑๘๔  ๕๘๔  ๑๓๕  ๐  ๑๙๔  ๕๑  -๘๒  ๒๕  
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๗๑๙  ๙๔  ๙๕  ๗,๑๑๐  ๓,๖๑๓  ๒๖๐  ๒,๕๔๓  ๒,๑๐๕  ๑๑๓  ๘๗๘  ๒,๓๘๔  ๙๒  
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๒๔๓  ๓๗  ๓๐  ๒,๘๕๐  ๑,๖๒๑  ๑๖๖  ๕๐๕  ๔๔๕  ๓๗  ๑๖๓  ๒๕๓  ๒๘  
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๗๘  ๗  ๑๖  ๘๖๒  ๒๕๑  ๓๐  ๔๒๒  ๑๕๘  ๑๐  ๕๒  ๒๖๐  ๒๕  
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๔๕  ๑๗  ๒  ๒๑๕  ๑๔๒  ๑๓  ๒๕  ๑๑๖  ๐  ๘  ๘๕  ๒  
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๕๐  ๑๕  ๔  ๗๕๒  ๔๙๗  ๑๒๔  ๙๘  ๑๘๐  ๕๘  ๑๘  ๒๓๓  ๒๓  
๑๗๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๙๘  ๑๓  ๑๐  ๖๘๑  ๒๕๓  ๒๑  ๑๗๕  ๑๙๓  ๒๖  ๕๕  ๑๙๐  ๑๖  
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๒๗  ๑  ๑  ๕๘  ๑๘๖  ๑๐  ๒๐  ๓๖  ๑๒  ๙  ๗๒  ๖  
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑  ๑๗  ๑๕  ๑๒๖  ๑๐๕  ๗  ๖๒  ๑๙๖  ๖  ๖  ๑๔๒  ๑  
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๖๙  ๘๓  ๔๓  ๒๑๕  ๘๕๐  ๒๓  ๘๗  ๑,๓๐๘  ๒๓  ๑๘  ๑,๕๐๓  ๑๖  
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๗  ๑  ๑  ๑๐๐  ๒๒๒  -๔๓  ๒๒๔  -๑  ๑๘๕  -
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๒๙  ๑๐  ๓  ๕๘  ๗๗  ๘  ๔๙  ๒๗  ๘  ๘  ๑๗  -
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๓๓  ๑๐  ๖  ๔๓๔  ๒๕๐  ๓  ๑๓๘  ๑๒๕  ๒  ๓  ๘๖  ๗  
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๔๑  ๓๗  ๓๓  ๒๒๑  ๑๗๐  ๒๖  ๙  ๑๗๑  ๗  ๕  ๑๐๙  ๙  
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  ๒  ๐  ๔๕๓  ๔๘  ๑  ๑๘๕  ๓๗  ๔  ๘๐  ๒๒  ๑  
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  ๒  ๐  ๕๙  ๒๐  -๒  ๔๙  --๑๐๐  -
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๓๒  ๑๔  ๕  ๑๔๖  ๑๐๗  ๓๗  ๙๙  ๕๒  ๑๔  ๓๓  ๓๓  ๐  
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๓๖  ๒  ๓  ๑๒๘  ๘  -๔๖  ๑๐  -๐  ๑๘  -
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๒๘  ๙  ๖  ๔๕  ๔๑  ๘  ๗  ๕๘  ๓  ๑  ๓๙  ๐  
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๖๑  ๑๒  ๑๓  ๒๕๐  ๒๖๐  ๕๗  -๘๒  ๖๓  -๕๒  ๖  
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๖๘  ๓๒  ๕  ๓๘๗  -๑๑  ๑๙๖  -๗  ๘๑  -๕  
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๔๕  ๑๗  ๔  ๑,๓๐๐  ๒๑๕  ๕๔๖  ๑๙๐  ๒๓๒  ๑๒๔  ๒๘  ๖๐๑  ๓๖  
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๗  ๓  ๕  ๘๖  ๖๔  ๑๙  ๑๖  ๖๓  ๑๑  ๔  ๑๘  ๓  
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๒๑  ๔  ๕  ๒๐๔  ๙๕  ๒  ๒๙  ๙๒  ๒๑  ๒๑  ๒๕  ๒  
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๐  ๑๕  ๑  ๖๘๗  ๑,๒๑๙  ๔๑  ๔๔๕  ๗๔๗  ๒๐  ๑๔๔  ๙๓๓  ๖  
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๐  ๕  ๑๔  ๘๘  ๙๘๙  ๖๘๑  ๕๙  ๒๖๖  ๐  ๙  ๑๑๐  ๑  
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๔  ๔  ๒  ---------
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๖  ๒  ๕  ๑๘๙  ๗๕๗  ๒๕  ๕๙  ๓๓๙  ๕  ๑๗  ๒๘๕  ๔  
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๗  ๘  ๙  ๑๓๕  ๑๙  ๑  ๓๑  ๓๙  ๐  ๙  ๒๒  ๓  
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๔  ๐  ๒  ๒๕  ๓๕๙  -๑๒  ๒๑๕  -๖  ๒๗๙  -
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๔๔  ๑๓  ๘  ๑๒๐  ๑,๐๒๐  ๑  -๙  ๐  -๑๒  -
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๑๔  ๙  ๒  ---------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๒  ๒  ๑  ---------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๑  ๑๔  ๑๒  ---------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๗  ๒๑  ๑๔  ๖๖  ๑๕๗  ๙๐  ๑๖  ๒๐  ๒  -๒  ๑๑  
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๒  ๗๐  ๔๓  ๑๒๑  ๑๖๒  ๑๔๗  ๙๙  ๑๖๔  ๑๔  ๒๙  ๑๙๓  ๗  
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน---๑๐  ๒  -๖  ๘  -๓  ๑๑  ๐  
๒๐๙ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๔๔  ๗๐  ๔๔  ๔๙๙  ๑,๘๔๓  ๑๒๔  ๒๐๗  ๗๑๕  ๕๐  ๘๑  ๔๖๙  ๙  
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๑๔  ๓๑  ๒๔  ๒๓๕  ๔๕๔  ๑๖  ๖๐  ๒๑๗  ๓๐  ๘  ๑๕๑  ๔  
๒๑๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๒๙  ๒๐  ๑๔  ๑๔๑  ๓๒  ๔  ๓๔  ๐  ๑๓  ๓๕  --
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๙๕  ๗๑  ๕๐  ๑๑๘  ๑,๘๒๔  ๑๓๘  ๒๙  ๓๓๗  ๑๓  ๔  ๒๕๘  ๑๕  
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๗๙  ๘๓  ๗๘  ๑,๓๑๒  ๓,๕๕๐  ๔๓๖  ๔๐๕  ๑,๓๗๑  ๗๖  ๙๑  ๙๑๐  ๔๕  
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๘๑  ๒๙  ๒๒  ๔๕๘  ๔๓๕  ๔๕  ๑๐๙  ๔๐๕  ๖  ๗๑  ๑๔๗  ๑๑  
๒๑๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๖๙  ๕๖  ๓๔  ๒๘๓  ๘๗  ๒๕๒  ๑๘๗  ๔๘  ๑๑๔  ๗๘  ๗๙  ๑๑๐  
๒๑๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๒๘  ๑๒  ๙  ๕๓  ๙๔  ๑  ๐  ๐  -๖  ๘  -
๒๑๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๒๓  ๘๐  ๖๙  ๑,๐๘๐  ๕๓๙  ๓๙๗  ๓๗๐  ๒๖๔  ๑๑๓  ๗๐  ๑๐๑  ๒๙  
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๗๕  ๓๕  ๒๕  ๔,๗๑๖  ๕,๘๒๓  ๔๐๙  ๘๗๖  ๑,๐๑๔  ๙๖  ๒๖๖  ๖๒๓  ๘๕  
๒๑๙ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๘๘  ๔๓  ๔๑  ๑,๙๘๒  ๑,๓๙๓  ๒๙๑  ๖๙๙  ๖๐๓  ๗๑  ๒๙๐  ๓๐๑  ๑๙  
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๙๐  ๓๑  ๒๕  ๑,๐๙๓  ๑๖๗  ๒๘  ๘๑๑  ๒๕๒  ๑๖  ๑๖๑  ๑๖๕  ๑๑  
๒๒๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๒๗  ๒๕  ๑๔  ๑,๓๗๓  ๑,๑๑๖  ๖  ๓๒๖  ๗๕๖  ๙  ๖๗  ๖๑๗  ๑๑  
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๗๓  ๔๔  ๒๘  ๔๕๓  ๓๓๓  ๗๐๒  ๒๑๔  ๑๒๓  ๕๐๖  ๑๐๑  ๑๕๒  ๓๐๔  
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๗๐  ๒๔  ๓๐  ๓๓๘  ๓๒๙  -๒๘๕  ๓๘๘  -๙๕  ๔๔๗  -
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๔๗  ๒๑  ๙  ๖๓๖  ๔๙๙  ๓๒  ๒๐๕  ๑๒๓  ๐  ๙๑  ๑๘๒  ๒  
๒๒๕ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๖๕  ๔๒  ๑๖  ๑,๑๖๘  ๖,๗๓๘  ๕๕๕  ๑๓๕  ๓,๐๕๘  ๒๐๐  ๑๘  ๑,๖๖๙  ๙๓  
๒๒๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๑  ๒๙  ๕  ๑๒๓  ๒๐๕  ๒  ๑๐๔  ๑๑๘  ๒  ๘  ๕๕  ๖  
๒๒๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๓๑  ๑๗  ๑๖  ๑๔๒  ๗๗๐  ๑๘๐  ๙๕  ๓๖๙  ๔๓  ๒  ๑๗๔  ๑๒  
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๘๐  ๓๒  ๒๒  ๑,๐๒๕  ๔๔๖  ๓๘  ๓๑๓  ๕๕๐  ๗  ๖๕  ๓๙๙  ๗  
๒๒๙ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๑  ๕  ๓  ๔๓๖  ๑๐๐  ๓๓  ๘๑  ๓๐  ๑๙  ๑๔  ๗๔  ๒๖  
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๔  ๓  ๘  -๙  ๑๑  -๑๘  --๓๙  -
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๓  ๑๑  ๑๑  ๙  ๔๘  -๑๗  ๙๒  ๑  ๘  ๕๔  ๔  
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖  ๖  ๓  ๕๕๒  ๑๘๖  ๑๓  ๒๒๕  ๘๗  ๑๒  ๖๖  ๑๐๒  ๑๓  
๒๓๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๔  ๑  ๒  ๒๔  ๖  ๒๕  ๕  ๐  ๗  ๑  ๐  ๒  
๒๓๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๗๐  ๖  ๗  ๓๐๔  ๕๕๗  ๑๕  ๔๖  ๒๖๗  ๑๗  ๘  ๒๔๔  ๑  
๒๓๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๓  ๑๕  ๘  ๒๐๓  ๑๔  ๔๓  ๑๓๕  ๑  ๒  ๑๔  ๐  ๗  
๒๓๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๓๖  ๑๒  ๑๗  ๑๔๖  ๒๕๔  ๒๖๓  ๗๒  ๓๒๑  ๗๑  ๒๖  ๒๐๐  ๔  
๒๓๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๐๔  ๒๕  ๑๔  ๗๗๑  ๑,๘๔๗  ๖๙๓  ๔๒๗  ๑,๓๑๐  ๑๒๙  ๑๕๓  ๑,๔๙๘  ๗๘  
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๑๓  ๘  ๗๗  ๑,๑๗๒  ๔๕  ๔๙  ๑,๐๗๕  ๒๗  -๗๖๕  ๖  
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๗๑  ๒๗  ๑๕  ๓๙๐  ๖๑๘  ๑๔  ๓๙  ๙๓๙  ๑๐  ๒  ๙๗๖  ๘  
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๖  -๐  -๔๙  ๙  -๕๑  ๗  -๓๒  ๙  
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๑๔  ๕  ๒  ๔  ๖  -๐  ๓  --๒  -
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๐  ๑  ๐  ---------
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๕๔  ๘  ๙  ๘๑๐  ๑,๐๑๑  ๒๗๔  ๓๐๖  ๕๕๓  ๒๘๑  ๔๔  ๒๙๖  ๓๐  
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล-๑  ๒  ---------
๒๔๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๘  ๐  ๑  ๒๐๔  ๕๗๔  -๑๐๐  ๘๑  -๑๕  ๔๗  -
๒๔๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๐  ๐  ๑  ๑๙๙  ๗๙  ๐  ๘  ๔๘  ๑  ๕  ๓๕  ๑  
๒๔๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๙  ๑  ๐  ๔๗  -๐  ๓๕  -๒  --๙  
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๘  ๐  ----------