ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / สำนักเรียนคณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรีธศ.โทธศ.เอก
 
 
       
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ---
ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ---
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ----
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ---
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ---
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ---
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ----
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ---
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒---
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ---
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ---
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑---
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบ-----
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ----
๑๕ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๑๖---
๑๖ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ---
๑๗ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ---
๑๘ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ---
๑๙ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  -----
๒๐ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑๑๓---
๒๑ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๑๑---
๒๒ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔๑๐---
๒๓ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๑๐---
๒๔ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ----
๒๕ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ----
๒๖ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ---
๒๗ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓๑๔---
๒๘ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ---
๒๙ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ---
๓๐ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๒๐---
๓๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖๑๑---
๓๒ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ---
๓๓ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖๑๓---
๓๔ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ---
๓๕ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓๑๑---
๓๖ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖---
๓๗ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ----
๓๘ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ---
๓๙ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ----
๔๐ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ---
๔๑ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ----
๔๒ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ----
๔๓ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ---
๔๔ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ---
๔๕ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๑๒---
๔๖ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ----
๔๗ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ----
๔๘ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ---
๔๙ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ----
๕๐ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ---
๕๑ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ---
๕๒ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  -----
๕๓ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ---
๕๔ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐---
๕๕ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ---
๕๖ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙---
๕๗ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ----
๕๘ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ---
๕๙ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ---
๖๐ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ---
๖๑ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔๔๗---
๖๒ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ----
๖๓ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ----
๖๔ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบ-----
๖๕ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓---
๖๖ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  -----
๖๗ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  -----
๖๘ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ----
๖๙ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ---
๗๐ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ---
๗๑ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ----
๗๒ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ----
๗๓ส่วนกลางวัดเทพากร๗  -----
๗๔ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ---
๗๕ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ---
๗๖ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ----
๗๗ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ---
๗๘ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ---
๗๙ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ---
๘๐ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ----
๘๑ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ----
๘๒ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ----
๘๓ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ---
๘๔ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ---
๘๕ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  -----
๘๖ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕---
๘๗ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘๑๔---
๘๘ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐๖๙---
๘๙ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ---
๙๐ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ---
๙๑ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ---
๙๒ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ---
๙๓ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ---
๙๔ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ----
๙๕ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ---
๙๖ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ---
๙๗ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ---
๙๘ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑๑๖---
๙๙ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ----
๑๐๐ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ---
๑๐๑ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖---
๑๐๒ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  -----
๑๐๓ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  -----
๑๐๔ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  -----
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  -----
๑๐๖ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  -----
๑๐๗ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  -----
๑๐๘ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  -----
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  -----
๑๑๐ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  -----
๑๑๑ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  -----
๑๑๒ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  -----
๑๑๓ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  -----
๑๑๔ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  -----
๑๑๕ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  -----
๑๑๖ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก----๕,๘๕๑--
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย----๖,๐๕๓--
๑๑๘ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์----๓,๗๐๓--
๑๑๙ภาค ๕คณะจังหวัดตาก----๕,๕๓๑--
๑๒๐ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  -----
๑๒๑ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  -----
๑๒๒ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  -----
๑๒๓ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  -----
๑๒๔ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  -----
๑๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------
๑๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------
๑๒๗ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------
๑๒๘ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี-------
๑๒๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย-------
๑๓๐ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ-------
๑๓๑ภาค ๘คณะจังหวัดเลย-------
๑๓๒ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร-------
๑๓๓ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู-------
๑๓๔ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น-------
๑๓๕ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม-------
๑๓๖ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์-------
๑๓๗ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด-------
๑๓๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี-------
๑๓๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร-------
๑๔๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ-------
๑๔๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม-------
๑๔๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร-------
๑๔๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ-------
๑๔๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา-------
๑๔๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์-------
๑๔๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ-------
๑๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์-------
๑๔๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------
๑๔๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------
๑๕๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------
๑๕๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------
๑๕๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  -----
๑๕๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  -----
๑๕๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  -----
๑๕๕ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  -----
๑๕๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  -----
๑๕๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  -----
๑๕๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  -----
๑๕๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  -----
๑๖๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  -----
๑๖๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  -----
๑๖๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  -----
๑๖๓ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  -----
๑๖๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------
๑๖๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------
๑๖๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------
๑๖๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต----๓,๑๕๘--
๑๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง----๔,๙๔๓--
๑๖๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่----๒,๒๒๖--
๑๗๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา----๑,๒๕๖--
๑๗๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง----๙๐๘--
๑๗๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา-------
๑๗๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล-------
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี-------
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา-------
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส-------
๑๗๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ----
๑๗๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  -----
๑๘๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  -----
๑๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  -----
๑๘๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  -----
๑๘๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  -----
๑๘๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  -----
๑๘๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  -----
๑๘๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  -----
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  -----
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  -----
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  -----
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  -----
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  -----
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  -----
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  -----
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  -----
๑๙๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  -----
๑๙๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  -----
๑๙๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  -----
๑๙๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  -----
๑๙๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  -----
๒๐๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  -----
๒๐๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  -----
๒๐๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  -----
๒๐๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  -----
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  -----
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  -----
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  -----
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  -----
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  -----
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  -----
๒๑๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------
๒๑๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------
๒๑๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------
๒๑๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------
๒๑๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------
๒๑๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------
๒๑๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------
๒๑๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------
๒๑๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------
๒๑๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------
๒๒๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------
๒๒๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------
๒๒๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------
๒๒๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------
๒๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------
๒๒๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------
๒๒๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------
๒๒๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ------
๒๒๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------
๒๒๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์------
๒๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  -----
๒๓๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  -----
๒๓๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  -----
๒๓๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  -----
๒๓๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  -----
๒๓๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  -----
๒๓๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  -----
๒๓๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  -----
๒๓๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  --๓,๐๔๔--
๒๓๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  --๑,๔๙๕--
๒๔๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  --๑,๑๒๖--
๒๔๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  --๗๗--
๒๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  --๓๑--
๒๔๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  -----
๒๔๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  --๑,๘๐๕--
๒๔๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  -----
๒๔๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  --๕๔๙--
๒๔๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  --๑๑๔--
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  --๖๗--
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----