ไลน์ (Line)


โทรศัพท์ - Email

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
ฝ่ายสถิติ ต่อ ๑๑๘, ๑๑๙
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระปาฏิโมกข์)
email: [email protected], [email protected]