สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา (ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอ username/password)

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12681 867,223 437,577 218,114 1,522,914
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 610 100,984 52,474 26,769 180,227
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 284 27,177 5,979 2,714 35,870
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 123 24,100 6,622 4,125 34,847
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 33 6,294 3,361 2,160 11,815
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 101 14,971 7,172 2,869 25,012
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 4,134 2,162 897 7,193
สถาบันพระบรมราชชนก 1 100 20 5 125
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 150 100 80 330
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 1,637 1,356 613 3,606
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 11 282 90 84 456
อื่นๆ 39 3,904 1,993 458 6,355
รวม 13,945 1,050,956 518,906 258,888 1,828,750