สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 612 227 80 919
วัด (บุคคลทั่วไป) 3 401 7 8 416
กธ. 2 192 85 19 296
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 47 14 3 64
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 29 0 0 29
รวม 33 1,281 333 110 1,724

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที