สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15457 934,095 543,393 255,063 1,732,551
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 759 103,507 60,775 28,549 192,831
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 627 83,307 41,044 16,864 141,215
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 339 56,121 23,044 7,312 86,477
กธ. 342 43,039 17,444 7,774 68,257
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 140 30,463 7,966 4,518 42,947
วัด (บุคคลทั่วไป) 312 10,826 5,379 2,999 19,204
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 47 12,145 3,572 1,875 17,592
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 173 12,711 1,338 583 14,632
ไม่ทราบ 12 1,029 224 78 1,331
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 278 90 131 499
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 339 65 15 419
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 37 189 68 44 301
สถาบันการพลศึกษา 1 77 93 21 191
กองทัพเรือ 1 119 38 19 176
สถาบันพระบรมราชชนก 2 18 37 40 95
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 4 8 6 18
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 14 0 0 14
รวม 18,260 1,288,281 704,578 325,891 2,318,750

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที