สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา (ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอ username/password)

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11535 782,265 392,830 196,118 1,371,213
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 546 93,236 48,030 24,341 165,607
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 241 22,884 5,296 2,450 30,630
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 107 21,669 5,585 3,172 30,426
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 6,209 3,309 2,156 11,674
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 101 14,971 7,172 2,869 25,012
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 4,134 2,162 897 7,193
สถาบันพระบรมราชชนก 1 100 20 5 125
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 1,637 1,356 613 3,606
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 267 90 84 441
อื่นๆ 39 3,904 1,993 458 6,355
รวม 12,672 951,276 467,843 233,163 1,652,282