สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3062 188,400 34,949 10,967 234,316
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 203 33,580 7,013 2,242 42,835
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 81 18,384 2,975 327 21,686
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 127 15,811 2,922 1,288 20,021
กธ. 64 8,126 1,715 907 10,748
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12 1,643 271 178 2,092
วัด (บุคคลทั่วไป) 45 1,242 218 120 1,580
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 914 120 48 1,082
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 13 258 30 9 297
ไม่ทราบ 2 193 38 0 231
สถาบันการพลศึกษา 1 111 39 13 163
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 136 19 0 155
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6 13 6 3 22
รวม 3,624 268,811 50,315 16,102 335,228

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที