สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15537 832,740 601,923 270,472 1,705,135
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 770 94,035 65,719 30,296 190,050
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 677 97,022 41,296 16,008 154,326
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 349 52,748 26,386 8,532 87,666
กธ. 297 38,622 18,743 7,147 64,512
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 137 24,581 10,161 5,025 39,767
วัด (บุคคลทั่วไป) 267 10,665 4,930 2,981 18,576
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 45 13,283 2,216 1,301 16,800
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 136 7,935 1,706 534 10,175
ไม่ทราบ 15 1,007 357 146 1,510
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3 300 112 94 506
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 10 356 86 8 450
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 162 113 47 322
สถาบันการพลศึกษา 2 94 62 39 195
กองทัพเรือ 1 96 46 11 153
สถาบันพระบรมราชชนก 2 42 39 40 121
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 8 5 12 25
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 13 7 0 20
รวม 18,288 1,173,709 773,907 342,693 2,290,309

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที