สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2419 110,283 67,744 28,954 206,981
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 119 12,847 9,014 4,689 26,550
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 94 10,645 4,592 1,991 17,228
กธ. 55 7,748 4,040 1,344 13,132
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 28 4,206 2,138 791 7,135
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 1,193 261 192 1,646
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10 495 133 49 677
วัด (บุคคลทั่วไป) 30 251 183 136 570
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 146 39 11 196
สถาบันการพลศึกษา 1 93 0 0 93
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 1 1 3 5
ไม่ทราบ 1 3 0 0 3
รวม 2,768 147,911 88,145 38,160 274,216

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที