สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา (ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอ username/password)

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11935 808,253 407,607 203,395 1,419,255
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 565 95,389 49,463 25,319 170,171
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 265 25,049 5,546 2,620 33,215
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 114 22,968 6,145 3,742 32,855
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 6,209 3,309 2,156 11,674
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 101 14,971 7,172 2,869 25,012
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 4,134 2,162 897 7,193
สถาบันพระบรมราชชนก 1 100 20 5 125
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 150 100 80 330
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 1,637 1,356 613 3,606
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 267 90 84 441
อื่นๆ 39 3,904 1,993 458 6,355
รวม 13,123 983,031 484,963 242,238 1,710,232