สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2564

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3116 133,639 67,564 32,273 233,476
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 162 19,469 9,818 5,363 34,650
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 94 16,644 8,750 3,258 28,652
กธ. 108 11,576 4,812 2,438 18,826
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 123 10,265 5,728 2,494 18,487
วัด (บุคคลทั่วไป) 108 2,969 1,777 1,349 6,095
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 20 3,962 444 71 4,477
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14 3,023 395 261 3,679
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 24 846 94 58 998
ไม่ทราบ 5 732 149 38 919
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 173 40 2 215
สถาบันการพลศึกษา 1 74 75 34 183
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18 84 27 25 136
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 41 14 0 55
รวม 3,795 203,497 99,687 47,664 350,848

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที