สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2564

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4201 195,340 97,036 45,725 338,101
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 215 30,190 15,909 9,559 55,658
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 130 18,990 9,919 3,974 32,883
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 165 14,803 9,201 3,946 27,950
กธ. 134 13,457 6,045 3,138 22,640
วัด (บุคคลทั่วไป) 117 5,076 3,032 1,875 9,983
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 29 5,047 1,197 441 6,685
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19 3,883 703 459 5,045
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 33 1,180 190 69 1,439
ไม่ทราบ 5 732 149 38 919
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 173 40 2 215
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 25 118 40 27 185
สถาบันการพลศึกษา 1 74 75 34 183
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 41 14 0 55
รวม 5,076 289,104 143,550 69,287 501,941

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที