สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4765 194,539 153,626 67,419 415,584
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 242 23,465 18,058 9,427 50,950
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 205 17,192 14,683 4,985 36,860
กธ. 79 14,989 6,263 3,011 24,263
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 75 10,628 5,791 1,971 18,390
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 23 3,504 1,427 785 5,716
วัด (บุคคลทั่วไป) 58 2,236 1,192 576 4,004
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 14 404 244 20 668
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 269 151 22 442
ไม่ทราบ 2 307 62 18 387
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 190 23 1 214
สถาบันการพลศึกษา 1 65 88 36 189
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 122 0 0 122
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 12 8 5 16 29
รวม 5,480 267,918 201,613 88,287 557,818

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที