สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 765 28,653 13,842 5,893 48,388
กธ. 43 6,157 2,104 1,153 9,414
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 31 3,685 1,508 753 5,946
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 39 3,070 1,969 886 5,925
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 24 2,530 1,779 638 4,947
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 825 186 59 1,070
วัด (บุคคลทั่วไป) 23 694 195 108 997
ไม่ทราบ 1 188 48 13 249
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 147 78 8 233
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 190 23 1 214
สถาบันการพลศึกษา 1 65 88 36 189
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6 118 36 12 166
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 122 0 0 122
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 4 0 1 5
รวม 942 46,448 21,856 9,561 77,865

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที