สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา (ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอ username/password)

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11539 782,902 393,331 196,219 1,372,452
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 547 93,341 48,031 24,341 165,713
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 241 22,884 5,296 2,450 30,630
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 107 21,669 5,585 3,172 30,426
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 6,209 3,309 2,156 11,674
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 101 14,971 7,172 2,869 25,012
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 4,134 2,162 897 7,193
สถาบันพระบรมราชชนก 1 100 20 5 125
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 1,637 1,356 613 3,606
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 267 90 84 441
อื่นๆ 39 3,904 1,993 458 6,355
รวม 12,677 952,018 468,345 233,264 1,653,627