สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14762 721,893 571,553 244,840 1,538,286
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 703 79,770 59,901 28,868 168,539
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 647 70,456 55,180 18,193 143,829
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 345 52,409 24,954 8,742 86,105
กธ. 287 35,413 16,709 7,945 60,067
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 119 25,007 8,906 4,357 38,270
วัด (บุคคลทั่วไป) 247 8,821 4,932 2,729 16,482
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 36 7,536 1,751 780 10,067
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 92 6,088 997 283 7,368
ไม่ทราบ 12 1,165 276 47 1,488
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 357 100 49 506
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 46 344 82 72 498
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 294 18 3 315
สถาบันการพลศึกษา 2 65 88 38 191
กองทัพเรือ 1 82 61 14 157
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1 59 28 26 113
สถาบันพระบรมราชชนก 1 19 32 7 58
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 4 9 3 16
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 1 1 1 3
รวม 17,312 1,009,783 745,578 316,997 2,072,358

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที