สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15451 828,423 599,198 269,072 1,696,693
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 768 93,738 65,689 30,245 189,672
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 674 96,551 40,206 15,798 152,555
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 342 51,716 25,955 8,468 86,139
กธ. 294 38,511 18,660 7,137 64,308
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 133 25,206 11,098 5,543 41,847
วัด (บุคคลทั่วไป) 266 10,650 4,925 2,952 18,527
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 44 12,829 2,182 1,280 16,291
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 134 6,808 1,503 508 8,819
ไม่ทราบ 15 1,007 357 146 1,510
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3 300 112 94 506
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 325 85 8 418
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 161 110 41 312
สถาบันการพลศึกษา 2 94 62 39 195
กองทัพเรือ 1 96 46 11 153
สถาบันพระบรมราชชนก 2 42 39 40 121
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 8 5 12 25
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 13 7 0 20
รวม 18,178 1,166,478 770,239 341,394 2,278,111

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที