สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15460 932,019 543,554 255,170 1,730,743
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 760 103,499 60,695 28,538 192,732
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 628 82,838 41,081 16,892 140,811
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 340 56,305 23,278 7,438 87,021
กธ. 343 42,830 17,637 7,834 68,301
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 140 29,596 7,877 4,479 41,952
วัด (บุคคลทั่วไป) 314 10,827 5,379 3,001 19,207
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 47 12,155 3,582 1,880 17,617
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 174 12,158 1,323 581 14,062
ไม่ทราบ 12 1,029 224 78 1,331
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 278 90 131 499
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 339 65 15 419
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 37 189 68 44 301
สถาบันการพลศึกษา 1 77 93 21 191
กองทัพเรือ 1 119 38 19 176
สถาบันพระบรมราชชนก 2 18 37 40 95
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 4 8 6 18
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 14 0 0 14
รวม 18,270 1,284,294 705,029 326,167 2,315,490

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที