สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12853 598,608 487,881 213,973 1,300,462
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 624 67,232 51,962 25,199 144,393
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 557 57,670 45,341 16,278 119,289
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 225 32,293 16,323 5,823 54,439
กธ. 206 30,240 14,108 6,954 51,302
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92 20,211 7,788 3,679 31,678
วัด (บุคคลทั่วไป) 177 6,353 3,889 1,937 12,179
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 18 3,506 1,132 455 5,093
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 53 4,231 642 179 5,052
ไม่ทราบ 9 594 184 28 806
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 357 100 49 506
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 34 249 54 100 403
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 5 224 18 3 245
สถาบันการพลศึกษา 1 65 88 36 189
รวม 14,856 821,833 629,510 274,693 1,726,036

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที