สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา (ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มขอ username/password)

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11544 783,304 393,460 196,319 1,373,083
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 548 93,421 48,061 24,356 165,838
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 241 22,884 5,296 2,450 30,630
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 108 22,169 5,585 3,172 30,926
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 6,209 3,309 2,156 11,674
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 101 14,971 7,172 2,869 25,012
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 23 4,134 2,162 897 7,193
สถาบันพระบรมราชชนก 1 100 20 5 125
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 38 1,637 1,356 613 3,606
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 9 267 90 84 441
อื่นๆ 39 3,904 1,993 458 6,355
รวม 12,684 953,000 468,504 233,379 1,654,883