สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2564

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
กธ. 7 604 244 114 962
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 537 172 121 830
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 3 190 145 89 424
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 226 105 20 351
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 94 109 32 235
วัด (บุคคลทั่วไป) 1 0 1 3 4
รวม 32 1,651 776 379 2,806

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที