สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
วัด (บุคคลทั่วไป) 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที