ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับการดำเนินการ

ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
คู่มือสำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงฯ แนวทางการจัดการสมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษา
คู่มือดำเนินการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา (ฉบับเต็ม) คู่มือดำเนินการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา (ฉบับเต็ม)

แบบฟอร์ม

ที่ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย หมายเหตุ
1 บัญชีรวม บัญชีต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นไฟล์ zip ไว้
2 บัญชีแจ้งจำนวน บัญชีแจ้งจำนวนนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ส่ง [email protected]
3 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นตรี บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นตรี
4 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นโท บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นโท
5 บัญชีสมัครเรียน/สอบ ชั้นเอก บัญชีที่ให้นักเรียนเขียนข้อมูลเพื่อสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาชั้นเอก

คู่มือสอนธรรมศึกษา

หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

ไฟล์บรรยายประชุมสัมมนา ๔ หน ๒๕๖๐

ชื่อไฟล์ คำอธิบาย
ไฟล์บรรยายประชุมสัมมนา ๔ หน ๒๕๖๐ เปิดด้วย Acorbat Reader (PDF)
ไฟล์บรรยายประชุมสัมมนา ๔ หน ๒๕๖๐ เปิดด้วย Powerpoint (PPTX)