รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนัฐกรชัยฤทธิ์ศักดิ์เดชถาวรธมฺโมวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
2พระนิรันดร์พิลาดิษฐนิรนฺตโรวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
3พระก้องภพเกตุบรรจงธมฺมธโรวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
4พระชนกันต์ศรีพุยเดชปุญฺญเตโชวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
5พระรุ่งโรจน์สกุณาฐิตโสภโณวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
6พระวัชรินทร์ศรีไชยตุงทนฺตกาโยวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
7พระประวิทย์รักท้วมฐิตเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
8พระภานุพงศ์จังสมยาจตฺตมโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
9พระธนพลขันธ์สกุลรกฺขิตธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
10พระธนพลแสงอุทัยจิตฺตคุโณวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
11พระธวัชชัยเม่นฉายาโชติกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
12พระจักรกฤษณ์ม่วงเงินปชฺโชโตวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
13พระกณิศม่วงเงินสุธีโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
14พระสมประสงค์สุขมงคลถาวโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
15พระปริวัตปิ่นทองฐานุตฺตโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
16พระอภิวัตน์ชิขุนทดจารุวํโสวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
17พระภูวดลมาช่วยฉนฺทสุโภวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
18พระสุรชัยผึ่งผดุงธมฺมสโรวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
19พระนิพนธ์พรสุริวงษ์กลฺยาณธมฺโมวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
20พระนพวิชญ์แตงเพ็งถาวรธมฺโมวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
21พระธีรศักดิ์นาคเพชรรัตน์ฐิติโกวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
22พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
23พระพิพัฒน์หลิ่มมณีปริปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
24พระวิศวะนพสันเที๊ยะภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
25พระประสิทธิ์โคษาราชสุจิณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
26พระอดุลย์นนท์แสงวรธมฺโมวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
27พระวัลณรงค์งามพริ้งญาณวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
28พระศุภชัยรามสมภพธุวธมฺโมวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน