รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระช้อยพูลสำราญกนฺตปญฺโญวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
2พระวัชรินทร์ซุลศักดิ์สกุลวชิรธมฺโมวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
3พระกฤตินเหล่าโรจน์ภิญโญโรจนภิญฺโญวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
4พระประวิทย์ยังศิริฐิตเตโชวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
5พระสมพรจรรยาเจริญทีปธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
6พระอาทิชาโชติพรหมโชติปญฺโญวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
7พระวรุฒโพธิ์สาถาวรคุโณวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
8พระเจษฎาน้อยรักษาสนฺตจิตฺโตวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
9พระวีรวัฒน์กมลมหาภูมิจิรวํโสวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
10พระไชยาล้อมเล็กโชติวโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
11พระชลธีวงศ์คฤหตระการคุตฺตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
12พระราชัยแสงดีภูริปญฺโญวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
13พระสิงหราชเหมมูลสิรินฺธโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
14พระนพพรปรีเปรมปิยธโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
15พระวรายุทธน้อยรักษาฐานุตฺตโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
16พระอนุสรณ์บุญทองอนุตฺตโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
17สามเณรกันตพัฒน์เผื่อนทอง-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
18พระสมัยโอภาษีสุธมฺโมวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
19พระภูวดลมาช่วยฉนฺทสุโภวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
20พระวรวัฒน์สะมะวรวฑฺฒโนวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
21พระเกรียงศักดิ์โกรามิตรอนามโยวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
22พระธนกรกิติทวีเกียรติธนลาโภวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
23พระปณตศรีพารัตน์ธมฺมปาโลวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
24พระสุรชัยผึ่งผดุงธมฺมสโรวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
25พระนพรัตน์นิลเนตร์เตชพโลวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
26พระธวัชชัยจรรยาเจริญอกฺโกธโนวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
27พระสมยศนามบุญเรืองสุธมฺโมวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
28พระเอกชัยเหล่าทับอายุวฑฺฒโกวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
29พระวชิรากรคำโฮงชุติปญฺโญวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
30พระรุ่งนิรันดร์สกุลเดชฐิตวายาโมวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
31พระกิตติพงศ์จุลมนะกิตติคุโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
32พระกิตติศักดิ์ร่มไทรธีรปญฺโญวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
33พระวิโรจน์ศรีทรงฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
34พระสุเทพตันสวัสดิ์มนาโปวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน