รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรสุตหิรัญกานต์กิจฐานิสฺสโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระภาณุวัชรพรเจริญพิศาลกุลญาณวชิโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3สามเณรพุทธิพงศ์ดอบุตรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระอนุศรรื่นจิตต์ฐิตธมฺโมวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
5สามเณรชินวัตรพิศนอกวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
6สามเณรพีระภัทรพลราชมวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ