รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์ศักดิ์สมจิตรมหาปญฺโญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระวัชรธรพรเศรษฐ์เตชสาโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3สามเณรบุณยกรหล้าสวยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระสมชายวรรณสิริวิไลสนฺตมโนวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม