รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเมธีไทยมงคลรัตน์วีรเมโธวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระณัฐวัตรเลิศเกตุพัฒนกุลอติภทฺโทวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระฉัตรนาวีโพธิ์ทองอตฺตคุตฺโตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระพัศฐชัยธนพิพัฒน์โชติกิตฺติวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
5พระวชิรวิทย์ชื่นชมธนวุฑฺโฒวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
6สามเณรพิทยาเขียนวงศ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7สามเณรจิรายุขัตนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
8สามเณรนนทกานต์แสนสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
9สามเณรบรรณวิทิตสมพมิตรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
10สามเณรกชภูมิยอดชิดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
11สามเณรพัชรพงษ์มะวงศ์งอยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
12พระอนุรัตน์สงค์อินทร์อภิปญฺโญวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
13สามเณรอนุวัฒน์สุวรรณแสงวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
14สามเณรปวริศสิ้นเคราะห์วัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
15สามเณรศักดาพิจารณ์วัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
16สามเณรภูวเนตรบุญทีวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
17สามเณรเรืองรพีบุญทีวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
18สามเณรธีรชัยคำโกนวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
19สามเณรทยากรสุขทวีวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
20สามเณรถิรากรสิทธิวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
21สามเณรกมลาใจหมั่นวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
22สามเณรอัครวิทย์แซ่ฟุ้งวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม