รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีระยุทธิ์อึ้งพัฒนากิจชยธีโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระนพนิมิตรสิริแสงจันทร์จนฺทโชโตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
3พระมานะพุฒจันทร์ถาวรธมฺโมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
4พระชิตวันเสลากุลอภิสทฺโธวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
5พระธนศักย์ผิวทนฐานิสฺสโรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
6พระสุรกิจพยุงแก้วปสาโทวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
7พระชวรัตน์สร้อยสังวาลย์อภิวฑฺฒโนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
8สามเณรพิชิตพงษ์บุญโกมลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
9สามเณรดณุรุสณ์วงศ์รัตนไพศาลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
10สามเณรเสกสรรวิเศษชูวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
11สามเณรจิราพัชรแทนทะนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
12สามเณรภาณุพงษ์เชียงมูลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
13สามเณรสิรวิชญ์มาไกลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
14สามเณรครองพระคุณชูชีพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
15สามเณรเหมราชเจนนามแก้ววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
16สามเณรชุติเดชประสงค์ศรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
17สามเณรศุภกิตติ์ศรีธนะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
18สามเณรเจตนิพิฐพุ่มพวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
19พระอดิสรณ์พลายขำปญฺาวชิโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
20พระศุภชัยพันธ์เจริญสุภชโยวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
21พระวศินสมานุภาวินธมฺมวโรวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
22สามเณรกมลาใจหมั่นวัดเทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
23สามเณรวิชิตชัยเข็มสันเทียะวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ
24สามเณรอภิสิทธิ์สุขเกษมวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ
25สามเณรฐณณ์รักษ์จารุภัทร์กิดากรช์วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ