รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทิวราห์ณัฐฏ์ภัทรพีพงษ์อภินนฺโทวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2พระธนาวุฒิวงศ์เดชาธรอภิวฑฺฒโนวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3พระวิชิตจินตภากรทนฺตจิตฺโตวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4พระสิทธิพรเดชอมรรัตนกุลวรกิจฺโจวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
5สามเณรพงศ์พันธ์บุตรสาลีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
6สามเณรเขมินทร์ดียิ่งวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
7สามเณรชนัญอันทานุวัฒน์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
8สามเณรคมกริชวิเศษพูนวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
9สามเณรธนพลศิริมงคลทรัพย์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
10สามเณรณรงค์ชัยจันทร์ดีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
11สามเณรณัฐนนท์ก้านน้อยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
12สามเณรสรายุทธจิตรเพ็ชรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
13สามเณรวาปีทองภูวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
14สามเณรจักรีศรีเพ็งวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
15สามเณรนราธิปพ่อชมภูวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
16สามเณรนิธิแช่มชัยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
17สามเณรปฏิภาณลือคำหาญวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
18สามเณรธนโชติทองล้วนวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
19สามเณรพงศ์พลมิ่งจันทร์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
20สามเณรหทัยทัตภูมีกองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
21สามเณรก้องภพศรีภูรัตน์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
22สามเณรวีระศักดิ์แผลงฤทธิ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
23สามเณรอภิรัตน์โคตรนาแกวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
24สามเณรฐานันดรดวงศรีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
25สามเณรธนสินสิริวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
26สามเณรสุชานนท์พึ่งภักดิ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
27สามเณรณรงค์เกียรติพรชัยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
28สามเณรกตัญญูศรีธานีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
29สามเณรมานะศักดิ์แซ่อึ้งวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
30สามเณรณัฐภัทรแสนสุดวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
31สามเณรทวิวัฒน์อิ่มใจวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
32พระสุภโชคจันทร์คงธมฺมวโรวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
33พระชาญชัยบุณยะรังคะชินวโรวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
34พระวิโรจน์ยอดดวงจันทร์ธมฺมปาโลวัดม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
35พระเอกรัฐช่อผกาปญญาวุฑฺโฒวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
36สามเณรณรงค์กรแจ้งถิ่นป่าวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
37สามเณรพีระพงษ์อึ๊งเจริญวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
38สามเณรเฉลิมศักดิ์สักโกวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
39สามเณรปภาวินสงเคาะวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
40สามเณรกนกพลรอดพ้นวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
41สามเณรภัคพงษ์กุลวิริยสุขวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
42สามเณรชัยมงคลทิพย์สิงห์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
43สามเณรสุริยาเอกสะพังวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
44สามเณรปกศักดิ์บุญญะบุตรวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
45สามเณรณัฐกิตติ์มีแก้ววัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
46สามเณรกันตภณเลิศละออรัตน์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
47สามเณรเจษฏาภรณ์มีพันธ์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
48สามเณรบารมีแซ่ลิ้มวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
49สามเณรปรเมธกลิ่นบุบผาพฤกษ์วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม