รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอินทราวุธตั้งมโนสุจริตชยาวุโธวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2พระอดิศักดิ์อกนิษฐาภรณ์ธมฺมธีโรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3สามเณรพันธ์นารายณ์ต่างเขตวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4สามเณรไพรณุพงษ์สาริยาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
5สามเณรธนวัฒน์เหลืองทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
6พระเลนละนัยไชยสิงห์ภูริทตฺตเมธีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
7สามเณรชัยโยแก้วใสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
8สามเณรพูลทรัพย์สุขะเตวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
9สามเณรคุณานนท์ดำทุ่งหงษ์วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
10สามเณรเกรียงไกรบุตรดีวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
11สามเณรเจษฏาโพธิ์จันทร์วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
12สามเณรพีรศักดิ์ยิ้มใหญ่วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
13สามเณรนพัฐกรณคชหารวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
14สามเณรสายัญห์ตะนาวศรีวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
15สามเณรวิชัยศรีสุวรรณวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
16สามเณรสุภาพปราศทุกข์วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
17พระสิทธิชัยตันตวรนาทสิริภทฺโทวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
18พระสามารถสุริยะสุริโยวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
19สามเณรพีรวัสเสมอเหมือนวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
20พระพงษ์ภรณ์ประยงค์ทรัพย์คุตฺตวํโสวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
21สามเณรกิตติพัฒน์พุ่มพวงวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
22สามเณรทวีโชคสวัสดีวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
23สามเณรณัฐภัทรงามยะราชวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
24สามเณรปฐพีประดับศรีวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
25สามเณรธีรเมธบุญเรืองวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม