รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสันติสุขสีสวยสมฺมจิตฺโตวัดดอกไม้วัดยานนาวา
2พระธนกรเพ็งสุวรรณคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
3พระพีรณัฐเลิศนิมนต์ฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
4พระมนัสชัยพลายทับทิมคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
5พระมารวยทิกาปูนเกตุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
6พระยิ่งศักดิ์บูรณสกุลสถิตย์ถิรจิตฺโตวัดด่านวัดยานนาวา
7พระวริทธิ์พลรัตนพรศิริวชิรญาโณวัดมหาพฤฒารามวัดยานนาวา
8พระวุฒิธนากรภู่ใจเที่ยงฐานวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
9พระศักดิ์ชาติวงษ์ทองดีจิตฺสํวโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
10พระศุภัชชาภิญโญสุขเวสโกวัดทองบนวัดยานนาวา
11พระกิตติทัศน์มหิทธิเศรษฐ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
12พระอนสรณ์กลิ่นศรีสุขอนาลโยวัดทองบนวัดยานนาวา
13พระอภิวัฒน์ศิริพันธ์ฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
14พระอรรถพลเตียเอี่ยมดีพลวฑฺโฒวัดทองบนวัดยานนาวา
15พระอามีนผดุงคำคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
16พระอุดรกล่อมเกลี้ยงญาณวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
17พระเก่งกาจสนั่นเนื้อสุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
18พระแดงษะยะนนฺทสาโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19พระไพฑูรย์สุนทรธรรมปภสฺสโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
20พระกฤษดาพรมสิริสิทธิ์จารุวณฺโณวัดดอกไม้วัดยานนาวา
21พระชาญชัยพิทยาวรกุลจิตฺตสํวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
22พระชัยชนะโถทองจารุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
23พระจิรทีปต์เกิดบารมีกิตฺติญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24พระณัฐสิทธิ์เลิศชัยประเสริฐฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
25พระดิเรกเร้าสวยเตชพโลวัดช่องลมวัดยานนาวา
26พระทศวรรษบัวระพันธ์จารุธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
27พระคณาวุฒิสมพงษ์ฐานงฺกโรวัดด่านวัดยานนาวา
28สามเณรอนุวัฒน์จงปลูกกลางวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรชัยวัฒน์สว่างวงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรสิทธามุสิกะชาตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33สามเณรสุทธิมนต์ธนูชัยวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
37สามเณรอนุพงษ์โพธิ์เลิงวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรก้องหล้าสำวิวัฒน์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
39สามเณรจุลจักษ์บรรจะโรจน์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
40สามเณรก้องภพอินทราชวัดยานนาวาวัดยานนาวา
41สามเณรอริญชัยอ้วนโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรเอกรินทร์โสปัญญาริย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรเมฆพัตรสีบัววัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรอริยะคนหมั่นวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรเจษฎาฟองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46สามเณรจักรีศรีอนุตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47สามเณรเจตนิพัทธ์พันคำภาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
48สามเณรยงยุทธ์พะลาดวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรธนภัทรนามแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรธนะกิชอินทร์ศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา