รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
2พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
3พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
4พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
5พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
6พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
7พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
8พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
9พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
10พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
11พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
12พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
13พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
14พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
15พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
16พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
17พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
18พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
19พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
20พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
21พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
22พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
23พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
24พระเศรษฐโชคตันติศิริรักษ์เสฏฺฐลาโภวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
25พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
37สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
39สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
40สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
41สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรสุริยันต์นินขาววัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
46สามเณรพงศกรอบอุ่นวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
47สามเณรจักรินท์ท้าวกาหลงวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
48สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา