รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยวัฒน์แซ่เตาะชนวฒฑฺโนวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระเพิ่มศักดิ์งามนักรตฺนปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระพชรเรืองต่อวงศ์กตปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4สามเณรภีรพัฒน์ไวยปัญญา-วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5สามเณรภัทรพลจันทร์แย้ม-วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระรัฐธนันท์บุญทิพย์ปีติกตปุญโญวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
7พระท่านเลียมคิมสนฺตเถโรวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
8พระพุทเตรียโสมสีลรกฺขิโตวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
9พระยันถ่าจติกขเมโธวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
10พระสุเภียถาจอตฺถโสภโณวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
11พระโคฆวนรกฺขิตธมฺโมวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
12พระเภือกอางถาจอกกฺขโฬวัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
13สามเณรรัฐธรรมนูญทองบริบูรณ์-วัดวรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
14พระภาสกรกิตติฤดีกุลฐานกโรวัดไทรวัดราชสิงขร
15พระสมชายแก้วศรีเมืองอติพโลวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
16พระดิสกุลบุญเสริมขนฺติธโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
17พระอัษฎาฑีฆายุสุปญฺโญวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
18พระวศินม่วงน้อยเจริญเตชพโลวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
19สามเณรอภิรักษ์จี่แก้ม-วัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
20พระอิสมาแอลปกทานก้วยง้วนวัดบำเพ็ญจีนพรตวัดราชสิงขร