รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโอภาสพรหมเนาว์ถิรปญฺโญวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
2พระอมรฤทธิ์ช่างภาพคุตฺตธมฺโมวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
3พระอธิภัทรหล่ายตระกูลอติชาคโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
4พระชวลิตพวงสมบัติฉนฺทกโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
5พระอรรภพลกลั่นเมฆญาณพโลวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
6พระพงศธรไวยครุธกิตฺติภทฺโทวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
7พระภาติยะขาวสะอาดอภิปุณฺโณวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
8พระศิวกรชวยบุญชุมปิยสีโลวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
9พระศิวัชชวยบุญชุมปรกฺกโมวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
10พระสฤษฎ์ธนโยคะกุลภทฺทโกวัดไทรวัดราชสิงขร