รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชาญเกียรติมั่งมีชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระโชติวิชช์มั่งมีเตชปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระณัฐชัยประจวบศรีรัตน์ชวนปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4พระจิรายุครองสุขเลิศอธิปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5พระทศพรแสงพัฒนากรกิจกิติธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระเนติกรอุดมพรประสาทฐานวุฑโฒวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
7พระธราธรเจียมเจริญกิจฐิติธมฺโมวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
8พระธนภัทรจงวิสุทธิกลฺยาโณวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
9พระณัฐวุฒิสฤษดิ์อุรัศศิริปญฺญาธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
10พระสมชายเกษศรีรุ่งเรืองเตชธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
11พระรัฐพลอินสรางวงศ์อคฺคปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
12สามเณรพงศกรคาอำกวยวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
13พระโกญจนาทลีเลีศปัญญาขนฺติโกวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
14พระศุภากรพวงมัชชิมาปภากโรวัดไทรวัดราชสิงขร
15พระวีระสมบุญคุณธมฺโมวัดไทรวัดราชสิงขร
16พระนิชนันท์สันเหลือกิจฺจกาโรวัดไทรวัดราชสิงขร
17พระสุพจน์พระกำกับสุจิตโตวัดไทรวัดราชสิงขร
18พระกฤษณะกลมเกียวฐิตมโนวัดไทรวัดราชสิงขร
19พระทศพรหทัยธระทสฺสนีโยวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
20สามเณรมนตรีจันทะคามวัดสุทธิวรารามวัดราชสิงขร