รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอารมณ์ตรีพัฒน์เตชธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
2พระพงษ์กรยินดีอาภากโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
3พระอานนท์จำปีคงอานนฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
4พระวิวัฒน์สมอุ่มจารย์อภิวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระชานนท์จันทรอภินนฺโทวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
6พระชลากรใจตรงอธิจิตฺโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
7พระชาญชัยศรีวิลัยสุเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
8พระปฐมพรรธน์เศรษฐาดิวัฒน์สุวิชฺชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระภานุพงษ์วาระสิทธิ์สุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
10พระกษิดิ์เดชพิศงามสุธีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
11พระกิตติศักดิ์เถื่อนประเทศสุธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
12พระสมยศมุสิกุลสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระวิโรจน์อมรรัตนพันธ์เลิศเดชเดชาวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระองอาจเลิศเดชเดชาวิสารโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
15พระนพรัตน์โสภารตนโชโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
16พระฉัตรชัยปะทะจิปสนฺโนวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
17พระศุภชัยบริสุทธิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระวันชัยบุญประสงค์ปญฺญาวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
19พระสามารถเหราปญฺญาวชิโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
20พระภัทรศักดิ์เมืองงามปญฺญาภทฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
21พระวิสูตรสมบูรณ์ศิลป์ธมฺมิโกวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
22พระประมุขเนธิกกุลธมฺมสิเนโหวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระภานุพงษ์ศิริวัฒน์ธมฺมวิริโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระวชิรวิทย์ภัทรมัยธมฺมกาโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
25พระธีรพงศ์เค้าประเสริฐถิรจิตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
26พระกฤษดาหรั่งเล็กถาวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
27พระภวัตพึ่งแก้วฐิตสทฺโธวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
28พระพลศิริฆารสินธุ์ฐิตสทฺโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
29พระกณิณแก้วคำไสย์ฐานิสฺสโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระพรพิพัฒน์เสริมกระโทกฐานธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
31พระอนุรักษ์อนุสรหิรัญการชุตินฺธโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
32พระศิวะพรแซ่เฮงจกฺกธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
33พระศราวุธเข็มทองกิตฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
34พระณัฐนันท์แย้มพลอยกิตฺติวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระกิติธราจันทะพวงกิตฺติธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
36พระมณฑลเล็กตระกลูชัยกิตฺติญาโณวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
37พระยุทธการณ์กาญจนะสวัสดิ์กมโลวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
38พระสุชาติมะลิวงศ์กตปุญโญวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
39สามเณรกฤษณ์นัชญฉัตรเจริญพงศ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
40สามเณรกฤษฎานาคะเกตุวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
41สามเณรภูรินทร์อินทรีวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
42สามเณรอดิเทพขุนสว่างวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
43สามเณรศิรายุทธศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
44สามเณรวรศักดิ์ศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม