รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิวะพรแซ่เฮงจกฺกธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
2พระวชิรวิทย์ภัทรมัยธมฺมกาโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
3พระธีรพงศ์เค้าประเสริฐถิรจิตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
4พระพรพิพัฒน์เสริมกระโทกฐานธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
5พระกษิดิ์เดชพิศงามสุธีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
6พระวิสูตรสมบูรณ์ศิลป์ธมฺมิโกวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
7พระมณฑลเล็กตระกลูชัยกิตฺติญาโณวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
8พระอนุรักษ์อนุสรหิรัญการชุตินฺธโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
9พระกฤษดาหรั่งเล็กถาวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
10พระพงษ์กรยินดีอาภากโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
11พระกิตติศักดิ์เถื่อนประเทศสุธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
12พระภานุพงษ์วาระสิทธิ์สุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
13พระอานนท์จำปีคงอานนฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
14พระสามารถเหราปญฺญาวชิโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
15พระอารมณ์ตรีพัฒน์เตชธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
16พระวันชัยบุญประสงค์ปญฺญาวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
17พระภัทรศักดิ์เมืองงามปญฺญาภทฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
18พระภวัตพึ่งแก้วฐิตสทฺโธวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
19พระศุภชัยบริสุทธิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระสมยศมุสิกุลสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระณัฐนันท์แย้มพลอยกิตฺติวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระปฐมพรรธน์เศรษฐาดิวัฒน์สุวิชฺชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระศราวุธเข็มทองกิตฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระประมุขเนธิกกุลธมฺมสิเนโหวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระกิติธราจันทะพวงกิตฺติธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระวิวัฒน์สมอุ่มจารย์อภิวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระภานุพงษ์ศิริวัฒน์ธมฺมวิริโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระองอาจเลิศเดชเดชาวิสารโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระวิโรจน์อมรรัตนพันธ์เลิศเดชเดชาวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระกณิณแก้วคำไสย์ฐานิสฺสโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
31พระสุชาติมะลิวงศ์กตปุญโญวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
32พระยุทธการณ์กาญจนะสวัสดิ์กมโลวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
33พระชานนท์จันทรอภินนฺโทวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
34พระฉัตรชัยปะทะจิปสนฺโนวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
35พระพลศิริฆารสินธุ์ฐิตสทฺโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
36พระชาญชัยศรีวิลัยสุเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
37สามเณรกฤษฎานาคะเกตุวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
38สามเณรกฤษณ์นัชญฉัตรเจริญพงศ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
39สามเณรภูรินทร์อินทรีวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
40สามเณรอดิเทพขุนสว่างวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
41สามเณรวรศักดิ์ศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
42สามเณรศิรายุทธศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
43พระชลากรใจตรงอธิจิตฺโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
44พระนพรัตน์โสภารตนโชโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ