รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยุทธการณ์กาญจนะสวัสดิ์กมโลวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
2สามเณรอดิเทพขุนสว่างวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
3พระพลศิริฆารสินธุ์ฐิตสทฺโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
4พระชานนท์จันทรอภินนฺโทวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
5พระกิติธราจันทะพวงกิตฺติธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระอานนท์จำปีคงอานนฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
7สามเณรกฤษณ์นัชญฉัตรเจริญพงศ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
8พระอารมณ์ตรีพัฒน์เตชธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
9สามเณรกฤษฎานาคะเกตุวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
10พระศุภชัยบริสุทธิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระวันชัยบุญประสงค์ปญฺญาวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
12พระฉัตรชัยปะทะจิปสนฺโนวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
13พระกษิดิ์เดชพิศงามสุธีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
14พระภวัตพึ่งแก้วฐิตสทฺโธวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
15พระวชิรวิทย์ภัทรมัยธมฺมกาโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
16พระสุชาติมะลิวงศ์กตปุญโญวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
17พระสมยศมุสิกุลสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระพงษ์กรยินดีอาภากโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
19พระภานุพงษ์วาระสิทธิ์สุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
20สามเณรศิรายุทธศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
21สามเณรวรศักดิ์ศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
22พระชาญชัยศรีวิลัยสุเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
23พระภานุพงษ์ศิริวัฒน์ธมฺมวิริโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระวิสูตรสมบูรณ์ศิลป์ธมฺมิโกวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
25พระวิวัฒน์สมอุ่มจารย์อภิวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระกฤษดาหรั่งเล็กถาวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
27พระอนุรักษ์อนุสรหิรัญการชุตินฺธโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
28พระวิโรจน์อมรรัตนพันธ์เลิศเดชเดชาวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29สามเณรภูรินทร์อินทรีวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
30พระศราวุธเข็มทองกิตฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
31พระธีรพงศ์เค้าประเสริฐถิรจิตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
32พระกิตติศักดิ์เถื่อนประเทศสุธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
33พระประมุขเนธิกกุลธมฺมสิเนโหวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
34พระภัทรศักดิ์เมืองงามปญฺญาภทฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
35พระมณฑลเล็กตระกลูชัยกิตฺติญาโณวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
36พระองอาจเลิศเดชเดชาวิสารโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
37พระปฐมพรรธน์เศรษฐาดิวัฒน์สุวิชฺชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
38พระพรพิพัฒน์เสริมกระโทกฐานธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
39พระสามารถเหราปญฺญาวชิโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
40พระกณิณแก้วคำไสย์ฐานิสฺสโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
41พระศิวะพรแซ่เฮงจกฺกธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
42พระณัฐนันท์แย้มพลอยกิตฺติวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
43พระนพรัตน์โสภารตนโชโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
44พระชลากรใจตรงอธิจิตฺโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ