รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกแก้วประสิทธิ์กิตฺติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
2สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
3สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
4พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
5พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
6พระจิระพงษ์ไชยเดชจิรวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
8พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรณัฐวุฒิเพ็ชสังหารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12พระณัฐสิทธิ์บุญวัฒน์ภูริวฑฺฒโนวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
13พระธนากรสิงห์ธิฐานงฺกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
14พระธีรภัทรแล้งครุชญาณวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16พระธีระวุฒิอรชุนอนิปฺผโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
17พระนพกรบำรุงนาอรุโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
18พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
19พระนภวุฒิเรืองศรีกิตฺติวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
20สามเณรนราวิชญ์ฟองคำวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22พระนิติทองเมืองหลวงสีตจิตฺโตวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
23พระบัณฑิตเสรีเชษฐพงศ์วิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24พระปารุสก์สิทธิวัฒนโรจน์อภิวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
25สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรภาณุวิชญ์เทพวงษ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27พระภูวฤทธิ์หินพิมายเขมชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
28พระภูษณบุญประเสริฐฐิติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
29พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
31พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32พระรณชัยบุญวัฒน์อภิวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
33สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระวิศรุตอินทวงษ์อภินนฺโทวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
36สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรศิรเชษฐ์โชติฐากุลอนันต์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระสรวิศพุ่มเงินภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
44พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
45สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
46พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรอภิสิทธิ์อินทิราชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49สามเณรอรรคพลเปรมจิตต์ชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
50พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ