รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
2สามเณรเมธาสิทธิ์ขวัญเมืองวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
3พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
4สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
5พระเฉลิมพลจารุเพ็งอนาวิโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
6พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7พระนิติทองเมืองหลวงสีตจิตฺโตวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
8พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
11พระนพกรบำรุงนาอรุโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
12พระภูษณบุญประเสริฐฐิติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
13พระรณชัยบุญวัฒน์อภิวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
14พระณัฐสิทธิ์บุญวัฒน์ภูริวฑฺฒโนวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
15สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
20พระสรวิศพุ่มเงินภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรนราวิชญ์ฟองคำวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23พระไกรวิทย์รักประยูรสุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
24สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระเกียรติศักดิ์วงศ์สุนทรอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29พระเอกพลสมิตรชาติปญฺญาพโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
30พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระธนากรสิงห์ธิฐานงฺกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
34พระปารุสก์สิทธิวัฒนโรจน์อภิวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
35พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระภูวฤทธิ์หินพิมายเขมชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41พระธีระวุฒิอรชุนอนิปฺผโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
42พระวิศรุตอินทวงษ์อภินนฺโทวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรอภิสิทธิ์อินทิราชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
44สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
45พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
46พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47สามเณรภาณุวิชญ์เทพวงษ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรอรรคพลเปรมจิตต์ชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49พระอังศุธรเปี่ยมอรุณสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
50พระเกียรติภิวัฒน์เพ็งสถิตย์ฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ