รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิศรุตอินทวงษ์อภินนฺโทวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
2พระเอกพลสมิตรชาติปญฺญาพโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
3พระเฉลิมพลจารุเพ็งอนาวิโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
4สามเณรเมธาสิทธิ์ขวัญเมืองวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
5พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
6พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
7พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
8พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
9พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
10พระภูวฤทธิ์หินพิมายเขมชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
11พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
12พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
13พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
14พระนพกรบำรุงนาอรุโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
15พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
16พระบัณฑิตเสรีเชษฐพงศ์วิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
17พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
18พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
19พระอังศุธรเปี่ยมอรุณสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
20พระกนกแก้วประสิทธิ์กิตฺติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
21พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
22พระเกียรติศักดิ์วงศ์สุนทรอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24พระสรวิศพุ่มเงินภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
25พระภูษณบุญประเสริฐฐิติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระจิระพงษ์ไชยเดชจิรวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
27พระรณชัยบุญวัฒน์อภิวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
28พระณัฐสิทธิ์บุญวัฒน์ภูริวฑฺฒโนวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
29พระธนากรสิงห์ธิฐานงฺกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
30พระนภวุฒิเรืองศรีกิตฺติวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
31พระปารุสก์สิทธิวัฒนโรจน์อภิวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
32พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
33พระไกรวิทย์รักประยูรสุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
34พระเกียรติภิวัฒน์เพ็งสถิตย์ฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
35พระธีรภัทรแล้งครุชญาณวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
36พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39สามเณรณัฐวุฒิเพ็ชสังหารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
40สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
42สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
44สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
45สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
46สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
47สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
48สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
49สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
50สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ