รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทศพรหะยามินทร์กิตฺติญาโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2พระจิรพงศ์เกษราจิรปุญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
3พระปองณัฐพูลสวัสดิ์ปณฺฑิโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
4สามเณรนพรัตน์อาดูรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
5พระจักรพงษ์พลรัตน์พลธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
6พระจิรกิตต์ภัทรสวันต์อภิปุญโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
7พระณัฐพลเกตุเกษากตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
8พระกฤษณะสุดกระแสร์สุธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
9พระจำรัสเสือโรจน์จารุธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
10พระวีรภัทรอ่องสุขวิจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
11พระวัฒนาเฉยเผือกวิจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
12พระภราดรช่อชั้นอนาลโยวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
13พระวันชัยสนิทพจน์ชยธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
14พระชินพงศ์หรั่งทองกตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
15พระสรวีย์ทับดวงภูริวฑฺฒโนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
16พระธนากรทิพย์วิมลการทินฺวโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
17พระประมนต์ชัยมนต์ประเสริฐคุณวโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
18พระศุภณัฐมะโนดีปญฺญาพโลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
19พระศักดิ์ชัยสังข์ทองชิตมาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
20พระสมชายศิริมากสุมโนวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
21พระพบธรรมบุญญะสุตสุภทฺโทวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
22พระเฉลิมชัยจำนงค์เขมธมฺโมวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
23พระนทีราชบุตรสุขุมาโลวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
24พระพงษ์ภัทร์บุญยหิรัญวิจิตรอริยเมธีวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
25พระธนกฤตศิริเอกกิตฺติเมธีวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
26พระพงศ์กรณ์พันธ์สำอางค์ปภาโสวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
27พระจีรพันธ์สุขช่วงเขมปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
28พระศักดิ์อมรอ่อนมั่งกนฺตวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
29พระรชพลเริงทรัพย์คุเนสโกวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
30พระสมเกียรติสุคันธเมศร์กิตฺติคุโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว