รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนัสพันธ์สุวรรณศรีเจริญจิรสุโภวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2พระอรรถพลเสือโรจน์ฐิตปัญโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
3พระมานพแดงโชติปริปุณโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
4พระกลวัชรอยู่อุบลมหาวีโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
5พระพีรพงษ์เปลี่ยนศรีเพ็ชรปนาโทวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
6พระดุ๊กรักลีขนฺติโกวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
7พระเฉลิมพลดาราวงศ์พลธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
8พระวันชัยสนิทพจน์ชยธมฺโมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
9พระพิบูลลามนเทียรอภิปุญโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
10พระกันตพงศ์หาญภักดีรักษ์ขนฺติโกวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
11พระวีรพลเสือโรจน์ขนฺติโกวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
12พระชินพงศ์หรั่งทองกตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
13สามเณรเอกสิทธิ์บุตรพรมวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
14สามเณรปริญญาทองไทยวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
15พระปุริศวงษ์วิจารณ์รตนโชโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
16พระณัฐวุฒิโชติบุญปญฺญาวุฑฺโฒวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
17พระกฤตินพุกพูลสุภทฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
18พระธิติพันธ์ยอดคำสนฺติกโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
19พระกรภัทรรอดศิริโฆสิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
20พระบีปันเดกตนาโถวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว