รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงศกรจาตุรงค์ขนฺติโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2พระจุฑาชัยชูโชติจิตปุญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
3พระธนัชสรณ์นุ้ยประสิทธิ์ขนฺติโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
4พระนัฐทพงษ์จันทรินทร์พลวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
5พระวรกรศิริชาติพลวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
6พระวีระชุมศรีปภาธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
7พระภูวเดชบุศย์ประยูรยโสธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
8พระสิทธิ์ชลสัมฤทธิ์ถาวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
9พระธนดลฉินศิริเศรษฐเขมธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
10พระอิทธิวัฒน์เรืองวณิชอคฺคจิตฺโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
11พระศราวุฒิเอมสันฐิตคุโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
12พระพงศธรบุญนาคกิตฺติธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
13พระวีระยุทธแสงงิ้วพลวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
14พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
15พระสมสกุลสุขศรีสนฺตมโนวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
16พระอิทธิพลแย้มสอาดถาวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
17พระขวัญชัยจันทร์ทองขนฺติธโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
18พระสมเกียรติภู่งามชื่นสนฺติกโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
19พระจิรวัฒน์เนยเที่ยงจิตฺตสุโภวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
20พระสุรัตน์นิลบดีสุขิโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
21พระอิศเรศไตรประวัติอิสฺสโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
22พระสุรเดชรอดอุไรสุคนฺโธวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
23พระจักรกฤษณ์กาบตุ้มจนฺทโกวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
24พระธนกฤตโภชน์สาลีธิติโกวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
25พระกิจจาตาละยะกิตฺติปาโลวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
26พระสุรัชสังข์วรรณะถาวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
27พระอัครเมธาโห้แพรอุตฺตทโมวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
28พระพลณภรน้อยจันทร์ธีรวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
29พระเทียนชัยพานเชียงสีทินฺนวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
30พระณัฐสิทธิ์อยู่ประคองนรุตฺตโมวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
31สามเณรมังกรสุกกรีวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
32สามเณรวรัญญูภูดารัตน์วัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
33สามเณรศักดิ์ชัยจั่นบุปผาวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
34สามเณรนราธรเจนสาคูวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
35สามเณรเพชรรัตน์สายหยุดวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
36พระวันรัฐสวาคมปันตีมหาปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
37พระนิรัติศัยเกตุเหล็กธมฺมปาโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
38พระปฏิภาณธรรมดีธมฺมสโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
39พระสังสิทธิ์ชาญวานิชบริการวานิโชวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
40พระณัฐวุฒิเฉยเผือกวิจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
41พระวรยุทธคงคล้ายวรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
42พระบัญชาคูณทวีปญฺญาวโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
43พระธีรวุฒิคงคาทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
44สามเณรอดิศรศรีคงเกิดวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
45พระสรายุทธสุณเจิมติกฺขวิริโยวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
46พระนิติกรณ์เชี่ยวชาญฐานวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
47พระเกริกเกียรติสุจริตปริปุณฺโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
48พระภัทพลคงทนเขมปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
49พระราเชนพรหมธรากรจารุธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
50สามเณรสดุดีศุภศรีวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว