รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๗๐๔๐ - วัดดอนเมือง
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจษฏาห้องแก้วอธิปญฺโญวัดคลองบ้านใหม่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
2พระณัฐพลเลื่อมศรีจิตฺตสํวโรวัดเวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
3พระปุณณกิตติ์รุจิเทศติสฺสโรวัดเวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
4พระกฤษณะประภานฤชัยปสาธจิตฺโตวัดเวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
5สามเณรพงษ์เทพวังแก้ววัดเวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
6พระจิรายุลุนลาคุตฺตธมฺโมวัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
7พระธนวัฒน์แก่นแก้วจิรปุญฺโญวัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
8พระอธิพงษ์ชูชุมพลโกวิโลวัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
9พระปิยวงศ์ทรัพย์โมคสํวุฑฺโฒวัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
10สามเณรสุวิทย์กชกายภัสสรวัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
11สามเณรนัธพงศ์พวงจันทร์วัดหลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่