รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพัฒน์ดำคำฐิตญาโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระอนุรักษ์พรหมจันทร์ธีรธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระชัยวัฒน์ตรีทศอภิวฑฺฒโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4พระธีรวัฒน์นิ่มน้อยคุณสาโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระวุฒิกรลีประโคนวุฑฺฒิโกวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
6พระศรินหนูสุวรรณสถภทฺโทวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
7พระธนกฤตแตงเพ็ชรกาญฺจโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
8พระอนุศักดิ์แตงเพ็ชรธนวํโสวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
9พระสุพจน์เสริมสมบูรณ์เตชวโรวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
10พระสุทธิพงษ์บุญรักษ์มหาปุญฺโญวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
11พระวิเชตพุกกล้าแข็งกิตฺติสมฺปนฺโนวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
12พระไพฑูรย์แก้วทองคำถาวโรวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
13พระมัฆวาลแก้วผาทรัพย์อชิโตวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
14พระอิทธิพลศรีใยสิริปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
15พระกนกสุขเอี่ยมกิจฺจสาโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
16พระอนุสรณ์ปัญญาใสครุธมฺโมวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
17พระเอกสิทธิ์ยิ้มเจริญสุภาทโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
18พระอุดมศักดิ์ยิ้มเจริญสุมงฺคโลวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
19พระพูลสวัสดิ์โพธิ์สวรรค์วชิรพโลวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
20พระชาญณรงค์โตเกษมชาตเมโธวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
21พระจีรนัยจ้อยรักคุณสุจิตฺโตวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
22พระภักวัฒน์สารทรงภูริปญฺโญวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
23พระภูกฤษหอมงามเทวัญกตปุญฺโณวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
24พระอุทัยหอมอ้มอภิปุญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
25พระธีระภัทรสมสินอนุตฺตโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
26พระเอกชลเคทองอาภสฺสโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
27พระวิทวัชบุญทะสิมคุณสาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
28พระอนันต์จันทร์แจ่มศรีอาภาธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
29พระพฤกษ์หาลีอภิวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
30พระณัฐวุฒิพลจรฐิตสทฺโธวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
31พระพลากรจุมังมออภิปสนฺโนวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
32พระณภัทรเพ็ชรประกอบขนฺติธโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
33พระขจรศักดิ์สุขอนันต์เขมจิตฺโตวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
34พระนฤเดชฮังนนท์ภทฺทจาโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
35พระชาญศิริสุวรรณโคตรจนฺทสุวณฺโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
36พระจักรวุฒิสระแก้วฆนสาโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
37พระชุมพลแตงมานีฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
38พระสถาพรกล่ำพลบปิยสีโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
39พระพรหมพิริยะประดับจันทร์อธิปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
40พระจีรวัฒน์หาอำนาจโสรโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
41พระธนากรจิตรถิ่นวิมโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
42พระอนุพงค์ใจน้ำนนฺทิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
43พระภานุพงศ์นาคเสนีย์มทฺทโววัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
44พระวิทูรย์มงคลตวัฒน์เตชวโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
45พระศักดิ์ดาธรรมสอนปุญฺญภาโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
46พระยงยุทธ์จันทร์แจ้งเขมวโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
47พระธนัทสุทธิโชคโชติปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
48พระพัทธศักดิ์เทพสกิตย์ภรณ์สุนฺทโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
49สามเณรพลฤทธิ์ทองใบใหญ่-วัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
50พระธีรพงษ์อุมาฉนฺทกาโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา