รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศินาถรุ่งเรืองสิรินฺธโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระประสิทธิ์แสงย้อยปสาโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระพงศธรมีสุขกตทีโปวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4พระเพชรมีประเสริฐอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระณฤทธิ์เชื้อสุวรรณอาชิโตวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
6พระสุพจน์เชื้อสุวรรณสุธีโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
7พระชานนท์แตงอ่อนเขมิโยวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
8พระภิเศกเมณฑกานุวงษ์สทฺธาธิโกวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
9พระชนาธิปมณีจันทร์อติเมโธวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
10พระศิริพันธ์สิงหพันธ์ชาคโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
11พระศุภกรศรีหะชัยฐิตาโภวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
12พระชาญชัยนามไพรปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
13พระพูนศักดิ์จันทร์เพ็ญฐิตปุญฺโญวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
14พระเอกพลทับเทศกตปุญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
15พระสุชาติชื่นใจฐาตุกาโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
16พระอภิชาตสุตวันฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
17พระเอกชัยพูนนอกณฎฺฐิโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
18พระประพัฒน์กริ่มวิรัตน์กุลฐานุตฺตโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
19พระธีรฉัตรสาริกาโชติปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
20พระวิทยารักธรรมมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
21พระกิตติผึ่งผดุงสุตธโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
22พระวิธวัฒน์ศรีชุ่มจิตฺตามโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
23พระธนภาคแซ่ตั้งสุภโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
24พระอานนท์อุดมทรัพย์ธมฺมวุฑฺโฒวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
25พระคมสันยันตนพานิชขนฺติยุตฺโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
26พระนันทวัฒน์ทองพีสุหสฺโชวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
27พระพงษ์เทพบุนนาคกมฺมสุโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
28พระธนพลกันเกตุจกฺกวโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
29พระอาทิตย์ด้วงใจจิตรปุญฺญเปกโขวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
30สามเณรวัฒนชัยพรมเปี่ยมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระวีรภัทรทรัพย์สมบูรณ์ฐิตสาโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
32พระภูวิวัฒน์ศรีสังข์ฐิตปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
33พระคีรีขอดทองภูริจิตฺโตวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
34พระจีรวัฒน์อิ่มสำราญอคฺคจิตฺโตวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
35พระนรภัทรตุ้มปิ่นนาถปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
36พระกฤษณพงศ์สริยานนท์พินิจกิจฺจสาโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
37พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
38พระชัชวาลบัวประเสริฐอธิจิตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
39พระอ้วนดำขุนนุ้ยชยคฺโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
40พระสมภูมิสว่างแจ้งจิตฺตธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
41สามเณรไชยเดชไชยคิริวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
42พระอำพลเจ๊ะสมันปริมุตฺโตวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
43พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
44พระวราพลเสริมพัฒน์ฆนสาโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
45พระภีมพลแก้วดำปริชาโนวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
46พระพิชานนท์เพิ่มพูนอาภาธโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
47พระธนมงคลพลเยี่ยมโฆสธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
48พระธรรมสถิตย์ทองปอนฐานวโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
49พระบุรินทร์อินทะมาตย์อนาลโยวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
50พระกิตติพัฒน์ตรีสุวรรณกนฺตธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา