รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิธิวัฒน์พราหมณโชติปภาโสวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระนันทภพนพประสิทธิ์เขมธโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระสุกฤษฏ์ปรุงกลิ่นปุญญกาโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4สามเณรพงศธรศรีสว่างสุขวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5สามเณรณภัทรพงศ์ธีรภัทรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
6สามเณรธนดลนามพายัพวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
7สามเณรชัชพงศ์กล่อมอินทร์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
8พระนพดลอ่ำถนอมอภิวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
9พระอนุกูลพึ่งตัวกาญจโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
10พระพิชฌุตม์แหวนกรอคฺคปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
11พระธนชิตชื่นม่วงสุตธโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
12พระสมมาตรขันอาสาโชติปญโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
13พระชัยยาคำภิรมย์กตคุโณวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
14พระประวิตร์มงคลมาสู่ปวโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
15พระปรเมศวร์รื่นพิทักษ์อคฺคธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
16พระธนูเพชรขันอาสาจนฺทปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
17พระสุริยาห่านทองสุปากโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
18พระธีรวัฒน์ชาลีสีลสํวโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
19พระสิทธิชัยศิริคุณทนฺตจิตฺโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
20พระอำนาจคุ้มสูงเนินธมฺมสโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
21พระเสนอเปล่งสอาดเตชปญฺโญวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
22พระภูผาปลอดโปร่งจนฺทสาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
23สามเณรชยารพ์สมบูรณ์พันธ์วัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
24สามเณรศุภชัยอยู่เย็นวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
25พระสำรวยสำเนียงล้ำสุภัทฺโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
26พระภัทรชนนปาปีภัทฺทจาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
27พระทรงกรตแก้วคำจารุโพวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
28พระสำราญสร้อยธรรมมาปสนฺโนวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
29พระสุรวุฒิวิมุติพันธุ์ปภาธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
30พระประยุทธผ่องโสภาธมฺมิโกวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
31พระปราโมทย์บัวศรีวฑฺฒธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
32พระนพนัยจ้อยรักคุณผาสุโกวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
33พระกัมปนาทคำเปรมยโสธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
34พระสัณฑ์วิชฌ์กาจะนองปญฺญาวุฑฺโฒวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา