รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอินท์ธิระชื่นศิริกิตฺติสาโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระณัฐพลวาทีฐิตคุโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระพัฒน์พงษ์เพ็งประพัฒน์ขนฺติโกวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4พระวศิลมณีสายปภสฺสโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระเทพกรท้วมจีบกวิวํโสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
6พระรัตนพลคงสอนเขมจาโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
7พระกานต์อำนวยมงคลพรสุขิโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
8พระสันติชัยยังเจริญฐิตสทฺโธวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
9พระระพีพันธ์เตชะเทพวรชัยเตชวโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
10พระณัฐพลวงษ์จันทร์อุฏฺฐานกโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
11พระธีรพงษ์อุมาฉนฺทกาโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
12พระกฤษดายุทธชูสนิทกิตตธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
13พระสุชาติอ่วมเจริญสุปภาโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
14สามเณรศฐานนท์มีบุญมาก-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
15สามเณรจิราวุฒิมีศรี-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
16สามเณรอภิวัฒน์วิสภักดิ์-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
17สามเณรเพชรนรินทร์อินธิแสน-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
18สามเณรนทีเลาลาศ-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
19สามเณรณัฐวัฒน์บุรีเรือง-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
20สามเณรรัตนชัยทองสุข-วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
21พระวุฒิพงษ์ศรีสัมฤทธิ์ฐิตวฑฺฒโนวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
22พระสถาพรกนกบรรจงสีลภูสิโตวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
23พระภควัฒน์คงเดชสมานฉนฺโทวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
24พระนิติศาสตร์บุตรร่มจนฺทปชฺโชโตวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
25พระกฤษณะมันลีธมฺมปวโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
26พระจักกฤษณ์ทองปอนปญฺญาปสุโตวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
27พระสุเมธหยุ่นไกรรกฺขิตธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
28พระศุภชัยวงษ์วรรณกุลสุจิตฺโตวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
29พระสมรักษ์ปัญญาใสธมฺมวิริโยวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
30พระเสกสรรชมมณฑามานิโตวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
31พระพรหมประสิทธิ์จูไหลพุทฺธิสาโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
32พระวิษณุภู่บางจกฺกวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
33พระกฤษฎาสถิตย์กุลรัตน์สีลสํวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
34พระสมพรวงษ์เจริญปิยธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
35พระธฤตกล่ำแดงจิตปุญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
36พระพจปรีชาอนนพันธุ์ธีรปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
37พระคำหมื่นพาหุนันฐานุตฺตโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
38พระสมชายทองกรธนปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
39พระนครินทร์ทัพไชยกิตฺติปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
40พระเทียนชัยสุดตาธีรปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
41พระกันตพัฒน์อัษฎาวุธเทวากุลคุณสํวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
42พระดีนึกเจริญฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
43พระชาตรีสมบรูณ์พันธ์ธมฺมรโสวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
44พระสุขสันต์สิริพัฒ์นโกศลธมฺมธีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
45พระศักดาแก้วตาชาคโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
46พระชนสิษฏ์จำแน่โสตฺถิโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
47พระยุพเรศเขาวงษ์จารุวํโสวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
48พระสังวรพลประเสริฐสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
49พระประสิทธิ์จันทร์บุญอภิวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
50สามเณรกนกเจอมิ่งวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา