รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์โพธิ์ศรีเรืองกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
2พระธนิศรยอดสารปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
3พระจตุรวิทย์สะท้านสุขอติเมโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
4พระวสันต์พุกประทุมสิริปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
5พระปภาณินคำออนโชติปญฺโญวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
6พระศิริพงศ์เลิศเมธีรัชต์สิริปญฺโญวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
7พระพงษธรพรมแพรธมฺมธโรวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
8พระประหยัดเลี่ยวสมบรูณ์ฉนฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
9พระฉัตรมงคลชาวสมุทรกนฺตธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
10พระวีรยุทธยั่งยืนขนฺติยุตฺโตวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
11พระชัชวาลศรีดาวอนาลโยวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
12พระกิตตินันท์อินเปลี่ยนวิสุทฺโธวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
13พระณัฐดนัยเหมือนใจญาณวีโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
14พระธีรศักดิ์ด้วงกลัดธมฺมวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
15พระสิทธิพรโพธิ์ทองคำธมฺมทีโปวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
16พระเสรีจันทวงษ์คุณยุตฺโตวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
17พระนรวัชรยังเจริญเขมวฒฺฑโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
18พระวัชรพงษ์เพ็ชรสุวรรณมหาปญฺโญวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
19พระบุศรินทร์บุญมีโชติปญฺโญวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
20พระศักชัยศรีสวัสดิ์ปญฺญาวชิโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
21พระปรีชานพรัตน์โชติโกวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
22พระเดโชหล่อนิลสติสมฺปนฺโนวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
23พระสุเมธสุทธิศรีสติสมฺปนฺโนวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
24พระภัทรศัยคำเพ็ชร์ฐิตสาโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
25พระพุฒิธรภู่พันธุ์จารุวณฺโณวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
26พระกิตติศักดิ์แสงสว่างฐานิสฺสโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
27พระธนกฤตมีรักษ์กตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
28พระยุทธนาตึกพรายญาณวุฑฺโฒวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
29พระชัชวาลย์วงษ์ชูเชิดกนฺตาโภวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
30พระวศินบุพชาติตปสีโลวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
31พระพงษ์พันธ์จิตต์ชุ่มคุตฺตจิตฺโตวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
32พระชัยวัฒน์พรมมาสะชยธมฺโมวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
33พระพ.ต.ต.ปวงประชาอรรคฮาดปริชาโนวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
34พระสุโชติสมัยสีลธโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
35พระเนียงอีงอินฺทริยสํวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
36พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระจันลีโซนสติสํวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
38พระนรินท์เม่าธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
39สามเณรสุขอีชุมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
40สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
41พระเอกพลนิ่มน้อยกิตฺติสาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
42พระภานุวัฒน์คุ้มภัยพาลวิสุทฺธสีโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
43พระสมคิดทองมะน้อยชาคโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
44พระพรพิทักษ์มั่นประพันธ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
45พระปิยพงษ์พิกุลทองเทวธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
46พระสุพลอุ่นใจขนฺติพโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
47พระณัฐกานต์ปุยอรุณปญฺญาสาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
48พระวโรตม์ดอกยี่สุ่นถาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
49พระวัฒนะอวยพรจารุธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
50พระชลลธารเนียมนุชธมฺมธีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง