รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกศิษฎ์ทิพย์ระฆังทองปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
2พระธีรภัทรกุณจ๋าโฆสธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
3พระธีรวุธครรชิดชัยวารธมฺมวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
4พระธรรพ์ณธรอ่อนเนียมอธิปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
5พระชาญชัยแก้วเกิดฌาณวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
6พระสงกรานต์สนเปี่ยมสมาหิโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระธนพลศรีวะรมย์สจฺจวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
8พระนัทพงศ์ธรรมสาจารุธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระวีรวุฒิวงษ์พระจันทร์เลขธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
10พระวิษณุวงษ์พระจันทร์ถิรสีโลวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
11พระนิสิตโพธิ์ศรีสนฺติกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
12พระพงษ์ชนกชื่นเพ็งชาตปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
13พระธนพลภูนุภากนฺตวีโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระศิวาภู่พวงจนฺทวณฺโณวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
15พระสันติแซ่ตั้งสุจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
16พระอำพลคิดประดับกตธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
17พระสมชายคมในวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
18พระสายฟ้าปานทองคุณวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
19พระประหยัดขาวสบายอติธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
20พระสมพรนาคพลอยงามธมฺมธโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
21พระพีรพลคุมมณีพุทฺธสโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
22พระณรงค์ศักดิ์นราภัยกนฺตธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
23พระนรเศรษฐ์วงศ์เทพรตโนวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
24พระภูมินทร์อภัยวงศ์จิรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
25พระวิวัติสิงหาทองนถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
26พระจิระเดชแก้วบวรจิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
27พระกฤตพลชื่นชูทรัพย์กิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
28พระยศเดโชท้าวลาญาณพโลวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
29พระจตุรนต์สืบเสาะจิตฺตปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
30พระพร้อมพงษ์สืบเสาะภทฺทธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
31พระเรวัติเทศทองสีลวฑฺฒโนวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
32พระภัคธรศรีเลี้ยงภทฺทปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
33พระมนัดลืออ้ายอคฺคปญฺโญวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
34พระอมรชัยชูอำไพญาณเมธีวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
35พระธีรธรชากะจะธีรธมฺโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
36พระเชิดก้อนทรัพย์กิตฺติวทฺโฒวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
37พระวัลลภชัยสายันต์สิริภทฺโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
38พระปัญญาพราหมชมอภิฉนฺโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
39พระอภิวัฒน์ผลไม้อาภากโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
40พระกฤษณะคำสอนปภสฺสโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
41พระรัชชานนท์เมืองเฉลิมโอภาโสวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
42พระเอกฤทธิ์เทียนเผือกปริชาโนวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
43พระกนกพลสมบรูณ์กนฺตสีโลวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
44พระธนาธรคงเมืองฉนฺธกโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
45พระอภิวัฒน์เมี้ยวจองชยวุฑฺโฒวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
46พระทอมมี่ไมเออร์ฉนฺทกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
47พระสันติราษฎร์สุจริตฉนฺทกโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
48พระจิรพันธ์ชอบธรรมปสนฺนมโนวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
49พระโยธินชุติกิตติศักดิ์มหาวิริโยวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
50พระทานเรือนสีลธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง