รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอิทธิพลกลีบพุฒวิสุทธิสีโลวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
2พระธีระพงศ์วรรณมานะธีรวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
3พระเสวกมานะนิตย์อสฺสโววัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
4สามเณรสิทธิพงษ์สังข์คำ-วัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
5พระชัยพรพูลประดิษฐชยธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
6พระสมเจตน์เอมระดีจิตฺสํวโรวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
7พระณัชพลเปรมรัตน์กิตฺติญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
8พระศรชัยสุขพรชัยกุลคมฺภีโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
9พระณัฐพลทองอ่วมใหญ่ฐิติคุโณวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
10พระพีรภัทรสุขปรุงพุทฺธสโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
11พระณัฐวุฒิพงษาฐิตญาโณวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
12พระชัชชัยคุมพันธ์อคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
13พระณัฏฐ์แก้วพิสดารณฐฺฐิโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
14พระสุเทพด้วงกลัดฐิตธมฺโมวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
15พระกันต์ธีภพฤกษ์สุภพิภพสุธีโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
16พระสุธัณญาบัวทองญาณวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
17พระวีระชัยโพธิ์ทองคำมหาวีโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
18พระพรชัยพันวิลัยวิสุทฺธสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
19พระขวัญชัยหวานน้ำผึ้งขตฺตปญฺโญวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
20พระพุทธิชัยใช้ลิ้มพุทฺธิสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
21พระนัฐพงศ์เสาว์สวยฉนฺทโสภโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
22พระสุริยาจรภัยฉนฺทสุทฺโธวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
23พระสุวัฒน์บุญปองหาสุภทฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
24พระภราดรเยื้องประเสริฐตปคุโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
25พระนันท์จิยะดรชัยนนฺทิโยวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
26พระกิตติศักดิ์สุ่มทองติกฺขญาโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
27พระจักรฐาพรเพรชอาวุธอุชุจาโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
28พระเกรียงไกรทับพลีหิริโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
29พระวีระพลอินทนูติกขฺวีโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
30พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
31พระขจรพงศ์ทองเปราะขนฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
32พระวทัญญูแป้งหอมเทวธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
33พระอานนท์สนพุกตปสีโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
34พระวิษณุมีเกิดปญฺญาทีโปวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
35พระณัฐพงษ์อารีมิตรณฏฺฐวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
36พระสุพจน์สมบูรณ์กิตฺติสมฺปุณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระธานินทร์พิมมะจักจิตฺตกาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
38พระสมนางมนสนฺตรกฺขิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
39พระสุขณางสังคนฺธสีโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
40สามเณรแนบภูมิแซ่ฉั่ววัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
41พระไกรลาศแซ่ลิ้มเหมโกวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
42พระณรงค์ชัยบัวเมืองเขมจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
43พระโสภณลิขิตชาญวิทย์ฐานวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
44พระปัญญาสายหมีจารุธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
45พระสิทธิชัยทองประดับยโสธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
46พระวรเชษฐ์เดยะดีเจตนาสุโภวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
47พระสิทธิโชคตันเจริญสุเมธโสวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
48พระไพฑูรย์ศรีจันทร์อชิโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
49พระสรรค์พงมิ่งบุณยาพรกตปุญฺโญวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง