รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 109 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิทักษ์สุขศิริภูริปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
2พระณัฐวุฒิด้วงเจริญอติวีโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
3พระสมพลกลิ่นจันทร์กลั่นกตสาโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
4พระกวินพัฒน์ภัคอมรเศรษฐ์พลปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
5พระวุฒิชัยบุญจองอภิฉนฺโทวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
6พระนพนัยแนบเนียรฐานทินฺโนวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระธรรมรัตน์เพชรขำกนฺตธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
8พระณัฐวุฒิพุทธอินศรกิตฺติฌาโณวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระมังกรแซ่ฉั่วเตชพโลวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
10พระขวัญกมลเรืองสุวรรณเตชปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
11พระชนาธิปภู่พลับจิตฺตกาโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
12พระเกีรยงศักดิ์ธิลำพูนยสชาโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
13พระสรายุธสีดาวงค์หาสกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระกิตติพศปานนวมสีลสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
15พระณธายุชาวน้ำฐานิสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
16พระกิตติ์ธเนศอธิชัยพูลศิริกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
17พระอำพลคิดประดับกตธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
18พระชัยมงคลพูลเกตุคมฺภีโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
19พระวัชระโคมทองนิติสาโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
20พระณัฐนิชขุนทองอติธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
21พระเบญจพลคล้ายพงษ์เมตติโกวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
22พระวิโรจน์ฉิมวิเชียรจิรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
23พระอภิเษกสังข์โกมลภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
24พระรัตติพงษ์น้อยวานิชฉนฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
25พระสมชายคมในวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
26พระณัฐกรน้อยวานิชอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
27พระวรเมธร่มโพธิ์วรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
28พระธีรภัทรบุตราชธีรภทฺโทวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
29พระธีรชัยแดงสุขธีรปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
30พระพีรพลฉะรัตน์พลวฑฺโฒวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
31พระกษิติกลิ่นสุคนธ์กลฺยาณรโตวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
32พระพงษ์ศิริสุดเตาะปภสฺสโรวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
33พระฉัตรชัยชื่นเกษมฉนฺทสาโรวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
34พระจิรายุอินทรีย์จิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
35พระศราวุธกลิ่นเกษรสนฺตจิตฺโตวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
36พระธีรยุทธขุนเที่ยงธรรมธีรธมฺโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
37พระมลฑลละชั่วฐิตสีโรวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
38พระถวินนันทวรกิจถิรญาโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
39พระศรันย์มาแขกปุญญมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
40พระพงศธรชูเดชกลฺยาณธโรวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
41พระณัฐวุฒิบุญยะกตปุญโญวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
42พระภูริ์วีร์วจิตานนท์ภูริปญฺโญวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
43พระทรงพลอยู่วันฐานวีโรวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
44พระฉัตรชัยสีชมภูธมฺมรโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
45พระธีระศักดิ์ศรีวิชัยสนฺตจิตฺโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
46พระภัทรพลลิ่มจีนขนฺติพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
47พระภาสธรแก้วทองฐิตโสภโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
48พระรัชพลบุญญะรังษีเตชพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
49สามเณรธนพลพันธุ์แตงวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
50สามเณรศิริโชคชัยสิงห์วัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง