รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรกันต์ธโนปจัยวีรเตโชวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระชวินธรชาตรีเวโรจน์สํวโรวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3สามเณรธนพลปทุมมาศวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4สามเณรอาดาแซ่ท่อวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
5สามเณรวิจิตรแซ่หาญวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
6พระวีระเทพนุชตราวงศ์จิตฺตสาโรวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
7พระทศพรวงศ์นาคขนฺติพโลวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
8พระสิทธิกรมังกรสุธีโรวัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
9พระชัยนรินทร์คุณากรพันธ์มณีปญฺญาทีโปวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
10พระอุดมศักดิ์ทิชากรสกุลกนฺตสีโลวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
11สามเณรธีรภัทรสายปาทาวัดประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
12พระชุติวัตเพ็งสุขอชิโตวัดใหม่ยายนุ้ยคณะเขตธนบุรี
13พระสมรักษ์ค้ำชูวิจาโรวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
14พระภาณุพันธุ์บุตรงามปภากโรวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
15พระธีรศักดิ์เนตรปทุมจารุธมฺโมวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
16พระภูเมศหม่องคำหมื่นภูริปญฺโญวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
17พระศรยุทธจิตถาวรปภสฺสโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
18พระพุฒิเดชแซ่หว่องจรณสมฺปนฺโนวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
19พระอำพลรัตนอัมพารตินฺธโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
20พระศุภกิตติ์สถิตพงศ์ไพบูลย์สุภกิจฺโจวัดอินทารามวัดอินทาราม
21พระกรวิทย์ดีพิจารณ์มงฺคโลวัดอินทารามวัดอินทาราม
22พระนวพลแสงอวบสินฉนฺทโกวัดอินทารามวัดอินทาราม
23พระศุภวิชญ์ทองหลิมถิรสทฺโธวัดอินทารามวัดอินทาราม
24พระเบลล์ฝัดค้ากตปุญฺโญวัดอินทารามวัดอินทาราม
25พระสิธาวีร์สิมะฐิตาพงษ์ชุติปญฺโญวัดอินทารามวัดอินทาราม
26พระกชกรกลิ่นศรีสุขคุณสมฺปนฺโณวัดเวฬุราชิณวัดอินทาราม
27พระมายดุยสมถรโตวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ