รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 99 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนินทร์ธัญวณิชกุลญาณวีโรวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระธนภูมิมะโนนันทิสมจิตฺโตวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3พระลาธิดาจันทร์ทนฺตจิตฺโตวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4พระสีตานสะหนมชัยวุฒิสโรวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรพรชัยหงษ์สมาน-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
7สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรอชิรสากลวารี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรศิวัชธนะสุข-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
10สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
11สามเณรอำนาจอ้นเนียม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
12สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
13สามเณรนพฤทธิ์สมพงษ์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
14สามเณรสุทธิพงษ์แผ่นทอง-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
15สามเณรอุดมชัยอำนาจสิริดล-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
16สามเณรธนโชติทาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
17พระสุเทพสืบเทพสุภทฺโทวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
18พระสุขสันติภูทองพันธ์โชติโกวัดพรหมสุวรรณสามัคคีวัดประยุรวงศาวาส
19พระจิรัณธนินแก้วธนาเกียรติมเหสกฺโขวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาส
20พระสาโรจน์ทองแสนดีจารุธมฺโมวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
21พระภูชิษษกรทองมาธีรธมฺโมวัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
22สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ววัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
23สามเณรสุรพนธ์ศรีสุวรรณวัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
24พระกมลกระต่ายทองปญฺญาวโรวัดบางน้ำชนคณะเขตธนบุรี
25พระธัชกรการรัมย์ดตปุญฺโญวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
26พระภัสธนวีอังคนาวินภทฺทธมฺโมวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
27พระอดิเทพริ้วเจริญรัตนกุลหิริสมฺปนฺโนวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
28พระเอกรัชต์บุรีรัตน์ปริชาโนวัดใหม่ยายนุ้ยคณะเขตธนบุรี
29พระไพศาลพุ่มอัมพรวิสาโรวัดใหม่ยายนุ้ยคณะเขตธนบุรี
30พระสุรินทร์อุ่นอนงค์มหาปุญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยคณะเขตธนบุรี
31พระวีรภัทรสินทองวีรภทฺโทวัดใหม่ยายนุ้ยคณะเขตธนบุรี
32พระสุชาติผู้อยู่สุขสุเมโธวัดบางสะแกนอกคณะเขตธนบุรี
33พระประพันธ์เลี้ยงอยู่โชติปญฺโญวัดบางสะแกนอกคณะเขตธนบุรี
34พระกิตติภูมินิ่มนวลพานิชอุตฺตโรวัดบางสะแกนอกคณะเขตธนบุรี
35พระนเดชพลเทียมถนอมเตชพโลวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
36พระรุ่งตะวันคงมากรวิธมฺโมวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
37สามเณรณัฐวัตรวงศ์อัมพรไกวัลวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
38สามเณรกฤษดาสามวุกวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
39พระประสิทธิ์แซ่ลิ้มปญฺญาวชิโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
40พระชาญชัยเรืองเดชฤทธิกุลชยธมฺโมวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
41พระนทีกานต์โสภาสิทธิ์เตชธมฺโมวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
42พระมหาศาลแซ่ลิ้มตปสีโลวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
43พระปรเมศแสงจันทร์ปภสฺสโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
44พระวสันต์สิงห์เพชรคุณวีโรวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
45สามเณรอิทธิพลโคนาโลวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
46สามเณรณัฐวุฒิชาลีวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
47สามเณรฐิติพลศาลางามวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
48สามเณรชานนท์ฉัตรนารถวรกุลวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
49สามเณรธนโชติแสนพันธุ์วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
50สามเณรธนพัฒน์แตงหวานวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี