รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทิตย์ศรีพารัตน์ธีรปญฺโญวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระโกเมศจันทร์เจริญฐิตเมโธวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3พระณัฐธนภัสร์ธารารมย์เขมธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4พระไกรวิทย์พานิชศิริธีรปญฺโญวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5พระคณาณัณนิรชรนาราภัทรกิตฺติภทฺโทวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรมาโนชน์พุพงษ์วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
7สามเณรวิชัย-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรชานนท์มีมาแก้ววัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรอดิเทพนายละวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
10สามเณรจิรภัทรเภตราวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
11สามเณรปิยะวัฒน์นิจายวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
12สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
13สามเณรอาชิรสากลวารีวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
14สามเณรศิวัขธนะสุขวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
15สามเณรเฉลิมชัยกันเฉยวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
16สามเณรอัครพลพรมรัตน์วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
17สามเณรอำนาจอ้นเนียมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
18สามเณรลัทธพลบุญโสมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
19พระสิทธิกรอ่วมกระทุ่มฐิตสิทฺธิโกวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
20พระมนัสสายสิงห์ปญฺญาวชิโรวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
21พระอานนท์เปรมฤทธิ์อภิปุญฺโญวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
22พระทศพลบัวอ่อนโชติพโลวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
23พระสาธิตเกิดศิริอินฺทญาโณวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
24พระสาโรจน์ทองแสนดีจารุธมฺโมวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
25พระอรรถพลสีสุจารย์จารุธมฺโมวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
26พระวรพรตบุดดีจนฺทสาโรวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
27พระเกรียงไกรพนมใสปญฺญาวโรวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
28พระปรีชาธรรมนาอาจาโรวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
29พระภูมิศักดิ์อู่ดาราศักดิ์ฐิตาจาโรวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
30สามเณรธนาวุธวงวิวงษ์วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
31สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
32พระสมศักดิ์โต๊ะเจริญสุภโรวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
33พระสมหมายวรรณสัมผัสโกสโลวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
34พระอนุสรณ์ขำประณตติกขปญฺโญวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
35สามเณรชนะพงษ์พันธ์มะโนขันธ์วัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
36สามเณรธันวาชัยจำวัดกลางดาวคนองคณะเขตธนบุรี
37พระประสิทธิ์แซ่ลิ้มปญฺญาวชิโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
38พระอภิรักษ์บุษปวนิชปริสุทฺโธวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
39พระสามารถเกียรติเภรีศัพย์อคฺควโรวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
40พระพิเชษฐ์เอมศรีกูลกนฺตธมฺโมวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
41พระชานนท์สายโชติธมฺมานนฺโทวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
42พระคมสันแก้วสวัสดิ์สุวฑฺฒโนวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
43พระไชยวิวัฒน์การีเพ็ชรจนฺทวํโสวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
44พระพระวรพลภักดียิ่งยงวรพโลวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
45พระวุฒิพงษ์แสงทินทองวุฑฺวํโสวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
46พระศราวุฒิสืบสุขพาประเสริฐวุฑฺฒิวโรวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
47สามเณรยศพัฒน์วงศ์อัมพรไกวัลวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
48สามเณรนัฐวัตรวงศ์อัมพรไกวัลวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
49สามเณรกฤษดาสามวุกวัดกันตทารารามคณะเขตธนบุรี
50พระทรงศักดิ์ลิไธสงติกฺขวีโรวัดประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี