รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิพงศ์ชุนหวัฒนกิจฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระนราพงษ์ครองตาเนินฉนฺทธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3พระธนวัฒน์รุจศิริโชติธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรนพรุจอรุณจิตต์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม
7พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
8พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
9พระธนเกียรติศิริพานิชวัฒนาวฑฺฒโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
10พระพงศกรเพชรพิชัยเขมรโตวัดอินทารามวัดอินทาราม
11พระขวัญชัยสุวรรณไศละขนฺติวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
12พระศุภกิตติ์สถิตพงศ์ไพบูลย์สุภกิจฺโจวัดอินทารามวัดอินทาราม
13พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
14พระชัชณัญช์สุริยเลิศรัตน์สิริปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
15พระจีรวัฒน์พุ่มภิพัฒกิตฺติปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
16พระเกรียงไกรเดชตรัยรัตน์ภทฺทโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
17สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
18สามเณรสิริชัยพิบูรณสวัสดิ์-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
19สามเณรอาดาแซ่ท่อ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
20สามเณรสุวีแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรรพีภัทรบุญมี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
22สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
23สามเณรกฤษฎาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
24สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
25สามเณรวีรภัทรมีศิลป์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
26สามเณรฐิตินันท์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
27พระชัยนรินทร์คุณากรพันธ์มณีปญฺญาทีโปวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
28พระสุรกานต์ทองเนื้อแปดปิยธมฺโมวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
29พระธนพลรอดทองดีธนพโลวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี