รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภาณุทัตธรณีวงศ์วัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
2สามเณรสราวุธอักษรดีวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
3สามเณรภาณุวัฒน์เคางามวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
4สามเณรโชคชัยพรรณวิเชียรวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
5สามเณรสรวงศ์รินชมภูวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
6พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
7พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
8พระหวลเนตรพรหมราชปิยสีโลวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
9พระไพบูลย์จันทรมานะอุตตโมวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
10พระสุริยะถนอมศักดิ์ศรีอตฺตนฺโตวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
11พระพชรปานศิริกนฺตสีโลวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
12สามเณรวัชรบาลศิริวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
13สามเณรพัลลภพุ่มไม้วัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
14พระจตุรภัทรเจริญประพิณนาควโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
15พระพงศธรหอมสุวรรณอธิปญฺโญวัดม่วงคณะเขตบางแค
16พระลูกไฟรุ้งเกตวัดถิรธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
17พระทัชอิ๊วสวัสดิ์ติกฺขวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
18พระอนุชาอยู่แฉ่งธมฺมานนฺโทวัดม่วงคณะเขตบางแค
19พระวันชัยแกมรัมย์คุณงฺกโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
20พระศุภชัยศรีสุขภูริจิตฺโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
21พระชัยลุงตาลชินวโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
22พระนเรศเมสาเตชสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
23พระศรสิริมิตเรียงจันทราขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
24พระพิพิธอภิชาตกุลติกฺขญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
25พระวทัญญูเงินทรัพย์ภูริปญฺโญวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
26พระสมนนทองโชติธมฺโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
27พระกิตติเดชสำลีอ่อนสิริจนฺโทวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28พระทศพรกรอบรูปกตสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
29พระเอกพรรณแนวนาคคุณงฺกโรวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
30พระสุรเดชสาดีญาณเสโรวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
31พระสุดเขตสุพรรณนิลสุทฺธิญาโณวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
32พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
33พระศราวุฒิหาโล๊ะกตปญฺโญวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
34พระสุกฤษฎิ์สุขประกอบภทฺทปญฺโญวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
35พระวชิระเชิดสะภูโรจโนวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
36พระทรีธีปริชาโนวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
37สามเณรสรนัฐสนเปี่ยมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
38พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
39พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
40พระกมลวิทย์วนิชกุลจิตฺตธมฺโมวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม