รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาอ่อนเอมอติภทฺโทวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
2พระพิสิษฐ์วงศ์ธนานิธิทัตอชิโตวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
3พระอนุชามณฑาอมโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
4พระพรเทพจันทร์ฉายอติเมโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
5พระชานนสวัสดิสวนีย์อภินนฺโทวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
6พระวิทยาพูนพิพัฒรัตนชัยคุณวโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
7พระนฤนันท์ภู่นาคฐิตมโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
8พระกรศุทธิ์โคสิตานนท์ถิรปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
9สามเณรศรายุทธใจสุขวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
10สามเณรพงศกรปัญญาวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
11สามเณรณัฐพลไชยสันวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
12สามเณรพงศกรเพียรหลำวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
13พระบุญยังเจริญสุขสุขปญฺโญวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
14พระกฤษดากล่อมกำแพวิริโยวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
15พระเอกชัยแท่นหนูขนฺติชโยวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
16พระวิชิตเพ็ชรน้อยจิรสุโภวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
17พระศุกลภัทรผลชอบพุทธวโรวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
18สามเณรราชันย์รัสสุวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
19สามเณรภควัฒน์ราช้อนวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
20สามเณรภูวนัยอุตมะยานวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
21สามเณรจิรัฐกรกาญจนศรัณย์วัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
22พระหวลเนตรพรหมราชปิยสีโลวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
23พระโชติช่วงชินานนท์สิรินนฺโทวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
24พระไพบูลย์จันทรมานะอุตฺตโมวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
25พระสมเกียรติพรรัตนเมธีเมธิโกวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
26พระจำรัสแสนผ่องจับกลญาโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
27พระอิงครัชสังข์ผ่องใสอธิโชโตวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
28พระณัฐธวัชปรีสวัสดิ์คุณสาโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
29พระธวัชชัยแก้วสมบรูณ์อธิชโยวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
30พระอุดมศักดิ์วานิชยานนท์อกิญจโนวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
31พระวทัญญูรักอิสสระทตฺตธมฺโมวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
32พระนราวิชญ์กุมภาสิษฐ์ญาณวโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
33พระยิ้มสีอ่อนปภสฺสโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
34พระณภัทรคงสนสินสิริภทฺโทวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
35พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฒฺโฒวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
36พระสันชัยพุ่มประดับกตบุญโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
37พระสุเทพสืบเทพสุภทฺโทวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
38พระอภิเชษฐผาสุกรกฺขิตจิตโตวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
39สามเณรนฤสรณ์บุญมาวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
40พระจักรกฤษณ์บัวเล็กกิตฺติสมฺปนฺโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
41พระกัมลาศต่อธนลาภปภสฺโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
42พระศุภกฤตทองศิริธมฺมานนฺโทวัดม่วงคณะเขตบางแค
43พระมณฑลกลิ่นโพธิ์นนฺทสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
44พระชัยพรถาดทองจารุธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
45พระทวีวัฒน์แซ่ตั่งจิตฺตทนฺโตวัดม่วงคณะเขตบางแค
46พระเจนณรงค์ไทยวรินทร์ฐานิสฺสโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
47พระนิวัฒน์แซ่ฉั่วเขมวโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
48พระพรรณ์กวีบนปากฉนฺทสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
49พระณัฐวัฒน์เพียรเป็นนิจเขมนนฺโทวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
50พระชัยณรงค์อาจะรียะกุลกตวณฺโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค