รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญนำพึ่งเกษมนนฺทิโยวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
2พระทวีสนธยานานนท์สุจิตฺโตวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
3พระปภพขำดำรงเกียรติกิตติปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
4พระทินกรอภิรมย์สุวีโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
5พระชาคริตบุญยะการธมฺมทีโปวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
6พระสมชายอมาตยกุลสมจิตฺโตวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
7พระอารียะโพธิ์ใบธมฺมธโรวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
8พระสัญชัยพรั่งแก้วพรายสญฺชโยวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
9พระพีรวิชญ์มานพอธิปญฺโญวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
10สามเณรอนนท์ยิ้มแย้มแสงวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
11สามเณรธีรภัทรมุทาพรวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
12พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
13พระหวลเนตรพรหมราชปิยสีโลวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
14พระสุริยะถนอนศักดิ์ศรีอตสนฺโตวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
15พระกิติศักดิ์ซ่อมประดิษฐกิตฺติคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
16พระฐิติจันทร์เพ็ญอภิวณฺโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
17พระสุพจน์ยังปรางค์ฉนฺทโกวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
18พระพงศธรเลือดขุนทดถาวโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
19พระสราวุฒิอมรมรกตเตชปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
20พระสมพรเขมาภิรักษ์รตนปญฺโญวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
21พระณัฐพลศรีทองขนฺติโกวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
22พระวทันย์อ่อนงามภทฺรธมฺโมวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
23พระทัศน์ไชยดุลยพัฒน์นาควโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
24พระชุติพลแซ่ซึงจิณฺณธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
25พระวีระพงษ์ปิ่นนิลสีลสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
26พระวุฒิชัยบุญสวัสดิ์อิทฺธิเตโชวัดม่วงคณะเขตบางแค
27พระนาวินดีจำเนียรจรณฺธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
28พระโรจน์ศักดิ์จิระสิทธิชัยธมฺมปาโลวัดม่วงคณะเขตบางแค
29พระอภิชัยดวงอภิโชคปริสุทฺโธวัดม่วงคณะเขตบางแค
30พระเนติพงษ์ภูริภิรมย์เขมวีโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31พระธีรภัทร์ภู่สุดโชติธมฺโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระโกวิทไทยคงธรรมวิสารโทวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33พระสราวุฒิวัดเสนาะฐานุตฺตโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34พระวัชรพลขำเลิศญาณธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
35พระเรืองศักดิ์โสมาเกตุอคฺคปญฺโญวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36พระชาติวุฒิคชดีอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37พระภาคินโชชัยสิริธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
38พระคุณากรแก้วต้อมสุตธมฺโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39พระจำเนียมบัวสอนเตชปญฺโญวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
40พระผูกพันธ์ปดิฐพรธมฺมวโรวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
41พระสุวรรณบุญวงษ์สุภกิจฺโจวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
42พระบรรจงอันตภูมิจิตฺตทนฺโตวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
43พระสุวรรณจารีรักษ์มหามงฺคโลวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
44พระอนันต์ริยาวงษ์อนาลโยวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
45พระเอกพรรณแนวนาคคุณงฺกโรวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
46พระมานพเอี่ยมกล่ำโชติญาโณวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
47พระธนชัยเขียวโพธิ์ชยทตฺโตวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
48พระกุลธรอัชชะฐิตเมโธวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
49พระแรมนนทองอนุภทฺโทวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
50พระภุชงค์วงษ์กล่ำภูริปญโญวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม