รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุเมธงามธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
2พระยุทธนาเหมือนครุฑญาณยุทฺโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
3พระรุ่งโรจน์นามสมบูรณ์ญาณธมฺโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
4สามเณรปิยะยิ้มเทียนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
5พระอนุสรณ์ภู่เพ็ชร์อธิปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
6พระณวกรคำเสนาะคุณากโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
7พระสิทธิเดชอยู่สุขวิสุทฺธิสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
8พระกวินทร์พุกบัวขาวกวิวํโสวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
9พระโกศลบำรุงพันธ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
10พระวิชัยทองขาวสุจิณฺโณวัดม่วงคณะเขตบางแค
11สามเณรวีรชัยคำเสนวัดม่วงคณะเขตบางแค
12พระสงวนมาแหยมสุขกาโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
13พระสมชายพวงจำปาเปมสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
14พระสมัครพวงทองอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
15พระแม๊กแตงเกตุฐานวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
16พระอเนกกลิ่นเกสรจนฺทโชโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
17สามเณรสิรภพสุขประเสริฐวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
18พระสุรศักดิ์แซ่อั้งขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
19พระไพรัชศรีสงกรานต์จารุวํโสวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
20พระเอกฉันท์อาษาราชปิยธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
21พระอภิเชษฐ์เปี่ยมสิทธิ์ปริชาโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
22พระอเนกเรือนทองอกิญฺจโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
23สามเณรอัศรินฉิมเอนกวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
24สามเณรขรรค์ชัยศรีจันทร์วัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
25สามเณรมนชัยอินแก้ววัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
26พระคัมภีร์แจ่มพุ่มชาครธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
27พระภาณุพงศ์โพธิ์เอี่ยมสุเมธโสวัดม่วงคณะเขตบางแค
28พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
29พระชาติชายเกตุเพ็ชรกำจายชาตวิริโยวัดม่วงคณะเขตบางแค
30พระปี๋ตาแก้วขนฺติธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31พระบุญเจิดโพธิ์แสงสุภาจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระบรรจบเทียนขวัญจนฺทโสภโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33พระฐิติพงศ์กลิ่นจุนธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
34พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
35พระธนพลปัตมพรมกตคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
36พระทศพรโถน้อยถิรญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37สามเณรธีรภพสายแขกวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
38พระเจริญชาดีปญฺญาธโรวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
39สามเณรชัยวัฒน์เกิดเอกีวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
40พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
41พระพิชิตหลวงแก้วชยธมฺโมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
42พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
43พระวุฒิชัยฉัยยากุลเตชปุญฺโญวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
44พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
45สามเณรวัฒนามีคุณวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
46พระพีรวัสสุพิรัฐวรพงศ์วีรวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
47พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฑฺโฒวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี