รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชวันธรสมหนุนชยานนฺโทวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระปฐมพรหริรักษ์ดำรงคุณวโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระอนุชาไชยชาลีขนฺติมโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระสมศักดิ์พุ่มเรืองเจตนาสุโภวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5สามเณรประสิทธิ์อ่อนตีบวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6สามเณรสุรศักดิ์พุ่มเรืองวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7สามเณรธนกฤตขาวจันทร์วัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระถาวรเย็นใจธมฺมทีโปวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระวรเมธแย้มเอิบสินมหาวุฑฺโฒวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระจตุพรนาคนิ่มนวลปญฺญาวชิโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระไกรธีระมาลาดาษอินฺทโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระพีรพงศ์ชุ่มอ่วมกนฺตสีโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระกิตติกรสุขประสงค์ภูริปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระธันวาปลื้มประเสริฐสีลโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระเสกสรรค์แซ่ลี้โรจนธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระปกรณ์แสงจันทร์วิชฺชาธโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระธาดากิตฺติปรีดาสกุลสุทฺธิสทฺโธวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระอิทธิพลตันตระกูลวิจิตฺตธมฺโมวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระครรชิตปาณฑผลินคุตฺตสีโลวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระศุภชัยชนะวิทย์สุภชโยวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา