รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัลลภมูลกระโทกวลฺลโภวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระหัดเกษรจิตฺตปาโลวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระกิตติ์สาธิกบุญพัฒน์ธารากุลสุกิตฺติโกวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระจารุวัฒน์ใบบัวจารุวฑฺฒโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระสรวิศรชตะเศรษฐวงศ์หิริธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระวัชระพงษณ์วัชรรังสิมันต์ปญฺญาวฑฺฒโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระสวัสดิ์ชูเสนาะสุขกาโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระชาตรีมาณะธรรมอภิวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระอุทัยแสงนิลแจ่มธมฺมวุฑฺโฒวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระชยันต์บำเพ็ญผลอติภทฺโทวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระสุบินศรีสมศักดิ์อภิปุญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระบารมีหิรัญวชิรญาโณวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระสุริยามานุสนธิ์ปญฺญาวุโธวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระอนุวัฒน์พวงผกาโสภณคุโณวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระอนุสรณ์สุวรรณแสนฐิตสทฺโธวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระนิเวศน์สายสุดใจคุณธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระโกสินทร์สิริทวีพรรกฺขิตสีโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระอานนท์กล่องแก้วอธิวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระขวัญขำปราสาทวรวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระศิริชัยกระต่ายทองสีลเตโชวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระปารเมศสุขสมกิจภูริปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระวรุฒปราบทุกข์จิรวฑฺโฒวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระวีระพงษ์ไพชยนต์โชติโยวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24พระสุทธิศักดิ์เรืองเดชสุทฺธิสทฺโธวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระสนองกระจรภพมหาปุญฺโญวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
26พระภัทรพงษ์สมบุญรอดมหพฺพโลวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
27พระภูมิธรรมสมบุญรอดสุตธมฺโมวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
28พระพัชระพลอยเจริญธีรวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
29พระวัชรพลค่ายมั่นฐิตโสภโณวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
30พระอนุรักษ์แดงสวัสดิ์ชยาภิรโตวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
31พระโสภณตุลารัตน์เรืองนามสิรินฺธโรวัดภาษีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
32พระประกาศิตเชยประนตร์จิรสุโภวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
33พระอนุชาภัทรมณีชาติอนุชาโตวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
34พระสมพรรื่นรวยพทฺธธมฺโมวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
35สามเณรกิตติภพเที่ยงมาวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา