รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุนัยวงศ์ธัญญการเทวธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระอธิบดีกัลยาณมิตรธมฺมจาโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระสุริยะเผือกลาดพร้าวสุริยปญฺโญวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระกิตติทัตแข็งขันกิตฺติทตฺโตวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระกัณทพินธ์ดุลยธรรมทัศน์สติสมฺปนฺโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระจักรเพชรสวัสดิ์เลี่ยมสารธมฺมวุฑฺโฒวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระจิรวัชแซ่วีถาวรจิตฺโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระเอกรินทร์บัวเฟืองกลิ่นฐานวีโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระธนาธิปศรีสวัสดิ์จนฺทโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระไพฑูรย์นกดีรกฺขิตธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระธีรวิทย์เลิศวิจิตรพันธุ์อภิปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระวณัฐพงศ์ยวงประสิทธิ์ภูริปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระศักดิ์รินทร์สังข์ขาวสุขโกวิโทวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระยุทธนาขันธกระวีย์ธมฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระธีระพงศ์ขันธกระวีย์คุณสมฺปนฺโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระอรรถพลสมัครบุตรกิตฺติปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระบารมีมุขประเสริฐฐิตคุโณวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระอภิสิทธิ์แก้วเงินฐานสมฺปนฺโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระจีระศักดิ์เนียมมั่นคงโชติโยวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระสุพกฤษศรีทองคำภูริวฑฺฒโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระรวิพลอรัญคีรียสวฑฺฒโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระดวงกล่อมสุนทรธมฺมวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระเจตรินจันทพาทสุทฺธสีโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
24พระจักรพงษ์เกรียงมงคลโฆสธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
25พระสรายุหนูพยันต์สุเมโธวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
26พระณัฐพงศ์ฆ้องคำอยู่รตนโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
27พระฤทธิชัยคำภิระปุณฺณวุฑฺโฒวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
28พระธาดาพงศ์พุ่มสงวนธมฺมวโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
29พระโอฬารสว่างจิตต์ธมฺมทีโปวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
30พระณัฐพงศ์แย้มศรวลวรสทฺโธวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
31พระอนุรักษ์พูนสิริเศรษฐ์โสภณปญฺโญวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
32พระพงศกรแซ่ลิ้มภูริปญฺโญวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
33พระสมพรรื่นรวยพทฺธธมฺโมวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
34พระอนุตรีสุขอนุภทฺโทวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
35พระเริงสันต์ทองประเสริฐอนุตฺตโรวัดใต้คณะเขตคลองเตย-วัฒนา