รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศราวุธแสงจันทร์ฐานวโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระอนนท์ยวงไธสงค์ปุญฺญนนฺโทวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระชลกฤษพิมปรุวราสโภวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระนพดลถนัดงานอตฺถกาโรวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระภัทรณัฐไชยชิตธมฺมภทฺโทวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระณรงค์เดชเทพขุนทองขนฺติโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7พระณรงค์ศักดิ์เทพขุนทองขนฺติพโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระกิตติปลื้มประเสริฐกิตฺติปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระธนชัยทองราษฎร์ธนปญฺโญวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระทรงพลเชื้อทองสีลภูสิโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระณัฐพงษ์แย้มปั้นวชิรมโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระเตชธรรัตนอุดมภากรคุณกโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระนนทนันท์แดงสวัสดิ์ปิยธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระธนายุทธพึ่งพินิจฐิตมโนวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระกฤติเดชสุขทองสีลโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระปฏิภาณวรรณวงค์พฺรหฺมโชโตวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระวีระพลแสงสว่างถิรสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระสุธินจั่นเพชรอคฺควโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระกิจเจริญดำรงค์สกุลวงษ์ปุญฺญกาโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
20พระสิทธิชัยฤทธิ์กล้าฉนฺทธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
21พระธวัชชัยฤทธิ์กล้าวุฑฺฒิโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
22พระวรวัฒน์มีอุดมโสตฺถิโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
23พระนิธิโรจน์ตั้งจิตวทัญญูคุเณสโกวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา