รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 122 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติชัยแจ้งทองคำกิตฺติปญฺโญวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกิตติพงษ์จันทร์เพ็ญจารุธมฺโมวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระฉัตรชัยวันสนธินวโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระฉัตราวุฒิรักประชาฉตฺตวุฑฺโฒวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระชัยวัฒน์ชาตาคมจารุวณฺโณวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระชัยวัฒน์บัวนาคฉนฺทกาโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระชานนสุทธเอ้ยสุจิตฺโตวัดเพลงคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระชารินทร์เนี่ยมปานกตคุโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระฌัชชาพลคูหาเรืองรองปญฺญาพโลวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระฐิติวัชรอิศรางกูร ณ อยุธยาวชิรฐิโตวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระณภัทรสุทธมนัสวงษ์ขนฺติสุโภวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระณฤนนท์วัฒนกุลกิตฺติสาโรวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณวุฒิรัฐวงษ์บุบผาวรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระณัฐชัยขุนเอมอนามโยวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระณัฐพงษ์สาลีสุขวฑฺฒโนวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระณัฐวัฒน์สิทธิประสงค์จนฺทวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฐวุฒิหิรัญโกยนาถปุญฺโญวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระดารายัญรกฺขิตฺเถโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระตะวันอ้นบำรุงธมฺโมภาโสวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระทศพรจุ้ยจุนเจือกนฺตสีโลวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธนวรรษสุวรรณพจน์โอภาโสวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธนวัฒน์สวมศิลป์พงษ์ชาคโรวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธนานันต์เศวตเศรนีธมฺมกิตฺติวัดบางระโหงคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธรณ์ธันย์ร่มโพธิ์ทองชิตาธโรวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธิติวัฒน์ขาวเจริญโชติวโรวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระธีรศักดิ์ขาวสะอาดธีรปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธีระชัยอาจคุ้มธีรชโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระนราธิปละออฤทธิ์ธมฺมโชโตวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระนฤชาทรัพย์สุขใสสุขวโรวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระนันทพัทธ์รัตนาศิริลักษณ์นนฺทวฑฺฒโนวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนิติธรรมพันธุ์สง่าอภิธมฺโมวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระนิทัศน์เพ็งแจ่มศรีมหาปุญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระบุญปั๋นเบ็งสมสุเมโทวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระบุญยืนฟักพูลกตปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระประสิทธิ์พรรอดคุ้มอธิจิตฺโตวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระประเสริฐลำภาษีขนฺติโกวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระปรีชาวุฒิสาลีโสภณคุโณวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระพงศ์ธรลำภาษีกตคุโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระพงศ์รัตน์ฉ่ำวารีรตนวํโสวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพชรขาวสะอาดกตคุโณวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระพศวัตไชยชนะฐานนฺธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระพายัพอินทรประดิษฐ์ชินญาโณวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระพิชญุตม์ร่มโพธิ์ทองอุตฺตมจิตฺโตวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพิทักษ์ศิลปบุญรัมย์วรปญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระพิษณุหุมอาจสนฺตมโนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระพีรพลแตงไทยธมฺมทินฺโนวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระภัทรกรบุญยะวัตรกตสาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระภูภิวัฒน์ภูยานนท์อภิวฑฺฒโนวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี