รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิรัชฉัตรมาลีรัตน์มหาวีโรวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระณัฐพงษ์ทรัพย์เจริญดีจิตเมโธวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระจิรพันธ์ฮวดศรีเตชธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระภาษีแสนโซ้งสุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระอำนาจโพธิ์ศรีจารุธมฺโมวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระปรีดาปรางทองสุเมธโสวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระทศพลนงค์นางขนฺติพโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระนรเศรษฐงามเขียนฐิตสีโลวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระรวีโรจน์กลิ่นสุคนธ์เขมวีโรวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอดิศักดิ์ฉายเจริญสุขสกุลสิริธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวรวิทย์แสงขาวยุตฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรรัฐธรรมนูญบัวจตุรัสวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระศุภนัยผาเทพสิริภทฺโทวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสมศักดิ์โพธิ์อยู่เตชธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสมบัติวีระอัจฉราพรรณจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอรรจกรจันทราวิจิตฺตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสหรัถแก่นในเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระปฏิวัติแก่นในโชติญาโณวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภานุพงษ์หุ่นรูปหล่อชุตินฺธโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอุทรอ่อนสำลีธมฺมรโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสุรินทร์ลาคะนิลสุทฺธิโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสมเกียรติ์อาชาวัฒนากรยโสธโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอนันต์โพธิ์ชูอานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวิวัฒน์โพธิ์แก้ววิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสุพจน์เสรีประชารัตน์กิตฺติคุโณวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุรภาพบัวทาสุภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระมนตรีสายลมอภิวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระโรตน์ทัตสิทธิ์สุรินทร์ฐิตปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกิตติพัทธ์สุดิสุสดีสมิทฺธาโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระจตุรพรศรีคร้ามอาจารสุโภวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกิจติดาวสอนกนฺตธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี