รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 104 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอดิศักดิ์ฉายเจริญสุขสกุลสิริธมฺโมวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวรวิทย์แสงขาวยุตฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกนกศักดิ์รักษาพันธ์ขนฺติโกวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรรัฐธรรมนูญบัวจตุรัสวัดคลองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระลอดตาย่าจิตฺตสํวโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระศุภนัยผาเทพสิริภทฺโทวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสุรศักดิ์คงสมชัยปภสฺสโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสมศักดิ์โพธิ์อยู่เตชธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระสมบัติวีระอัจฉราพรรณจนฺทสาโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอรรจกรจันทราวิจิตฺตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระทรงยศอนันต์กนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพิพัฒน์กลิ่นสุคนธ์ฐิตธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสหรัถแก่นในเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระพุทธพงษ์ทองหนูนุ้ยกิตฺติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระนนทพัทธ์นวลละม้ายเตชปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปฏิวัติแก่นในโชติญาโณวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระภานุพงษ์หุ่นรูปหล่อชุตินฺธโรวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฐวุฒิต่างใจฐิตเมโธวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระพรทศพลฉิมเฉิดกิตฺติภทฺโทวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอุทรอ่อนสำลีธมฺมรโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระประสาททองปรอนจรณธมฺโมวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสุรินทร์ลาคะนิลสุทฺธิโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสมเกียรติ์อาชาวัฒนากรยโสธโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระอนันต์โพธิ์ชูอานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระวิวัฒน์โพธิ์แก้ววิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระฆนาคมณ์บุญปกครองสุทตฺโตวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระบุญโชติชมชูโชติโกวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสุพจน์เสรีประชารัตน์กิตฺติคุโณวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระปรีชาคำหงษากิตฺติภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุรภาพบัวทาสุภทฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระปริญญาวาทีนนท์ชินฺนปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระประสิทธิ์คะเสนาอาจารปโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระชาลีแสงเผือกชาตวิริโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระธนกรบัวเผือนอาภากโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระมนตรีสายลมอภิวโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระโรตน์ทัตสิทธิ์สุรินทร์ฐิตปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระกิตติพัทธ์สุดิสุสดีสมิทฺธาโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระธราธิปปัทมะสนธิชนาสโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระภาคินคะเสนาปญญาสุโภวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระกฤษณะบูรพาปญฺญาทีโปวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระจำลองสายทองโอภาโสวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสนองกมลผาดสุตธมฺโมวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระอนุวัฒน์ศรีตองอ่อนอนุวฑฺฒโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระวรวุฒิจันทร์สานวรวฑฺฒโนวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระสมพงษ์ประเสริฐสุขธมฺมรโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระยุทธพงศ์คงดั่นถิรจิตฺโตวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระคมศักดิ์เอี่ยมสิริประภาสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระกิตติพงษ์คุ้มแว่นเตชวโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระณัฐวุฒิปริยชาติอธิญาโณวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระธนากรเจนชัยฐานงฺกโรวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี