รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระไพบูรณ์กันแย้มฐิตญาโณวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพงษ์พัฒน์ก๋าจารีวรปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระวิศรุตขวัญสกุลกิตฺติวณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระเฉลิมชัยขำทองธมฺมโชโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรสมยศจันทร์ห่วงวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรจิรวัตรบานเย็นวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโบสถ์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระพีรพันธ์ปิดตะคึภทฺทโกวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระพชรพลผาสุขจิตต์จนฺทธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพงษกรยงค์นุสรณ์วานิชเตชปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรธนกรวัฒนากรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวัชรินทร์ศรีอินทร์ขนฺติธโรวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระปราโมทย์สิงหบดินทร์ปภากโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอนุสรณ์หลอมทองอสโมวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระแสนศักดิ์ชัยอินทะกูลสิริสาโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระเจนณรงค์อ่อนทรัพย์จารุวงฺโสวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี