รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคุณานนต์ว่านกระสุมงฺคโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
6พระชรินทร์ทิพย์ประหยัดผลอธิวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชาญวิทย์สงไทยโชติกโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระฐานะชัยสิทธิ์อินทร์สุริยาฉนฺทกโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธนภัทรเจริญรอดธนธฒฺโมวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธนโชครักษาศิลป์อุทโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระธีรดนย์ทรงเจริญโชติปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระธีรพงศ์ชูทรัพย์ธีรปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระนทีธรบัวอ่อนธมฺมวโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระประกาศิตพรรณแก้วอาภาโสวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระประเคียงกลิ่นจำปาสนฺตจิตฺโตวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระปรีชาศรีจันทร์ชีวสุทโธวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรปิยะแผนสมบูรณ์-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระพงพันธุ์จารุวรรณอุตฺตโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรวิรัตน์แก้วศรี-วัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรศิลาสาคเรศ-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระสมพรเรือนทองสมจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี