รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเคียงกลิ่นจำปาสนฺตจิตฺโตวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
3พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอำนาจคงสกุลปสนฺโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระอนันต์ชัยคงสนอานนฺโทวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระพงพันธุ์จารุวรรณอุตฺตโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธีรพงศ์ชูทรัพย์ธีรปญฺโญวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระอาคมดิษฐเต้ยหลวงฉนฺทโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระธีรดนย์ทรงเจริญโชติปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอรรถพลทองคำอภิวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระนทีธรบัวอ่อนธมฺมวโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระชรินทร์ทิพย์ประหยัดผลอธิวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระประกาศิตพรรณแก้วอาภาโสวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระอภิสิทธิ์พึ่งมีจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสุนันท์พืชพันธุ์สจฺจปาโลวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระธนโชครักษาศิลป์อุทโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระพรเทพรุ่งเรืองนวสกุลปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระคุณานนต์ว่านกระสุมงฺคโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระปรีชาศรีจันทร์ชีวสุทโธวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสืบพงศ์ศรีวิโรจน์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระชาญวิทย์สงไทยโชติกโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรศิลาสาคเรศ-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี