รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิรัตน์แก้วศรี-วัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสำรวยทองคำอินฺทวิโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสหรัฐผลทองยุตฺตธมฺโมวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสราวุฒิทองรักษ์ปิยวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสรรญเสริญปานสมัยจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสมพรเรือนทองสมจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
7สามเณรศิลาสาคเรศ-วัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระศักดาแตงทองแท้สิริวณฺโณวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวุฒิภัทรเดชบุรัมย์จิรธมฺโมวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสิรวิชญ์วันแอเลาะห์อติพโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวชิรโชคขันเสรีปญฺญาวโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระภิญโญสิงห์ห่วงพทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระภมรคนโทฉิมพาลีกนฺตวีโรวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระพีรวิชญ์อินทนาจิตฺตปาโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระพีรพลมาตย์วงษ์ฐิตสจฺโจวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสืบพงศ์ศรีวิโรจน์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสุนันท์พืชพันธุ์สจฺจปาโลวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสุรศักดิ์พิมพ์แพปภสฺสโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสุเทพสำรวยคุณสมฺปญฺโนวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระอนันต์ชัยคงสนอานนฺโทวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรอนุกูลเหมจันทร์-วัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอภิสิทธิ์พึ่งมีจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอรรถพลทองคำอภิวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระอาคมดิษฐเต้ยหลวงฉนฺทโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระอำนาจคงสกุลปสนฺโนวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระเกษมสิงห์ทองฐิตสีโลวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระเมธาอนุพันธ์โยธินจิตฺตสํวโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระไพสิฐผลรวยปญฺญาวโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระธนชัยมุขประดับสุภาจาโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระจิรยุทธ์ก้านขาวจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระจิโรจน์บุปผาดาษฐานุตฺตโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระฉัตรชัยก้านขาวอรุโณวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระชรินทร์ทิพย์ประหยัดผลอธิวโรวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชัยวัฒน์ทรัพย์ใหญ่อภิปุญโญวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระชาญวิทย์สงไทยโชติกโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระฐานะชัยสิทธิ์อินทร์สุริยาฉนฺทกโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระฐิตินันท์โมสินฐิตินนฺโทวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณรงค์ยางสูงวรธมฺโมวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระณรงค์กรซ้อนเพชรตนฺติปาโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระณัฐยาน์ประจำแถวอนาวิโลวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
47พระณัฐวุฒิคุ้มครองฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระถนอมดวงพรมรักษาญาณปาโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระคุณานนต์ว่านกระสุมงฺคโลวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี