รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจตุพลจิตตบุตรเมตฺตจิตฺโตวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรณัฐวุฒิถนอมจิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระทินชัยเจ๊กรวยทินฺนชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรทีฆรัตน์สำแดงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธณกรโมขทิพย์กนตฺสีโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธนพงศ์อมรเมธากุลสิริภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรธนพลเพิ่มพูนวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรธนวิชญ์เนตรสถิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรธพวัฒน์ตาดม่วงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรธีรพงษ์สุวรรณนพวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรนพวรรธ์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนราวิชญ์สามัญญาณคุตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระบุญรอดปานทองสุปฺปญฺโญวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรปัญญาสามีชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรพีรพัสดิ์ถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรมนตรียาเณรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระมารุตแก้ววงศ์กนฺตสาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรรัฐภูมิรวมยอดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรวงศกรสุขแสวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระวราวุธงอกงามจิตฺตปญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระวิเชียรโพธิ์งามอิทฺธเตโชวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระศิลปชัยเกิดผลสีลสุทฺโธวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระศุธิศักดิ์มีประไพสุทฺธจิตฺโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระสกลช่างทำธมฺมงฺโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสมชายกิตติสุรินทร์โชติธีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสราวุฒเพชชะนะวุฑฒิธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสุรพัศรตนธีรวัฒน์เทวธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี