รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญรอดปานทองสุปฺปญฺโญวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสำเร็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสราวุฒเพชชะนะวุฑฒิธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสมชายกิตติสุรินทร์โชติธีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสกลช่างทำธมฺมงฺโรวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
6พระนราวิชญ์สามัญญาณคุตฺโตวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระนรเศรษฐดวงพลอยกิตฺติฐานโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระนันทชัยตุ้มทองรตนปุตฺโตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระบัญชาสนงามมหาปญฺโญวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสุรพัศรตนธีรวัฒน์เทวธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระศุธิศักดิ์มีประไพสุทฺธจิตฺโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระกรชวัลเจริญกุลปภากโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระพศวีร์เงินเนยฐานกโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระศิลปชัยเกิดผลสีลสุทฺโธวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระมารุตแก้ววงศ์กนฺตสาโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระวีระศักดิ์เนตรสถิตจตฺตภโยวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระวิเชียรโพธิ์งามอิทฺธเตโชวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระวราวุธงอกงามจิตฺตปญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอรุณแสงนาคสุธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระโอภาสแหลมภู่โอภาโสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระจตุพลจิตตบุตรเมตฺตจิตฺโตวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระแสงKhaymarnadaNandaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระชัยวิชิตเปรมประเสริฐถาวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเวงฬางคุณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระธนพงศ์อมรเมธากุลสิริภทฺโทวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอนุชิตชนนะมะสจฺจวโรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอนันต์พึ่งเทียนกตนาโถวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระณัฐวุฒิเชี่ยวนาวินรตนโชโตวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระทวีชัยนามวงษาสิทฺธิวฑฺฒโนวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระทินชัยเจ๊กรวยทินฺนชโยวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระธณกรโมขทิพย์กนตฺสีโลวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรอัศนีเพียรหาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรอายุวัตเช้าจันทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36สามเณรศิรวิชญ์ทองเพ็งวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรศมนันท์พัดพานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรอธิวัฒน์มะลิพงษ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรปัญญาสามีชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรธนพลเพิ่มพูนวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรกฤษกรจันทร์มิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรชาคริตเกตุประดิษฐุ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรฐานพัฒน์โพทุมทาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรณัฐพงศ์วงศ์ทมนาวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรณัฐพงศ์อาสาดีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรณัฐวัฒน์ถิ่นกำแพงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรณัฐวุฒิถนอมจิตวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรทีฆรัตน์สำแดงวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
50สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี