รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสุขสันต์อรุณเหลืองธมฺมโชโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสาฤทธิ์เองญาตธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสรีมฮ่องอาวุธธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระศุภารมย์แก้วนนท์มหาญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรศรัณญพงษ์แสงเจริญวัฒนะวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวุฒิชัยโต๊ะสุวรรณวรธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรรพีภัทรแสงจันทร์ดาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระยงค์ชัยคะดุลโชติญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระอุกกฤษฏ์อาบใจอุกฺกฏฺโฐวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระไกรสรชัดสวานอาทโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระใสArseinnaโชติวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรโกวิตตะเงาเคือเหลือนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระเอกอื้ออลงกรณ์อภิวณฺโณวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระเมงลีอินรามทตฺโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระเจตน์ทองมุกข์เทวธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระอินทร์เสนครามอินฺทวีโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอรรถพลเจิมศรีอตฺถพโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระอนุชาเพ็ชรน้ำเงินวรทินฺโนวัดหน้าไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรอนิรุทธ์เครือมาสสวรรค์วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระสุนันท์ลมลอยสทฺธาธิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระดิเรกวนิชศรีอนาลโยวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรญาณาทิปโดเลย์นี่วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระชินกฤตศรีเจริญสุทธิกุลอนาวิโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระชำนาญสังข์สำราญวณฺณธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี