รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๖ - วัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธเนศพวงสำเภากตปุญฺโญวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระกิตติกรเรือนเจริญอธิวโรวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระการัณย์จุฑาธิปไตยวงษ์อธิปุญฺโญวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพงศ์ธรมายืนยงปญฺญาธโรวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระเมธาสิทธิ์สุขสดมภ์จิรวุฑฺโฒวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระอภิวุฒิงามสมบัติภทฺทวุฑฺโฒวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระกฤษณ์เถระวงศ์พฺรหฺมวํโสวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรนิภัทร์เพชรคงวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระธนากรผ่องศรีนวลจนฺทสาโรวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระกฤษฎาหาญกล้าปริสุทฺโทวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระมนตรีพันธุ์รู้ดีกิตฺติสาโรวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระพีรพัฒน์สะมาลีจิตฺตปญฺโญวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรณัฐวุฒิไทยคงมั่นวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรณัฐพลดวนจันทึกวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพยอมเทศนาผลญาโณวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระวชิรวิทย์ศิลาเจริญธนกิจธมฺมธโรวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระนพดลจันทราเขมสรโณวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระประยงค์เพ็ญจมุขตปสีโลวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเสรีโคตรหมออิสฺสริยพโลวัดจันทรสุขคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระวัฒนานะเรียงรัมย์จนฺทสาโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระรักเกียรติกิ่งแก้วจารุวณฺโณวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระภาณุมาศน้อยมานิตย์อภินนฺโทวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระฐาปนพงศ์บุญประกอบฐานธมฺโมวัดพิชิตปิตยารามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระจีรวัตรสระทองเขียวสุทฺธิกมโลวัดมูลจินดารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระชยางกรูพุฒซ้อนภูริชโยวัดมูลจินดารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระสุรชาติกบเผือกปญฺญาสิริวัดมูลจินดารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระเอลาวินท์กลิ่นสาโรจน์ฐานโรจโนวัดมูลจินดารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระณัฐกรแผ้วสอาดปญฺญาวโรวัดสระบัวคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระณัฐอนันต์มีทองถามวโรวัดสระบัวคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระชยุตพลป้อมพรมจิรวฑฺฒโนวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระลภนพัทธ์จันมาอภิปุณฺโณวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
32พระเรืองเดชสรศรีอธิมุตฺโตวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระไชยอนันต์แก้วผ่องกุสลจิตฺโตวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสุชาครีย์พิณเสนาะมหาวายาโมวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
35พระประเวชเดชสมบุญจกฺกวโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวิวัฒน์เหล่าวานิชธมฺมทีโปวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระกฤษณะแช่ล้อยสินฺธโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสุบรรณหว่างรักวงษ์นนฺทสาโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระขอบฟ้าทิพประเสริฐปญฺญาวโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระวิริยะพลเอี่ยมประเสริฐจารุธมฺโมวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระเดชิษฐ์ยืนยาวชินวโรวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระธณัฎสรณ์คำเนียมกิตฺติโสภโณวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพีรวรรธน์กลั่นประสิทธิ์กิตฺติวณฺโณวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี